דיור בר השגה

לראשונה – דיור למורים

עיריית תל אביב-יפו מציגה את "בית המורה": 70 יחידות דיור בבניין מגורים חדש בשכונת פלורנטין, שמיועד כל כולו רק לאנשי הוראה וחינוך שמלמדים או שמעוניינים ללמד בעיר. דיור בר השגה בכלל ודיור מוזל למורים בפרט, הוא כלי חברתי מהמעלה הראשונה. הוא נועד להבטיח שמירה על גיוון בערים ולאפשר לאוכלוסיות שונות, מכל קצוות החברה, לגור אלו לצד אלו. תכליתו להבטיח קורת גג בעבור אוכלוסיות החיוניות לתפקודה התקין של העיר והחברה, ובהם: כבאים, שוטרים, מורים ומורות, אחים ואחיות, עובדות סוציאליות, פקידים, ועוד.
במציאות חיינו, רבים מהעובדים והעובדות החשובים הללו, המשתכרים מעט ביחס לדיור היקר, נאלצים לעזוב את תל אביב - יפו. עם העתקת מקום מגוריהם, מרביתם גם מפסיקים לעבוד בעיר. החוסר הזה הוא ההפסד של כולנו.
בפרויקט "בית המורה" בשוק העלייה יוקצו 70 דירות, שבנייתו עתידה להסתיים בתחילת 2021. תקרת שכר הדירה תעמוד על 3,800 שקלים בלבד.

ההרשמה להגרלה מתבצעת באתר והיא מתאפשרת מה- 15 בינואר 2020 ועד ה- 01 במרץ בשעה 15:00.
בפרויקט יוצעו לזוכים, בהגרלה, דירות בנות 3 חדרים לפרק זמן של חמש שנים. 35 מהדירות מיועדות לזוגות נשואים או לידועים בציבור עם או בלי ילדים ולמשפחות חד הוריות, ו-35 מהדירות מיועדות ליחידים למגורים בשותפות.
מתחם שוק העלייה, שבו ממוקם "בית המורה", עובר בימים אלו תהליך של התחדשות עירונית באמצעות חברת "עזרה ובצרון", האמונה גם על ניהול הפרויקט.
לאחר ההגרלה תתבצע בדיקת זכאות המועמדים והתקדמות עם הזכאים לבחירת דירה, לפי סדר עלייתם בהגרלה.

מהו דיור בר השגה?

עיריית תל-אביב-יפו ממשיכה להוביל את תחום דיור בר ההשגה בישראל. במסגרת הפרויקטים מוגרלות יחידות דיור להשכרה במחירים מוזלים, במיזמי נדל"ן באזורים שונים בעיר. העולים בהגרלה זוכים לחוזי שכירות יציבים למשך שלוש שנים, עם אופציה להארכה לשנתיים נוספות. כלל הזכיות כפופות לחתימת המתמודדים מול היזמים ובעמידה בקריטריונים שקבעה מועצת העירייה.
לאחר ההגרלה מתבצעת בדיקת זכאות המועמדים והתקדמות עם הזכאים לבחירת דירה, לפי סדר עלייתם בהגרלה.
בשנים האחרונות מובילה עיריית תל-אביב-יפו באמצעות החברה העירונית "עזרה ובצרון", את הקמתם של פרויקטים ראשונים מסוגם לדיור בר השגה בעיר. מטרת המהלך היא לייצר אפשרויות מגורים בעלויות נמוכות לתושבי תל אביב-יפו מבלי להתפשר על איכות הדירות.

 

עתידה של העיר כרוך בעתידם של תושביה

הרצון לשמור על מרקמה ועל אופייה של העיר, עם הצורך לייצר איכות חיים במחירים מוזלים, עומדים בבסיסה של תפיסת ההתחדשות העירונית בתל אביב-יפו. ההגרלה הקרובה של הפרויקטים לדיור בר השגה בעיר תתרום ליצירתה של תשתית קהילתית דינמית וחזקה, עם איכות חיים מתקדמת, ועתידה להוות מודל חדשני לשינוי מציאות הדיור בארץ.

תהליך ההרשמה

המתמודדים אינם נדרשים להמציא את כל המסמכים בשלב הרישום.
על המועמד להירשם להגרלה, לצרף צילום של תעודת זהות המועמד ולחתום על הצהרה שקרא על הפרויקט, מעוניין בו, קרא את הקריטריונים ועומד בהם. רק באם יידרש ויעלה בהגרלה, המועמד יצטרך להמציא את המסמכים המוכיחים עמידה בתנאי הזכאות לחברת "עזרה ובצרון".

מי זכאי/ת?

מועמד שמקצועו מורה ,יוכר כזכאי לדיור למורים להגרלה זו בכפוף לכך שבמועד הגשת המועמדות להגרלה וביחס למועד הקובע (שמשתנה מהגרלה ולהגרלה) הוא עומד בכל אחד מתנאי הזכאות המפורטים בהמשך. להוכחת עמידת המועמד בתנאי הזכאות המפורטים להלן, צריך להגיש את המסמכים המפורטים באתר ובחוברת ההרשמה והמידע, שזמינה להורדה מהאתר.


לעיריית תל אביב-יפו הזכות לערוך שינויים בתנאי הזכאות כפי שייקבע על ידי המוסדות המוסמכים של העירייה.
יובהר כי להוכחת העמידה בתנאי הזכאות העירייה ו/או עזרה ובצרון רשאיות לדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים שיפורטו להלן או לקבל מסמכים חלופיים אחרים, המעידים על עמידה בתנאי הזכאות וזאת על פי שיקול דעתן הבלעדית.

תנאי הזכאות לפרויקט "בית המורה"

רשאים להשתתף בהגרלה לדיור מוזל למורים בתל אביב-יפו מועמדים שעומדים בכל שבעת תנאי הזכאות שלהלן.
הדירות בפרויקט דיור למורים הן דירות 3 חדרים, המיועדות למשקי הבית שלהלן: זוגות נשואים או ידועים בציבור, עם או בלי ילדים; משפחות חד הוריות (מועמד מורה עם ילד); יחיד ללא ילדים למגורים בשותפות (הניגש כיחיד למגורים בשותפות – השותפות תהא עם מועמד נוסף מתוך רשימת המועמדים בלבד). • תנאי ראשון – תעודת הוראה

  המורה הוא בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובעל תעודת הוראה. 


 • תנאי שני – ניסיון בהוראה

  למורה ניסיון של שנתיים לפחות מסיום ההתמחות (סטאז') בהוראה בבית ספר בהיקף משרה של 80% לפחות, בחמש השנים שקדמו למועד הקובע.


 • תנאי שלישי – הסכם להוראה בבית ספר בתל אביב-יפו

  למורה הסכם עבודה להוראה באחד מבתי הספר בתל אביב-יפו לשנת הלימודים הבאה, בהיקף משרה של 80% לפחות.
  מובהר כי מורה אשר יתגורר בפרויקט לדיור למורים, אך יפסיק או תופסק עבודתו כמורה בבית הספר בתל אביב-יפו יידרש לפנות את דירת המגורים בתוך 60 ימים ממועד ההודעה על הפסקת העבודה, ולא יאוחר מסוף חודש יולי של אותה השנה.


 • תנאי רביעי – מיצוי כושר ההשתכרות

  בשלוש השנים שלפני המועד הקובע עבד המורה (בהוראה או בכל עבודה אחרת) לפחות עשרים וארבעה (24) חודשים ב-80% משרה לפחות, ומתוכם שנים עשר (12) חודשי עבודה ב-80% משרה באופן רציף.


 • תנאי חמישי – חסר דירה

  כל הבגירים במשק הבית הם חסרי דירה או אינם בעלים של חלק העולה על שליש מדירה, בעלי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון, או אישור השתתפות ב"מחיר למשתכן".


 • תנאי שישי – הכנסות

  סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע, לא עלתה על ההכנסה הממוצעת החודשית של הרף העליון של העשירון השביעי, שלצורך בדיקת הזכאות יועמד על סך של 24,234 ₪ ברוטו בחודש (בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ליום פרסום חוברת זו) ובתוספת 10 אחוזים.


 • תנאי שביעי- גובה הון עצמי ונכסים

  סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע לא יהיה יותר מ- 300,000 ₪ (שלוש מאות אלף שקלים חדשים).
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: