חינוך

זכאות למלווה אישי (סייעת בריאות)

תלמידי החינוך הרגיל, מגיל 3 ומעלה, שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים אשר בגינם הם זקוקים לסיוע בביצוע טיפולים פולשניים בשגרה או לסיוע בפעולות המונעות מצבים מסכני חיים, זכאים לליווי אישי במסגרת החינוכית בה הם לומדים.

היקף הסיוע נקבע על פי החלטת ועדה בין משרדית משותפת למשרד החינוך ולמשרד הבריאות. מלווה אישי אחד ייתן סיוע למספר תלמידים באותו מוסד חינוכי.

הנושא מוסדר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13 "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית)".​

טרם הגשת הבקשה

לפני הגשת הבקשה רצוי לקרוא את המידע בפורטל הורים​​ באתר משרד החינוך או בחוזר מנכ"ל. 

הגשת הבקשה תעשה רק על ידי מורשה מעיריית תל אביב-יפו, שנקבע מטעם מנהל החינוך ברשות המקומית בה לומדים התלמיד או התלמידה.
הוועדה לא תקבל ולא תדון בפניות ישירות של הורים או של כל גורם אחר, שלא יוגשו באמצעות מערכת סייעות.

המקרים המזכים בסיוע  

 

מצבים רפואיים שאינם מזכים בסיוע

על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר 9/2022 מיום 12.9.2022 נקבעו המצבים המזכים בסיוע. הוועדה אינה מאשרת סיוע במצבים המפורטים מטה (אין המדובר ברשימה סופית או סגורה): 
1. קושי או מוגבלות הדורשים עזרה בפעולות שגרה יום יומיות (ADL, activity of daily living), כגון הלבשה, ניידות (כיסא גלגלים), עזרה בשימוש בשירותים, החלפת חיתולים, השגחה כללית מהיפגעות לאחר תאונה, גבס או סיוע ותיווך לימודי או חברתי.
2. אסטמה, לרבות טיפולי אינהלציה.
3. ציסטיק פיברוזיס, CF.
4. מחלת צליאק.
5. ליווי אחרי ניתוחים.
6. מחלה ממארת.
7. מגבלה תזונתית קבועה או מחלה הדורשת דיאטה ייחודית.
8. שמירה ממחלות מדבקות.
9. נתינת תרופות פומיות. 

הגשת הבקשה לרשות המקומית

את הבקשה לסייעת בריאות לשנה״ל תשפ״ד יש להגיש לממונה בגני הילדים או לממונה בבתי הספר, כמפורט מטה, ממועד הרישום לגן הילדים או לבית הספר ועד ל- 5.8.2023. 
את הטפסים יש לשלוח בסריקה ברורה, קריאה ואיכותית בדואר אלקטרוני על פי פרטי הקשר המופיעים בסוף העמוד.
להלן פירוט המסמכים הרפואיים הנדרשים:
מסמך רפואי עדכני מהביקור האחרון של אצל הרופא המומחה לפי הפירוט הבא:
1. אלרגולוג - במקרה של אלרגיה מסכנת חיים למוצרי המזון הבאים בלבד: חלב, שומשום, בוטנים, אגוזים, ביצים ודגים.
2. המטולוג - במקרה של הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר.
3. קרדיולוג - במקרה של הפרעת קצב, השתלת קוצב לב או טיפול פולשני של מתן חמצן.
4. אנדוקרינולוג - במקרה של סוכרת המצריך טיפול באינסולין וניטור רמות סוכר.
5. גסטרואנטרולוג - במקרה של האכלה דרך גסטרוסטום או הפרעת אכילה חמורה.
6. אורולוג, נפרולוג - במקרה של צורך בצינתור שלפוחית השתן או הפרעה אורגנית במתן שתן.
7. רופא ריאות - במקרה של מחלת ריאות הנדרשת לטיפול פולשני בשגרה בלבד.
8. נוירולוג - במקרה של אפילפסיה בלתי מאוזנת בלבד.

 

החלטת הוועדה

הוועדה הבין–משרדית היא וועדה משותפת למשרד החינוך ולמשרד הבריאות. מדי שנה מפורסמים תאריכי פתיחת המערכת המקוונת להגשת בקשות. 
הוועדה תדון בכל בקשה לגופה, תשקול ותחליט בהתאם לנסיבות העניין ועל פי הקריטריונים שנקבעו, תוך הפעלת שיקול דעת מקצועי לעניין מצבו הרפואי וגיל התלמידה או התלמיד. 
במידת הצורך תתייעץ הוועדה עם הרופא המטפל החתום על חוות הדעת הרפואית, עם כותב חוות הדעת התפקודית או עם המוסד החינוכי.
החלטות הוועדה הבין–משרדית הן על פי הקריטריונים שפורסמו בחוזרי משרד הבריאות ומשרד החינוך. בתום דיוני הוועדה יישלח מכתב תשובה מפורט מטעמה באמצעות המערכת המקוונת ולאחר שיתקבל תיידע הרשות המקומית את הורי התלמיד או התלמידה על אישור או דחיית הזכאות ובכלל זה, על זכותם לערער.

ערעור על החלטת הוועדה

1. בקשה שנדחתה - סיבת הדחייה תהיה מפורטת בהחלטה. אם חלה החמרה במצב הרפואי ניתן להגיש ערעור לוועדה הבין–משרדית תוך 45 יום מתאריך דחיית הבקשה.
2. ערעור שני שנדחה - סיבת דחיית הערעור מפורטת בהחלטה. ניתן להגיש ערעור נוסף ואחרון עם מסמכים רפואיים עדכניים ומכתב המעיד על המצב התפקודי והחינוכי במוסד החינוכי. ערעור זה ידון בוועדת ערר שבמשרד הבריאות ותשובתה היא סופית. לא ניתן לערער על תשובת ועדת הערר.
3. ערעור על החלטות הוועדה והשלמת המידע הנדרש על ידי הוועדה יוגש אך ורק דרך הרשות המקומית. לא יתקבלו ערעורים באמצעות הדוא"ל או הווטסאפ או בכל דרך אחרת.
​​

העסקה והכשרה

במידה שמשרד החינוך אישר את הבקשה, הרשות המקומית אחראית על העסקת המלווה האישי, וזה יועסק על ידה בכפוף ל:
1. חתימת הגורם הרפואי המקצועי המטפל על אישור הדרכת מלווה אישי לתלמיד או התלמידה (נספח 1 לחוזר מנכ"ל).
2. חתימת ההורים על טופס הסכמת הורה או אפוטרופוס להעסקת מלווה אישי לתלמיד או התלמידה​ (נספח 2 לחוזר מנכ"ל). 
 
דגשים חשובים:
1. על פי נהלי הוועדה, חל איסור להעסיק הורה או בן משפחה של התלמיד כסייעת או מלווה למטרות סיוע.
2. לא תאושר העסקה של יותר מסייעת או מלווה אחת באותה כיתה או גן.
3. לא ניתן להגיש בקשה עבור תלמידים הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד.
4. מכתבי שחרור מבתי חולים, מסמכים של ביטוח לאומי, תעודת נכות ועוד אינם נידונים בוועדה הבין–משרדית ולכן אין צורך לצרפם.​

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד