תכנון עירוני מפורט

התכנון המפורט כולל הכנה וליווי של תכניות מפורטות (תב"ע) הקובעות את מערך ייעודי הקרקע בעיר: דרכים, מבני ציבור, שטחים פתוחים, מגורים, תעסוקה ועוד. התכנית המפורטת קובעת את זכויות הבנייה ואת אופי הפיתוח של המתחמים השונים בעיר.

מדי שנה מטופלות באגף התכנון העירוני מאות תכניות מפורטות. התהליך כולל ייזום והכנת תכניות או ליווי מקצועי של תכניות המוגשות על ידי גורמי חוץ והטמעה של חוות דעת מקצועיות מגורמים עירוניים וחוץ עירוניים. כל התכניות מובאות לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. חלקן מובאות להפקדה ולאישור בוועדת התכנון המחוזית של משרד הפנים, וחלקן מובאות להפקדה ואישור בוועדה המקומית.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

תכנית רובע 3 ו4

תכנית רובע 3 (3616א) ותכנית רובע 4 (3729א), הן שתיים מארבע תכניות עירוניות חדשות לארבעת הרבעים במרכז העיר תל אביב-יפו (3, 4, 5, 6). תכניות אלו חלות על בנייני מגורים בלבד, כולל בניני מגורים מעל חזית מסחרית, וברובע 4 גם בבנינים ברחובות המסחריים.

 

מטרות התכנית:

קביעת זכויות בנייה לבנייה חדשה וזכויות בנייה לתוספות בנייה על בניינים קיימים, תוך שמירה על אופי הסביבה הבנויה וכן פישוט הליכי התכנון והרישוי.
התכנית מחליפה את התכניות שהוספו לתכניות הראשיות לאורך השנים, כגון: מ', ס', ג' ועוד. היא מטמיעה את מדיניות התכנון העירונית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, בהתאם לתמ"א 38, ואת ההוראות הנוגעות להכרזת אונסק"ו.
ברוב המגרשים נפחי הבנייה המוצעים בתכנית זו נעים בין 5 קומות וקומת גג חלקית ל-6 קומות וקומת גג חלקית, וברובע 4 גם בצירים הראשיים כמפורט בתכנית - 7 קומות וקומת גג חלקית.
התכנית אינה פוגעת בזכויות תקפות.
 
תכנית הרובעים 3 ו-4 אושרה על ידי הוועדה המחוזית בתאריך 7.4.2014, לאחר שהוגשו לה ממצאי דו"ח החוקרת לתכניות. מרבית המלצות החוקרת התקבלו כמפורט בהחלטת הוועדה המחוזית. ההמלצות שלא התקבלו מצויות בהחלטת הוועדה המחוזית, בקובץ המצורף להלן.
במידה שלא יתקיים הליך של ערר למועצה הארצית, התכנית המאושרת תקבל תוקף בעוד כמה חודשים.

בקשות להיתר מכח תמ"א 38, בתחום תכנית רובע 3 ורובע 4

החלטת הוועדה המחוזית ניתנה לאחר ששמעה התנגדויות רבות, והיא כוללת הוראות לתיקון ושינויים בתכניות, לעומת נוסח התכניות שהופקדו, אותן צריכה הוועדה המקומית להטמיע בתכניות שאושרו ובנוהלי עבודתה. הודעה בדבר תכנית רובע 3 פורסמה ברשומות ב-09.01.2018 וניתן לעיין במסמכיה באתר תכנון זמין, באתר ה-GIS העירוני ובקישור מטה.
 
לעניין תכנית רובע 4, בימים אלה עוסקים הוועדה המקומית והצוות המקצועי בהטמעת השינויים הנדרשים בתכניות כפי שאושרו, לצורך פרסומן של התכניות למתן תוקף, וכן ביצירת הנחיות ונוהלי עבודה חדשים הנובעים מהשינויים דלעיל.
 
היות שלפי החוק לא ניתן להוציא היתר העומד בסתירה לתכנית מאושרת, הרי שעד להטמעת השינויים כמפורט לעיל, ובחינת המצב המשפטי שייגזר מהגשת בקשות רשות ערעור ו/או עררים למועצה הארצית ו/או עתירות מינהליות לבתי המשפט, ככל שיוגשו, יידחה בשלב זה הדיון בבקשות להיתר מכוח תמ"א 38 בתחום רובע 4.
 
לפיכך:
  • בקשות להיתר אשר אושרו זה מכבר בוועדה המקומית (ושלא הוגש בגינן ערר) - יוכלו להמשיך בהשלמת התנאים ולהוציא היתר, ככל שההחלטות אינן סותרות את התכניות המאושרות.
  • בקשות אשר נפתחו אך טרם נדונו בוועדה - הטיפול בהן יוקפאו זמנית בשלב זה.
  • בקשות אשר הוצא בגינן תיק מידע אך טרם נפתחו - תפתחנה, אך הטיפול בהן יוקפא זמנית בשלב זה. אנו מודעים למשמעות שיש לעיכוב זה עבור מבקשי ההיתרים ועושים כל שביכולתנו על מנת לזרז את התהליך.

>> בקשות להיתר מכוח תמא 38 בתחום תכנית רובע 3 ורובע 4     

>> קישור למפה

 

החלטות הוועדה המחוזית:

1. החלטת הוועדה המחוזית 7.4.14
2. המלצות דו"ח החוקר לתכניות
3. דו"ח התייחסות שמאית כלכלית להתנגדויות

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: