הגשת בקשה לרישיון שילוט

 

הבקשה לרישיון שילוט תכלול:

1.  פרוט שם ומענו של המבקש.
2.  הצגת מצב קיים - תמונה/ות המראות מיקום בית העסק, חזית המבנה כולו, כולל מבנים גובלים.
3.  המחשת מצב מבוקש - מיקום השילוט על חזית המבנה, מידות השילוט, סוג, צורה, חומרים, גוונים ותוכן מילולי.
4.  המבקש ימציא התחייבותו לבצוע ביטוח צד שלישי.
5.  שילוט פרסום חוצות - תפורט מסגרת שעליה יוצב השלט, או המתקן הנושא את השלט, לרבות מפרט טכני שלם, פרטי החיבור של השלט למבנה/או לקרקע, מידות המתקן ואופן הקמתו.
6. שילוט על גדר אתר בניה - יש לצרף התר בניה תקף ומפרט הגדר על רקע מפה מדידה
7. שילוט על גבי פיגומים - יש לצרף התר בניה/שיפוץ כולל מועד סיום העבודות
8. לפי דרישת הועדה על המבקש לצרף מסמכים נוספים, כגון: רישיון עסק, היתר בניה, מידות רוחב וגובה החזית עליה מותקן השילוט.
9. אישור מוקדם של השילוט במתחמים ייחודיים: בית עסק הנכלל במתחם מסחרי המנוהל על ידי חברה משותפת - כגון מרכזים מסחריים, קניונים, במתחמי בילוי - תצורף הסכמת הנהלת המקום לשילוט המבוקש.
10. מתן ההיתר לשילוט כפוף לקיום התנאים הנ”ל.

הליך קבלת הרישיון

• לאחר אישור הבקשה על ידי ועדה מקצועית לשילוט, יקבל המבקש את פירוט השילוט שאושר ושובר לתשלום האגרה
• במקרה של שינוי בשילוט קיים - התקנת השילוט המבוקש תהיה רק לאחר הסרת השילוט הקיים או כל שילוט אחר שאינו תואם את הבקשה.


רישיון השילוט ייכנס לתוקפו לאחר אישור הוועדה ותשלום האגרה.

רישיון תוקף הרישיון

• רישיון לשלט יפקע ביום 31 לדצמבר של השנה שניתן, אלא אם צוין ברישיון מועד אחר.
• הסרת שילוט מחייבת הודעה בכתב למחלקת השילוט לצורך עריכת ביקורת, התחשבנות והחזרת אגרה במקרה הזכאות.

הסרת שילוט

• דרישה להסרת שילוט, שלא תיענה על פי המועד המצויין בדרישה, תועבר לביצוע הסרה ע"י גורמי העירייה.
הוצאות ההסרה יחולו על בעל השילוט, לרבות כל נזק שיגרם עקב ההסרה.
• באם שולמה האגרה לאחר קבלת דרישת ההסרה או לפני קבלת הדרישה, יש לדווח מיידית למחלקת השילוט למוקד הטלפוני שמספרו 03-5218666 (שלוחה 5), ולשלוח את אישור התשלום לפקס מספר: 03-5216046, על מנת למנוע הסרה מיותרת.
• אם השילוט הוסר, או חלו שינויים בשילוט הקיים: תוכן או בצורה או גודל או מיקום או כל שינוי אחר, עליך להגיש בקשה בכתב לעירייה ולהוציא רישיון חדש.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: