רישוי עסקים

פיקוח ואכיפה - תלונות על עסקים

למידע על קיום רישיון לעסק, ניתן לפנות למרכז שירות לקוחות לעסקים.

טיפול במטרדים ובתלונות הנוגעים לעסקים

בכל בעיה הקשורה בעסקים ובפעילותם, כגון מטרדי רעש, מטרדי ריח ועוד, ניתן לפנות -

במסגרת בדיקת הפנייה ייבדק האם העסק עומד בתנאי הרישיון/ההיתר ובחוקי העזר העירוניים ובמידת הצורך יינקטו כנגדו הליכי אכיפה מינהלית או משפטית.
אם התלונה הינה על עסק שאינו חייב ברישיון ואינו עובר על חוק עזר עירוני, עדיין לחלק מהמקצועות יש חובה מקצועית וכפיפות מקצועית לגופים משרדיים (כגון לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון וכיו"ב) אליהם ניתן לפנות.
אם העסק פועל במקום שלא יועד לכך כגון דירת מגורים או מרתף, הוא חייב בהיתר לשימוש חורג.

במקרים של עסק החייב במפריד שומן, עסק בתחום המזון המבשל ומטגן עם שמן, מסעדות, עסקים לייצור מזון ומוסכים למיניהם, אם לא הותקן מפריד או שהעסק אינו מחליף אותו בזמן, ניתן לפנות לתאגיד מים מי אביבים והם יבקרו במקום ובמידת הצורך יוציאו דוח לבעל העסק ויבצעו אכיפה.

במקרים של הרעלת מזון מעסק, יש לדווח למשרד הבריאות, למח' אפידמיולוגיה ביחידת הרעלת מזון. פרטים על המקרה יש לצרף על גבי טופס דיווח על מקרה של הרעלת מזון . פרטים נוספים בנושא ניתן לבדוק באתר משרד הבריאות, יחידת הרעלת מזון.

מקרים בהם יופעלו הליכי אכיפה:

 • ניהול עסק ללא רישיון תקף עפ"י חוק רישוי עסקים או ללא היתר לשימוש חורג.
 • ניהול עסק ללא היתרים נלווים (היתר לילה, היתר שולחנות וכסאות, היתר פרגוד וכד').
 • ניהול עסק במבנה ללא היתר בנייה.
 • התקנת ארובה בעסק ללא היתר בנייה.


ניהול עסק ללא רישיון או היתר לשימוש חורג

הפיקוח על עמידת עסקים בתנאי הרישיון וההיתרים הנלווים, נעשה באופן שוטף ע"י הפיקוח העירוני וע"י גורמי הרישוי השונים.
עסק חייב לנהל את עסקו עם רישיון לניהול עסק תקף. עסק שיפעל ללא רישיון עסק, אגף הפיקוח העירוני עלול להגיש נגדו כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון שעלול לגרום בסופו של דבר לקבלת צו סגירה מינהלי עד 30 יום או לקבל צו סגירה שיפוטי מבית המשפט.

שים לב! אם פקח יגיע לעסקך וימצא שהעסק מתנהל ללא רישיון, הוא ייתן לך התראה שתוך 45 יום עליך להמציא רישיון לניהול עסק, במידה ולא תעמוד בזמן יוגש נגדך תביעה משפטית על ניהול עסק ללא רישיון..

 

עסקים עתירי סיכון/קהל

שים לב! בעסקים עתירי סיכון/קהל הסנקציות יותר חריפות, מכיוון שמיום שמוגשת בקשה לרישיון מוגש נגד העסק תביעה משפטית בגין ניהול עסק ללא רישיון.

 

ניהול עסק ללא היתרים נלווים

עסק שינהל את עסקו ללא היתר נלווה מתאים לכך כגון היתר לילה, היתר להצבת שולחנות וכסאות מחוץ לכותלי עסק, היתר פרגוד וכד', בסמכות הפקח העירוני לאכוף את העבירה ולתת לבעל העסק קנס כספי בסך של 475  ₪ כל יום, עד שיונפק ההיתר הנדרש.

במקרים חריגים באפשרותך לפנות למדור אכיפה של חוקי העזר העירוניים ולהגיש ערעור על דוח כספי להיתרים על גבי טופס בקשה לביטול דו"ח ברירת משפט לעסקים.

 

ניהול עסק במבנה ללא היתר בניה

עסק המתנהל במבנה ללא היתר בנייה עלול להיאכף על ידי המח' לפיקוח על הבנייה, שעלולה להגיש תביעה משפטית על בנייה ללא היתר ואף להוציא צו הריסה למבנה ולהגיש כתב אישום פלילי לכך במח' הפלילי.

 

התקנת ארובה בעסק ללא רישיון

התקנת ארובה חיצונית מחייבת הוצאת היתר בנייה. יש לשים לב כדי להוציא היתר בנייה לארובה נדרש לקבל הסכמת השכנים.
לבירור ואכיפה יש לפנות למח' פיקוח על הבניה ובמוקד הטלפוני של אגף רישוי ופיקוח על הבניה

בסמכות רשות הרישוי לבטל רישיון עסק או היתר על פי חוק עזר (היתר נלווה) לאחר הליך שימוע כמתחייב בחוק.

 

לבירור בדבר הליך משפטי, צו סגירה או הפסקת עיסוק שיפוטי נגד המקום, מומלץ לבדוק במחלקה המשפטית הפלילית.

התנהלות עסקים בענייני אשפה וניקיון

להלן חובת התנהלות עסקים בעיר בענייני אשפה ונקיון:

1. באחריות בעל העסק לשמור על ניקיון חזית העסק בגבולות העסק ועד לאבן שפת המדרכה, לאורך כל שעות הפעילות ובסיום יום העבודה. הנקיון כולל איסוף הזבל ובדלי הסיגריות והשארת מדרכה נקייה.

2. יש להכניס אשפה רק למכלי ומתקני האשפה המוסדרים. במידה ומתקן האשפה עמוס, יש להניח את הפסולת לידו בשקיות אטומות, חזקות וקשורות וזאת על מנת שהפסולת לא תתפזר.

3. אין להוציא מכלי אשפה למרחב הציבורי ללא תיאום עם אגף התברואה ואין להעמיד פסולת במרחב הציבורי.

4. קרטונים יש לשטח ולהניח לצד מיכל האשפה. על עסקים שקיבלו דרישה להצבת מתקן קרטונים לבצע זאת בהקדם.

הליך שימוע באגף רישוי עסקים וביטול רישיון במסלול רגיל

ביטול רישיון עסק או היתר זמני מוסדר בחוק רישוי עסקים, בסעיף 7ג.(ג) ו- 7ג(ד)
מהחוק:
"(א) רשות הרישוי רשאית לבטל רישיון עסק או היתר זמני מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור.
(ג) לא יבוטל רישיון או היתר זמני אלא לאחר שניתנה לבעל הרישיון או ההיתר הזמני הזדמנות להשמיע את טענותיו.
(ד) בוטל רישיון או ההיתר הזמני לפי סעיף זה, ישלחו רשות הרישוי או נותן האישור, לפי העניין, בתוך שבעה ימים ממועד החלטה על הביטול, ורשות הרישוי תשלח הודעה על כך כאמור גם לנותני האישור, ביטול הרישיון או ההיתר ייכנס  לתוקפו בתום  30 יום מיום ההודעה כאמור".
 
המקרים בהם ניתן לבטל רישיון:
• בעל העסק לא עמד בתנאי הרישיון.
• נותן האישור הוציא סירוב עקב אי ביצוע דרישות.

רשות הרישוי תשלח בדואר רשום הודעה אודות הכוונה לבטל את הרישיון, לכתובת המעודכנת במערכת רשות הרישוי. ההודעה תישלח גם באמצעות כתובת הדוא"ל של בעל העסק, ככל שנמסרה לרשות הרישוי. 

ההודעה קובעת כי תוקפו של הרישיון יפוג בתום 30 יום מקבלת ההודעה אם לא יתבקש שימוע. במקרה שיתבקש שימוע, ביטול הרישיון ייכנס לתוקפו לאחר 30 יום, אלא אם בשימוע יוחלט אחרת.
בהודעה אודות הכוונה לביטול רישיון יצוין בפני מי ייערך השימוע, בהתאם לעילה לביטול הרישיון. כאשר ברוב המקרים השימוע יתקיים בנוכחות רשות הרישוי והגורם שנתן את הסירוב.
באחריות בעל העסק להודיע לאגף רישוי עסקים, תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה, אם ברצונו לקיים שימוע ולהעלות טענותיו כנגד הביטול.
לשם כך יש ליצור קשר לתיאום השימוע בפרק הזמן הנ"ל, בטלפון שנרשם במכתב הרשות.
השימוע ייערך בפני גורם מוסמך שייקבע במסמך הכוונה לביטול הרישיון, ובשימוע תינתן לבעל העסק האפשרות להשמיע את טענותיו כנגד הביטול.
הליך השימוע אינו מחייב נוכחות או ייצוג של עורך דין או עורך תוכנית מטעם בעל העסק, אולם אין מניעה כי בעל העסק יזמן לשימוע נציג כאמור מטעמו, לפי שיקול דעתו והחלטתו.
אם בתוך 30 יום ממועד ההודעה אודות הכוונה לבטל את הרישיון לא התקבלה בקשה של בעל העסק לקיים שימוע, ייכנס הביטול לתוקפו בתום 30 הימים ללא הודעה נוספת.
במידה שנערך שימוע, תפעל רשות הרישוי על פי ההחלטה שתתקבל במהלך השימוע.

 
חשוב לדעת: לא יונפק רישיון חדש לעסק לאחר שבוטל רישיונו ללא אישור עדכני של הגורם שיזם את ביטול הרישיון.

הפעלת עסק לאחר פקיעת הרישיון, כלומר ללא רישיון, מהווה עבירה לפי סעיפים 4, 14, 15  לחוק, והעובר אותה צפוי להיות נאשם בעבירה על החוק ולעונשים הקבועים בחוק וכן לצווי סגירה שיפוטיים ו/או מינהליים נגד הפעלת העסק

הערה: תהליך ביטול רישיון עסק על פי החלטת אגף רישוי עסקים מינואר 2019.

הליך ביטול היתר נלווה

אגף רישוי עסקים מוציא היתרים על פי חוק העזר העירוני כמפורט:

 • היתר לילה - על פי חוק העזר לתל אביב יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות).
 • היתר שולחנות וכסאות - על פי חוק העזר לתל אביב יפו (שמירת הסדר והניקיון).
 • היתר פרגוד - על פי חוק העזר לתל אביב יפו (שמירת הסדר והניקיון).

 

מתן היתר

 1. ההיתר יינתן לאחר שתוגש בקשה לרישיון ותוגש בקשה להיתר המבוקש
 2. לעסק יש רישיון או היתר זמני או שהוא נמצא בהליך רישוי תקין (ללא סירובים)
 3. מנהל האגף או מנהל מרכז שרות לקוחות אישרו את מתן ההיתר ולגבי פרגוד הבקשה או החידוש אושרו על ידי וועדת פרגודים
 4. ההיתר יינתן על ידי מתאמי הרישוי לאחר שהבקשה אושרה על ידי מנהל האגף וגורמי הפיקוח והרשות לאיכות הסביבה או שחלף שבוע מהבקשה לחוות - דעת ולא ניתנה תשובה

 

ביטול היתר

ביטול היתר מתבצע במקרים הבאים:

 • סירוב אחד הגורמים לרישיון
 • דרישה לביטול הרישיון או ההיתר על ידי אחד הגורמים
 • העסק גורם למטרדים קשים.

מנהל האגף יחליט על פתיחת הליך ביטול היתר.
אחראית מזכירות מנהל האגף תוציא מכתב כוונה לביטול ההיתר, בו ייקבע מועד לביטול תוקף ההיתר ובפני מי יתקיים השימוע, במקרה שיתבקש.
בשימוע ייקבע אם להמשיך בהליך הביטול או שההיתר יישאר בתוקפו או שתינתן לבעל העסק אורכה נוספת לתיקון הליקוי.
אחראית המזכירות תוציא בסיכום הטיפול הודעה על החלטת עורך השימוע.

 

סיום הטיפול

אם הוחלט על ביטול ההיתר, הודעה על השלמת הביטול תישלח לגורמי הרישוי ולבעל העסק וכן לאגף הפיקוח כדי לפתוח בהליך אכיפה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד