תהליכי רישום ייחודיים בבתי הספר היסודיים

בדף זה:

בתי ספר ייחודיים ועל אזוריים

מסגרות חינוך ייחודיות הן מסגרות התואמות השקפת עולם מסוימת, העונה על צרכי התלמידים. בעיר, מספר בתי ספר ייחודיים ועל אזוריים: אמנויות, טבע סביבה וחברה, הפתוח-הדמוקרטי, אג'יאל, המשותף ומוריה.

 

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות תתאפשר בתקופת הרישום בלבד, בתאריכים 7 – 28 בינואר 2019, ולתלמידים המתגוררים בעיר בלבד.
הורים שילדיהם עולים לכיתה א' יבצעו רישום באתר זה לבית הספר האזורי שלהם, יבחרו באפשרות 'בקשת העברה' ויגישו בקשה להעברה לבית הספר הייחודי או העל אזורי. הקבלה לבתי הספר הייחודיים והעל אזוריים היא בהגרלה בלבד, בכפוף לתנאים נוספים המפורטים מטה.
הורים המבקשים במקביל להגיש גם בקשה לשינוי שיבוץ לבית ספר אזורי אחר, יוכלו לעשות זאת בתהליך הרישום.
לתשומת לבכם, אפשר להגיש מועמדות לבית-ספר ייחודי או על-אזורי אחד בלבד. הגשת מועמדות לשני בתי-ספר ייחודיים או על-אזוריים תביא לביטול המועמדות בשני בתי-הספר.

תשובות לבקשות ההעברה יפורסמו באתר ב- 4 באפריל 2019.

הגשת ערר יש להגיש במערכת הרישום והשיבוץ בין התאריכים 16-07 באפריל 2019.
הורים שילדיהם עולים לכיתת ביניים (מכיתה ב') יגישו בקשת העברה בבית הספר האזורי שלהם, בתקופת הרישום בלבד, וייכנסו להגרלה בהתאם לדרישות המפורטות מטה על פי בית הספר בו הם מעוניינים.
תשובות לכיתות הביניים יפורסמו באתר זה ב- 2 ביוני 2019.

* חשוב לציין שההסעות לבתי הספר הייחודיים/ על אזוריים כרוכות בתשלום. בשנת הלימודים תש"פ התעריפים לתשלום עתידים לעלות במידה ניכרת. התעריפים החדשים יעודכנו באתר העירייה. מידע בנושא ניתן למצוא בדף תשלומי חינוך

 

בית הספר הפתוח-הדמוקרטי

העולים לגן חובה (חטיבה הצעירה): הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לגן חובה בחטיבה הצעירה של בית הספר, יבחרו את הגן בעדיפות הראשונה בתהליך הרישום באתר זה וישתתפו ביום חשיפה בבית הספר. רק אם יתקיימו כל התנאים הללו, יכנסו הילדים להגרלה שתקבע מי מהילדים שהוגשה מועמדותם ילמדו בחטיבה הצעירה.
העולים לכיתה א': תלמידי החטיבה הצעירה יתקבלו לכיתה א' באופן אוטומטי. על ההורים להירשם לבית הספר האזורי במערכת באתר זה ולהגיש בקשת העברה לפתוח-הדמוקרטי.
תלמידים שלא מהחטיבה הצעירה של בית הספר, יכנסו להגרלה בתנאי שהוריהם רשמו והגישו עבורם בקשת העברה כמפורט מעלה, והשתתפו באחד מימי החשיפה בבית ספר.
יום החשיפה להורים יתקיים בתאריכים: 18.01.2019 או 25.01.2019.
בשכבת החט"צ וכיתה א' תינתן עדיפות לכ- 30% משפחות מבתי ספר שמדד הטיפוח שלהם 4.8 ומעלה.
תלמידים העולים לכיתות ב'- ז': יכנסו להגרלה ויתקבלו על בסיס מקום פנוי, רק בתנאי שמילאו טופס בקשת העברה בבית הספר האזורי שלהם והשתתפו ביום התנסות בפתוח-הדמוקרטי, באחד משני המועדים: .10.02.19, 17.02.2019.

לאתר בית הספר הפתוח-הדמוקרטי

בית הספר לאמנויות

תלמידים העולים לכיתה א' יכנסו להגרלה רק אם התקיימו כל התנאים:
• הוריהם רשמו והגישו עבורם בקשת העברה כמפורט מעלה
• הוריהם השתתפו באחד מימי החשיפה: 18.01.2019 או 25.01.2019 מהשעה 08:00 (יום החשיפה הוא להורים בלבד, יש להגיע עם תעודה מזהה).

• התלמידים השתתפו באחד מימי ההתנסות: 05.03.2019 או 12.03.2019 בשעות 16:00 - 17:30. 
עפ"י הנחיית משרד החינוך לא ישוריינו מקומות לאחים ממשיכים.
מתן עדיפות לכ- 30% משפחות מבתי ספר שמדדי הטיפוח שלהם 4.8 ומעלה.
הורים שיהיו מעוניינים להגיש ערר על התשובות יוכלו לעשות זאת בתאריכים 7 – 16 באפריל 2019, לחינוך היסודי בדוא"ל araryesodi@tel-aviv.gov.il. יש לציין את פרטי התלמיד/ה על כל המסמכים שיצורפו לבקשה.
תלמידים העולים לכיתות הביניים ימלאו בקשת העברה במזכירות בית הספר לאמנויות, רח' לויד ג'ורג' 2, בימים א' – ו', בשעות 08:00 - 12:00.
העולים לכיתות ב', ג', ד', ו', ז' שהגישו בקשת העברה לבית הספר ייכנסו להגרלה ויתקבלו על בסיס מקום פנוי. אין מקום פנוי בשכבת ה' לשנת הלימודים תש"פ.
• בקשות העברה של העולים לכיתה ו' ילוו בבחירת מגמה (אחת בלבד) ובהשתתפות ביום התנסות במגמה.

• בקשות העברה של העולים לכיתה ז' ילוו בבחירת מגמה (אחת בלבד) ובהשתתפות בבחינה במגמה בה בחרו.
תשובות לכיתות הביניים ולעררים יפורסמו באתר זה ב- 2 ביוני 2019.

לאתר בית הספר לאמנויות

 

 

בית הספר לטבע סביבה וחברה

תלמידים העולים לכיתה א': יכנסו להגרלה בתנאי שהוריהם רשמו והגישו עבורם בקשת העברה כמפורט מעלה, והשתתפו באחד מימי החשיפה בבית ספר - 11.01.2019 או 18.01.2019, בין השעות 08:30- 11:50 (יום החשיפה הוא להורים בלבד, יש להגיע עם תעודה מזהה).
עפ"י הנחיית משרד החינוך לא ישוריינו מקומות לאחים ממשיכים.
תינתן עדיפות לכ- 30% משפחות מבתי ספר שמדד הטיפוח שלהם 4.8 ומעלה.
הורים שיהיו מעוניינים להגיש ערר על התשובות יוכלו לעשות זאת בתאריכים 7 – 16 באפריל 2019, לחינוך היסודי בדוא"ל araryesodi@tel-aviv.gov.il. יש לציין את פרטי התלמיד/ה על כל המסמכים שיצורפו לבקשה.
תלמידים העולים לכיתה ב' ומעלה ימלאו טופס בקשת העברה בבית הספר האזורי בו הם לומדים וייכנסו להגרלה על בסיס מקום פנוי.
תשובות לכיתות הביניים ולעררים יפורסמו באתר זה ב- 2 ביוני 2019.

לאתר בית הספר לטבע סביבה וחברה

בית הספר אג'יאל

העולים לגן חובה (חטיבה הצעירה): הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לגן חובה בחטיבה הצעירה של בית הספר, יבחרו את הגן בעדיפות הראשונה בתהליך הרישום באתר זה וישתתפו ביום חשיפה בבית הספר, באחד מהמועדים: 11.01.2019, 18.01.2019. רק אם יתקיימו כל התנאים הללו, יכנסו הילדים להגרלה שתקבע מי מהילדים שהוגשה מועמדותם ילמדו בחטיבה הצעירה.
תלמידים העולים לכיתה א': יכנסו להגרלה בתנאי שהוריהם רשמו והגישו עבורם בקשת העברה כמפורט מעלה.
עפ"י הנחיית משרד החינוך לא ישוריינו מקומות לאחים ממשיכים.

תלמידים העולים לכיתה ב' ומעלה: ימלאו טופס בקשת העברה בבית הספר האזורי בו הם לומדים וייכנסו להגרלה על בסיס מקום פנוי.

לאתר בית הספר אג'יאל

בית הספר מוריה

תלמידים העולים לכיתה א': הורים המבקשים לרשום את ילדיהם, יירשמו לבית הספר האזורי במערכת הרישום והשיבוץ באתר ויגישו בקשת העברה כמפורט מעלה. על ההורים להשתתף ביום חשיפה באחד מהמועדים הבאים: 14.01.2019, 01.03.2019.

לאתר בית הספר מוריה

בית הספר המשותף

תלמידים העולים לכיתה א' ייכנסו להגרלה רק אם התקיימו כל התנאים:

  • הוריהם רשמו והגישו עבורם בקשת העברה כמפורט מעלה, הכוללת מענה על שתי שאלות התאמה.
  • הוריהם השתתפו באחד מימי החשיפה: 28.12.2018, 18.01.2019 בשעה 9:00.

תלמידים העולים לכיתה ב' ומעלה ימלאו טופס בקשת העברה בבית הספר האזורי בו הם לומדים ויקיימו ראיון אישי עם מנהלת בית הספר. ההורים ישיבו על שתי שאלות התאמה והתלמידים שיעמדו בתנאי הסף ייכנסו להגרלה על בסיס מקום פנוי.

מסלולי לימוד ייחודיים לעתים כרוכים בתשלומים נוספים. למידע ופרטים נוספים

לאתר בית הספר המשותף

השארות שנה שנייה בגן-חובה עירוני ומוכר שאינו רשמי

הורים המעוניינים שילדם יישאר שנה נוספת בגן חובה, יפנו לגננת ולפסיכולוג הגן, ובמקביל יבצעו רישום לכיתה א' באתר העירייה כנדרש.
רשימת המועמדים להישארות שנה שנייה בגן תועבר למרכז שירות חינוך עד 28 בפברואר 2019. לאחר מועד זה לא ישמר מקומם בגן.
הורים שהוחלט כי ילדם יישאר שנה נוספת בגן, יגיעו למרכז שירות חינוך עד 31 במאי 2019, כדי לרשום את ילדם לגן. לאחר מועד זה, אין הרשות מחויבת לשמור מקום באותה כיתת גן.
לתשומת לבכם, הרישום לגן מהווה ביטול הרישום והשיבוץ לכיתה א'.

הדלגה לכיתה א'

הקדמת המעבר לבית הספר והכניסה לכיתה א' עבור ילדים בעלי יכולות גבוהות מהממוצע ברוב תחומי ההתפתחות, אפשרית לילדים שתאריך לידתם לא יאוחר מ-31 במרץ ואמורים לעלות בשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.

הורים המעוניינים להדליג לכיתה א' יפנו לגננת מוקדם ככל האפשר, ועד  1 בינואר בשנת הלימודים הנוכחית, ובמקביל יבצעו רישום באתר העירייה לגן חובה.

בנוסף, עד ה- 15 במאי יש למלא ולחתום על הטפסים הבאים::

יש לשלוח את המסמכים לדוא"ל : kazir_m@mail.tel-aviv.gov.il, או דרך מזכירות תחנת השירות הפסיכולוגי-חינוכי בהדר יוסף, על פי פרטי ההתקשרות מטה.

* ההחלטה תתקבל על ידי ועדה מקצועית של השירות הפסיכולוגי חינוכי.
* השיבוץ על בסיס מקום פנוי ושיקול דעת הרשות העירונית בלבד.
* את ההערכה אפשר לבצע ב"נטעים" - מרכז פסיכולוגי עירוני משלים (פרטי התקשרות מטה) או אצל כל פסיכולוג חינוכי מומחה הרשום בפנקס הפסיכולוגים.

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: