תנועה וחניה

היתרי חניה למוניות

 
 

על פי סעיף 8 לחוק העזר לתל אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ"ד - 1983, לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות מונית אלא בתחנת מוניות ועל פי היתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאיו. קבלת היתר חניה כאמור מותנית בתשלום.

תקפו של היתר כאמור הוא לחניה בתחנת המוניות הרשומה בו, והוא יפוג ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.

תהליך קבלת היתר חניה:

  1. שוברי תשלום של אגרת היתר חניה מופצים בכל תחנות המוניות בתל אביב-יפו במהלך חודש ינואר מדי שנה, על ידי מפקחים של העירייה. השוברים מופקים בהתאם לרישומים הקיימים בעירייה.
  2. בקשה לקבלת היתר חניה למונית שאינה מופיעה ברישומי העירייה, תוגש לאגף התנועה בעירייה בכתב, באמצעות דואר או פקס, ועל ידי מנהלי תחנות המוניות בלבד. בבקשה יש לכלול את הפרטים הבאים: מספר הזכות הציבורית ("כובע"), שם ומשפחה, מס' ת.ז. וכתובת בעל/נהג המונית.
    אגף התנועה ינפיק שוברי תשלום אגרת היתר חניה למונית על סמך הבקשות כמפורט לעיל ויעבירם בדואר אל תחנות המוניות.
  3. את האגרה ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים והדואר.
  4. לאחר תשלום השוברים, על מנהלי תחנות המוניות בלבד לפנות אל רכז תחבורה ציבורית באגף התנועה (על פי פרטי הקשר המופיעים מטה) ולתאם פגישה לקבלת תוויות חניה למוניות.
  5. לתשומת לבכם: חניית מונית בתחנת מוניות ללא היתר, הינה עבירה ועלולה לגרור הטלת סנקציות בהתאם לדין.

מדיניות פתיחת תחנות מוניות חדשות לנסיעות מיוחדות (ספיישל)

בקשה לפתיחת תחנת מוניות חדשה, תאושר אך ורק אם מספר המוניות הפעילות במסגרתה עומד על 15 לפחות.
כמו כן, לא תאושר חניה של מוניות בשטח הציבורי (דרך, רחוב וכיו"ב).
המבקש לפתוח תחנת מוניות חדשה, יידרש לקבל את אישורם של גורמי הרישוי למקום החניה שהוקצה למוניות בשטח הפרטי

יודגש כי על פי תקנות התעבורה הסמכות לאישור תמרורי תחנות מוניות (תמרורים 508, 509, 511) מצויה בידי משרד התחבורה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד