הגשת בקשה לרישיון שילוט

 

הבקשה לרישיון שילוט תכלול:

1.  פירוט שם ומענו של המבקש.
2.  הצגת מצב קיים - תמונה/ות המראות את מיקום בית העסק, חזית המבנה כולו, כולל מבנים גובלים.
3.  המחשת מצב מבוקש - מיקום השילוט על חזית המבנה, מידות השילוט, סוג, צורה, חומרים, גוונים ותוכן מילולי.
4.  המבקש ימציא התחייבותו לביצוע ביטוח צד שלישי.
5.  שילוט פרסום חוצות - תפורט מסגרת שעליה יוצב השלט, או המתקן הנושא את השלט, לרבות מפרט טכני שלם, פרטי החיבור של השלט למבנה/או לקרקע, מידות המתקן ואופן הקמתו.
6. שילוט על גדר אתר בנייה - יש לצרף התר בנייה תקף ומפרט הגדר על רקע מפה מדידה.
7. שילוט על גבי פיגומים - יש לצרף התר בנייה/שיפוץ כולל מועד סיום העבודות
8. לפי דרישת הוועדה, על המבקש לצרף מסמכים נוספים, כגון: רישיון עסק, היתר בנייה, מידות רוחב וגובה החזית עליה מותקן השילוט.
9. אישור מוקדם של השילוט במתחמים ייחודיים: בית עסק הנכלל במתחם מסחרי המנוהל על ידי חברה משותפת - כגון מרכזים מסחריים, קניונים, מתחמי בילוי - תצורף הסכמת הנהלת המקום לשילוט המבוקש.
10. מתן ההיתר לשילוט כפוף לקיום התנאים הנ”ל.

הליך קבלת הרישיון

• לאחר אישור הבקשה על ידי ועדה מקצועית לשילוט, יקבל המבקש את פירוט השילוט שאושר ושובר לתשלום האגרה
• במקרה של שינוי בשילוט קיים - התקנת השילוט המבוקש תהיה רק לאחר הסרת השילוט הקיים או כל שילוט אחר שאינו תואם את הבקשה.


רישיון השילוט ייכנס לתוקפו לאחר אישור הוועדה ותשלום האגרה.

רישיון תוקף הרישיון

• רישיון לשלט יפקע ביום ה-31 בדצמבר בשנה בה ניתן, אלא אם צוין ברישיון מועד אחר.
• הסרת שילוט מחייבת הודעה בכתב למחלקת השילוט לצורך עריכת ביקורת, התחשבנות והחזרת אגרה במקרה של זכאות.

הסרת שילוט

• דרישה להסרת שילוט, שלא תיענה על פי המועד המצוין בדרישה, תועבר לביצוע הסרה על ידי גורמי העירייה. הוצאות ההסרה יחולו על בעל השילוט, לרבות כל נזק שיגרם עקב ההסרה.
• באם שולמה האגרה לאחר קבלת דרישת ההסרה או לפני קבלת הדרישה, יש לדווח מיידית למחלקת השילוט, ולשלוח את אישור התשלום בפקס, על מנת למנוע הסרה מיותרת (ראו פרטי קשר מטה).
• אם השילוט הוסר או שחלו שינויים בשילוט הקיים - בתוכן/בצורה/בגודל/במיקום, או כל שינוי אחר - עליכם להגיש בקשה בכתב לעירייה ולהוציא רישיון חדש.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: