SRV_ADD:[03] Version- [1.6.0.0] TlvLayoutInnerPage

תמיכה עירונית במלכרים

הגשת בקשות לתמיכה לשנת 2017

מוזמנים להגיש בקשות לקבלת תמיכה - מוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווח, בתחומה המוניציפלי של העיר תל אביב-יפו, בנושאי תרבות ואמנות, דת  ספורט, בריאות ורווחה, הקהילה הגאה, מחתרות, מיעוטים דתיים, איכות הסביבה, בעלי חיים ותחומים נוספים, שפעילותם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה.

על הבקשות לעמוד בתנאי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות", של משרד הפנים מיום 23 באוגוסט 2006 (להלן - "נוהל תמיכות") ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר. (להלן - "התבחינים").

את הטפסים להגשת הבקשה ניתן להוריד מהאתר ולהגישם במשרדי העירייה בקומה 6, חדר 625, רח' אבן גבירול 69, תל-אביב יפו:
מועד אחרון להגשת בקשות:
בתחום דת  עד יום ד'  2.11.2016  שעה  14:00.
בתחומי תרבות ואמנות, ספורט, בריאות ורווחה ותחומים שונים עד יום ה' 3.11.2016  שעה 14:00.

בקשה שתוגש לאחר המועד האמור תדחה ללא דיון, אלא אם כן ישוכנעו חברי הועדה המקצועית שקימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הגשה באיחור, ורק במקרים חריגים הבקשה תועלה לדיון.

הבקשות יבחנו  על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העיר.

התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2017 .

יודגש כי התבחינים הקיימים עשויים להתעדכן במהלך שנת 2016 ע"י  הגורמים המקצועיים, ולאחר אישורם במוסדות העירייה יפורסמו  לציבור.

 

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: