תכנון ופיתוח

מילון מונחים - שימור מבנים ואתרים

 

נושא השימור כולל בתוכו הרבה מושגים שחשוב להכיר. עשינו בשבילכם סדר:

 

 

"העיר הלבנה" של תל–אביב

"העיר הלבנה" מהווה את המקבץ הגדול ביותר בעולם של מבנים ב'סגנון הבינלאומי'. החל משנות השלושים של המאה הקודמת ועד הקמת המדינה הוקמו בתל אביב כ 4,000- מבנים בסגנון זה. חלק נכבד מבתי "העיר הלבנה" תוכננו על ידי אדריכלים יהודים שהתמחו באירופה לפני הגירתם. קבוצה זו יצרה שפה אדריכלית חדשה ומגוונת, המתאפיינת בא-סימטריה, בפונקציונליות ובפשטות. המרפסות, עמודי הבניינים, הגגות השטוחים וחלונות ה"סרט רץ" הפכו לסימני ההיכר של "העיר הלבנה" של תל–אביב.

 

 

ועדה מקומית לתכנון ובנייה

מוסד תכנון בתחום מרחב התכנון של הרשות המקומית (העיר תל–אביב-יפו). חברי הוועדה הם נבחרי הציבור שמכהנים כחברי מועצה בעירייה, אך העירייה והוועדה המקומית פועלות לחוד ולכל אחת מהן ישות משפטית נפרדת. תפקידיה וסמכויותיה של הוועדה המקומית הן בתחום התכנון, הרישוי (מתן היתרי בנייה והשימוש במקרקעין( והפיקוח על הבנייה.

 

 

ועדה לשימור

חוק התכנון והבנייה מחייב כל רשות מקומית להקים ועדת שימור שתפקידה לקבוע רשימת מבנים לשימור בתחום מרחב התכנון של הרשות המקומית. תפקידה הראשוני של הוועדה לשימור הוא להכין רשימה של אתרים ובניינים בתחום העיר שלדעתה ראוי לשמרם. הרשימה משמשת את מוסדות התכנון להכנת תכנית בניין עיר לשימור מבנים ואתרים. לאחר אישור התכנית הוועדה ממשיכה לייעץ בכל הנוגע למימוש התוכניות לשימור, ובכלל זה ביחס לתמרוץ השימור ולהיתרי בנייה בעניינים הנוגעים לאכיפת ביצוע עבודות השימור והאחזקה במבנה המיועד לשימור.

 

 

זכויות בנייה להעברה

זכויות בנייה שניתנו בתוכניות תקפות, אך לא ניתן לנצלן עקב קביעת המבנה כמיועד לשימור בהגבלות מחמירות (ראו הגדרה בהמשך) בתכנית השימור 2650 ב'. כדי למנוע פגיעה בזכויות בעלי המבנים לשימור קובעת התכנית כי ניתן להעביר זכויות בנייה למגרש אחר. זכויות אלה ניתנות להעברה למגרשים אחרים השייכים לבעלי המבנה לשימור או לבעלים אחרים המעוניינים בפיתוח, בכפוף לתנאי סף תכנוניים, להוראות החוק ולאישור תכנית מיוחדת להעברת זכויות בכפוף להתחייבות לביצוע שימור המבנה.

 

זכויות בנייה

מותרות שטחי הבנייה הכוללים שהיו מותרים במגרש על פי התוכניות המאושרות לפני שהמבנה הבנוי עליו נקבע כמבנה לשימור בתכנית 2650 ב'.

 

 

היחידה לשימור מבנים ואתרים

המחלקה לשימור מבנים ואתרים בעיריית תל–אביב-יפו אחראית על הטיפול בנושאי השימור העירוניים, כולל הגדרת מבנים ו/או אזורים לשימור, הנחיות תכנון, היתרי בנייה, תיעוד היסטורי, פיקוח וליווי הליכי בנייה ושיפוץ, פיקוח בנושא חריגות בנייה, שימושים חורגים, רישוי עסקים, שילוט וכיו"ב.

 

 

יתרת זכויות בנייה

סך כל זכויות הבנייה המותרות שהוקנו במגרש לפי תוכניות בניין עיר תקפות, פחות סך כל זכויות הבנייה המנוצלות בפועל (על פי תכנית 2650  ב').

 

 

מבנה לשימור

מוגדר בתכנית 2650 ב' כמבנה, קבוצת מבנים או חלק מהם, לרבות סביבתם הקרובה, שנכללו ברשימת המבנים והאתרים לשימור שבתכנית.

 

 

מבנה לשימור בהגבלות מחמירות

מבנה לשימור בעל חשיבות מיוחדת המסומן לשימור עם הגבלות מחמירות ברשימת המבנים והאתרים לשימור. במבנים אלה אסורה כל תוספת בנייה, אלא אם צוין אחרת בתכנית. במבנה מסוג זה תכנית השימור מאפשרת העברת זכויות בנייה ל"מגרש מקבל זכויות".

 

מבנה מיוחד

סיווג של מבנים ברשימת המבנים לשימור שאינם משתייכים לסגנון הבנייה האקלקטי או הבינלאומי. תחת סיווג זה נכללים מבנים שנבנו על ידי הטמפלרים, המבנים הראשונים של תל–אביב שנבנו עד 1920 מנווה צדק עד אחוזת בית, מבנים שנבנו בהשפעת האר-דקו, מבני ציבור, מגדלי מים, בריכות השקיה, בארות וכדומה.

 

מבנה מסוכן

חוק עזר עירוני קובע חובה לשיפוצו, לחיזוקו או להריסתו של בניין שהוכרז על ידי מהנדס הרשות כמסוכן. החוק מקנה לעירייה סמכויות פיקוח וסנקציות פליליות במקרה של אי קיום הדרישות.

 

מגרש מקבל זכויות

מגרש שתותר בו, בנוסף לשטחי הבנייה המותרים מכוח התוכניות התקפות במגרש, תוספת זכויות בנייה המיועדת לתמרוץ שימור מבנים. תוספת זכויות הבנייה במגרש המקבל מותנית באישור תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית. הוראות תכנית השימור קבעו קריטריונים שבהם מגרש מקבל צריך לעמוד: היקף התוספת המותרת, גובה מקסימלי של התוספת לפי המיקום בעיר, והעדר פגיעה בסביבה הקרובה.

 

עבודות אחזקה

הוועדה לשימור אתרים רשאית לדרוש מן הבעלים לבצע עבודות אחזקה באתר. עבודות אלה מיועדות להגן על האתר מפני נזקים באמצעות ניקוי, סילוק מזיקים, טיפול בצמחייה, הבטחת יציבות הנדסית ועבודות של החזקה שוטפת כגון צביעה, סיוד, שימוש בחומרי בידוד ואטימה, טיפול חוזר באמצעות חומרים מסורתיים במועדים קבועים והחלפת צנרות וחיווט.

 

קריטריונים להערכת מבנים לשימור

המבנים הנכללים בתכנית השימור עברו תהליך של ניתוח, הערכה וסינון על פי רשימת קריטריונים מפורטת. הקריטריונים כללו בין היתר התייחסות לעיצוב, לחללים פנימיים וחיצוניים, לקונסטרוקציה ולחומרי בנייה, לאדריכל, למיקום, לערך חברתי או היסטורי ולמצב פיזי. הציון שהוענק לכל מבנה על פי הקריטריונים והמשקל של כל קריטריון קבע את ניקוד המבנה. מבנה שקיבל ניקוד של 0 2ומעלה נכלל ברשימת המבנים לשימור.

 

 

שחזור

החלפת המבנה הקיים או חלק ממנו במבנה חדש השומר על התכונות, האופי והצורה של המבנה המקורי, תוך שימוש בתיעוד מפורט של המבנה המקורי.

 

 

שטח מעטפת המבנה

כל חלק בחזיתות החיצוניות של המבנה וגגו וכל חלק מבנה הבולט ממישור החזית, לרבות צדדיו הפנימיים של אותו חלק.

 

 

תיק תיעוד

מסמך המתעד את המבנה וכולל מידע היסטורי, אדריכלי והנדסי. מטרת תיק התיעוד היא לתעד את המורשת הבנויה של העיר, לחשוף את הערכים של המבנה המקורי ולשמש בסיס לטיפול עתידי במבנה. התיק אמור לכלול פריטים שונים על פי הנדרש במסמך דרישות התיעוד המופיע כנספח לתוכנית השימור 2650 ב'. חלק מדרישות התיעוד מבוצעות על ידי העירייה במסגרת סקר תיעוד מקדים.

 

חזרה לתחילת העמוד