תמיכה עירונית במלכ"רים

הגשת בקשות לתמיכה לשנת 2019

מוזמנים להגיש בקשות לקבלת תמיכה - מוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווח, בתחומה המוניציפלי של העיר תל-אביב-יפו, בנושאי תרבות ואמנות, דת  ספורט, בריאות ורווחה, איכות הסביבה, בעלי חיים, בתי הספר של המוכש"ר במסגרת חוק נהרי, בתי ספר וגנים הפועלים במבנים בבעלות עירונית שניתנו בהקצאה, מחתרות, מיעוטים דתיים, קהילה הגאה ותחומים נוספים, שפעילותם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה.

 

על הבקשות לעמוד בתנאי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות", של משרד הפנים מיום 23 באוגוסט 2006 (להלן - "נוהל תמיכות") ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר. (להלן - "התבחינים").

את הטפסים להגשת הבקשה ניתן להוריד מהאתר ולהגישם במשרדי העירייה, על פי הפרטים שמופיעים מטה.

 

מועדים אחרונים להגשת בקשות:
בתחום הדת  עד יום א' בתאריך ה- 04.11.2018, בשעה 14:00.
בתחומי התרבות והאמנות, הספורט, הבריאות והרווחה ותחומים שונים עד יום ב' בתאריך ה- 05.11.2018, בשעה 14:00.

בקשה שתוגש לאחר המועד האמור תדחה ללא דיון, אלא אם כן ישוכנעו חברי הועדה המקצועית שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הגשה באיחור, ורק במקרים חריגים הבקשה תועלה לדיון, ובכל מקרה לא יאוחר מיום ב' בתארחך ה- 19.11.2018.

הבקשות יבחנו על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העיר.

 

התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2019.

לתשומת לבך:

  • עקב הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בחודש אוקטובר 2018, יתכן ויהיה עיכוב בתהליכי בבחינה והאישור של הבקשות לתמיכות לשנת 2019. על העמותות להיערך בהתאם.
  • התבחינים הקיימים עשויים להתעדכן על ידי הגורמים המקצועיים, ולאחר אישורם במוסדות העירייה יפורסמו לציבור.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: