הגשת הבקשה

טעינת הגשה מקוונת

עורך הבקשה יכנס למערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב-יפו באמצעות "כרטיס חכם", יקליד את פרטי הבקשה הכוללים פרטי התקשרות מלאים של כל בעלי העניין ויטען למערכת המקוונת את מסמכי הבקשה להיתרבהתאם לתיק המידע ומהות הבקשה, הכוללים (בין השאר):
• מפרט תכנית ראשית (מוצג 100) בקובץ DWF
• קובץ חישוב שטחים (מוצג 150) בקובץ DWG
• חתימות של מבקש ההיתר ועורכי הבקשה.
• חתימות סרוקות של בעלי הנכס *
• מסמכי בעלות (נסח טאבו, חוזה חכירה וכו')
• מפת מדידה עדכנית
• כל הנספחים הדרושים בהתאם למהות הבקשה (כמופיע בתיק המידע)

(*) חתימת בעל הנכס:
על פי חוק התכנון והבניה, בעל הזכות בנכס צריך לחתום על בקשה להיתר המוגשת לרשות. אם יש לנכס מספר בעלים (כגון בית משותף), יחתים את שאר בעלי הנכס על הבקשה ויצרף את החתימות הסרוקות למסמכי הבקשה. במידה וחסרות חתימות של בעלי זכות בנכס יש לפעול בהתאם לתקנה 36 (בעבר 2ב') בתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) ולשלוח הודעות לבעלי הזכויות (ראה בהמשך).
בשלב זה מתקבלת הגשה מקוונת במערכת ומתחילה בדיקה של תקינות הבקשה הנמשכת 10 ימי עבודה.
לתשומת לבכם: הגשה מקוונת איננה בקשת רישוי. רק לאחר השלמת בדיקת תנאי סף, אישור מרכז/ת הרישוי לתקינות ההגשה, פרסום והפקדה להתנגדויות (במידת הצורך) ותשלום שובר - תפתח בקשה להיתר. הערות מרכזי הרישוי בעת בדיקות התקינות נשלחות באופן מקוון לעורך הבקשה דרך המערכת המקוונת.

בכל שאלה בנושא ההגשה המקוונת ניתן ליצור קשר עם מרכזות הרישוי דרך המערכת המקוונת או לתאם עימן פגישה דרך המוקד הטלפוני ההנדסי. ראה פרטי קשר בסוף הדף.


 

בדיקת שלמות מסמכים

 
 

מרכזת הרישוי תבדוק את קבצי ההגשה המקוונת. תבדוק שהוגשו כל המסמכים הדרושים, כולל מסמכי בעלות, תצהירים, כל הנספחים הדרושים על פי מהות הבקשה וכן תבדוק את פרטי ההתקשרות של בעלי העניין.
שימו לב: הצגת פרטי התקשרות עדכניים הכרחית, שכן הודעות עדכון על מצב הבקשה נשלחות לפי פרטים אלו.
אם יש לנכס מספר בעלים ולא כולם חתמו על הבקשה, תמסור מרכזת הרישוי הנחיות למשלוח הודעות לשאר בעלי החלקה או הבניין.
בקשה הכוללת "הקלה" או "שימוש חורג" וכן בקשה מכח תמ"א 38 חייבת בפרסום. לנוחותך, ריכזנו עבורך מדריך להקלות שבו מרוכזים נסחי הפרסום המומלצים. הנחיות לפרסום לפי סעיף 149 לחוק או פרסום לתמ"א 38 ישלחו באותו מעמד.
בדיקת תקינות המסמכים תימשך עד 10 ימי עבודה. במסגרת ימים אלו נבדקים מסמכי ההגשה גם על ידי תחנות נוספות כגון פיקוח על הבניה, מכון הרישוי ועוד. בסוף הבדיקה נמסרות הערות (במידה וישנן) לעורך הבקשה דרך המערכת המקוונת. במקרה זה על עורך הבקשה לתקן את ההערות ולהגיש שוב את המסמכים.

לאחר אישור של מרכזת הרישוי על תקינות מסמכי ההגשה, במידה ונדרש פרסום או משלוח הודעות לזכאים, יימסר לעורך הבקשה אישור לפנות אל חברת הפרסום ועליו לפנות אל אחת מחברות הפרסום הזכייניות של העירייה.

שימו לב! בשלב זה מסמכי הבקשה ננעלים בתיק הבניין המקוון ולא ניתן לשנותם.

פרסום והודעות, השלמת דרישות ותשלום שובר לפתיחת בקשה

מבקש ההיתר יבצע את מסירת ההודעות והפרסומים על חשבונו, באמצעות אחת מחברות הזכייניות של העירייה וישלם את שובר התשלום שקיבל.
זמן הפרסום יכול להימשך כשלושה שבועות (מיום שבוצעה הזמנה), אך יש להמתין עוד 14 יום לקבלת התייחסות מהציבור.
דו"ח על מסירת ההודעות ועל קטעי הפרסום בעיתון יימסרו ע"י החברה המפרסמת למרכזת הרישוי.

כל מי שקיבל הודעה, יכול לעיין בפרטיה באתר של עיריית תל-אביב יפו ולהגיש התנגדות מקוונת.

לסרטון הסבר אודות אופן הצפייה בקבצים הסרוקים >>

לאחר השלמת הפרסום על ידי מבקש ההיתר ותשלום השובר (ראה הפניה לממשק תשלום בהמשך הדף), על עורך הבקשה לבצע הגשה מקוונת ולטעון את השובר המשולם ואת דוח הפרסום שנמסר לו מחברת הפרסום. מרכזת הרישוי תבדוק שהפרסומים ומשלוח ההודעות בוצעו - והשובר שולם ותפתח בקשה להיתר. הודעה על פתיחת הבקשה תישלח בדואר האלקטרוני לעורך הבקשה ולמבקש הבקשה, על פי הפרטים המעודכנים במערכת.

מבקש ההיתר ועורך הבקשה יכולים בכל שלב להיכנס למערכת מעקב רישוי באתר - בדיקת סטטוס בקשה להיתר בנייה, להזדהות באמצעות מספר תעודת הזהות ולהתעדכן בסטאטוס הבקשה על פי מספרה (בתנאי שהפרטים האישיים של מבקש ההיתר ועורך הבקשה מעודכנים במערכת)


 

שימו לב: במקרה של דחיית הבקשה להיתר על ידי הועדה המקומית ו/או סגירת הבקשה לאור פניית עורך הבקשה ו/או מבקש ההיתר, יש לפנות להשבת הפיקדון ששולם למחלקת גביית הכנסות מבניה ומפיתוח (בפרטי הקשר המופיעים מטה).

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: