תמיכה עירונית במלכ"רים

הגשת בקשה לתמיכה לשנת 2022

מוזמנים להגיש בקשות לקבלת תמיכה מאת עיריית תל אביב-יפו, מוסדות ציבור שלא למטרת עשיית רווח, הפועלים בתחומה המוניציפלי של העיר תל אביב- יפו, בתחומי תרבות ואמנות, דת, ספורט, בריאות ורווחה, איכות הסביבה, בעלי חיים, בתי הספר של המוכש"ר במסגרת חוק נהרי, בתי ספר וגנים הפועלים במבנים בבעלות עירונית שניתנו בהקצאה, מחתרות, מיעוטים דתיים, קהילה הגאה, קידום מעמד האישה ותחומים נוספים, שפעילותם במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה.

על הבקשות לעמוד בתנאי "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות" של משרד הפנים מיום 23 באוגוסט 2006 (להלן- "נוהל תמיכות") ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר (להלן- "התבחינים").

אופן הגשת הבקשה:

לצורך הגשת הבקשה, יש להוריד מהאתר את טופסי החובה המופיעים מטה וטפסים רלוונטיים נוספים בהתאם לתחום הבקשה לתמיכה.

מועד אחרון להגשת בקשות יום ה' 11.11.2021.
את הבקשות יש להגיש בעיריית תל אביב-יפו, רחוב אבן גבירול 69, בימים ראשון-חמישי,
בשעות 14:30-07:30. בדואר העירוני, בכניסה המערבית לבניין העירייה, לאחר הזדהות ועטיית מסיכה.

החל מתאריך 22/08/2021 הכניסה לאורחים לבנייני העירייה, תורשה לבעלי תו ירוק (מחוסנים/מחלימים) בלבד.
לטיפול יעיל בבקשה, בעת מסירת הבקשה לתמיכה חשוב לציין את תחום התמיכה המבוקש .

בקשה שתוגש לאחר המועד האמור תדחה ללא דיון, אלא אם כן ישוכנעו חברי הועדה המקצועית שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הגשה באיחור, ורק במקרים חריגים הבקשה תועלה לדיון. בקשה לקבלת אישור הגשה באיחור תעשה בפנייה בכתב לפקס 03-5216588 ולא יאוחר מיום ה' 25.11.2021 בשעה 14:00.

הבקשות יבחנו ע"י הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העיר.
התמיכות תחולקנה בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב תמיכות שיאושר לשנת 2022.

לתשומת לבך: התבחינים הקיימים עשויים להתעדכן ע"י הגורמים המקצועיים, ולאחר אישורם במוסדות העירייה יפורסמו לציבור.


{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: