צפון מערב - 3700

 
 


מינהל ההנדסה בעיריית תל אביב-יפו יזם וקידם תכנון של רובע עירוני בצפון-מערב העיר, לאורך חופה הצפוני. במשך שנים היה שטח זה בשולי העיר, ולמרות איכויות הטבע והנוף שבו, לא זכה לתנופת פיתוח התואמת את הפוטנציאל הגלום בו.
לאחר שתל אביב-יפו התבגרה והשתכללה, היא יכולה להביט אל העתיד, כפי שעשו מתכנניה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, ללמוד מהניסיון, ובעיקר להציע עתיד בו מתקיימת סינרגיה בין עירוניות אינטנסיבית ושימור ערכי טבע בפארק מול הים, וליצור פוטנציאל כלכלי וחיי קהילה, חדשנות וקיימות.

מאז אישור התוכנית המתארית תא/3700, שוקדים חמישה צוותי תכנון בהנחיית מהנדס העיר וצוותו, על מנת להגיע לתכנון אינטגרטיבי המממש את חזון תא/3700, תוך איזון בין השונה למשותף במתחמים השונים. אתגרים חדשים הוצבו כיעדים ניתנים להשגה: עירוב שימושים אמיתי, מגוון צורות בינוי, הקדמת הקמת דרכים ותשתיות ראשיות, פיתוח פארק חוף אקולוגי תוך שימור המצוק, ניהול אנרגטי מושתת על חיסכון וגיוון מקורות אנרגיה (חשמל של חח"י, תאים פוטו-וולתאיים וייצור אנרגיה מבוזרת על בסיס גז טבעי) ועוד.

 

לעיון במסמכי חמש התוכניות המפורטות תא/3700/1-3700/5:

3700/1: צפון מערב ת"א מתחם מס' 1

3700/2: צפון מערב ת"א מתחם מס' 2

23700/3: צפון מערב ת"א מתחם מס' 3

3700/4: צפון מערב ת"א מתחם מס' 4

3700/5: צפון מערב ת"א מתחם מס' 5 

 

 

פרסום תוכניות 3700 - צפון מערב העיר

במסגרת הליך שמיעת התנגדויות לתוכניות המפורטות "צפון-מערב העיר - תא/3700/1-3700/5" בפני חוקרת התוכניות, ובהתאם להחלטתה של החוקרת השמאית גב' לבנה אשד מיום 1.8.19, אנו מתכבדים לפרסם מטעם הוועדה המקומית את פירוט המקדמים ויישומיהם בכל אחד מהמגרשים, וכן מסמך ניתוח עסקאות והמקדמים. שני המסמכים חוברו על ידי שמאי התוכניות אינג' שמואל פן.

על פי החלטת החוקרת תינתן זכות תגובה של חודש ימים מיום פרסום מסמכים אלה לצורך מתן התייחסות עדכנית בכתב, באם יחפצו בכך. את ההתייחסות יש להגיש לחוקרת עם העתק לוועדה המקומית.

יש להדגיש שאין מדובר בהרחבת חזית להתנגדות שכבר הוגשה ונשמעה בפני החוקרת, וההשלמות והעדכונים  יתייחסו אך ורק למקדמים והשלכותיהם למי שהגיש התנגדות ביחס לכך.

 

במקביל לפרסום זה, נשלחות הודעות במייל לכל המתנגדים אודות הפרסום באתר האינטרנט.

כתובת המייל למשלוח תגובה לחוקרת התוכניות הינו: eshedl@bezeqint.net

כתובת המייל למשלוח העתק לוועדה המקומית הינו: artzi_d@tel-

מצ"ב שישה קובצי PDF לפרסום: מסמך קובץ עסקאות וניתוח מקדמים, וחמישה קבצים של מקדמי מגרשים לכל אחת מחמש התוכניות.