תכנון עירוני מפורט

התכנון המפורט כולל הכנה וליווי של תכניות מפורטות (תב"ע) הקובעות את מערך יעודי הקרקע בעיר: דרכים, מבני ציבור, שטחים פתוחים, מגורים, תעסוקה ועוד. התוכנית המפורטת קובעת את זכויות הבנייה ואת אופי הפיתוח של המתחמים השונים בעיר.

מידי שנה מטופלות באגף התכנון העירוני מאות תוכניות מפורטות. התהליך כולל ייזום והכנת תוכניות או ליווי מקצועי של תוכניות המוגשות על ידי גורמי חוץ והטמעה של חוות דעת מקצועיות מגורמים עירוניים וחוץ-עירוניים. כל התוכניות מובאות לדיון בועדה המקומית לתכנון ובנייה. חלקן מובאות להפקדה ולאישור בועדת התכנון המחוזית של משרד הפנים, וחלקן מובאות להפקדה ואישור בועדה המקומית.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

תכנית רובע 3 ו4

תכנית רובע 3 (3616א) ותכנית רובע 4 (3729א), הן שתיים מארבע תכניות עירוניות חדשות לארבעת הרבעים במרכז העיר תל-אביב-יפו (3,4,5,6). תכניות אלו חלות על בנייני מגורים בלבד כולל בניני מגורים מעל חזית מסחרית וברובע 4 גם בבנינים ברחובות המסחריים.

 

מטרות התכנית:

קביעת זכויות בניה לבניה חדשה וזכויות בניה לתוספות בניה על בניינים קיימים תוך שמירה על אופי הסביבה הבנויה וכן פישוט הליכי התכנון והרישוי.
התכנית מחליפה את התכניות שהוספו לתכניות הראשיות לאורך השנים כגון מ, ס, ג, ועוד, מטמיעה את מדיניות התכנון העירונית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה בהתאם לתמ"א 38 ואת ההוראות הנוגעות להכרזת אונסק"ו.
ברוב המגרשים נפחי הבניה המוצעים בתכנית זו נעים בין 5 קומות וקומת גג חלקית ל-6 קומות וקומת גג חלקית, וברובע 4 גם בצירים הראשיים כמפורט בתכנית- 7 קומות וקומת גג חלקית.
התכנית אינה פוגעת בזכויות תקפות.
 
תכנית הרובעים 3 ו-4 אושרה ע"י הועדה המחוזית בתאריך 7.4.14.
לאחר שהוגשו לה ממצעי דו"ח החוקרת לתכניות. מרבית המלצות החוקרת התקבלו כמפורט בהחלטת הועדה המחוזית, ההמלצות שאינן התקבלו מצויות בהחלטת הועדה המחוזית בקובץ המצורף להלן.
במידה ולא יתקיים הליך של ערר למועצה הארצית, התכנית המאושרת תקבל תוקף בעוד מספר חודשים.

בקשות להיתר מכח תמ"א 38, בתחום תכנית רובע 3 ורובע 4

החלטת הוועדה המחוזית ניתנה לאחר ששמעה התנגדויות רבות והיא כוללת הוראות לתיקון ושינויים בתכניות, לעומת נוסח התכניות שהופקדו, אותן צריכה הועדה המקומית להטמיע בתוכניות שאושרו ובנוהלי עבודתה. הודעה בדבר תכנית רובע 3 פורסמה ברשומות ב-09.01.2018 וניתן לעיין במסמכיה באתר תכנון זמין, באתר הGIS העירוני ובקישור מטה.
 
לעניין תכנית רובע 4, בימים אלה, הוועדה המקומית והצוות המקצועי עוסקים בהטמעת השינויים הנדרשים בתוכניות כפי שאושרו, לצורך פרסומן של התכניות למתן תוקף, וכן ביצירת הנחיות ונוהלי עבודה חדשים הנובעים מהשינויים דלעיל.
 
היות שלפי החוק לא ניתן להוציא היתר העומד בסתירה לתכנית מאושרת, הרי שעד להטמעת השינויים כמפורט לעיל, ובחינת המצב המשפטי שייגזר מהגשת בקשות רשות ערעור ו/או עררים למועצה הארצית ו/או עתירות מינהליות לבתי המשפט, ככל שיוגשו, ידחה בשלב זה הדיון בבקשות להיתר מכח תמ"א 38 בתחום רובע 4.
 
לפיכך:
  • בקשות להיתר אשר אושרו זה מכבר בוועדה המקומית (ושלא הוגש בגינן ערר)- יוכלו להמשיך בהשלמת התנאים ולהוציא היתר, ככל שההחלטות אינן סותרות את התכניות המאושרות.
  • בקשות אשר נפתחו אך טרם נדונו בוועדה- הטיפול בהן יוקפאו זמנית בשלב זה.
  • בקשות אשר הוצא בגינן תיק מידע אך טרם נפתחו- תפתחנה, אך הטיפול בהן יוקפא זמנית בשלב זה. אנו מודעים למשמעות שיש לעיכוב זה עבור מבקשי ההיתרים ועושים כל שביכולתנו על מנת לזרז את התהליך.

בקשות להיתר מכח תמא 38 בתחום תכנית רובע 3 ורובע 4     

קישור למפה

 

החלטות הועדה המחוזית:

1. החלטת הועדה המחוזית 7.4.14
2. המלצות דו"ח החוקר לתכניות
3. דו"ח התייחסות שמאית כלכלית להתנגדויות
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: