דיור בר השגה

מהו דיור בר השגה?

עיריית תל אביב-יפו ממשיכה להוביל את תחום דיור בר ההשגה בישראל. בתאריך 22/10/2017, החלה הרשמה להגרלת כ-50 דירות בשלושה פרויקטי מגורים פרטיים ברחבי העיר המשלבים דיור בר השגה.


במסגרת הפרויקטים יוגרלו יחידות דיור להשכרה במחירים מוזלים בשלושה מיזמי נדל"ן - במגדל "מידטאון תל אביב", בשכונת גני שפירא ובמתחם יסוד המעלה. הזוכים יזכו לחוזי שכירות יציבים למשך שלוש שנים, עם אופציה להארכה לשנתיים נוספות. אכלוס הדירות צפוי כבר במחצית הראשונה של 2018, בכפוף לחתימת הזוכים מול היזמים ובהתאם לקריטריונים שקבעה מועצת העירייה.
ההרשמה תתקיים בתאריכים 22/10/2017- 31/12/2017 (עד השעה 15:00) וההגרלה עצמה תתקיים ב-08 בינואר 2018. לאחר ההגרלה תתבצע בדיקת זכאות למועמדים והתקדמות עם הזכאים לבחירת דירה, לפי סדר עלייתם בהגרלה.

 

בשנים האחרונות מובילות יחדיו עיריית תל אביב-יפו והחברה העירונית עזרה ובצרון, את הקמתם של פרויקטים ראשונים מסוגם לדיור בר השגה בארץ. מטרת המהלך הינה לייצר אפשרויות מגורים בעלויות נמוכות לתושבי העיר תל אביב-יפו, מבלי להתפשר על איכות הדירות.

 

עתידה של העיר כרוך בעתידם של תושביה

הרצון לשמור על מרקמה ואופיה של העיר לצד הצורך לייצר איכות חיים במחירים מוזלים, עומדים בבסיסה של תפיסת ההתחדשות העירונית בתל-אביב-יפו. ההגרלה הקרובה על הפרויקטים החדשים לדיור בר השגה בעיר תתרום ליצירתה של תשתית קהילתית דינמית וחזקה, לצד איכות חיים מתקדמת, ועתידה להוות מודל חדשני לשינוי מציאות הדיור בארץ.

מי זכאי/ת?

הפרויקטים בהגרלה זו מיועדים לזוגות ו/ידועים בציבור/משפחות חד הוריות בלבד. יחידים/ות או יחידים/ות המעוניינים/ות להגיש מועמדות כשותפים/ות אינם/ן רלוונטיים/ות לפרויקטים אשר יאוכלסו בהגרלה הקרובה, אולם יינתן מענה לאוכלוסיות אלה בהגרלות הבאות.

מועמד/ת זכאי/ת לדיור בר השגה בכפוף לכך שהוא/היא עומד/ת בכל אחד מתנאי הזכאות המפורטים להלן (אנא סמנו את כל אחד מהקריטריונים על מנת לעבור לשלב הבא):

 

1) חסר דירה
כל הבגירים במשק הבית, הינם חסרי דירה, או ללא בעלות על חלק מדירה. הוכחה בלעדית לקריטריון זה הינה על ידי הצגת תעודת זכאות או אישור מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון. (המידע המלא מופיע בחוברת המידע בנספח 1)
לתשומת לב המועמדים:
אינכם נדרשים להוציא את תעודת הזכאות או אישור מחיר למשתכן בטרם ההרשמה, אלא רק להמציא את המסמכים הנדרשים המופיעים בתנאי תעודת הזכאות ולוודא שהם נמצאים בהישג יד. רק אם מספרכם יועלה במועד ההגרלה, תתבקשו להנפיק את תעודת הזכאות או אישור מחיר למשתכן ולמסור אותה פיזית לידי עזרה ובצרון במשרדי החברה ובשעות קבלת הקהל. יש למסור את התעודה לא יאוחר משלושה שבועות ממועד הודעת הזכייה.
מועמדים חד הוריים ו/או אחרים אשר ידוע להם כי עליהם לגשת לועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון כחלק מתהליך הנפקת תעודת הזכאות, מתבקשים להגיש את הטפסים הדרושים לדיון בהקדם ובאופן נפרד ועצמאי לחברת עמידר/ מרכז אלונים מקבוצת מגער/ חברת מילגם, בטרם עריכת ההגרלה.

 

2) המועמד הינו אזרח ישראל ותושב תל אביב-יפו
משק הבית - אחד הבגירים, לפחות, במשק הבית, היה ועודנו אזרח ישראל ותושב העיר תל אביב- יפו, ברציפות במשך (5) השנים שקדמו למועד הקובע (30.9.12 - 30.9.17).

 

3) הכנסות

  • משק הבית- סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית, בכל אחת משלוש (3) השנים הקלנדריות האחרונות לפני המועד הקובע (קרי, 30.9.2014- 30.9.2017) לא עלתה על ההכנסה הממוצעת החודשית של העשירון השביעי העליון שלצורך בדיקת הזכאות יועמד על סך של 21,649 ₪ ברוטו, נכון ליום פרסום חוברת זו.
  • בחישוב הכנסות משק הבית תילקחנה בחשבון הכנסות מעסק ו/או משלח יד, משכורת, הכנסות מדמי שכירות, רווחים מניירות ערך, דמי אבטלה, מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או מבן הזוג, גמלאות מחליפות שכר (כגון דמי לידה, מילואים, פיצוי ביטוחי בגין אבדן כושר עבודה, פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין נכות מעבודה וכיוצא בזה).
  • לא תובאנה בחשבון בחישוב הכנסות משק הבית, גמלאות או קצבה שוטפת מהמוסד לביטוח לאומי שאינן תלויות הכנסה (כגון קצבת ילדים, נכות כללית וכו'), הכנסות פטורות ממס (כגון פדיון קרן השתלמות, קופות גמל, מתנות) והכנסות חד פעמיות (כגון פיצוי פיטורין, זכייה בהגרלות וכו').

4) גובה הון עצמי ונכסים
 סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית, במועד הקובע (30.9.2017) לא יעלה על סך של 300,000 ₪ (שלוש מאות אלף שקלים חדשים).
• בחישוב ההון העצמי של משק הבית יובאו בחשבון נכסי נדל"ן שאינם דירת מגורים, כלי רכב, נכסים ופיקדונות פיננסיים בהתאם להנחיות שבחוברת ההרשמה.

 

5) מיצוי כושר ההשתכרות
"מיצוי כושר ההשתכרות" - מיצוי כושר השתכרות הינו:
• בשלוש השנים שלפני המועד הקובעעבד אחד הבגירים, לפחות, במשק הבית, עשרים וארבעה (24) חודשים (לפחות) במשרה מלאה, ומתוכם שנים עשר (12) חודשי עבודה במשרה מלאה ובאופן רציף.
• בחינת כושר השתכרותם של עובדים עצמאים תבוצע באופן שיהיה דומה ככל הניתן לבדיקת עובד שכיר .
• עובד במשרה מלאה ייחשב כמי שעובד 165 שעות או יותר בחודש.
זוגות נשואים/ידועים בציבור עם או בלי ילדים או יחידים (קרי, רווקים/ות) - לפי החלוקה של מסלולי ההרשמה. על לפחות אחד מבני הזוג למצות את כושר ההשתכרות.

משפחה חד הורית – הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות (התשנ"ב) 1992, העובד במשרה חלקית ייחשב כממצה את כושר ההשתכרות. היקף משרה חלקית לעניין סעיף זה לא יפחת מחמישים אחוז ( 50% ) מהיקף משרה מלאה.
• היקף משרה ייקבע על פי אישור המעסיק. אם היקף המשרה אינו מצוין בהיקף שעות אלא באחוזים, אזי ימדד כושר ההשתכרות על פי מפתח של 186 שעות חודשיות.

מועמד סטודנט– לא תיבחן הרציפות, אלא עבודה של 24 חודשים בשלוש השנים שלפני המועד הקובע  (30.9.2014- 30.9.2017).


6) אי קבלת קצבאות
מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה לא יהיו רשאים להשתתף בהגרלה!
המועמד אינו מקבל ואינו זכאי לקבל קצבאות הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי בשלוש השנים האחרונות מהמועד הקובע (30.9.2014- 30.9.2017).

 

7) הגבלת גיל
• משק בית- גילו של אחד הבגירים, לפחות, במשק הבית, במועד הקובע, יהא פחות מגיל ארבעים וחמש (45) שנים.


8) משק בית ובו ילד אחד לפחות מתחת לגיל 12
שימו לב: תנאי זה רלוונטי רק למסלולי הפרויקטים: ירוק - מידטאון, צהוב- גני שפירא, והמסלול האדום בלבד בפרויקט יסוד המעלה .
• במשק הבית, ילד אחד לפחות, שגילו, במועד הקובע, פחות משתיים עשרה (12), הרשום כילדו של אחד הבגירים במשק הבית בתעודת הזהות. בנוסף, נדרש כי הילד ימצא בחזקתו הקבועה של לפחות אחד הבגירים במשק הבית ומתגורר בדרך קבע במשק הבית.
• לצורך עמידה בתנאי זה אשה הנמצאת בחודשי הריון תוכל לענות על הגדרת משק בית ובו ילד אחד לפחות מתחת לגיל 12 וזאת על סמך הצגת אישורים רפואיים נדרשים על ההריון.
 
*לעיריית תל אביב-יפו  הזכות לערוך שינויים בקריטריונים, כפי שייקבע על ידי המוסדות המוסמכים של העירייה.

איך נרשמים?

במידה ואתם עומדים בתנאי הזכאות, תוכלו להכנס לאתר ההרשמה ולעקוב אחר ההוראות. 
 
קיימים ארבעה מסלולי הרשמה לדיור בר השגה:
• המסלול האדום (יסוד המעלה) - זכאים לגשת לפרויקט משקי בית אשר עומדים בכל תנאי הזכאות מאחד (1) עד שבע (7) כולל. אין חובה לעמוד גם בקריטריון השמיני הדורש כי במשק הבית ילד אחד לפחות מתחת לגיל 12 (יכולים לגשת גם זוגות/ידועים בציבור שאין להם ילדים).
• המסלול הכחול (יסוד המעלה)  - זכאים לגשת לפרויקט משקי בית העומדים בקריטריונים מאחד (1) עד שבע (7) כולל. המונח משק בית כולל גם יחידים , קרי רווקים/ות. למען הסר ספק יובהר,המסלול אינו מאפשר רישום של יחידים שהינם שותפים.
• המסלול הירוק (מידטאון)  -  זכאים לגשת לפרויקט משקי בית העומדים בקריטריונים מאחד (1) עד שבע (7) כולל. אין חובה לעמוד גם בקריטריון השמיני הדורש כי במשק הבית ילד אחד לפחות מתחת לגיל 12 (יכולים לגשת גם זוגות/ידועים בציבור שאין להם ילדים)
• המסלול הצהוב (גני שפירא)  - זכאים לגשת לפרויקט משקי בית העומדים בקריטריונים מאחד (1) עד שבע (7) כולל. אין חובה לעמוד גם בקריטריון השמיני הדורש כי במשק הבית ילד אחד לפחות מתחת לגיל 12 (יכולים לגשת גם זוגות/ידועים בציבור שאין להם ילדים)

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: