אגרות והיטלים


מרכז הרישוי יעביר את טיוטת ההיתר לאגף הכנסות מבנייה שייחשב את הסכומים שיש לשלם בהתאם לשטחים המבוקשים. הסכומים כוללים בין היתר אגרות בנייה, היטל השבחה והיטלי פיתוח – הכול לפי הבקשה הספציפית.
בדיקה ועריכת חשבון נמשכת כשבועיים. הודעת התשלום תישלח למבקש ההיתר ולעורך הבקשה. רק כאשר מבקש ההיתר ישלם את מלוא האגרות, אפשר לחתום על ההיתר.

כיצד ניתן לשלם?

  • מזומן בקופת מינהל הנדסה (עד 2,000 ש"ח)
  • מזומן בבנק מזרחי - סניף גן העיר (עד 10,000 ש"ח)
  • המחאה אישית - לא בנקאית (עד 25,000 ש"ח)
  • כרטיס אשראי (עד 50,000 ש"ח) - לתשלום
  • המחאה בנקאית או העברה בנקאית ללא הגבלת סכום.

עוד בנושא

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

    פרטים נוספים

קרן חניה

הדרישה להתקנת מקום חניה בנכס הינה דרישה תכנונית שמקורה בתקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג – 1983.

קביעת מספר מקומות החניה הדרושים נעשה במסגרת הבקשה להיתר ע"י אגף הרישוי ופיקוח על הבנייה ומפורט בהחלטת הועדה המקומית/רשות הרישוי ובהיתר הבנייה.

אם מבקש ההיתר לא יכול להסדיר חניה בנכס קיימת בתקנות החניה חלופה של תשלום לקרן חניה (בכפוף לחתימה על כתב התחייבות).

התשלום לקרן חניה מבוצע כחלק מתשלום האגרות וההיטלים.

תעריפי קרן החניה נקבעים בהתאם לסוג השימוש בנכס והמיקום הגיאוגרפי.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד