תמיכה עירונית במלכ"רים

הגשת בקשות לתמיכה לשנת 2020

מוזמנים להגיש בקשות לקבלת תמיכה - מוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווח בתחומה המוניציפלי של העיר תל אביב-יפו, בנושאי תרבות ואמנות, דת, ספורט, בריאות ורווחה, איכות הסביבה, בעלי חיים, בתי הספר של המוכש"ר במסגרת חוק נהרי, בתי ספר וגנים הפועלים במבנים בבעלות עירונית שניתנו בהקצאה, מחתרות, מיעוטים דתיים, הקהילה הגאה, ותחומים נוספים שפעילותם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה.

על הבקשות לעמוד בתנאי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות", של משרד הפנים מיום 23 באוגוסט 2006 (להלן - "נוהל תמיכות") ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר (להלן - "התבחינים").
את הטפסים להגשת הבקשה ניתן להוריד מהאתר ולהגישם במשרדי העירייה בקומה 6, חדר 625, רח' אבן גבירול 69, תל-אביב יפו.

מועד אחרון להגשת בקשות:
יום א',  3.11.2019 בשעה 14:00.

בקשה שתוגש לאחר המועד האמור תידחה ללא דיון, אלא אם כן ישוכנעו חברי הוועדה המקצועית שקימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הגשה באיחור. ורק במקרים חריגים הבקשה תועלה לדיון, ובכל מקרה לא יאוחר מיום א',  17.11.2019.

הבקשות ייבחנו על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם יובאו לאישור מועצת העיר.

התמיכות יחולקו בהתאם להוראות הדין, נוהל התמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר לשנת 2020.

יודגש התבחינים הקיימים עשויים להתעדכן על ידי הגורמים המקצועיים, ולאחר אישורם במוסדות העירייה יפורסמו לציבור.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: