מידע להיתר

על פי התקנות, תהליך הרישוי מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר.
תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי העבודה המבוקשת,  מבחינה מרחבית: התוכניות אשר חלות על המקום, זכויות הבנייה, השימושים המותרים, הגבלות הבנייה, מידע על התשתיות. כן, יוצגו בו כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי עד שלב תעודת הגמר.

 

מינהל ההנדסה מטפל בבקשות למידע להיתר המוגשות דרך אתר מנהל התכנון במשרד האוצר. באתר זה תוכלו לקבל מידע על הסטטוס של הטיפול בבקשה ועל המועד המדויק לסיום כל שלב בתהליך החל מה- 04/09/2018 זמן הטיפול בבקשה למידע הינו 30 ימי עבודה.

לפי תקנות הרישוי 2016 תהליך הרישוי יטופל בידי עורך בקשה בלבד מתחילת המידע להיתר ועד קבלת תעודת גמר.

 

דגשים להגשת בקשה למידע להיתר

ע"פ תקנות הרישוי, לבקשה למידע חובה לצרף:

 •  מפת מדידה, ע"פ תקנות המדידות (2016) מעודכנת לשנה האחרונה.
 •  קובץ תצלומי המקרקעין מכל החזיתות בציון מועד הצילום. חשוב שהתמונות יהיו עדכניות סמוך להגשת הבקשה למידע, ויצוין מיקומן בנכס לעומת הרחוב או רוחות השמיים.
 • שובר תשלום אגרת מידע.

כדי להימנע מהחזרת הבקשה להבהרות נוספות, הנכם מתבקשים לצרף את המסמכים הבאים כדי להבהיר את בקשתכם:

 1. בבקשות לתוספת בניה / שינויים, סכמה המראה את מיקום התוספת המבוקשת ביחס לבניין והמגרש. בבקשה לתוספת בניה ושינויים, יש לתאר את קומת הקרקע: מלאה/בנויה חלקית/מפולשת.
 2. מקום בו נדרשת בתכנית הכנת ואישור תכנית עיצוב/ תכנית בינוי כתנאי להיתר, אישור תכנית בינוי יהיה תנאי להגשת תיק מידע.
 3. כאשר העבודה נדרשת לחניה, על פי תקנות החניה, הצגת סוג הפתרון המוצע. בבקשה לחניה פיזית לבחור בשדה המתאים בפניה  "בקשה לשינוי הסדר תנועה".
 4. בבקשות לבניה חדשה יש לציין האם הבניה המבוקשת הינה בקיר משותף ובאיזה צד.
 5. בבקשות לשימוש חורג בקומת מרתף/קומת קרקע: חתך דרך המקום עד מפלס הקרקע שמעבר לגבול המגרש, לרבות סימון קווי גובה ומפלס 0.0+. ביתר הבקשות לשימוש חורג יש לציין את הקומה, מיקום בקומה, ושטח.
 6. ככלל, אין לבחור את מסלול "אחר", הואיל ואין שאלות מנחות במסלול זה. במקרים חריגים, אם בחרתם במסלול זה, יש לצרף סכמת המתארת את הבקשה בנוסף לתיאור מילולי ככל שניתן. 


הנחיות אזוריות נוספות

 1. בבקשות לבנייה בשכונת התקווה, נסח טאבו מעודכן. 
 2. הבקשות לתוספת בניה/בניה חדשה בשכונת פלורנטין, יש לציין על גבי מפת המדידה לפחות שתי מידות רוחב הגובלות במגרש המבוקש לבניה.
 3. בקשה לאיחוד חלקות מכח התכניות הנ"ל תבחן על פי הקריטריונים המפורטים במסמך "קריטריונים לבחינת בקשות לאיחוד חלקות או לבניה בקיר משותף רובעים 3, 4.

נוהל פעילויות, הקודמות להגשת בקשה למידע לאיחוד חלקות ברובע 3 (תכנית 3616א) ורובע 4 (תכנית 3729א):
א. הבקשה לאיחוד חלקות תועבר לגברת ליטל אגאג'ני במייל agagani_l@mail.tel-aviv.gov.il האחראית על הסדרי קרקע באגף התכנון ותכלול את המסמכים הבאים:

 • מילוי הפרטים בקובץ המצורף – לרבות הנימוקים התכנוניים לבקשת האיחוד.
 • תצהיר עו"ד בדבר הסכמות של 75% מבעלי דירות בכל אחת מהחלקות.
 • מצגת הכוללת את הבא:
  תרשים סביבה עם מיקום המגרשים.
  צילומי המבנים במצב הקיים.
  תכנית קומת קרקע כולל פיתוח.
  הדמיות של התכנון המוצע ברקע הבנייה הקיימת בסביבה.
  מפת מדידה- במקרים מיוחדים לפי שיקול דעת מחלקת תכנון מרכז.

ב. החלטת רשות רישוי בענין הבקשה לאיחוד חלקות תועבר לעורך הבקשה.
ג. אחר קבלת החלטת רשות רישוי ניתן יהיה לבקש תיק מידע לבניה חדשה בחלקה המאוחדת בצירוף ההחלטה.

 

תשלום אגרת מידע להיתר

בעת הגשת בקשה לקבלת המידע להיתר, כתנאי לקליטתה, נדרש לצרף את שובר התשלום (המתקבל בדואר האלקטרוני לאחר מילוי פרטים במערכת) ואת אישור תשלום האגרה.
נכון לתאריך 15/06/2019 סכום האגרה הינו 194 ₪.
הליך התשלום מתחיל מהפקת שובר עבור בקשת מידע להיתר. בו נדרש למלא פרטי עורך הבקשה, פרטי מבקש הבקשה, כתובת הבקשה, ומהות הבקשה. אישור להנפקת השובר ישלח לעורך הבקשה למידע ולמבקש המידע בדוא"ל.  באפשרותך להדפיס את השובר ולהמשיך בהליך תשלום האגרה תוך תקופת התוקף של השובר באתר העירייה > תושבים > תשלומים > בקשת מידע להיתר בנייה
בבחירת האפשרות "תשלום שובר" תועבר לדף בו תדרש להזין פרטי אשראי ובסיומו לאישור תשלום. 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: