תכנון אסטרטגי ומתארי

התכנון העירוני עוסק בפיתוח הפיזי, החברתי והכלכלי של העיר, במטרה לשפר את איכות החיים בעיר, לקדם את מעמדה העסקי והתרבותי, וליצור מקומות בהם אנשים יאהבו לגור, לעבוד ולבלות - מקומות חיוניים שיעודדו יצירתיות וחדשנות.
 
התכנון מתבצע על פי מידרג של תכניות:

  • תכנון ברמה הארצית - כולל את תכניות המתאר הארציות הנערכות על ידי מינהל התכנון של משרד הפנים.
  • תכנון ברמה המחוזית - כולל את תכניות המתאר המחוזיות והמדיניות המחוזית הנערכות על ידי לשכת התכנון מחוז תל אביב של משרד הפנים.
  • תכנון ברמה המקומית - כולל את התכנית האסטרטגית לעיר, תכנית המתאר העירונית , תכניות אב ומסמכי מדיניות, תכניות מפורטות ועוד.

 
התכנון המקומי מתואם עם התכנון הארצי והמחוזי ונערך ביחידות התכנון במינהל ההנדסה בעיריית תל-אביב-יפו - אגף תכנון העיר, היחידה לתכנון אסטרטגי ואגף אדריכל העיר. יחידות התכנון העירוניות מהוות גורם מייעץ לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בהחלטותיה.

תכנון אסטרטגי

 
 

תכנון אסטרטגי הוא תכנון כולל ורב תחומי העושה שימוש בשיטות המשלבות מושגים עכשוויים ומתקדמים של תכנון ושל ניהול עירוני עם עקרונות הניהול האסטרטגי מעולם העסקים. מטרתו לגבש את חזון העיר ואת מדיניות הפיתוח הרצויה תוך בחינת הכלים להשגת היעדים והמטרות שגובשו.
התכנית האסטרטגית היא ארוכת טווח והיא יכולה להוות תכנית מנחה לתכניות מפורטות הנגזרות ממנה. אין לה מעמד סטטוטורי אולם עקרונות התכנון בתכנית מנחים את קובעי המדיניות והמתכננים העירוניים בעבודתם.
בעיריית תל-אביב-יפו הוכנה במהלך העשור האחרון תכנית אסטרטגית לעיר.
תכנית זו מציבה את תל-אביב-יפו בין הערים בעולם שאימצו שיטה חדשנית זאת של תכנון וניהול עירוני, בעזרתה גיבשו לעצמן חזון שינחה את פעילותן בתוך סביבה תחרותית ומשתנה.
תהליך הכנת התכנית התבסס על השתתפות רחבה של תושבי העיר ואנשים אחרים המקבלים את שירותיה, נבחרי ציבור, נציגי עירייה, משרדי ממשלה וארגונים שונים אשר חברו יחדיו כדי לגבש את התכנית.

התכנית האסטרטגית לתל-אביב-יפו מורכבת משני מסמכים:
"פרופיל העיר" מסכם את השלב הראשון בגיבוש התכנית ומשרטט את דיוקנה של העיר .
"חזון העיר" : "תל-אביב-יפו תשמור על מרכזיותה במטרופולין ובמדינה ותהיה עיר עם הפנים לתושביה". התכנית האסטרטגית מגדירה ארבעה קווים אסטרטגיים מהם נגזרים 24 תמונות עתיד ועשרות קווי מדיניות ואמצעי מימוש ממוקדים ובני מדידה ליישום החזון.
 
למידע נוסף על התכנית האסטרטגית

תכנית המתאר העירונית

תכנית המתאר העירונית (תא/5000) מאמצת את הקווים האסטרטגיים שנקבעו ב"חזון העיר" אשר אושר ע"י מועצת העיר כחלק מהתכנית האסטרטגית לעיר כמטרות על:

  • שמירה על מעמד העיר כמרכז כלכלי ותרבותי
  • קידום העיר כעיר לכל תושביה
  • ממשל עם הפנים לאזרח
  • פיתוח סביבה עירונית אטרקטיבית

תכנית המתאר מציבה יעד אוכלוסיה ומועסקים לשנת היעד של התכנית 2025.
תכנית המתאר העירונית קובעת הוראות כלליות אשר ינחו את הכנתן של תוכניות מתאר מקומיות חלקיות ותכניות מפורטות חדשות.
התכנית קובעת את אופן הפיתוח הפיזי בעיר - אילו אזורים בעיר ייועדו למגורים, לתעסוקה, למסחר, לשימושים ציבוריים או ליעודי קרקע אחרים; אילו מקומות ראוי לשמור ואילו ראוי לפתח ; מהן ההוראות וההנחיות בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים והיבטים רבים נוספים בעלי השפעה על הפיתוח הפיזי של העיר.

למידע נוסף על תכנית המתאר העירונית