בדיקת הבקשה ודיון בוועדה

בדיקת התאמה למציאות

אם הבקשה עוסקת בתוספת לבניין קיים, שינויים לבניין קיים ובמקרים נוספים בהם הדבר נדרש, תעבור התכנית הראשית (מפרט הבקשה שבפניה) למחלקת הפיקוח על הבנייה, אשר בודקת "התאמה למציאות": כלומר התאמת המוצג בבקשה לכל הבנייה הקיימת בשטח.
אם נמצא שאין התאמה לקיים בשטח, או שלא ניתן להיכנס לנכס לצורך בדיקה, נדחית הפניה על הסף בשל דיווח לקוי, והפנייה תיסגר. בדיקת הפיקוח תימשך עד כ-7 ימי עבודה בתנאי שניתן היה להיכנס לנכס ולבצע בדיקה.

בדיקת תכן (במכון הרישוי)

 
 

הבקשה הסרוקה עוברת באופן אוטומטי למכון הרישוי לבדיקה מקדמית של תכן המבנה, כגון: תנועה וחניה, מקלוט, אצירת אשפה, איכות הסביבה, כיבוי אש, דרכים, קונסטרוקציה ועוד.
היקף הבדיקות הנדרש נקבע לפי מסלול ומהות הבקשה שהוגדרו בעת פתיחתה. לא כל בקשה מועברת אל כל התחנות במחלקה. כך למשל, בקשה לתוספת חדר על הגג אינה מועברת לבדיקת אשפה או לדרכים.

 

הבדיקה מתבססת אך ורק על החומר שהוגש בעת פתיחת הבקשה, לכן יש חשיבות רבה להגשת נספחים מתאימים לכל תחום בדיקה (רשימה מלאה של המסמכים ופירוט התחנות שבהן הבקשה נבדקת, נמסרים בשלב תיק המידע). מנהל תיק במכון בודק את הדרישות של הגורמים השונים ומכין חוות דעת מתואמת וכוללנית. חוות דעת זו מועברת אל בוחני מחלקת הרישוי. אפשר לצפות בחוות הדעת בכל עת במערכת בדיקת סטטוס בקשה להיתר בנייה.

 

שימו לב: בדיקת תכן הבנייה מתבצעת ללא נוכחות עורך הבקשה או המבקש והיא אורכת עד 45 ימי עבודה.


אם חוות הדעת של בדיקת התכן יכולה לגרום לסירוב לבקשה או לשינוי התכנון באופן מהותי, היא תישלח אל עורך הבקשה ואל מבקש ההיתר ויינתן להם פרק זמן של שבוע להגיב במייל חוזר. אין צורך לתקן את התכנית על פי בדיקת התכן לפני הדיון בוועדה. חוות הדעת בנושאי תכן המבנה איננה מאשרת את התאמת הבקשה לתכניות בניין עיר ואיננה ממליצה בנוגע להקלות שהתבקשו. הנושאים האלה נבדקים בבדיקה המרחבית במחלקת הרישוי.

בדיקה מרחבית של הבקשה (במחלקת הרישוי)

במקביל לבדיקת התכן מתבצעת במחלקת הרישוי בדיקה מרחבית של הבקשה בהתאמה לחוק, לתקנות, לתכניות בניין עיר, להיתרים קודמים ולהנחיות עירוניות. בתום הבדיקה הבוחן מכין דו"ח מפורט ומגבש את המלצת מהנדס הוועדה לדיון בוועדת משנה או רשות הרישוי ("דרפט") אשר יכול לכלול את הנושאים הבאים:

 

הערות הבדיקה

 • התאמת הבקשה לחוק ולהוראות הבינוי החלות על הנכס (כגון: סכום השטחים המבוקשים, מספר הקומות, עמידה בקווי הבניין, שימושים מבוקשים, גובה, הוראות בינוי, הנחיות עירוניות).
 • תגובה להתנגדויות אם הוגשו תוך פירוט הנימוקים וההמלצה התכנונית המתייחסת אליהן.
 • רשימת ההקלות וההמלצות והאם לאשרן באופן מלא, חלקי, או לדחותן.

חוות דעת בנושא תכן המבנה

הצגת חוות דעת מתואמת של כל הגופים המקצועיים במכון הרישוי (בדיקת התכן).

 

המלצת מהנדס הוועדה

המלצה חיובית תכלול את הפירוט הבא:
 • המלצה לאשר את הבקשה כולה או חלקה ופירוט של ההקלות המומלצות לאישור.
 • התייחסות להתנגדויות: לקבל את ההתנגדויות, לדחותן או לקבל את חלקן.
 • פירוט חלקי הבקשה שאינם מומלצים לאישור והנמקה.

תנאים להיתר:

דרישות לתיקון ולהשלמה לפני הוצאת ההיתר, כפי שקובעת הוועדה המקומית.

תנאים בהיתר:
פירוט התנאים שיירשמו בהיתר: מקצתם לביצוע כתנאי לאכלוס ומקצתם כלליים לכל הבקשה.

המלצה שלילית:
אם הבקשה, כפי שהוגשה, אינה מתאימה להוראות התכנית ולתקנות (ותיקונה עלול להוות שינוי מהותי), תהיה המלצת מהנדס הוועדה "לסרב לבקשה" והנימוקים לכך יפורטו.

 

הערה: בקשה אשר אינה כוללת את כל הפרטים הדרושים על פי תקנות התכנון והבנייה ואי אפשר לבדוק אותה, תועבר לוועדה עם המלצה לסרב מסיבות טכניות. במקרה כזה תיסגר הבקשה.

 

הבדיקה המרחבית במחלקת הרישוי וגיבוש המלצת מהנדס הוועדה אורכים עד 45 ימי עבודה. זמן הפרסום אינו נמדד, וכן אם נדרשות השלמות והבהרות מעורך הבקשה.

שליחת חוות דעת (במקרה של המלצה שלילית)

 
 

אם הבקשה לא מומלצת לאישור, נשלחת הודעה על כך לעורך הבקשה ולמבקש ההיתר וניתן להם פרק זמן של שבוע להגיב במייל חוזר.

 

רק אם יתברר שנפלה טעות או אי הבנה בהמלצה לוועדה, יוזמן עורך הבקשה לפגישה, לפי הצורך. אם לא תתקבל תגובה או שבוחן הרישוי יראה שאין בתגובה הבהרה או חידוש - הבקשה תשובץ לוועדה עם המלצה לסרב.

 

שימו לב: אין אפשרות לקיים דיון מקדים או משא ומתן עם הצוות המקצועי בנוגע להמלצתו להקלות או להתנגדויות.

הכנה ושיבוץ לוועדה

לפני השיבוץ לוועדה מתקיימת ישיבת הכנה פנימית של הצוות המקצועי (בהשתתפות יועץ משפטי), שבה מסוכמת ההמלצה הסופית והבקשה משובצת לדיון.
בקשות התואמות תב"ע, ישובצו לרשות רישוי שהיא ועדה מצומצמת בהשתתפות יו"ר הוועדה המקומית, מהנדס הוועדה ויועץ משפטי. בקשות הכוללות "הקלות" או "שימוש חורג" ובקשות לפי תמ"א 38, ישובצו לדיון בוועדת המשנה לתכנון ולבנייה שבראשה עומד ממלא מקום ראש העירייה. הוועדה הזאת מורכבת מנבחרי ציבור ולה מייעצים מהנדס העיר, גורמים מקצועיים והיועץ המשפטי.

 

שימו לב: שלב ההכנה והשיבוץ לוועדה אורך כשבועיים ואם נדרשו השלמות מעורך הבקשה, זמן זה לא נמדד.
סדר היום מופץ לחברי הוועדה, בהתאם לחוק, שבוע לפני הדיון. הודעה על שיבוץ הבקשה נשלחת לעורך הבקשה ולמבקש.

החלטת הוועדה והוצאת הפרוטוקול

 
 

הדיונים ברשות הרישוי ובוועדת המשנה הם פנימיים ללא השתתפות הציבור. במקרים חריגים יוצאי דופן, מתקיים דיון מקדים בצוות התנגדויות המורכב מחברי מועצה, נציג היועץ המשפטי וצוות מקצועי. לדיון זה מוזמנים מבקש ההיתר, עורך הבקשה והמתנגדים ובו שומעים את הצדדים. צוות ההתנגדויות מגבש המלצה שתובא בפני ועדת המשנה.

 

דיוני ועדת המשנה מוקלדים ישירות לפרוטוקול. פרוטוקול ההחלטות מועלה לאתר האינטרנט העירוני כשלושה ימים לאחר אישורו ע"י היושב ראש.

 

מכתבי החלטת הוועדה נשלחים אל עורך הבקשה, אל המבקש ואל המתנגדים (אם היו) והיא כוללת את הנספחים האלה:

 • נספח התנגדויות הכולל את תקציר ההתנגדויות (אם היו) ואת ההחלטה התכנונית המתייחסת אליהן.
 • נספח דרישות הוועדה. עורך הבקשה יצרפו לעותקים הסופיים ויפרט את התיקונים שביצע.
 • נספח תיאום תכנון המפרט את רשימת הגופים המקצועיים הנדרשים לאשר את הבקשה ואת סטאטוס אישורם.
 • נספח תנאים טכניים הכולל לרוב תיקונים על גבי התכנית שהוגשה.
 • הנחיות לשיפוץ המבנה אם נדרש (ייתכן שיישלח בנפרד).

פרוטוקול הדיון (תיאור הנאמר בדיון, אם היה) מובא לאישור הוועדה העוקבת ומפורסם לאחר אישורו.


שימו לב: 

 • הוועדה מתכנסת אחת לשבועיים ומכתב ההחלטות נשלח מספר ימים לאחר אישור הפרוטוקול. מרגע השיבוץ לוועדה חולפים 14 ימי עבודה עד לשליחת ההחלטה. ההודעה נשלחת למבקש ולעורך הבקשה באמצעות מסר.
 • ​במקרה של דחיית הבקשה להיתר על ידי הועדה המקומית ו/או סגירת הבקשה לאור פניית עורך הבקשה ו/או מבקש ההיתר, יש לפנות להשבת הפיקדון ששולם למחלקת גביית הכנסות מבניה ומפיתוח (בפרטי הקשר המופיעים מטה).

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

לעיון בפרוטוקולים, דיונים וסדרי יום: