SRV_ADD:[02] Version- [1.6.0.0] TlvLayoutInnerPage

הכנת הבקשה

 
 

מבקש ההיתר יפנה לעורך בקשה מוסמך כדי שיכין עבורו את הבקשה על בסיס תיק המידע שנמסר לו.
רשימת המסמכים הנדרשים לשם פתיחת בקשת רישוי לפי מהות הבקשה, נמצאת בדף טפסים וחומרי עזר.

 

כאשר הבקשה מוכנה וכל המסמכים הנדרשים על פי תיק המידע בידי המבקש, יש לקבוע פגישה עם מרכז הרישוי לשם פתיחת בקשה להיתר.

שימו לב: רק עורך הבקשה או בעל מקצוע הפועל מטעמו יכולים להגיש את הבקשה.

את הפגישה יש לקבוע במוקד הטלפוני, בפרטי הקשר המופיעים מטה.

 

הנחיות לבחירת מסלול להגשת הבקשה להיתר בנייה

 • הבקשה תיערך בידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי בניין/אדריכלות (לפי העניין), לפי תקנות התכנון והבנייה ועל פי המידע שניתן בתיק המידע, לרבות האישורים הנדרשים לפני הגשת הבקשה.
 • בקשה הכוללת סטייה מתכנית בניין ערים (הקלה) או בקשה לשימוש חורג, חובה להגיש במסלול הקלות ושימושים חורגים, לאישור ועדת המשנה לתכנון ובנייה לאחר פרסום כחוק.
  לשימושך, מדריך הקלות בבקשות להיתר.
 • בקשות להיתר, אשר אינן כוללות הקלות או שימושים חורגים, תוגשנה לאישור רשות הרישוי.
  פרטים נוספים אודות בדיקת הבקשה והדיון בועדה.
 • בקשה להיתר בעבור שינויים ללא תוספת שטח בזמן הבנייה (אשר תואמת את דרישות תקנות התכנון והבנייה – התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית התשנ''ב 1992) אפשר להגיש במסלול מקוצר לאישור מהנדס העיר בלבד, בצירוף נימוקים.
  שימו לב! הגשת בקשה להיתר לשינויים בסמכות מהנדס הועדה המקומית, יש להגיש עם דף ראשון שונה מן הדף בבקשות רגילות. 
  למידע נוסף.

מסמכים נדרשים להגשת בקשה להיתר

 • תיק מידע בתוקף (עד שנה).
 • נסח מרוכז של רישום מקרקעין.
 • רשימת מוצגי חובה ודרישות להגשת בקשת רישוי לפי מהויות (דף טפסים וחומרי עזר). הגשת המסמכים בעת פתיחת הבקשה כוללת את כל המידע הדרוש לבדיקת בקשת הרישוי והכנת חוות דעת לועדה המקומית. 
 • צילום רישיון מהנדס או אדריכל, של עורך הבקשה.
 • צילום תעודת הזהות של המבקש, מספר הטלפון שלו וכתובת הדואר האלקטרוני (חובה). מעת לעת אנו יוצרים קשר באופן יזום למבקשי בקשות בעת פתיחת הבקשה, על מנת לוודא את פרטי הקשר. במידה והפרטים אינם נכונים לא תפתח בקשת רישוי.
 • אם הבניין הינו בית משותף והבעלות טרם נרשמה יש להגיש תצהיר בעלים/ חוכר דירה בבית משותף (טופס 36-1266-6).
{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: