רישוי ופיקוח בנייה

בדיקת הבקשה ודיון בוועדה

בדיקת תכן (במכון הרישוי)

 
 

לאחר השלמת בדיקות הסף ופתיחת מספר בקשת רישוי, הבקשות מועברות במקביל לבדיקת תכן במכון הרישוי ולבדיקה מרחבית במחלקת רישוי בנייה.

במכון הרישוי מבוצעת בדיקה מקדמית של תכן המבנה, כגון: תנועה וחניה, מקלוט, אצירת אשפה, איכות הסביבה, כיבוי אש, דרכים, קונסטרוקציה ועוד.
היקף הבדיקות הנדרש נקבע לפי מסלול ומהות הבקשה שהוגדרו בעת פתיחתה. לא כל בקשה מועברת לכל התחנות במחלקה. כך למשל, בקשה לתוספת חדר על הגג אינה מועברת לבדיקת אשפה או דרכים. 

הבדיקה מתבססת אך ורק על החומר שהוגש בעת פתיחת הבקשה, לכן יש חשיבות רבה להגשת נספחים מתאימים לכל תחום בדיקה (רשימה מלאה של המסמכים ופירוט התחנות שבהן הבקשה נבדקת, נמסרים בשלב תיק המידע). מנהל תיק במכון בודק את הדרישות של הגורמים השונים ומכין חוות דעת מתואמת וכוללנית. חוות דעת זו מועברת אל בוחני מחלקת הרישוי. 

ניתן לצפות בחוות הדעת בכל עת במערכת בדיקת סטטוס בקשה להיתר בנייה.

 

שימו לב:

 1. בדיקת תכן הבנייה מתבצעת במקביל לבדיקה המרחבית שמפורטת בהמשך, והן אורכות עד 45 יום, או עד 90 יום, בהתאם למסלול הרלוונטי לבקשה.
 2. הזמן שהוקצב לבדיקת הבקשה מוגבל לפי חוק , לכן אין ביכולתנו לאפשר תיקונים ועדכונים בשלב זה ונדרש שכל המסמכים שמוגשים לבקשה יהיו תקינים וברורים. 

בדיקה מרחבית של הבקשה (במחלקת הרישוי)

בדיקה מרחבית של הבקשה מתבצעת במחלקת רישוי בנייה, בהתאמה לחוק, לתקנות, לתכניות בניין עיר, להיתרים קודמים ולהנחיות עירוניות. בתום הבדיקה הבוחן מכין דו"ח מפורט (דרפט) ומגבש את המלצת מהנדס הוועדה לדיון בוועדת משנה או רשות הרישוי, אשר כוללת, בין השאר, את הנושאים הבאים:

 

 • התאמת הבקשה לחוק ולהוראות הבינוי החלות על הנכס (כגון: סכום השטחים המבוקשים, מספר הקומות, עמידה בקווי הבניין, שימושים מבוקשים, גובה, הוראות בינוי, הנחיות עירוניות).
 • תגובה להתנגדויות, אם הוגשו תוך פירוט הנימוקים וההמלצה התכנונית המתייחסת אליהן.
 • רשימת ההקלות וההמלצות - והאם לאשרן באופן מלא, חלקי, או לדחותן.
 • חוות דעת בנושא תכן המבנה וכל הגופים המקצועיים במכון הרישוי.

המלצת מהנדס הוועדה

הבדיקה המרחבית במחלקת הרישוי וגיבוש המלצת מהנדס הוועדה אורכים עד 45 ימי עבודה, או עד 90 ימי עבודה, בהתאם למסלול הרלוונטי לבקשה 
שימו לב: הזמן שהוקצב לבדיקת הבקשה לפי חוק מוגבל, לכן אין ביכולתנו לאפשר תיקונים ועדכונים בשלב זה ונדרש שכל המסמכים שמוגשים לבקשה יהיו תקינים וברורים. 

 

המלצה חיובית תכלול את הפירוט הבא:

 • המלצה לאשר את הבקשה, כולה או חלקה, ופירוט של ההקלות המומלצות לאישור.
 • התייחסות להתנגדויות: לקבל את ההתנגדויות, לדחותן או לקבל את חלקן.
 • פירוט חלקי הבקשה שאינם מומלצים לאישור והנמקה.

תנאים להיתר

דרישות טכניות לתיקון ולהשלמה לפני הוצאת ההיתר, כפי שקובעת הוועדה המקומית.

תנאים בהיתר
פירוט התנאים שיירשמו בהיתר: חלקם לביצוע כתנאי לתעודת גמר, וחלקם כלליים לכל בקשה.

המלצה שלילית
אם הבקשה, כפי שהוגשה, אינה מתאימה להוראות התכנית ולתקנות (ותיקונה עלול להוות שינוי מהותי), או שאינה כוללת את כל הפרטים הדרושים על פי תקנות התכנון והבנייה, ולכן אי אפשר לבדוק אותה, תהיה המלצת מהנדס הוועדה לא לאשר את הבקשה, והנימוקים לכך יפורטו.

 

שליחת חוות דעת (במקרה של המלצה שלילית)

 
 

אם הבקשה לא מומלצת לאישור, תישלח על כך הודעה לעורך הבקשה ולמבקש ההיתר.

 

שימו לב: אין אפשרות לקיים דיון מקדים או משא ומתן עם הצוות המקצועי בנוגע להמלצתו להקלות או להתנגדויות.

הכנה ושיבוץ לוועדה

לפני השיבוץ לוועדה תתקיים ישיבת הכנה פנימית של הצוות המקצועי (בהשתתפות יועץ משפטי), שבה תסוכם ההמלצה הסופית והבקשה תשובץ לדיון.
בקשות התואמות תב"ע ישובצו לרשות רישוי, שהיא ועדה מצומצמת בהשתתפות יו"ר הוועדה המקומית, מהנדס הוועדה ויועץ משפטי.

בקשות הכוללות "הקלות" או "שימוש חורג" ובקשות לפי תמ"א 38, ישובצו לדיון בוועדת המשנה לתכנון ולבנייה, שבראשה עומד ממלא מקום ראש העירייה. ועדה זאת מורכבת מנבחרי ציבור, ומייעצים לה מהנדס העיר, גורמים מקצועיים והיועץ המשפטי.

סדר היום יופץ לחברי הוועדה, בהתאם לחוק, שבוע לפני הדיון. הודעה על שיבוץ הבקשה תישלח לעורך הבקשה ולמבקש.

החלטת הוועדה והוצאת הפרוטוקול

 
 

הדיונים ברשות הרישוי ובוועדת המשנה הם פנימיים, ונערכים ללא השתתפות הציבור. במקרים חריגים, לפי שיקול דעתה של ועדת המשנה, יתקיים דיון מקדים בצוות התנגדויות, המורכב מחברי מועצה, נציג היועץ המשפטי וצוות מקצועי. לדיון זה יוזמנו מבקש ההיתר, עורך הבקשה והמתנגדים - ובו ישמעו את הצדדים. צוות ההתנגדויות יגבש המלצה, שתובא בפני ועדת המשנה.

דיוני ועדת המשנה מוקלדים ישירות לפרוטוקול. פרוטוקול ההחלטות מועלות לאתר האינטרנט העירוני על ידי יושב ראש הוועדה, כשלושה ימים לאחר אישורו.

 

מכתבים עם החלטת הוועדה יישלחו אל עורך הבקשה, אל המבקש ואל המתנגדים (אם היו). ההחלטה כוללת את הנספחים הבאים:

 • נספח התנגדויות - הכולל את תקציר ההתנגדויות (אם היו) ואת ההחלטה התכנונית המתייחסת אליהן.
 • נספח דרישות הוועדה - עורך הבקשה יצרף לעותקים הסופיים ויפרט את התיקונים שביצע.
 • נספח תיאום תכנון - המפרט את רשימת הגופים המקצועיים הנדרשים לאשר את הבקשה ואת סטטוס אישורם.
 • נספח תנאים טכניים - הכולל לרוב תיקונים על גבי התכנית שהוגשה.
 • הנחיות לשיפוץ המבנה - אם נדרש (ייתכן שיישלח בנפרד).

פרוטוקול הדיון (תיאור הנאמר בדיון, אם היה) יובא לאישור הוועדה העוקבת ויפורסם לאחר אישורו.


שימו לב: 

 • הוועדה מתכנסת אחת לשבועיים ומכתב ההחלטות נשלח כמה ימים לאחר אישור הפרוטוקול. מרגע השיבוץ לוועדה חולפים 14 ימי עבודה עד לשליחת ההחלטה. ההודעה נשלחת למבקש ולעורך הבקשה באמצעות מסר.
 • ​במקרה של דחיית הבקשה להיתר על ידי הוועדה המקומית ו/או סגירת הבקשה לאור פניית עורך הבקשה ו/או מבקש ההיתר, יש לפנות להשבת הפיקדון ששולם למחלקת גביית הכנסות מבניה ומפיתוח (לפי פרטי הקשר המופיעים מטה).
לחיפוש החלטות הוועדה לפי כתובת, גוש וחלקה, מספר בקשה להיתר, מספר היתר או לפי מספר בקשה מקוונת אפשר להעזר בעיון בתיקי הבניין. החלטת הוועדה ודרפט מלא של בדיקת הבקשה עולים לתיק הבניין על ידי מערכת אוטומטית בעת אישור הפרוטוקול.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד