תנועה וחניה

דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית

{{ fli.linksClient.title }}

הסדרי חניה ואכיפתם בעיר תל אביב-יפו מוגדרים בחוק עזר לתל אביב יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד-1983.

כמו כן, סעיף 27 א1 לפקודת התעבורה מקנה לרשויות מקומיות סמכות לבצע אכיפה כנגד שימוש שלא כדין בנתיבי תחבורה ציבורית. מתוקף סמכות זאת, עיריית תל אביב-יפו הציבה מצלמות תנועה נייחות ואוטומטיות ברחובות שבהם קיימים נתיבי תחבורה ציבורית בעיר.

הודעת תשלום קנס - הודעה בהתאם לסעיף 228 לחוק סדר הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, בשל עבירת קנס.

בהודעה מצוינים תיאור העובדות המהוות את העבירה, דרכי הפעולה העומדות בפני מקבל ההודעה, שיעור הקנס ומועד אחרון לתשלום.

ניתן לצפות בפרטי הודעת תשלום הקנס באופן מקוון.

הודעת תשלום קנס (דוח חלון)- הודעה על עבירת חניה המוצמדת לרכב ומופנית אל הנהג או בעל הרכב ללא ציון שמו, אלא בציון מספר הרכב, פרטי העבירה וסכום הקנס.
הודעת תשלום קנס (בדואר רשום)- הודעה על עבירת חניה הנשלחת באמצעות דואר רשום (ללא אישור מסירה) ומופנית אל הנהג או בעל הרכב. הודעה זו נשלחת אם הקנס שנקבע בדוח החלון לא שולם במועד ולא הוגשה בקשה להישפט.
גביית קנס שלא שולם במועד - על פי החוק יחולו על גביית קנס שלא שולם במועד הוראות פקודת המיסים (גבייה). פקודת המיסים (גבייה) מתירה לגבות את החוב, בין היתר, באמצעות עיקול רכב, עיקול מיטלטלין ועיקול חשבונות בנק.

שימו לב:
עיריית תל אביב-יפו מבטלת דוחות חניה בתחום מוסדר בכל רחבי העיר ובתחום חניה המותרת לבעלי תו אישורי מתאים בלבד, שנערכו עד 60 הימים שקדמו להנפקת התו, ובהתאם לנהלי העירייה.

אם חניתם ב"חניה מועדפת" (מקום חניה מסודר לבעלי תו מתאים לאזור בהתאם להוראות התמרור המוצב במקום), ושילמתם אגרת הסדר חניה ובכל זאת קיבלתם דוח, הנכם זכאים לקבל החזר בעבור החניה ששילמתם.
אם שילמתם באמצעות סלופארק או פנגו, ההחזר מתבצע באופן יזום. אם שילמתם באמצעות איזי פארק, עליכם לשלוח בקשה להחזר לאגף החניה ולצרף את הדוח ואסמכתה על התשלום.

עוד בנושא

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

    פרטים נוספים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד