רישוי ופיקוח בנייה

הגשת הבקשה

טעינת הגשה מקוונת

1. טעינת הגשה מקוונת

עורך הבקשה להיתר בנייה ייכנס למערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב-יפו באמצעות "כרטיס חכם", יקליד את פרטי הבקשה הכוללים פרטי התקשרות מלאים של כל בעלי העניין, ויטען למערכת המקוונת את מפרט תכנית ראשית (מוצג 100) בקובץ DWF, כולל כל הנספחים הדרושים בהתאם למהות הבקשה (כמפורט בתיק המידע).

2. פנייה לקבלת אישור תחנות מידע מפורט

עורך הבקשה ישלח פנייה מקוונת לקבלת אישור מתחנות מידע מפורט, שנדרשו בתיק המידע:
א. גנים ונוף
ב. קונסטרוקציה
ג. הסדר מגרש
ד. תיאום הנדסי

3. השלמת טעינה של המוצגים

במקביל לקבלת אישור תחנות מידע מפורט, על עורך הבקשה להשלים את טעינת שאר המוצגים הנדרשים לפי תיק מידע, כדרישות סף לקליטת בקשת הרישוי:
• קובץ חישוב שטחים (מוצג 150) בקובץ DWG.
• חתימות של מבקש ההיתר ועורכי הבקשה.
• חתימות סרוקות של בעלי הנכס.
• מסמכי בעלות.
• מפת מדידה עדכנית.
• נספחים נוספים הדרושים בהתאם למהות הבקשה.

• תשלום שובר פיקדון.
• תיאור הקלות מבוקשות (לתשומת לבכם, ההקלות שהוזנו יפורסמו בהמשך כלשונן ולא ניתן יהיה לבצע שינויים במסגרת הגשה זו).

חתימת בעל הנכס:
על פי חוק התכנון והבנייה, בעל הזכות בנכס צריך לחתום על בקשה להיתר המוגשת לרשות. אם יש לנכס מספר בעלים (כגון בית משותף), יחתים את שאר בעלי הנכס על הבקשה ויצרף את החתימות הסרוקות למסמכי הבקשה. במידה שחסרות חתימות של בעלי זכות, בנכס יש לפעול בהתאם לתקנה 36 (בעבר 2ב') בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) ולשלוח הודעות לבעלי הזכויות (ראו בהמשך).

4. חתימות גורמי הבקשה

על מפרט דף ראשון להחתים את כל גורמי הבקשה: עורך, מהנדס שלד, מבקש הבקשה ובעלי החלקה, בהתאם לנסח הטאבו.

מבקש הבקשה:

  • במידה שמדובר במספר מבקשים, יש להחתים את כולם. יש לצרף צילומי זהות במוצג 2200.
  • במידה שמדובר בחברה, יש לטעון למוצג 2200 בקובץ אחד את: תעודת רישום החברה, זכויות חתימה מטעם החברה התקפות לשנה האחרונה, צילומי זהות של הממונים שמונו במסגרת זכויות החתימה. שימו לב, אם בזכויות חתימה ישנה הפרדה לקבוצות, יש להיצמד לזכויות החתימה.

בעלי החלקה:

  • במידה שמדובר בחברה, יש לטעון למוצג בקובץ אחד את: תעודת רישום החברה, זכויות חתימה מטעם החברה התקפות לשנה האחרונה, צילומי זהות של הממונים שמונו במסגרת זכויות החתימה. שימו לב, אם בזכויות החתימה ישנה הפרדה לקבוצות, יש להיצמד לזכויות החתימה.

חתימות בעלים (שכנים):

  • יש להגיש בתצורת טבלה הכוללת את העמודות הבאות: מספר סידורי, גוש, חלקה, חלקת משנה, שם רחוב, מספר בית, מספר דירה, שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות, חתימה ותאריך חתימה.

את הטבלה יש למלא בצמידות לנסח טאבו מרוכז התקף לשנה האחרונה:
בעלים שיחתמו - יוכרו כמסכימים לבנייה המבוקשת.
בעלים שלא יחתמו - תישלח להם הודעה ליידוע לפי תקנה 36ב'.
בעלים מיוצגים - במידה שישנציג, הנציג יחתום ליד שמו של המיוצג.
במידה שאותו נציג מייצג מספר בעלי חלקה - על הנציג לחתום בטבלה בסמיכות לשמו של המיוצג כמספר המיוצגים.

5. טעינת גרסה

לאחר קבלת האישורים מתחנות מידע מפורט והשלמת מוצגי הסף יש לבצע טען גרסה.
בשלב זה מתקבלת הגשה מקוונת במערכת, ומתחילה בדיקה של תקינות הבקשה הנמשכת 10 ימי עבודה.

לתשומת לבכם: הגשה מקוונת אינה בקשת רישוי. רק לאחר השלמת בדיקת תנאי סף, אישור מרכז/ת הרישוי לתקינות ההגשה, פרסום והפקדה להתנגדויות (במידת הצורך) ותשלום שובר - תיפתח בקשה להיתר. הערות מרכזי הרישוי בעת בדיקות התקינות נשלחות באופן מקוון לעורך הבקשה דרך המערכת המקוונת.

בכל שאלה בנושא ההגשה המקוונת ניתן ליצור קשר עם מרכזות הרישוי באמצעות המערכת המקוונת, או לתאם עמן פגישה דרך המוקד הטלפוני ההנדסי. ראו פרטי קשר בסוף הדף.


 

בדיקת שלמות מסמכים

 
 

הבדיקה נערכת על ידי מרכז/ת הרישוי, וכוללת בין השאר בדיקה של קובצי ההגשה המקוונת. הגשת כל המסמכים הדרושים - כולל מסמכי בעלות, תצהירים, הנספחים הנדרשים על פי מהות הבקשה ופרטי ההתקשרות של בעלי העניין.
שימו לב: הצגת פרטי התקשרות עדכניים הכרחית, שכן הודעות עדכון על מצב הבקשה נשלחות לפי פרטים אלו.

בקשה הכוללת "הקלה" או "שימוש חורג", וכן בקשה מכוח תמ"א 38, מחייבת פרסום. לנוחותכם, ריכזנו עבורכם מדריך להקלות, שבו מרוכזים נסחי הפרסום המומלצים. הנחיות לפרסום לפי סעיף 149 לחוק או פרסום לתמ"א 38 יישלחו בהמשך לבדיקה.
בדיקת תקינות המסמכים תימשך עד 10 ימי עבודה. במסגרת ימים אלו נבדקים מסמכי ההגשה גם על ידי תחנות נוספות, כגון פיקוח על הבנייה, מכון הרישוי ועוד. בסוף הבדיקה, הבקשה תיקלט ותקבל מספר בקשת רישוי.

  • במידה שנמצאו הערות, הן יימסרו לעורך הבקשה דרך המערכת המקוונת. על עורך הבקשה לתקן את ההערות ולהגיש שוב את המסמכים לבדיקה חוזרת.
    לתשומת לבכם: מומלץ לבדוק תקינות ושלמות המוצגים טרם שליחתם, כדי להימנע מהימשכות הטיפול בבקשה בגין אי הבנת הדרישות.  
  • במידה שנדרש פרסום או משלוח הודעות לזכאים, יימסר לעורך הבקשה אישור לפנות אל חברת הפרסום, ועליו לפנות אל אחת מחברות הפרסום הזכייניות של העירייה.
    לתשומת לבכם: בשלב זה, מסמכי ההגשה ננעלים בתיק הבניין המקוון ולא ניתן לשנותם.

פרסום והודעות, השלמת דרישות ותשלום שובר לפתיחת בקשה

מבקש ההיתר יבצע את מסירת ההודעות והפרסומים על חשבונו וישלם את שובר התשלום שקיבל.
בהתאם להוראות החוק, עיריית תל אביב-יפו איתרה חברות העומדות בקריטריונים לביצוע פרסום לפי דרישות התקנות.

למאגר חברות פרסום מומלצים >>


זמן הפרסום נמשך כשלושה שבועות (מיום שבוצעה הזמנה), אך לאחריו נדרש להמתין עוד 15 יום לקבלת התייחסות מהציבור.
דו"ח על מסירת ההודעות ועל קטעי הפרסום בעיתון יימסרו על ידי החברה המפרסמת למרכזת הרישוי.

כל מי שקיבל הודעה, יכול לעיין בפרטיה באתר של עיריית תל אביב-יפו ולהגיש התנגדות מקוונת.

>> לסרטון הסבר אודות אופן הצפייה בקבצים הסרוקים

לאחר השלמת הפרסום על ידי מבקש ההיתר ותשלום השובר (ראו הפניה לממשק תשלום בהמשך הדף), על עורך הבקשה להשלים את ההגשה המקוונת ולטעון את השובר המשולם ואת דוח הפרסום שנמסר לו מחברת הפרסום.

מרכז/ת הרישוי יבדקו שהפרסומים ומשלוח ההודעות בוצעו ושהשובר שולם - ותיפתח בקשה להיתר.

הודעה על פתיחת הבקשה תישלח בדואר האלקטרוני לעורך הבקשה ולמבקש הבקשה, על פי הפרטים המעודכנים במערכת.

מבקש ההיתר ועורך הבקשה יכולים להיכנס למערכת מעקב רישוי באתר - בדיקת סטטוס בקשה להיתר בנייה, בכל שלב, להזדהות באמצעות מספר תעודת הזהות ולהתעדכן בסטטוס הבקשה על פי מספרה (בתנאי שהפרטים האישיים של מבקש ההיתר ועורך הבקשה מעודכנים במערכת).

שימו לב: במקרה של דחיית הבקשה להיתר על ידי הוועדה המקומית ו/או סגירת הבקשה לאור פניית עורך הבקשה ו/או מבקש ההיתר, יש לפנות להשבת הפיקדון ששולם למחלקת גביית הכנסות מבנייה ומפיתוח (לפי פרטי הקשר המופיעים מטה).

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד