מועדוניות גן

בגנים העירוניים פועלות מועדוניות עירוניות באמצעות חברת יובל חינוך או מועדוניות פרטיות, באמצעות עמותות ומפעילים שונים.

הרישום למועדוניות הפרטיות מתבצע ישירות מול המפעיל על פי הפרטים המופיעים ברשימת הגנים והמועדוניות, והרישום למועדוניות העירוניות של יובל חינוך מתבצע באתר האינטרנט ובמרכז הרישום.

מועדוניות הגן נפתחות ל- 20 נרשמים ומעלה ופועלות כל השנה מתחילת שנת הלימודים ועד 10 באוגוסט.

לנרשמים לחודשי הקיץ בלבד (החל מתחילת יולי ) – התעריף לתקופה הינו תעריף לחודש X 3.
לנרשמים בחודש יוני – תשלום עבור יוני ועוד תעריף קיץ (תעריף לחודש X 3).
לנרשמים בחודשי אפריל מאי – יתרת תשלומים + 1.

 

למידע על רישום למועדוניות גן

תשלום חודשי למועדונית העירונית - יובל חינוך

התשלום החודשי נכון לשנת הלימודים תשע"ז:

 • 830 ש"ח (X11 תשלומים חודשיים) לילדי דרום תל–אביב, יפו ושכונת נווה שרת.
 • 1,110 ש"ח (X11 תשלומים חודשיים) לילדי מרכז וצפון העיר.
 • לילדים אשר מסיבות בריאותיות בלבד (אלרגיה למזון או מחלה מוגדרת) ולא ניתן לספק להם שירותי הזנה יהיו תעריפי המועדוניות כדלקמן :תעריף לדרום 640 ₪ , תעריף לצפון 870 ₪ .
 • ככלל לא תיפתחנה מועדוניות גן לפחות מ- 20 נרשמים.

הסדר תשלום שכר לימוד

 
 
תשלום שכר הלימוד יבוצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבונכם בבנק (הוראת קבע), ב-11 תשלומים חודשיים, ב-3 בכל חודש. תשלום ראשון ינוכה ב-3 בספטמבר.

קבלת הנחה במועדוניות גן עירוניות - יובל חינוך

 

הנחות

 • הנחות יינתנו רק לתושבי תל-אביב-יפו, על בסיס מבחן הכנסות של המשפחה.
 • שיעור ההנחה נקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מוסדות העירייה.
 • תשלום שכר לימוד חודשי מלא יחול על משפחות שהכנסתם הממוצעת לנפש ברוטו מעל 2,290 ש"ח לנפש, לשנת הלימודים תשע"ז.
 • לצורך קביעת הזכאות להנחה, יש להמציא את המסמכים כמפורט בטבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה בשכר לימוד.

 

תאריך הגשת המסמכים לבקשה להנחה:

בקשה להנחה יש להגיש במועד הרישום לגני ילדים. ניתן להגיש בקשה להנחה עד לתאריך ה- 28 בפברואר באותה שנה. את הבקשה יש להגיש למחלקת הגבייה, באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, בית קרדן, דרך מנחם בגין 154, קומה 14, חדר 35 או באמצעות פקס: 03-5216553 או באמצעות מייל agdashsherut@mail.tel-aviv.gov.il
 

 

הנחות שלא על בסיס מבחן הכנסה:

 • ילד שני - 10% לכל ילד.
 • עולה חדש - 30% (הגיע לארץ בשנתיים האחרונות).
 • משפחה שבראשה הורה עצמאי - 25% הנחה.
 • הנחות ע"פ הכנסה לנפש –בשיעור שבין 10%-50%
 • ילדים למשפחות אומנה, סידור חוץ ביתי, מעון לנשים מוכות - פטור מתשלום.

לילדים ממוצא אתיופי שעלו לארץ בשבע השנים האחרונות ומעוניינים להשתתף במועדוניות גן עירוניות של יובל חינוך שקיימות בדרום העיר בלבד (תעריף מסובסד) יהיו זכאים לתעריף מיוחד של 120 ש"ח לחודש (תשע"ז), בכפוף לאישור ועדת הנחות.

הנחות אלו יינתנו לאחר המצאת האישורים המתאימים. הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד הגבוהה מבניהן.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
* הכנסה חודשית ברוטו - הכנסה מכל המקורות.

מבקשי הנחה בשכר הלימוד המרבי יפרטו את כל ההכנסות שלהם ושל בני או בנות זוגם ויצרפו לבקשה אישורים מתאימים כמפורט להלן. כל בקשת הנחה תיבחן. בעלי יתרת חוב בגין שכר לימוד למועדונית, יצטרכו להסדיר את חובם לפני מתן ההנחה.
לאחר הגשת הבקשה לא יתקבלו מסמכים נוספים (לצורך קבלת הנחה), אלא בגין מקרים שאירעו לאחר הגשת הבקשה וזאת עד 28 בפברואר 2017. מובהר בזה כי בקשה להנחה אשר לא צורפו לה אישורים מתאימים כמפורט לעיל - לא תידון. אם ישתנו ההכנסות בתחילה שנת הלימודים תשע"ז, יש להמציא אישורי הכנסה חדשים.

המסמכים הדרושים למבקשי הנחה

 
 

שכיר: העתק של שלושה תלושי משכורת אחרונים של האב ושל האם. שכירים, שלהם תלושי משכורת לא ממוחשבים, יצרפו לבקשה העתק של שלושה תלושי משכורת חתומים בידי המעביד ומוחתמים בחותמתו, שבהם יצוינו מספר ימי העבודה בחודש, מספר שעות העבודה ביום ומספר תיק הניכויים של המעביד במס הכנסה. אישורים מתאימים על הכנסות נוספות. 


עצמאי: העתק דוח שומה לשנת המס הקודמת (2015) ואישורים מתאימים על הכנסות נוספות. 
עולה חדש: עולים חדשים שעלו לישראל בשנתיים האחרונות, יצרפו לבקשה תעודת עולה (גובה ההנחה - 30%)
משפחות נתמכות ע''י המוסד לביטוח לאומי ומקבלי דמי אבטלה:
אישור המוסד לביטוח לאומי על סכום התמיכה או דמי האבטלה שהתקבלו מהמוסד בחודשים האחרונים.  
הורה עצמאי: על-פי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב 1992, הצהרה המופיעה בטופס "הבקשה רישום למועדונית"), העתק תעודת זהות מעודכנת, הסכם גירושין או כל מסמך אחר המעיד על היותו הורה עצמאי (גובה ההנחה – 25%)

אחים השוהים במועדונית גן עירונית של יובל חינוך: שני אחים ויותר השוהים במועדונית גן עירונית (גובה ההנחה - 10%)

נא לצרף למעטפת ההחזר את העתקי המסמכים הנדרשים. טבלת ההנחות למועדוניות גן וטבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה מפורסמים במלואם באתר האינטרנט העירוני.

שכר לימוד ואפשרויות תשלום

גובה שכר הלימוד נקבע על ידי מוסדות העירייה ונגבה ב- 11 תשלומים שווים באמצעות טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שרותי חינוך בלבד.
הוראת הקבע מבוצעת בעת הרישום למועדונית הגן - יובל חינוך. את הטופס החתום על ידי הבנק יש לשלוח למחלקת הגבייה באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, בית קרדן, דרך מנחם בגין 154, קומה 14, חדר 35, או באמצעות פקס: 03-5216553.על פיגור בתשלום יתווספו הפרשי הצמדה
{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: