הנחות לנכס

{{ lwi.linksClient.title }}

הנחות אלה ניתנות למחזיק, בהתאם לקריטריונים הקשורים בנכס. הנחות אלה כוללות הנחת  "נכס חדש", הנחת "נכס ריק" ופטור ל"נכס שאינו ראוי לשימוש".

הנחת נכס חדש

 
 

על פי תקנה 12 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג - 1993, מחזיק בנכס שהוא הבעל הראשון של נכס חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה של עד 12 חודשים -​ זכאי לקבל הנחה בשיעור של 100%.
בתום 12 חודשים, אם אין שינוי במצב הנכס, יהיה זכאי להנחה נוספת של עד 6 חודשים לפי תקנה 13 (הנחה לנכס ריק).​לידיעתך, העירייה רשאית לערוך ביקורת בנכס, כתנאי למתן ההנחה וכן במהלך התקופה שבה ניתנת ההנחה.
 

דרכים להגשת הבקשה

 1. ​באופן מקוון - ​בקשה לקבלת הנחה מארנונה לנכס ריק.​
 2. בכתב - טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה לנכס ריק​. יש לשלוח בדואר או לזמן תור למרכז השירות.

הנחת נכס ריק

על פי תקנה 13 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג - 1993, נכס ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ, ושלא נעשה בו שימוש, לתקופה של לפחות 30 יום ברציפות, מזכה את המחזיק בהנחה בשיעור של 100% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים בתקופת בעלות אחת (כלומר ההנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס).


לידיעתך, 

 • ההנחה תינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב לעירייה, בכפוף למילוי הצהרה בדבר נכס ריק על ידי המחזיק בנכס.
 • העירייה רשאית לערוך ביקורת בנכס כתנאי למתן ההנחה וכן במהלך התקופה שבה ניתנת ההנחה.
 • ​הבקשה להנחה צריכה להיות מוגשת על ידי המחזיק בנכס.

דרכים להגשת הבקשה

 1. באופן מקוון - בקשה לקבלת הנחה מארנונה לנכס ריק.
 2. בכתב - טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה לנכס ריק​. יש לשלוח בדואר או לזמן תור למרכז השירות. ​

פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש

על פי סעיף 330 לפקודת העיריות, נכס שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, פטור מתשלום ארנונה. הפטור יינתן ממועד מסירת הודעה בכתב לעירייה, לאחר שהוכח כי הנכס עומד בקריטריונים הנדרשים לקבלת הפטור.
 
על פי סעיף 330 לפקודת העיריות, כפי שנכנס לתוקף החל מתאריך 1.1.2013, נכס שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, פטור מתשלום ארנונה לתקופה של 3 שנים, כל עוד הנכס במצב זה. 
 
היה והנכס נותר במצב זה בתום 3 השנים, יחויב במהלך 5 שנים נוספות בתעריף ארנונה מופחת (המחושב ע"פ השימוש האחרון שנעשה בנכס וע"פ התעריף המינימלי הקבוע בחוק לשימוש זה). 
 
חלפה תקופת 8 השנים והנכס נותר במצב של נכס שנהרס או שניזוק, על הלקוח להגיש הודעה בכתב לעירייה כי אין שינוי במצב הנכס, וזאת על מנת שימשיך להיות פטור מתשלום ארנונה.
 
העירייה רשאית לערוך ביקורת בנכס כתנאי למתן הפטור ו/או במהלך התקופה בה ניתן הפטור. 
 
אם הנכס קיבל פטור לפי סעיף 330 לפקודת העיריות לפני 1.1.2013, יראו את התאריך 1.1.2013 כמועד ההודעה על תחילת תקופת הפטור הראשונה בת 3 השנים. אם הנכס קיבל פטור במשך 12 שנה שקדמו לתאריך 1.1.2013, תקופת הפטור הראשונה תהא שנתיים במקום 3 שנים. אין צורך בהגשת הודעה בכתב נוספת, ואין באמור כדי לבטל את הפטור הקיים לנכס.
 
תקופת הפטור (של 3 שנים) או תקופת מתן התעריף המופחת (של 5 שנים), לנכס שאינו ראוי לשימוש, יימנו לנכס במצטבר וללא קשר לחילופי בעלים או שוכרים של הנכס.

 

כיצד מגישים בקשה לקבלת פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש?

 1. יש לפנות בכתב בבקשה לפטור עבור נכס שאינו ראוי לשימוש, חתומה על ידי המחזיק בנכס, ובו מצוינים:
 • פרטי הנכס
 • מהות הבקשה הכוללת הסבר, בצירוף מסמכים מתאימים המעידים על היות הנכס לא ראוי לשימוש
 • כתובת למשלוח מכתב תשובה
 • מספר טלפון לצורך תיאום ביקורת בנכס. 

2. לצרף צילום של תעודה מזהה (תעודת זהות, רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי)


ניתן למסור את המסמכים בדואר או בפקס או לזמן תור למרכז השירות העירוני.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד