תקנון אפליקציית תל אביב יפו 106+

תנאי שימוש ביישומון

מטרת היישומון של עיריית תל אביב יפו (להלן – "העירייה" ו"היישומון") הינה לאפשר הודעות והתראות בתקשורת ישירה ורציפה עם העירייה ולדווח על מפגעים שונים בעיר.
השימוש ביישומון כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש"). אם אינך מסכים לתנאי השימוש עליך לחדול מכל שימוש ביישומון ולהסיר אותו ממכשירך באופן מיידי.
בשימוש ביישומון הינך (להלן – "המשתמש") מביע הסכמתך לתנאים הללו: (1) שלא להשתמש או להשיק כל מערכת אוטומטית, לרבות, “רובוטים” שמתחברים לשירות היישומון באופן השולח יותר הודעות בקשה לשרתים בפרק זמן נתון, מאשר אדם יכול להפיק באופן סביר באותו פרק זמן תוך שימוש קונבנציונאלי; (2) שלא לאסוף או לקצור (Data Harvesting) כל מידע הניתן לזיהוי אישי משירות היישומון, ולא להשתמש בשירות היישומון לכל מטרה מסחרית; (3) שלא להשתמש בשירות היישומון באופן הנותן לך או לכל אדם אחר גישה להורדות מסיביות של הזנות מידע בשירות היישומון; (4) שלא לשלוח דואר זבל, להעלות כל תוכן המכיל וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב מזיק אחר, או להפריע לשרתים או לרשתות המקושרים לשירות היישומון.


יצירת תוכן משתמש

הנך מסכים כי לא תיצור ביישומון תוכן משתמש אשר: (1) פוגע בפרטיות של אדם לפי כל דין; (2) מדמות אדם או גוף אחר; (3) מהווה פורנוגרפיה; (4) מקדם סמים בלתי חוקיים, הימורים בלתי חוקיים או סחר במוצרים לא חוקיים; (5) מהווה לשון הרע או הוצאת דיבה; (6) מעודד התנהגות אשר תיחשב כעבירה פלילית; (7) מוגן בזכויות יוצרים, מוגן כסוד מסחרי או כפוף באופן אחר לזכויות של צדדים שלישיים, אלא אם הינך הבעלים של זכויות כאמור; (7) מקדם "משחקי פירמידה", מכתבי שרשרת או הודעות מסחריות מפריעות או פרסומות; (8) יש בו זדון או תרמית או שהוא מפר כל דין מכל בחינה אחרת.
משתמש המעלה תוכן ליישומון נותן הסכמתו בהרשאה בלתי חוזרת ובלתי מותנית לשימוש בלתי מוגבל ו/או בלתי מסוייג בתוכן הכולל העתקה ו/או עריכה ו/או תרגום ו/או עיבוד בכל דרך ומועד, כפי שתמצא העירייה לנכון וזאת ללא צורך בקבלת הסכמה ו/או במתן הודעה, וזאת ללא כל תמורה.
בכל מקרה של שימוש העירייה בתוכן אשר הועלה אל היישומון לא תהא העירייה חייבת בציון שם המשתמש אשר העלה את התוכן או במתן אזכור כלשהו.


גישה וגילוי תוכן משתמש

העירייה שומרת על זכותה לגישה ולגילוי של כל תכני המשתמשים או כל מידע אחר לצד ג', אשר יהא נחוץ או יסייע ל: (1) קיום כל חוק, תקנה, הליך משפטי, זימון או בקשה ממשלתית לפי העניין; (2) איתור, מניעה או מתן מענה אחר לסוגיות גניבה, תרמית או אבטחה (3) מתן מענה לבקשות תמיכה במשתמשים; (4) הגנת הזכויות, הרכוש או הבטיחות של העירייה או הציבור.


קישורים לאתרים חיצוניים

ביישומון עשויים להימצא קישורים לאתרים של צדדי ג' אשר אינם בבעלות או בשליטת העירייה, ואשר מצוים ביישומון לנוחות המשתמשים. מובהר כי אין העירייה אחראית לתוכן המצוי באתרי צד ג', וכי אין בקישורים לאתרי צד ג' ביישומון משום מתן תוקף, אישור, המלצה, או העדפה של העירייה לאותם אתרים המקושרים, לרבות לפירסומים המופיעים באתרים אלו ו/או למפעיליהם.
מובהר כי העירייה אינה נוטלת כל אחריות לאתרים ו/או למידע של צדדי ג', וכי בשימוש ביישומון הינך משחרר את העירייה מכל טענה הנובעת משימוש שלך באתר כאמור.


הגבלת אחריות

השירותים והמידע ביישומון וכן תוכן הגולשים ניתנים לשימוש המשתמשים as-is, והעירייה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.
מודגש כי העירייה פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל הניתן, ואולם ייתכן ותחול טעות ו/או ליקוי במידע. העירייה אינה מתחייבת לזמינות מלאה של היישומון בלא הפסקות.
הינך מוותר בזאת על כל דרישות שייתכן ויהיו לך כנגד העירייה בנוגע לשימוש ו/או למידע אשר ביישומון, ו/או לתוכן משתמשים, ולרבות הסרה של תוכן משתמש אשר לדעת העירייה אינו ראוי.
המשתמש מתחייב לשפות את העירייה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה, ו/או עקב כל פגיעה אחרת ביישום על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו.


קנין רוחני

כל הזכויות ביישומון לרבות שמות וסימני מסחר, קודים, קודי מחשב, מידע טכנולוגי הכרוך בהפעלת, יישומים, עיצוב וגרפיקה של האתר, וכן של כל התכנים המידע והנתונים המוצגים ביישומון הינם בבעלותה של הבלעדית של העירייה, ולא ניתן לעשות בהם כל שימוש ללא אישורה בכתב של העירייה.


כללי

העירייה שומרת על הזכות להפסיק או לשנות כל היבט בשירות היישומון בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
לעירייה הזכות לחסום או להגביל את הגישה לשירות ביישומון עם כל הפרה של תנאי השימוש המפרטים לעיל ו/או לפי שיקול דעתה, וזאת ללא כל הודעה, נימוק או הסבר כלשהו.
העירייה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין מרגע פרסומו. שימוש ביישומון לאחר פרסום שינויים יעיד על הסכמה לתנאי השימוש.
תנאי השימוש כתובים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לנשים וגברים כאחד.
ליצירת קשר ביחס ליישומון ולשימוש במידע המצוי בו ניתן לפנות אל עיריית תל אביב - יפו באמצעות פנייה לפניות הציבור דרך אתר האינטרנט של העירייה.
לבתי המשפט בתל אביב-יפו תהא הסמכות השיפוט הבלעדית בעניין היישומון והשימוש בו, ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.

חזרה לתחילת העמוד