רישוי עסקים

שינוי בעלות או שינויים בעסק

שינויים בעסק

כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק.

אלה סוגי הבקשות לרישיון עסק במערכת המקוונת:

 • עסק חדש
 • שינוי מהות
 • שינויים פנימיים (בתכנית העסק)
 • עדכון מנהלים בחברה
 • הוספת שטח
 • הפחתת שטח
 • החלפת בעלים
 • תוספת שותף
 • יציאת שותף
 • שינוי שם
 • הוספת פריט
 • ביטול פריט
 • הוספת בעלים מסוג חברה
 • פטירת בעל העסק

שינוי בעלות

שינוי בעלות מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות על העסק.

שינוי בעלות מהווה כל העברה של בעלות או ניהול בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון.


בהתאם לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים, שנכנס לתוקף ב-1.4.2021, הליך שינוי בעלות קוצר באופן משמעותי, ללא צורך בשליחת הבקשה לכל נותני האישור והמתנה לקבלת אישור.

ישנם חמישה מקרים של שינוי בעלות בעסק

 1. שינוי בעלות בסוגי עסקים שבהם המשטרה אינה נותנת אישור.
 2. שינוי בעלות בסוגי עסקים שבהם המשטרה נותנת אישור.
 3. שינוי בעלות בעסק שנמצא בתהליך לקבלת רישיון.
 4. שינוי בעלות בלא הצהרת בעל העסק.
 5. שינוי בעלות בעקבות פטירת בעל העסק.

כך מתבצע ההליך החדש

 1. הגשת בקשה לרישיון עקב שינוי בעלות - יצורפו הצהרה כי לא חל שינוי בבקשה לרישיון, וכי בעל העסק מתחייב להשלים מסמכים ותנאים קודמים, וכן תצהיר (בעסק המסווג למסלולים המקוצרים).
 2. בעסק שבו המשטרה אינה נותנת אישור* - הרשות תפיק רישיון על שם בעל העסק החדש שתוקפו עד למועד שבו היה פג הרישיון המקורי.
 3. בעסק שבו המשטרה נותנת אישור* - הרשות תפיק היתר זמני ל-30 ימים. במידה שהמשטרה לא תעביר התייחסות בפרק זמן זה, הרשות תפיק רישיון על שם בעל העסק החדש עד למועד שבו היה פג הרישיון המקורי.
 4. בעסק שנמצא בתהליך לקבלת רישיון - הרשות תעביר את הבקשה על שם בעל העסק החדש ותמשיך בטיפול בבקשה מאותו שלב שהיה טרם העברת הבעלות (סטטוס הבקשה המקורית, למעט סטטוס המשטרה).
 5. שינוי בעלות בלא הצהרת בעל העסק - במידה שבעל העסק אינו מעוניין להצהיר כי לא חל שינוי בבקשה לרישיון וכי הוא מתחייב להשלים מסמכים ותנאים קודמים, יינתן היתר זמני על שם בעל העסק החדש ל-90 ימים ויטופל במסלול הרגיל.
 6. שינוי בעלות בעקבות פטירה של בעל העסק - על בן הזוג/הורה/צאצא של הנפטר להגיש, נוסף על הרשום בסעיף א', תעודת פטירה ומסמכים המעידים על קרבה משפחתית לנפטר (לדוגמא: ספח ת.ז, תמצית רישום משרד הפנים וכו'). זאת, עד 90 ימים מיום הפטירה. הרשות תפיק רישיון על שם בעל העסק החדש, שתוקפו עד למועד בו היה פג הרישיון המקורי. 

* ניתן לבדוק בצו רישוי עסקים

סגירת העסק

במקרה של סגירת עסק, בעל העסק נדרש להודיע בכתב לרשות הרישוי על סגירת העסק בדוא"ל על עזיבה או סגירת העסק -  asakim@tel-aviv.gov.il
שימו לב!
כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור לעיל, תחול על בעל העסק אחריות משפטית לניהול המקום.
{{m.First.LinkTitle.Value}}

{{item.LinkTitle.Value}}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד