SRV_ADD:[03] Version- [1.5.0.0] TlvLayoutInnerPage

הגשת הבקשה

הגשת בקשה להיתר: במעמד הגשת הבקשה בודק מרכז הרישוי שכל המסמכים הדרושים נמצאים, כולל: מסמכי בעלות, חתימות של מבקש ההיתר, של בעל הנכס ושל עורכי הבקשה, תצהירים, מפת מדידה והנספחים הדרושים לפי מהות הבקשה (כמופיע בתיק המידע).
מרכז הרישוי רושם במערכת את פרטי הבקשה וכן את פרטי ההתקשרות, את מספרי תעודות הזהות ואת כתובות הדוא"ל (מייל) העדכניות של מבקש ההיתר ושל עורך הבקשה.

שימו לב: הצגת פרטי התקשרות עדכניים הכרחית שכן הודעות עדכון על מצב הבקשה נשלחות לפי פרטים אלו.

בדיקת בעלות

 
 

בעל הזכות בנכס יחתום על הבקשה המוגשת לרשות. אם יש לנכס מספר בעלים (כגון: בית משותף) ולא כולם חתמו על הבקשה, יישלחו לבעלי החלקה או לבעלי הבניין הודעות, על חשבון המבקש, באמצעות אחת משתי חברות זכייניות של העירייה, על פי תקנה 2ב' בתקנות התכנון והבנייה.

בשלב זה יקבל עורך הבקשה שובר לתשלום מקדמות על חשבון אגרות בנייה בסכום של כ- 20% מהאגרות הסופיות. לאחר שהבקשה לתשלום תיקלט במערכת הרישוי, היא תקבל מספר. המספר יישלח במייל למבקש ההיתר ולעורך הבקשה (בתנאי שהפרטים האישיים של מבקש ההיתר ועורך הבקשה מעודכנים במערכת).

 

מבקש ההיתר ועורך הבקשה יכולים בכל שלב להיכנס למערכת מעקב רישוי באתר- בדיקת סטטוס בקשה להיתר בנייה, להזדהות באמצעות מספר תעודת הזהות ולהתעדכן בסטאטוס הבקשה על פי מספרה (בתנאי שהפרטים האישיים של מבקש ההיתר ועורך הבקשה מעודכנים במערכת).

בדיקת "התאמה למציאות"

אם הבקשה עוסקת בתוספת לבניין קיים או בשינויו, תעבור התכנית הראשית (מפרט הבקשה) למחלקת הפיקוח על הבנייה. מחלקת הפיקוח על הבנייה בודקת "התאמה למציאות": התאמת המוצג בבקשה לכל הבנייה הקיימת בשטח. אם נמצא שאין התאמה לשטח או שלא ניתן להיכנס לנכס לצורך בדיקה, נדחית הבקשה על הסף בשל דיווח לקוי, והיא נסגרת.

 

בדיקת הפיקוח תימשך עד כ-7 ימי עבודה בתנאי שניתן היה להיכנס לנכס ולבצע בדיקה.

סריקת הבקשה להיתר

מרכזי הרישוי שולחים את מסמכי הבקשה והמפרט לסריקה במערכת ארכיב תיקי הבניין הסרוקים. כל מי שקיבל הודעה, יכול לעיין בפרטיה ולהגיש התנגדות.

סרטון הסבר המתאר את אופן הצפייה בקבצים הסרוקים

שלב הסריקה נמשך בין שבוע לשבועיים. עם המעבר להגשה מקוונת, יתבטל הצורך בסריקת הבקשות.

פרסום

 
 

בנוסף להודעות לכל בעלי הנכס אשר לא חתמו על הבקשה להיתר (על פי סעיף 2ב' לתקנות התו"ב), חייבת בקשה לקבלת היתר הכוללת "הקלות" או "שימוש חורג" ובקשה לפי תמ"א 38 בהליך פרסום לפי סעיף 149 לחוק. לנוחותכם ריכזנו מדריך להקלות שבו נוסחים מומלצים. הפרסום יתבצע על חשבון המבקש באמצעות אחת משתי החברות הזכייניות של העירייה.

 

זמן הפרסום יכול להימשך כשלושה שבועות (מיום שבוצעה הזמנה), אך יש להמתין עוד 14 יום לקבלת התייחסות מהציבור.

 

דו"ח על מסירת ההודעות ועל קטעי הפרסום בעיתון יימסרו ע"י החברה המפרסמת למרכז הרישוי.

מכאן עוברת הבקשה לשני גורמים במקביל:

  • למכון הרישוי לצורך בדיקה מקדמית של תכן המבנה
  • למחלקת הרישוי לבדיקה מרחבית של הבקשה
{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: