רישוי ופיקוח בנייה

אישור להצבת מתקן גישה אלחוטית

מתקן גישה אלחוטית הוא מתקן שידור יחסית קטן שמשמש לצורכי קליטה ושידור ברשת גישה. מתקני גישה מסוג זה אפשר לראות על גגות בתים בתוך קופסאות אפורות בגודל שאינו עולה על 80 x 50 x30 ס"מ.
תנאים להקמת מתקן גישה אלחוטית מפורטים בתקנות התכנון והבנייה (התקנת מתקן גישה אלחוטית לתקשורת בשיטה התאית), תשע"ט-2018. בקשות אלו מטופלות במחלקת רישוי בנייה.
 

תנאים נדרשים להקמת מיתקן גישה אלחוטית

התקנת מתקן גישה אלחוטית על גג בניין פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים לגבי המתקן, נוסף על התנאים המנויים בסעיף 266ג לחוק, כל אלה:

 1. טווח הבטיחות לבריאות הציבור בכיוון האופקי לא יעלה על 4 מטרים - ואולם בשילוב של מתקני גישה אלחוטית של יותר מבעל רישיון אחד, או בשילוב של מתקני גישה אלחוטית של אותו בעל רישיון המשדרים בשתי טכנולוגיות שונות לפחות שאחת מהן היא טכנולוגיית דור חדש, טווח הבטיחות האמור לא יעלה על 6 מטרים.
 2. טווח הבטיחות לבריאות הציבור לא יחרוג מתחום המגרש שבו מוצב המתקן, אלא אם כן החריגה היא לתחום רצועת דרך או לשטח ציבורי פתוח, ובלבד שאינו חורג מעבר לתחום זכות הדרך או השטח הציבורי הפתוח.
 3. המתקן אינו מוצב:
 • על מבנה שנועד לשימור בתכנית מאושרת, תכנית מופקדת או בהתאם ל הודעה שפורסמה לפי סעיף 77 לחוק, או בהתאם לתנאים שנקבעו לפי סעיף 78 לחוק.
 • בשטח שנועד בתכנית לגן לאומי, לשמורת טבע, לאתר לאומי או לאתר הנצחה.
 • באתר עתיקות מוכרז לפי חוק העתיקות, התשל"ח-1978.

4.    באחד המקרים האלה:

 • שינוי במתקן קיים, החלפת מתקן קיים במתקן אחר או העתקת מיקומו של מתקן קיים, ובלבד שלאחר כל אלה נותר אותו המתקן באותו גג בניין או שהחלפת המתקן לא מביאה לשינוי במספר המתקנים באותו גג בניין, לפי העניין.
 • העתקת מיקומם של עד שני מתקנים קיימים לגג בניין אחר, על ידי אותו בעל רישיון בשנה קלנדרית.
 • הקמה של עד עשרה מתקנים חדשים על ידי אותו בעל רישיון בשנה קלנדרית, ובכלל זה העתקת מיקומו של מתקן קיים לגג בניין אחר; ואולם מתקן שהועתק בהתאם לפסקת משנה (ב), לא יבוא במניין המתקנים לפי פסקת משנה זו.

5.   לא יועתק מתקן לפי פסקה 4(ב) אל גג בניין שיש בו שבעה מתקני שידור או יותר, ולא יוקם מתקן לפי פסקה 4(ג)     בגג בניין שיש בו כמה מתקני שידור כאמור, אלא אם כן שטחו של גג הבניין עולה על 500 מ"ר.

6.   התקבלה הסכמה בכתב של בעלי הזכויות בגג הבניין.

הגשה בקשה להקמת מתקן גישה אלחוטית

את הבקשה להקמת מתקן גישה אלחוטית יש להגיש באמצעות מערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב-יפו.
את הבקשה יכול להגיש בעל רישיון, כהגדרתו בתקנות, ויצורפו לה הצהרה מטעם בעל הרישיון, שעליה חתום המנהל הכללי של בעל הרישיון, או סגנו האחראי על הנושא.
לצורך הגשת הבקשה והתחברות למערכת יש להצטייד בכרטיס חכם.

כניסה למערכת רישוי מקוון (לאחר הנפקה ואישור של כרטיס חכם בלבד).

מגיש הבקשה נדרש למלא את פרטי ההגשה ולצרף את המסמכים הנדרשים בהתאם לנדרש בטופס בדיקת בקשות להקמת מתקני גישה שהוכן לצורכי הטיפול בבקשה. לאחר מילוי הפרטים וטעינת המסמכים הנדרשים במערכת המקוונת, הבקשה להקמת מתקן גישה תועבר לבדיקה.

אישור בקשה להקמת מתקן גישה אלחוטית

הבדיקה הראשונית תתבצע בתוך 15 ימי עבודה מיום שליחת הבקשה לבדיקה. אם ידרשו תיקונים או השלמות, תוחזר הבקשה למבקש עם הודעה המפרטת את ההשלמות הנדרשות.
במידה שהוגשו כל המסמכים הנדרשים בהתאם לתקנות, הבקשה תיקלט ותימסר הודעה על כך למבקש הבקשה.
החלטה בנוגע לבקשה תימסר למגיש הבקשה בתוך 30 ימי עבודה.
אם תתקבל החלטה לדחות את הבקשה, תימסר הודעה למבקש, לרבות הנימוקים לדחייה.
אם תאושר הבקשה, תימסר הודעה למבקש.
האישור הסופי יינתן רק לאחר שמגיש הבקשה ישלח הודעות לכל בעלי הזכויות בחלקה, ויצרף את האישור על שליחת ההודעות למערכת רישוי מקוון. שליחת ההודעות תתבצע באמצעות חברות הפרסום הזכייניות שעובדות מול עירית תל אביב-יפו.

במקביל להקמת מתקן גישה אלחוטית, ולא יאוחר מ–15 ימים מיום הקמתו, נדרש בעל הרישיון לבצע פעולות אלה:

 • להציב שלט במידות 30 ס"מ × 20 ס"מ כמפורט בתוספת השלישית; השלט יוצב על גג הבניין, בסמוך למתקן, במקום בולט ונראה לעין.
 • לפרסם הודעה בעיתון בנוסח האמור בתוספת החמישית באמצעות חברות הפרסום הזכייניות.
 • להעביר למהנדס הוועדה המקומית הודעה של אחראי להתקנת מתקן העגינה בנוסח האמור בתוספת השנייה של התקנות.
  שימו לב: לפי תקנות התכנון והבנייה (התקנת מתקן גישה אלחוטית לתקשורת בשיטה התאית), תשע"ט-2018, מהנדס הוועדה לא אמור לדון בהתנגדויות לבקשות מסוג זה, ולפי כך השגות להקמת מתקני גישה אלחוטיים לא יתקבלו.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד