היתר לפתיחת מרכולים וקיוסקים בשבת וחג

בדף זה:

עיריית תל-אביב-יפו נמצאת בתהליך מתן רישיונות להפעלת מרכולים וקיוסקים בימי שבת וחג, פרט ליום הכיפורים, בהתאם לחוק עזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות)(תיקון), התשע"ז-2017.
יישום חוק העזר מהווה צעד נוסף במהלך שניהלה העירייה לטובת אישורו ופרסומו, שבבסיסו ההכרח לשמור על צביונה של השבת בעיר, לצד המשך מתן השירותים הנדרשים לתושבים גם בשבת.

הסבר כללי

סעיף 2 לחוק העזר לתל- אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש"ם-1980 קובע, כי ככלל לא יפתח בעל חנות את עסקו בימי שבת ובמועדי ישראל. על אף האמור, העירייה רשאית לתת היתרים לפתיחת חנות בשבת ובמועדי ישראל, בכפוף לכללים ותנאים המפורטים בחוק העזר, במקרים אלו:
• חנויות נוחות בתחנות דלק
 מרכולים וקיוסקים
• חנויות בנמל תל אביב ומגרשי התערוכה הישנים, בתחנת רכבת מנשיה (מתחם התחנה) ובנמל יפו
• בתי מרקחת - פתיחתם מותרת לפי תורנות שקובעת ומפרסמת הרוקחת המחוזית במשרד הבריאות.
כמו כן, בסמכות העיריה לתת היתר מיוחד לבעל חנות שאינו יהודי ואשר הוכיח כי הוא סוגר את עסקו ביום המנוחה השבועי של עדתו.

הגשת בקשה להיתר פתיחת מרכולים וקיוסקים

העירייה מפרסמת לציבור בעלי המרכולים והקיוסקים בעיר הזמנה להגיש בקשות לקבלת היתרי שבת וחג לפתיחת מרכולים וקיוסקים.
הגשת הבקשות תתאפשר החל ב-1 בינואר ועד 1 בבמרץ 2019 באמצעות טופס מקוון להגשת בקשה להיתר שבת למרכולים וקיוסקים.
בעלי המרכולים והקיוסקים יוכלו להגיש בקשות למרכולים או קיוסקים העומדים בתנאי הסף הבאים: רישיון עסק או היתר זמני בתוקף, וכן שטח מכירה שאינו עולה על 500 מ"ר.

חלוקה לאזורים

על פי חוק העזר, העיר מחולקת ל-9 אזורים, כאשר לכל אזור נקבעה מכסה למספר ההיתרים, סה"כ 164 היתרי שבת וחג לפתיחת מרכולים וקיוסקים ברחבי העיר. ההיתרים יינתנו לתקופה של שנתיים, יהיו אישיים ובלתי ניתנים להעברה.
להלן החלוקה לאזורים, וכמות ההיתרים בכל אזור:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

בחינת הבקשות להיתר ועריכת הגרלה

בתום המועד לקבלת בקשות להיתרי שבת וחג, הבקשות יבחנו אם הן עומדות בתנאי הסף (בהתאם לנוהל עריכת הגרלה למתן היתר לפתיחת מרכול בימי שבת ומועדי ישראל). בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף תיפסלנה, והודעות מתאימות תישלחנה בדואר אלקטרוני למבקשים. בקשות שעומדות בתנאי הסף תועברנה לבחינת עמידתן בתנאי הסביבה.
אם מספר הבקשות להיתרים באזור מסוים יעלה על המכסה שנקבעה לאותו אזור, תתקיים הגרלה בין המבקשים בהתאם לגודלם, כך שיישמר תמהיל של מרכולים וקיוסקים, שיאפשר שירות מגוון ומתאים לצרכי האוכלוסייה השונים. עדיפות בהגרלה תינתן למרכולים וקיוסקים בצירים ראשיים ובמרכזים מסחריים, בהם קיימת בדרך כלל פעילות ענפה בשבת.
ההגרלה תיערך בתוך 30 ימים מהמועד שנקבע להגשת הבקשות ותוצאותיה יפורסמו באתר האינטרנט העירוני.
להלן הנוהל המפורט בדבר עריכת הגרלה למתן היתר פתיחה של מרכולים וקיוסקים בשבת:

אין באמור בנוהל זה כדי לגרוע מהוראות חוק העזר. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנוהל לבין הוראות חוק העזר, יגברו הוראותיו של חוק העזר.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: