מידע עירוני

הנחיות לקיום אירוע במרחב הציבורי

עיריית תל אביב-יפו מאפשרת קיום אירועים הפתוחים לציבור הרחב ואשר אינם למטרת רווח במרחב הציבורי של העיר, זאת בכפוף לאישור עקרוני של המשנה למנכ"ל העירייה ובהתאם להוראות חוק עזר לתל אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון, תשמ"ד – 1984).

אילו אירועים מצריכים אישור?

אירוע מכל סוג שהוא המתקיים במרחב הציבורי של העיר תל-אביב-פו (רחוב, כיכר, חוף הים, פארק, גינה וכדומה) ואשר כולל הצבת כל דבר במרחב הציבורי, מחייב קבלת אישור מהעירייה.

הגשת בקשה וקבלת תשובה

בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי, יש להגיש לפחות שלושה שבועות לפני קיום האירוע, כדי לאפשר את בחינתה.
הגשת בקשה לקיום עצרת/הפגנה/אירוע מחאה - יש להגיש בהקדם האפשרי.

בקשה לקיום אירוע במרחב הציבורי אשר יכולה לכלול גם מקרה של בקשה להיתר פרטני להקמת אוהל, החורג מההיתר הכללי.  היתר כללי להצבת אוהל מחאה.
• הבקשה תוגש על גבי טופס מקוון
• תשובת העירייה תשלח במייל למגיש הבקשה תוך 12 ימי עבודה.
• במקרה בו תחליט העירייה שלא לאשר את הבקשה, יכלול המענה את סיבות הסירוב.

 

אישורים מגורמים נוספים

באחריות מגיש הבקשה לפנות:
• למשטרת ישראל ולמלא אחר כל דרישותיה.
• למרכז שירות לקוחות לעסקים בדואר אלקטרוני או בטלפון, על פי פרטי הקשר המופיעים מטה, לוודא את הצורך בדבר הוצאת רישיון עסק.
• לפעול להשגת כלל האישורים/היתרים הנדרשים לטובת קיום האירוע.

 

אירוע ספורטיבי

יש לחתום באמצעות חברת הביטוח על אישור קיום ביטוחים המצורף אישור ביטוחים.

 

מהם השיקולים לבחינת הבקשה?

• התאמה בין אופי האירוע למקום המבוקש.
• זמינות המקום המבוקש במועד המבוקש.
• הבטחת מעבר חופשי ובטוח למשתמשים במרחב הציבורי (אי חסימת כבישים ומדרכות).

 

שימו לב:

 • משטרת ישראל היא הגורם האמון על רישוי אספות ותהלוכות לפי פקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א – 1977.
 • הוצאות האירוע יחולו על מארגניו בלבד.
 • האחריות על הנזקים שיגרמו למרחב הציבורי ו/או לכל צד שלישי שיימצא במרחב הציבורי, בגוף או ברכוש, בשל האירוע יהיו על מבקש קיום האירוע בלבד.
 • באחריות מגיש הבקשה לוודא טרם קיום האירוע, כי המרחב הציבורי מתאים לביצוע הפעילות.

חגיגות מצומצמות בגינה ציבורית (לדוגמא: ימי הולדת)

קיום חגיגות מצומצמות בגינה:
במקרה של חגיגות מצומצמות בגינה ציבורית (לדוגמא: ימי הולדת), לא נדרש אישור אך חובה לשמור על הכללים הבאים:
 1. אסור לקיים את החגיגה בין השעות 14:00 עד 16:00 ולא יאוחר מהשעה 23:00.
 2. אסור לעשות שימוש בשרותי הסעדה ( קייטרינג).
 3. אסור להדליק אש אלא אם מדובר על פארק שבו ניתן להדליק מנגל.
 4. אסור לתחום את האירוע.
 5. אסור להציב יותר ממתנפח אחד. על בעל האירוע לוודא באופן אישי כי המתנפח המוצב אינו כולל שימוש במים, עומד בתקן הישראלי הרשמי בנושא  בטיחות מתנפחים
  (תקן מס' 5378), זאת נוסף על כל דרישת בטיחות אחרת שעל בעל האירוע לבדוק ולפעול לפיה.
  הצבת המתנפח והשימוש בו הנם באחריותו הבלעדית של בעל האירוע ועליו לוודא כי מפעיל המתנפח עומד בכל דרישות הבטיחות.
 6. ניתן לעשות שימוש בבידורית בעצמה סבירה, למעט בין השעות 14:00 עד 16:00 ובין 23:00 בלילה ל-6:00 בבוקר.
ככל שתתקבלנה תלונות בדבר מטרד רעש, בסמכות העירייה להורות על הפסקת השימוש בבידורית.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד