SRV_ADD:[01] Version- [1.5.0.0] TlvLayoutInnerPage

הקצאת מקום חניה לרכב נכה

 
 

עיריית תל-אביב-יפו מקצה מקומות חניה אישיים לנכים המתגוררים בעיר ולנכים העובדים בעיר, על פי הקריטריונים המפורטים בהמשך.
נכה שברשותו תג נכה יכול לפנות אל העירייה לקבלת מקום חניה.

שים לב! תג הנכה ניתן על ידי משרד הרישוי בלבד, ולא על ידי עיריית תל-אביב-יפו.

 

תהליך הקצאת מקום חניה לנכה העומד בקריטריונים:

 1. הגשת הבקשה: ניתן להגיש באמצעות טופס בקשה להקצאת מקום חניה אישי לנכה, בצירוף המסמכים המהווים תנאי לזכאות.
  את הטופס ניתן לשלוח בדואר, בפקס, במייל או לחילופין ניתן להגיע אל העירייה בשעות קבלת קהל (בפרטים המופיעים מטה).
 2. טיפול בבקשה: טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים מועברים לממונה על הטיפול בבקשות להקצאת מקומות חניה אישיים לנכים באגף התנועה. העירייה תבחן את הבקשות ותחליט בעניינן על סמך כללי הזכאות להקצאת מקומות חניה אישיים. זמן הטיפול בבקשה אורך כ-30 יום.
 3. הקצאת מקום החניה: לאחר אישור הבקשה, יוצב תמרור המורה על מקום החניה שנקבע. מיקום התמרור נקבע על ידי העירייה על פי שיקולים מקצועיים ולפי תוכניות בשטח. לא תינתן חניה במקומות כגון: נתיבי תחבורה ציבורית, צירי תנועה ראשיים, וכו'. לא ניתן לערער על החלטת העירייה. הקצאת מקום החניה האישי לזכאים הינה ללא תשלום.
 4. תוקף מקום החניה: מקום החניה המוקצה תקף כל עוד תג הנכה בתוקף. את תג הנכה יש לחדש לפי הוראות משרד הרישוי. לאחר החידוש יש להעביר את התג המחודש אל אגף התנועה להארכת תוקף מקום החניה.
  במקרים של מעבר דירה, החלפת מקום עבודה, החלפת רכב או פטירה, יש ליצור קשר עם אגף התנועה, ולהודיע על השינוי.

שים לב! להלן תמצית הוראות החוק בעניין חניה על סמך תג נכה.

נכה בעל "תג עגלה"

 
 

הזכאות -  שני מקומות חניה: האחד בסביבת מקום המגורים; השני, בסביבת מקום העבודה.

התנאים לזכאות והמסמכים הנדרשים:

 • העתק דו-צדדי של "תג עגלה" שהונפק על ידי משרד הרישוי.
 • העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.
 • חשבון ארנונה על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי - על שם אפוטרופסו המתגורר עימו.
 • העתק רישיון רכב על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי - על שם אפוטרופסו המתגורר עימו.
 • העתק רישיון נהיגה על שם הנכה או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עימו.
 • אם הבקשה היא להקצאת מקום חניה בסביבת מקום העבודה – אישור ממקום העבודה, חתום בידי המנכ"ל או בידי רואה החשבון, המפרט את ימי העבודה ושעות העבודה של הנכה, לפיו מקום העבודה אינו מקצה מקום חניה לנכה.

נכה בדרגת 60% בגפיים תחתונות, בן פחות מ-65, בעל "תג משולש"

 
 

הזכאות - מקום חניה אחד: בסביבת מקום המגורים או בסביבת מקום העבודה, על פי בחירת הנכה.
התנאים לזכאות - המסמכים הנדרשים:

 • העתק דו-צדדי של "תג משולש" שהונפק על ידי משרד הרישוי.
 • העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.
 • חשבון ארנונה על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי - על שם אפוטרופסו המתגורר עימו.
 • העתק רישיון רכב על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי – על שם אפוטרופסו המתגורר עימו.
 • העתק רישיון נהיגה על שם הנכה או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עימו.
 • העתק מהחלטת ועדת הניידות של משרד הבריאות, המעידה על 60% נכות לפחות בגפיים התחתונות.
 • אם הבקשה היא להקצאת מקום חניה בסביבת מקום העבודה – אישור ממקום העבודה, חתום בידי המנכ"ל או בידי רואה החשבון, המפרט את ימי העבודה ושעות העבודה של הנכה, לפיו מקום העבודה אינו מקצה מקום חניה לנכה.
 • אם הבקשה היא של נכה שאינו תושב תל-אביב-יפו – נדרש אישור הרשות המקומית בה מתגורר הנכה, לפיו לא הוקצה לנכה מקום חניה בסביבת מקום מגוריו.

נכה בדרגת 60% בגפיים תחתונות, בן למטה משנתיים או למעלה מ-65, בעל "תג משולש"

 
 

הזכאות - מקום חניה אחד: בסביבת מקום המגורים או בסביבת מקום העבודה, על פי בחירת הנכה.
התנאים לזכאות - המסמכים הנדרשים:

 • צילום "תג משולש" של משרד הרישוי (מצולם משני צדדים).
 • העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.
 • חשבון ארנונה על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי – על שם אפוטרופסו המתגורר עימו.
 • העתק רישיון רכב על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי – על שם אפוטרופסו המתגורר עימו.
 • העתק רישיון נהיגה על שם הנכה או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עימו.
 • העתק מחוות דעתו של רופא מומחה, המעידה על קיומם של 60% נכות לפחות בגפיים התחתונות בהתבסס על סעיפי הליקוי של משרד הבריאות.
 • אם הבקשה היא להקצאת מקום חניה בסביבת מקום העבודה – אישור ממקום העבודה, חתום בידי המנכ"ל או בידי רואה החשבון, המפרט את ימי העבודה ושעות העבודה של הנכה, לפיו מקום העבודה אינו מקצה מקום חניה לנכה.
 • אם הבקשה היא של נכה שאינו תושב תל-אביב-יפו – נדרש אישור הרשות המקומית בה מתגורר הנכה, לפיו לא הוקצה לנכה מקום חניה סמוך למקום מגוריו.

סייגים לזכאות

 • מקום החניה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב הנכה שמספרו מופיע על גבי תמרור החניה.
 • לא יוקצה מקום חניה לנכה המתגורר במבנים כגון אלו המשמשים לדיור מוגן.
 • לא יוקצה מקום חניה בסמוך למבנה שיש בו מקום חניה בבעלות או בחזקת הנכה.
 • לא יוקצה מקום חניה לנכה שאינו תושב לתל-אביב-יפו אם קיים חניון פתוח לציבור (לרבות חניון בתשלום) ברדיוס של 150 מטר ממקום העבודה או אם הוקצה לו מקום חניה על ידי מקום העבודה.
 • מקום חניה שהוקצה בסביבת מקום עבודתו של הנכה יוגבל על פי ימי ושעות עבודתו.
 • תוקף הזכאות למקום חניה חופף לתוקף תג הנכה. עם פקיעת תוקפו של תג הנכה, יבוטל מקום החניה.
 • העירייה תהיה רשאית לבטל את מקום החניה, אם תיווכח, כי הנכה אינו זכאי למקום חניה מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק אם הנכה אינו מתגורר בפועל בכתובת עליה הצהיר בטופס הבקשה.
 • העירייה רשאית לבקש מהנכה כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.
 • במקרים חריגים ומיוחדים רשאית העירייה להקצות מקום חניה שלא על פי כללי הזכאות, ובלבד שתנמק את החלטתה.
{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: