רישוי ופיקוח בנייה

הכנת הבקשה

קבלת תיק מידע היא שלב הכרחי בהגשת בקשה להיתר. לאחר קבלת תיק מידע, על מבקש ההיתר להתחיל בהכנת הבקשה להיתר עם עורך הבקשה (האדריכל), על בסיס תיק המידע שנמסר לו.

תיק המידע כולל, בין היתר, פירוט של גורמים מאשרים ומועד אישורם, ורשימה של מוצגים נדרשים והשלב הנדרש להגשתם. 

על עורך הבקשה לעמוד בכל הדרישות המהוות תנאי לפתיחת הבקשה.


שימו לב: הבקשה תיערך על ידי אדריכל רשוי, מהנדס, הנדסאי בניין/אדריכלות (לפי העניין, על פי תקנות ייחוד פעולות), לפי תקנות התכנון והבנייה ועל פי המידע שניתן בתיק המידע, לרבות האישורים הנדרשים לפני הגשת הבקשה.

רק עורכי בקשה שיש בידם כרטיס חכם רשום בעיריית תל אביב-יפו יכולים להגיש את הבקשה להיתר.

 

הנחיות לבחירת מסלול להגשת הבקשה להיתר בנייה

 •  בקשות להיתר שאינן כוללות הקלות או שימושים חורגים, יוגשו לאישור רשות הרישוי.
 • בקשה הכוללת סטייה מתוכנית בניין ערים (הקלה) או בקשה לשימוש חורג, חובה להגיש במסלול הקלות ושימושים חורגים, לאישור ועדת המשנה לתכנון ובנייה לאחר פרסום כחוק (הליך ארוך יותר ממסלול רשות הרישוי).
  לשימושכם, מדריך הקלות בבקשות להיתר.
 • בקשה להיתר בעבור שינויים במהלך בנייה לפי היתר בנייה בתוקף (אשר תואמת את דרישות תקנות התכנון והבנייה – התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית התשנ''ב 1992), אפשר להגיש במסלול מהיר, בצירוף נימוקים. 

פגישת ייעוץ לפני פתיחת בקשה להיתר בנייה

אפשר לקבוע פגישות ייעוץ במחלקת הרישוי ובמכון הרישוי לפני פתיחת בקשה להיתר. מומלץ לקבוע פגישת ייעוץ כאשר במהלך התכנון עולות שאלות מהותיות.


להלן פירוט התהליך:

 1. תנאי לקביעת פגישת ייעוץ הוא קיומו של תיק מידע בתוקף, רלוונטי למהות הבקשה.
 2. לצורך הגשת בקשה לפגישת ייעוץ, על עורך הבקשה להוסיף הגשה מקוונת דרך מערכת הרישוי המקוון.
 3. לאחר מכן יש להוריד טופס בקשה לפגישת ייעוץ. הטופס נמצא בלשונית "קישורים שימושיים" בתוך "מסמכים וחומרי עזר". חשוב למלא בו באופן מפורט את הנושאים בהם מבוקש לקבל ייעוץ.
  הפגישה תוגבל לנושאים אלו בלבד. לאחר מילוי הטופס יש לטעון למערכת בהתאם להנחיה בטופס.
 4. לאחר מכן יש לפתוח פניית שרות לתחנה המתאימה.

לתשומת ליבכם !

 • עורך הבקשה חייב להשתתף בפגישת הייעוץ
 • בפגישה מסוג זה לא תתקבל המלצה על הקלה, שכן חוות דעת לוועדה בנושא הקלה מתקבלת רק לאחר התייחסות להתנגדויות. עם זאת, אפשר להתייעץ בנוגע להתאמה של הקלה לחוק ולהיעזר במדריך להקלות בבקשות להיתר.
 • פגישת ייעוץ הינה שירות המוצע לבחירת מגיש הבקשה להיתר. אנו נעשה את מירב המאמצים לטפל בפניות במהירות, אך יש לקחת בחשבון כי הליך זה לוקח זמן.
 • זמן הטיפול בבקשה לפגישת ייעוץ הינו חמישה ימי עבודה.
 • אם לא תתאפשר קבלת קהל במנהל ההנדסה, אז פגישת הייעוץ תתבצע טלפונית או ב- ZOOM .

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד