תנועה וחניה

מקום חניה אישי לנכה

 
 

עיריית תל אביב-יפו מקצה מקומות חניה אישיים לנכים המתגוררים בעיר.
נכה שברשותו תג נכה רשאי לפנות לעירייה, לצורך בחינת בקשתו לקבלת מקום חניה.

תג הנכה ניתן על ידי משרד הרישוי בלבד, ולא על ידי עיריית תל אביב-יפו.


בהתאם להוראות חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993 (להלן "החוק"), מי שזכאי למקום חניה לרכב מזכה אחד הינו מי שרכבו נושא תג נכה, וכן מי שהוא עיוור או נכה שהציג אישור רפואי מרופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין, על אחת מאלה:

 • דרגת נכותו 90% ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לסכן את מצב בריאותו
 • הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו
 • הוא זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

להלן תמצית הוראות החוק

{{ lwi.linksClient.title }}

תנאים לקבלת מקום חניה אישי לנכה בסמוך לביתו

בעלי נכות העומדים בהוראות החוק זכאים להקצאת מקום חניה בסמוך למקום מגוריהם, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

המסמכים הנדרשים

 • אישור על אחוזי נכות בשיעור של 90% ומעלה (מביטוח לאומי או משרד הביטחון).  
 • העתק דו-צדדי של תג הנכה שהונפק להם על ידי משרד הרישוי.
 • העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.
 • חשבון ארנונה על שם מבקש מקום החניה, ובמקרה של קטין או חסוי, על שם האפוטרופוס המתגורר עמו.
 • העתק רישיון רכב בתוקף, של רכב מזכה המופיע בתג הנכה, עבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה. מספרו יופיע על גבי תמרור החניה.

ועדה להקצאת מקום חניה אישי לרכב נכה

אדם שמשרד התחבורה הנפיק לו תג נכה, אך אינו זכאי למקום חניה על פי הוראות החוק, רשאי להגיש בקשה לעירייה, אשר תידון במסגרת הוועדה להקצאת מקום חניה אישי לרכב נכה.

המסמכים הנדרשים

 •  העתק דו-צדדי של 'תג הנכה' שהונפק על ידי משרד הרישוי.
 •  העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.
 •  חשבון ארנונה על שם מבקש מקום החניה, ובמקרה של קטין או חסוי, על שם האפוטרופוס המתגורר עמו.
 • העתק רישיון רכב מזכה שעבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה (רכב שנושא תג נכה ומספרו יופיע על גבי תמרור החניה), על שם מבקש מקום החניה, או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עמו. ​
 • העתק רישיון נהיגה על שם מבקש מקום החניה, או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה המתגורר עמו.
 • חוות דעת מקצועית מרופא מומחה בתחומי האורתופדיה, הנוירולוגיה או כירורגיית כלי דם,  שתתייחס לתפקוד ולכושר הניידות של המבקש, לרבות בדיקה של טווחי התנועה.
 • במידה שהבקשה הינה להקצאת מקום חניה בסביבת מקום העבודה, נדרש אישור ממקום העבודה (חתום בידי מנכ"ל או רואה חשבון). האישור יכלול את פירוט ימי העבודה ושעות העבודה של מבקש מקום החניה, כולל הצהרת מעסיק בדבר מספר מקומות החניה שבחזקת העסק, והסבר מדוע העסק אינו יכול להקצות מקום חניה מתאים.
 •  אישור על אחוזי הנכות (מביטוח לאומי או ממשרד הביטחון).

*מדור חניות מיוחדות יבדוק את הבקשה - ובמקרה של מחסור במסמכים ייצור עמכם קשר.


שימו לב: במידה שלא יצורפו לבקשה כל המסמכים הנדרשים, לרבות חוות דעת מקצועית מרופא מומחה בתחום האורתופדיה, הנוירולוגיה או כירורגיית כלי דם, שתתייחס לכושר הניידות, הבקשה לא תובא לדיון במסגרת הוועדה.

תהליך הקצאת מקום חניה אישי לנכה העומד בהוראות החוק

 1. הגשת הבקשה - מילוי טופס בקשה מקוון להקצאת מקום חניה אישי לנכה ושליחתו, בצירוף המסמכים הנדרשים.
 2. ניתן לקבוע פגישה על מנת להגיש בקשה באמצעות מערכת זימון תורים - ולהגיע לבניין העירייה בהתאם למועד שבו תואם התור.
 3. טיפול בבקשה - הבקשה והמסמכים הנדרשים יועברו למדור חניות מיוחדות, במחלקת תכנון באגף התנועה, הממונה על הטיפול בנושא. משך הטיפול בבקשה - עד 60 יום ממועד העברת כל המסמכים הנדרשים. במידה שלא יצורפו לבקשה כל המסמכים הנדרשים, הבקשה לא תובא לדיון במסגרת הוועדה.
 4. הקצאת מקום החניה - לאחר אישור הבקשה יוצב תמרור ויסומן מקום החניה בשטח. מיקום התמרור ייקבע על ידי העירייה על פי שיקולים מקצועיים. לא תינתן חניה במקומות כגון: נתיבי תחבורה ציבורית, צירי תנועה ראשיים וכיוצא באלה. 
 5.  תוקף מקום החניה - מקום החניה המוקצה תקף כל עוד תג הנכה בתוקף, ולא חלו שינויים בקריטריונים שנקבעו בחוק או בנוהלי העירייה, ובעמידה בהם. את תג הנכה יש לחדש לפי הוראות משרד הרישוי. לאחר החידוש, יש להעביר את התג המחודש אל מדור חניות מיוחדות במחלקת תכנון באגף התנועה, לצורך הארכת תוקף מקום החניה.
 6. הקצאת מקום החניה האישי הינה ללא תשלום.


שינויים בהקצאת מקום חניה קיים
במקרים של מעבר דירה (או שינוי במקום העבודה לנכים שהוקצה עבורם מקום חניה אישי לנכה בסמוך למקום העבודה), שינוי בעמידה בקריטריונים, החלפת רכב או פטירה, יש להודיע לאלתר על השינוי ליחידה המטפלת, באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחתית הדף.

תנאים וסייגים לזכאות

 • מקום החניה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב מזכה - רכב שנושא תג נכה ומספרו מופיע על גבי תמרור החניה.
 • לא יוקצה מקום חניה אישי לפונה שיש לו חניה הנמצאת בשימושו הבלעדי (כגון: חניה הצמודה לדירת מגוריו). העירייה תהיה רשאית לבטל את מקום החניה, אם תיווכח כי אין זכאות למקום החניה, מכל סיבה שהיא - שינוי בהוראות הדין, שינוי בקריטריונים של העירייה וכיוצא באלה. העירייה רשאית לדרוש כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.
 • במקרים חריגים ומיוחדים רשאית העירייה להקצות מקום חניה שלא על פי כללי הזכאות, ובלבד שתנמק את החלטתה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד