רישוי ופיקוח בנייה

מידע להיתר

על פי התקנות, הליך הרישוי מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר.
תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי העבודה המבוקשת, מבחינה מרחבית: התוכניות אשר חלות על המקום, זכויות הבנייה, השימושים המותרים, הגבלות הבנייה, ומידע על התשתיות. כמו כן, יוצגו בו כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי עד שלב תעודת הגמר.

 

מינהל ההנדסה מטפל בבקשות למידע להיתר המוגשות דרך אתר מינהל התכנון. באתר זה תוכלו לקבל מידע על הסטטוס של הטיפול בבקשה ועל המועד המדויק לסיום כל שלב בתהליך.

לפי תקנות הרישוי 2016, הליך הרישוי יטופל בידי עורך בקשה בלבד מתחילת שלב המידע להיתר ועד קבלת תעודת גמר.

זמן הטיפול בבקשה למידע הינו 30 ימי עבודה. 

 

דגשים להגשת בקשה למידע להיתר

על פי תקנות הרישוי, לבקשה למידע חובה לצרף:

 •  מפת מדידה מעודכנת לחצי שנה שקדמה למועד הגשת הבקשה למידע.
 •  קובץ תצלומי המקרקעין מכל החזיתות, בציון מועד הצילום. חשוב שהתמונות יהיו עדכניות סמוך להגשת הבקשה למידע, ויצוין מיקומן בנכס לעומת הרחוב או רוחות השמים.
 • שובר תשלום אגרת מידע.

כדי להימנע מהחזרת הבקשה להבהרות נוספות, הנכם מתבקשים לצרף את המסמכים הבאים כדי להבהיר את בקשתכם:

 1. בבקשות לתוספת בנייה/שינויים, סכמה המראה את מיקום התוספת המבוקשת ביחס לבניין והמגרש. בבקשה לתוספת בנייה ושינויים, יש לתאר את קומת הקרקע: מלאה/בנויה חלקית/מפולשת.
 2. כאשר העבודה נדרשת לחניה, על פי תקנות החניה, הצגת סוג הפתרון המוצע. בבקשה לחניה פיזית יש לבחור בשדה המתאים בפנייה "בקשה לשינוי הסדר תנועה".
 3. בבקשות לבנייה חדשה יש לציין אם הבנייה המבוקשת הינה בקיר משותף ובאיזה צד.
 4. בבקשות לשימוש חורג בקומת מרתף/קומת קרקע: חתך דרך המקום עד מפלס הקרקע שמעבר לגבול המגרש, לרבות סימון קווי גובה ומפלס 0.0+. ביתר הבקשות לשימוש חורג יש לציין את הקומה, מיקום בקומה, ושטח.
 5. ככלל, אין לבחור את מסלול "אחר", הואיל ואין שאלות מנחות במסלול זה. במקרים חריגים, אם בחרתם במסלול זה, יש לצרף סכמת המתארת את הבקשה בנוסף לתיאור מילולי, ככל שניתן. 

תשלום אגרת מידע להיתר

בעת הגשת בקשה לקבלת המידע להיתר, כתנאי לקליטתה, יש לצרף את שובר התשלום (המתקבל בדואר האלקטרוני לאחר מילוי פרטים במערכת) ואת אישור תשלום האגרה.

את עלות האגרה עבור מסירת מידע להיתר ניתן לברר באתר מינהל התכנון.

הליך התשלום מתחיל מהפקת שובר עבור בקשת מידע להיתר, בו יש למלא את פרטי עורך הבקשה, פרטי מבקש הבקשה, כתובת הבקשה ומהות הבקשה. אישור להנפקת השובר יישלח לעורך הבקשה למידע ולמבקש המידע בדוא"ל. באפשרותכם להדפיס את השובר ולהמשיך בהליך תשלום האגרה במהלך תקופת התוקף של השובר.
בבחירת האפשרות "תשלום שובר" תועברו לדף שבו תידרשו להזין את פרטי האשראי, ובסיום ההליך תועברו לאישור תשלום. 
כניסה למערכות תשלום והנפקת שובר עבור בקשת מידע בסוף הדף.


הנחיות אזוריות נוספות

 1. בבקשות לבנייה בשכונת התקווה, יש לצרף נסח טאבו מעודכן. 
 2. בבקשות לתוספת בנייה/בנייה חדשה בשכונת פלורנטין, יש לציין על גבי מפת המדידה לפחות שתי מידות רוחב הגובלות במגרש המבוקש לבנייה.
 3. בקשה לאיחוד חלקות בתחום תוכניות ברובע 3 (תוכנית 3616א) ורובע 4 (תוכנית 3729א) תיבחן במסגרת הגשת תיק מידע לכל אחת מהחלקות המבקשות איחוד. הקריטריונים לאיחוד חלקות המפורטים במסמך "קריטריונים לבחינת בקשות לאיחוד חלקות או לבניה בקיר משותף רובעים 3, 4.


הנחיות נוספות להגשת בקשה למידע - הכוללת בקשה לתמריצים מכוח תמ"א 38

במידה שהבניין המבוקש עומד בקריטריונים לקבלת תמריצים מכוח תמ"א 38 ובאזור המבוקש לבנייה אושרו תוכניות חדשות המגדילות את זכויות הבנייה, בקשה לתוספת הבנייה יש לרשום במסלול של תמ"א 38.    

תמ"א 38 קובעת תמריצים שהם לא רק שטחים וקומות, אלה גם הקטנת מרווחים לבנייה מחוץ לקווי בניין. עם זאת, בהבלטת המרפסות צריך להתייחס לקווי בניין המותרים לפי תוכנית חלה על המקום ולא לקווי הבנייה המוקטנים.


בהיעדר היתר בנייה בתיק בניין, ככלל, נטל הראיה להוכיח כי המבנה נבנה כדין מונה על המבקש, למעט בבניינים שנבנו לפני קום המדינה, לגביהם קמה חזקה שהבניינים נבנו כדין. חזקה זו ניתנה לסתירה על פי ראיות ממשיות. ההכרעה בבקשות תהא בכל מקרה לגופו ונוכח נסיבותיו.

 1. לגבי מבנים שנבנו לפני קום המדינה - נדרש לצרף למסמכי הבקשה למידע את המסמכים הבאים:
  א. תצלום אוויר המעיד על קיומו של המבנה לפני קום המדינה או בסמיכות לקום המדינה. תצלום האוויר יאושר על ידי מומחה לפענוח תצלומי אוויר.
  ב. חוות דעת של מודד מוסמך, המתייחסת להיקף המבנה כפי שמופיע בתצלום האוויר וכוללת השוואה בין קונטור המבנה בתצלום האוויר לבין קונטור המבנה הקיים, לשיטת המבקש.
 2. לגבי מבנים שנבנו לאחר קום המדינה - נדרש לצרף למסמכי הבקשה למידע את המסמכים הבאים:
  א. תצלום אוויר המעיד על קיומו של המבנה הן סמוך להקמתו והן סמוך להגשת הבקשה למידע. תצלומי האוויר יאושרו על ידי מומחה לפענוח תצלומי אוויר.
  ב. כל המסמכים מתיק הבניין העירוני, המעידים הן כי המבנה נבנה כדין, הן בכל הנוגע לשימוש שנעשה בו והן בנוגע למועד הקמתו.
  ג. חוות דעת מקצועית מטעם עורך הבקשה בהתאם לבדיקה שערך, שהבניין תואם את התוכנית שחלה על המקום בעת הקמתו, לרבות פירוט ממצאי הבדיקה.


הנחיות נוספות להגשת בקשה למידע - מבנים לשימור מתוקף תכנית 2650 ב'

בבקשות לתיקי מידע במבנים לשימור מתוקף תכנית 2650 ב', בהם יש הפקעה לפי סעיף 11.1 ג' מתכנית השימור, יש צורך בהגדרת מגרש. לפיכך, בטרם הגשת הבקשה למידע, יש לפנות לגב' שרון טרייגר, מתכננת כלכלנית בכירה לשימור באגף תכנון עיר, במייל:  treiger_s@mail.tel-aviv.gov.il, ולכלול את המסמכים הבאים:
1. מילוי הפרטים בקובץ המצורף.
2. מפת מדידה להיתר.


פטור ממידע להיתר

בתאריך 24.7.2022 פורסמו  שינויים בתקנות התכנון והבניה (הליך רישוי בדרך מקוצרת) (תיקון), התשפ"ב-2022, שעיקרן מתן פטור ממידע להיתר בחלק מהעבודות הנכללות ב"הליך רישוי בדרך מקוצרת".

בתאריך 19.12.2021 פורסמו תקנות התכנון והבניה (רישוי בנייה), חלק ט'1 כהוראת שעה ל-5 שנים.

פרק ט1 כולל תקנות המאפשרות הוספת מרחב מוגן דירתי או מגדל מרחבים מוגים לבניין מגורים שאינו בניין רב-קומות, בשטח המזערי הקבוע בתקנות ההתגוננות האזרחית. לבקשה להיתר הכוללת הוספת ממ"דים בלבד ותואמת תנאים המפורטים בתקנות הנ"ל, מבקש ההיתר לא יהיה חייב להגיש בקשה לקבלת מידע.

דגשים להגשת בקשה להקמת ממ"דים מפורטים בדף מסלול רישוי מקוצר.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד