רישוי עסקים

השגות לעסקים

בהתאם לחוק רישוי עסקים ניתן להגיש השגות על החלטות רשות הרישוי, על החלטת נותן האישור ועל החלטה עירונית. 
השגות מוגשות על דרישות רשות הרישוי או גורמי הרישוי השונים או על סירובם לרישיון בבקשה לרישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז, או לעסקים שכבר יש להם רישיון עסק, היתר זמני או היתר מזורז בתוקף. 
לא ניתן להגיש השגה על דרישה שנקבעה בחוק, לרבות בחוק העזר העירוני.
בדף זה ריכזנו עבורכם את כל המידע הנחוץ בנושא. 
לתשומת לבכם, ככל שנמצא חוסר התאמה בין הנהלים ללשון החוק, לשון החוק היא הקובעת​.

 

 

 

החלטה שהוגשה עליה השגה

הגשת השגה אינה מבטלת או מקפיאה את ההחלטה שניתנה, אלא אם קבע הגורם המוסמך לדון בהשגה אחרת. מגיש ההשגה רשאי להגיש בקשה מתאימה לגורם ארצי מוסמך כנ"ל, להתליית ההחלטה או הדרישה שהוגשה עליה השגה.
החלטה על התליה תועבר למשיג ולרשות הרישוי, ויפורטו בה נימוקי ההחלטה ותקופת ההתליה.

 

הגורם המוסמך

בהתאם לחוק רישוי עסקים ולתקנות רישוי עסקים, השגה על החלטה או על דרישה של רשות הרישוי או נותן האישור, תוגש ל"גורם מוסמך ארצי".
"גורם מוסמך ארצי" - כל אחד מאלה לפי עניין:
  • ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק או עובד בכיר ברשות שהוסמך לעניין זה
  • המנהל הכללי של המשרד נותן האישור או עובד בכיר במשרד שהוסמך לעניין זה
  • נציג כבאות והצלה או קצין כבאות והצלה בכיר שהוסמך לעניין זה
  • המפקח הכללי של משטרת ישראל או קצין משטרה בכיר שהוסמך לעניין זה
בעיריית תל אביב-יפו הגורם המופקד על השגות ("גורם המוסמך הארצי") הוא מנהלת אגף רישוי עסקים.

 

 

{{ fli.linksClient.title }}

הדיון בהשגה


  • השגה על גורמי רישוי עירוניים: ההשגה תידון בפני הגורם שנקבע ברשות המקומית, בנוכחות מגיש ההשגה והגורם שנתן את הדרישה או הסירוב.
  • השגה על גורמי רישוי ממשלתיים: השגה על החלטת גורם רישוי ממשלתי תועבר ישירות דרך המחוז לגורם מסומך ארצי להשגות, ולא תטופל על ידי הרשומת המקומית, רשות הרישוי.

לתשומת לבכם, רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או על החלטות של נותני האישור הממשלתיים.

המועד להכרעה בהשגה

על הגורם המוסמך הארצי לתת החלטה בהשגה בתוך 30 יום ממועד הגשתה, והוא רשאי בהחלטה מנומקת להאריך את המועד להחלטה ב-30 ימים נוספים.
במקרה שסבר גורם מוסמך ארצי (מטעם נותן האישור) כי ההשגה מצדיקה שינוי במפרט האחיד , רשאי להאריך את המועד למתן החלטה בהשגה. במקרה כזה על הגורם המוסמך להודיע על כך למגיש הבקשה ולרשות הרישוי.
במקרה בו מדובר בהשגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישות של שני נותני אישור, גורם מוסמך ארצי רשאי, בהחלטה מנומקת, להאריך את מועד מתן ההחלטה להשגה ב-120 ימים/

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד