הגשת בקשה לרישיון שילוט

הבקשה לרישיון שילוט תכלול:

1.  פירוט שם ומענו של המבקש.
2.  הצגת מצב קיים - תמונה/ות המראות את מיקום בית העסק, חזית המבנה כולו, כולל מבנים גובלים.
3.  המחשת מצב מבוקש - מיקום השילוט על חזית המבנה, מידות השילוט, סוג, צורה, חומרים, גוונים ותוכן מילולי.
4.  המבקש ימציא התחייבותו לביצוע ביטוח צד שלישי.
5.  שילוט פרסום חוצות - תפורט מסגרת שעליה יוצב השלט, או המתקן הנושא את השלט, לרבות מפרט טכני שלם, פרטי החיבור של השלט למבנה/או לקרקע, מידות המתקן ואופן הקמתו.
6. שילוט על גדר אתר בנייה - יש לצרף התר בנייה תקף ומפרט הגדר על רקע מפה מדידה.
7. שילוט על גבי פיגומים - יש לצרף התר בנייה/שיפוץ כולל מועד סיום העבודות
8. לפי דרישת הוועדה, על המבקש לצרף מסמכים נוספים, כגון: רישיון עסק, היתר בנייה, מידות רוחב וגובה החזית עליה מותקן השילוט.
9. אישור מוקדם של השילוט במתחמים ייחודיים: בית עסק הנכלל במתחם מסחרי המנוהל על ידי חברה משותפת - כגון מרכזים מסחריים, קניונים, מתחמי בילוי - תצורף הסכמת הנהלת המקום לשילוט המבוקש.
10. מתן ההיתר לשילוט כפוף לקיום התנאים הנ”ל.

חוברת ההנחיות להצבת שילוט, שפורסמה ב-27.2.2020, מכילה את ההנחיות העדכניות ביותר, והיא הקובעת. דפי האתר יעודכנו בהמשך. 

הליך קבלת הרישיון

• לאחר אישור הבקשה על ידי ועדה מקצועית לשילוט, יקבל המבקש את פירוט השילוט שאושר ושובר לתשלום האגרה
• במקרה של שינוי בשילוט קיים - התקנת השילוט המבוקש תהיה רק לאחר הסרת השילוט הקיים או כל שילוט אחר שאינו תואם את הבקשה.


רישיון השילוט ייכנס לתוקפו לאחר אישור הוועדה ותשלום האגרה.

בקשה לדיון חוזר על החלטה של ועדת שילוט

אם ברצונכם להגיש בקשה לדיון חוזר, עליכם לפנות אלינו בכתב, לפרט את הנימוקים לבקשה לדיון חוזר ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיכם.

 

בקשה לדיון חוזר ניתן להגיש במקרים הבאים:

  • קיימים נימוקים או מסמכים שלא צורפו לבקשה המקורית.
  • השלט מבוקש באופן זמני, אך הנתון לא צוין בבקשה המקורית.
  • מבוקשת הארכת זמן להסדרת השלט, הכוללת התחייבות להסדרתו עד לסיום ההארכה.

 

אופן הגשת בקשה:

  • פנייה מקוונת - באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט, ללא תור וללא המתנה.
  • בפקס או דואר - באמצעות פנייה בכתב למשרדי אגף לגביית אגרות ודמי שירותים (לפרטי הקשר המופיעים מטה).

תוקף הרישיון

• רישיון לשלט יפקע ביום ה-31 בדצמבר בשנה בה ניתן, אלא אם צוין ברישיון מועד אחר.
• הסרת שילוט מחייבת הודעה בכתב למחלקת השילוט לצורך עריכת ביקורת, התחשבנות והחזרת אגרה במקרה של זכאות.

הסרת שילוט

• דרישה להסרת שילוט, שלא תיענה על פי המועד המצוין בדרישה, תועבר לביצוע הסרה על ידי גורמי העירייה. הוצאות ההסרה יחולו על בעל השילוט, לרבות כל נזק שיגרם עקב ההסרה.
• באם שולמה האגרה לאחר קבלת דרישת ההסרה או לפני קבלת הדרישה, יש לדווח מיידית למחלקת השילוט, ולשלוח את אישור התשלום בפקס, על מנת למנוע הסרה מיותרת (ראו פרטי קשר מטה).
• אם השילוט הוסר או שחלו שינויים בשילוט הקיים - בתוכן/בצורה/בגודל/במיקום, או כל שינוי אחר - עליכם להגיש בקשה בכתב לעירייה ולהוציא רישיון חדש.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: