תקנון דיגיתֵל

דיגיתֵל ומטרותיו

1.  כרטיס העיר דיגיתֵל לתושבי העיר תל-אביב-יפו (להלן: "דיגיתֵל") הוקם ומנוהל על ידי עיריית תל-אביב-יפו (להלן: "העירייה").

2.  דיגיתֵל שם דגש על קידום רווחת תושבי העיר, שיפור השירות וחיזוק הקשר בין העירייה לבין התושב.

3.  חברות בדיגיתֵל תקנה לחבר את השירותים ו/או ההטבות כפי שייקבעו ע"י העירייה ו/או דיגיתל מעת לעת, על פי שיקול דעתם, בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.

תנאי הזכאות

 

4.  תושב, אשר מלאו לו 13 שנים, זכאי להצטרף לדיגיתֵל וליהנות מכל השירותים ו/או ההטבות שיעניק דיגיתֵל, ובכלל זה שירותי דיוור אישי על פי הגדרות החבר והטבות למימוש באמצעות כרטיס העיר דיגיתֵל. לעניין זה "תושב" - מי שכתובתו המעודכנת במרשם האוכלוסין היא בעיר תל-אביב-יפו.

 

5.  מחזיק בנכס שאינו תושב כהגדרתו לעיל, אשר מלאו לו 13 שנים, זכאי להצטרף לדיגיתֵל, אך הוא ייהנה משירותי הדיוור בלבד. לעניין זה "מחזיק בנכס" - מי שרשום ככזה במאגר המידע העירוני של הארנונה.

תהליך ההצטרפות

6.  תושב או מחזיק בנכס שאינו תושב המבקש להצטרף לדיגיתֵל ומלאו לו 16 שנים, יירשם באופן חד פעמי לאחר שהזדהה באופן אישי באמצעות תעודה מזהה מול נציג שירות מטעם העירייה ו/או דיגיתֵל. לעניין זה "תעודה מזהה" - תעודה רשמית שהנפיקו מדינת ישראל או מוסד ממוסדותיה, הכוללת שם מלא, מספר זהות ותמונה. הרישום יתבצע במרכזי השירות של העירייה וכן בעמדות נוספות אשר תוצבנה לפי הצורך ברחבי העיר ומיקומן יפורסם באתר האינטרנט של העירייה (להלן: "רישום פרונטלי").
 

7. . תושב או מחזיק בנכס שאינו תושב המבקש להצטרף לדיגיתֵל ומלאו לו 13 שנים אך טרם מלאו לו 16 שנים, יבצע את הרישום הפרונטלי באמצעות הורה או אפוטרופוס אח (להלן: "האפוטרופוס"). לצורך כך יציג האפוטרופוס תעודה מזהה המעידה על האפוטרופסות או תעודה מזהה ומסמך אחר המוכיח את האפוטרופסות וכן יחתום על טופס רישום בנוסח המפורסם באתר האינטרנט של העירייה.
 

8.  תושב או מחזיק בנכס שאינו תושב שמלאו לו 16 שנים יכול לבצע רישום פרונטלי של קרוב משפחה מדרגה ראשונה שמלאו לו 16 שנים, בכפוף להצגת תעודת זהותו המעידה על קרבת המשפחה או תעודה מזהה ותצהיר בחתימתו המאשר את קרבת המשפחה, ואם מלאו לקרוב המשפחה מדרגה ראשונה 18 שנים יצורף גם ייפוי כוח חתום על ידו, בנוסח המפורסם באתר האינטרנט של העירייה. לעניין זה "קרוב משפחה מדרגה ראשונה" - הורה, בן/בת זוג, צאצא וכן סבא/סבתא, הורה של בן/בת הזוג ואח/אחות, בכפוף להצגת תעודת זהותו של מייפה הכוח.


9. מי שביצע או מי שביצעו בשמו רישום פרונטלי כמפורט לעיל, יהיה לחבר דיגיתֵל (להלן: "חבר"). החברות בדיגיתֵל הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 

10.  חבר שמסר כתובת דואר אלקטרוני במועד הרישום הפרונטלי, יקבל הודעה לכתובת זו לצורך הפעלת האזור האישי שיוחד לו באתר האינטרנט של העירייה (להלן: "האזור האישי") וקבלת דיוור. החבר ישלים את המידע הנדרש, לרבות האזור הגיאוגרפי לגביו הוא מבקש לקבל דיוור ותחומי עניין אישיים, יגדיר סיסמה אישית ויסמן כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל האמור בו (להלן: השלמת הרישום").

כרטיס העיר דיגיתֵל

 

11.  כל תושב כהגדרתו בתקנון זה זכאי לקבל את כרטיס העיר דיגיתֵל.

 

12.  תוקף כרטיס העיר דיגיתֵל לשנתיים מיום הוצאתו. העירייה רשאית להאריך תוקף זה על פי שיקול דעתה.

 

13.  כרטיס העיר דיגיתֵל יישלח לכתובתו של החבר כפי שהיא מעודכנת במרשם האוכלוסין בתוך 21 יום ממועד ביצוע

הרישום הפרונטלי או ממועד השלמת הרישום, לפי המאוחר.

 

14.  כרטיס העיר דיגיתֵל הינו קניינה של העירייה והוא אינו ניתן להעברה. חל איסור על שימוש בכרטיס העיר דיגיתֵל עם פקיעת הזכאות כפי שהוגדרה בתקנון זה.

 

15.  במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס העיר דיגיתֵל, יודיע על כך החבר לעירייה בכתב, והעירייה תנפיק עבורו כרטיס חדש. הנפקת כרטיס חדש יכול שתחויב בתשלום.

הטבות בדיגיתֵל

16.  כרטיס העיר דיגיתֵל מקנה לחבר הטבות שונות, כגון הזמנה לאירועים והנחות ברכישת מוצרים ו/או שירותים, והכל בהתאם למה שייקבע ע"י העירייה ו/או דיגיתל מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי. רשימת ההטבות המלאה תפורסם ע"י העירייה ו/או דיגיתֵל באתר האינטרנט של העירייה.

 

17.  העירייה ו/או דיגיתֵל שומרים על הזכות להעניק חלק מההטבות לחלק מהחברים, בהתאם למאפיינים רלבנטיים של החברים, כפי שייקבעו על ידי העירייה ו/או דיגיתֵל.

 

18.  אירועים שונים שיפרסמו העירייה ו/או דיגיתֵל יכול שיותנו במספר משתתפים מינימלי או מוגבל (לפי העניין) ומועדם ותוכנם יהיו, בכל מקרה, כפופים לשינויים, לרבות שינויים של 'הרגע האחרון' בהתאם לאילוצי העירייה ו/או דיגיתֵל. העירייה ו/או דיגיתֵל לא יהיו אחראיים לביטולו של אירוע כלשהו ו/או לכל שינוי בפרטי האירוע לעומת הפרסום שקדם לו ו/או למקרה שלא יהיה די מקום להשתתפות של חבר וכיו"ב.

 

19.  מימוש ההטבות מותנה בהצגת כרטיס העיר דיגיתֵל מראש. כמו כן, הטבות מסוימות תהיינה מותנות ברישום מראש ו/או בהצגת שוברים מתאימים, כפי שייקבע ע"י העירייה ו/או דיגיתל. בכל מקרה, חבר לא יוכל לממש הטבה אשר תוקפה פג.

 

20.  העירייה ו/או דיגיתֵל לא יהיו אחראים בשום צורה ואופן למוצרים ו/או שירותים שיפורסמו במסגרת דיגיתֵל ו/או שתוענק לגביהם הטבה כלשהי, ובכלל זה לא יהיו אחראים לעצם מתן ההטבה על ידי הספק הרלבנטי. כל הרוכש מוצר ו/או שירות כאמור - עושה כן מרצונו החופשי ועל אחריותו הוא, ולפיכך, יהא מנוע מלתבוע את העירייה ו/או דיגיתֵל עקב רכישותיו אצל ספק שנכלל בהטבות דיגיתל וכל טענותיו יופנו אך ורק לספק זה.

הצהרות החבר

 

21. עם הצטרפותו לדיגיתֵל, מצהיר, מסכים ומתחייב החבר כדלקמן:

 

21.1.  מסירת מידע לטובת דיגיתֵל, ובכלל זה מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ד-1984 (להלן: "המידע"), נמסרת מרצונו ובהסכמתו ומבלי שיש עליו כל חובה חוקית לעשות כן.

 

21.2.  העירייה ו/או דיגיתֵל יעשו שימוש במידע לטובת דיגיתל ולמימוש מטרותיו, לרבות באמצעות צדדים שלישיים ובלבד ששימוש כאמור לא יאפשר זיהויו של החבר בידי צדדים שלישיים.

 

21.3.  העירייה ו/או דיגיתֵל יעשו שימוש במידע שנאסף אודותיו בכל מאגרי המידע של העירייה ויקבלו בשמו מידע ממרשם האוכלוסין, לטובת דיגיתֵל ולמימוש מטרותיו.

 

21.4.  העירייה ו/או דיגיתֵל או מי מטעמם ינתחו את המידע, לטובת דיגיתֵל ולמימוש מטרותיו.

 

21.5.  העירייה ו/או דיגיתֵל יהיו רשאים לשגר אלי, מעת לעת, "דבר פרסומת" כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008, עבור שירותיהם ומוצריהם ו/או שירותים ומוצרים של צדדים שלישיים.

 

21.6.  העירייה ו/או דיגיתל רשאים ליצור עמי קשר, מעת לעת, לטובת דיגיתֵל ולמימוש מטרותיו. יצירת קשר תעשה באמצעות: דואר שיישלח לכתובת מגוריי הרשומה במרשם האוכלוסין ו/או הכתובת הרשומה במאגר המידע העירוני של הארנונה, הודעה שתישלח לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או מסרון שיישלח לטלפון הנייד ו/או הודעה לתיבת הדואר הקולי בטלפון הנייד, הכל בהתאם למידע שנמסר על ידי.

 

21.7.  העירייה ו/או דיגיתֵל לא יהיו אחראים בשום צורה ואופן במקרה שאדם אחר מלבד החבר יעיין באזור האישי ו/או בדיוור האישי של החבר, בשל כך שהחבר לא הקפיד על כללי הזהירות.

 

21.8.  עדכון המידע מהווה תנאי לקשר תקין ושוטף עם העירייה ו/או דיגיתֵל. העירייה ו/או דיגיתֵל לא יהיו אחראים לאי קבלת שירותים ו/או הטבות בגין מחדלי בעדכון המידע.

הצהרות העירייה ו/או דיגיתֵל

22.  העירייה ו/או דיגיתֵל מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

 

22.1.  המידע אודות החבר יוחזק במאגר מידע רשום, שמספרו בפנקס מאגרי המידע הוא 700060626 וינוהל בהתאם להוראות הדין.

 

22.2.  המידע יישמר מפני חשיפתו בפני מי שאינו מורשה לכך, וזאת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולנהלי אבטחת המידע המקובלים בעירייה.

 

22.3.  לא יימסר לצד שלישי כלשהו מידע אודות החבר כשהוא כולל פרטים המאפשרים את זיהויו.

 

22.4.  החבר רשאי לשנות את ההרשאות לקבלת דיוור ו/או לחזור בו מבקשתו ומהסכמתו לקבלם. קישור מתאים לכך יופיע על כל דיוור של דיגיתֵל.
 

ביטול חברות

23.  חבר רשאי לבטל את חברותו בדיגיתֵל באמצעות מתן הודעה בכתב לעירייה ו/או לדיגיתֵל בכל עת.

 

24.  החבר ייגרע ממאגר המידע של דיגיתֵל תוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה.

 

25.  העירייה ו/או דיגיתֵל רשאים לבטל חברות בדיגיתֵל במקרה של אי עמידה בתנאי הזכאות ו/או מסירת מידע כוזב ו/או שימוש לא חוקי או בניגוד לתקנון בשירותים או בהטבות.

כללי

26.  העירייה ו/או דיגיתֵל שומרים לעצמם את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. לחבר לא תהיה טענה או תביעה בקשר עם שינוי כאמור. החל ממועד שינויו של התקנון, יחייב את העירייה ו/או דיגיתֵל רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה המצוי במשרדי העירייה או באתר האינטרנט של העירייה.

 

27.  הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות התקנון הינה בידי העירייה.

 

28.  כל מעשה או מחדל של העירייה ו/או דיגיתֵל (או של צד שלישי עמו הם משתפים פעולה) לטובת חבר שלא על פי תקנון זה הינם לפנים משורת הדין, ולא יחשבו כוויתור מצדם על האמור בתקנון זה.

 

29.  הענקת שירותים ו/או הטבות לחברי דיגיתֵל, ובכלל זה הענקת גישה לאזור האישי ולשירותי הדיוור, כפופה לפעילותן התקינה של מערכות התפעול והמחשוב של העירייה. במקרה של תקלה שתמנע באופן זמני הענקת שירותים ו/או הטבות, תפעל העירייה לטיפול מיידי בה. לחברי דיגיתֵל לא תהיינה טענות ו/או תביעות בשל העדר שירותים ו/או הטבות ממועד קרות התקלה ובמהלך הטיפול בה.

 

30.  למען הסר כל ספק, בכל מקום בו נקבע בתקנון זה כי לא תהיה אחריות לדיגיתֵל, האמור כולל גם את עיריית תל-אביב-יפו וכל מי שיפעל מטעמם של אלה.

 

31.  העירייה ו/או דיגיתֵל יכולים להודיע בכל דרך שימצאו לנכון על הפסקת פעילות דיגיתֵל, בהודעה בת 30 ימים מראש לפחות, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד למועד מסירת ההודעה.

פרטי התקשרות עם דיגיתֵל

דיגיתֵל, עיריית תל-אביב-יפו, אבן גבירול 69, תל אביב-יפו
כתובת אתר האינטרנט של העירייה: www.tel-aviv.gov.il  
בכל שאלה ניתן לפנות למוקד שרות 106 פלוס
חזרה לתחילת העמוד