דיור בר השגה

דיור בר השגה לשנת 2019

עיריית תל אביב-יפו פותחת את ההרשמה (יום ב', 01.07.2019) להגרלת 50 יחידות דיור ברות השגה במחיר מוזל בעיר תל אביב-יפו. במסגרת ההרשמה יוצעו 50 יחידות דיור להשכרה במחירים מוזלים בפרויקט "החשמונאים" שבמתחם השוק הסיטונאי - גינדי TLV. בשונה מהגרלות קודמות, עיריית תל אביב-יפו הגדירה את אוכלוסיית הרווקים והזוגות ללא ילדים כקהל היעד של הפרויקט, לאחר שעד כה דיור בר השגה נתן מענה על פי רוב למשפחות צעירות.

הזוכים יזכו לחוזי שכירות יציבים למשך שלוש שנים, עם אופציה להארכה לשנתיים נוספות. כלל הזכיות כפופות לחתימת המתמודדים מול היזם ובעמידה בקריטריונים שקבעה מועצת העירייה.
ההרשמה לפרויקט מתבצעת דרך אתר tlv4less.co.il והיא מתאפשרת בין התאריכים 01/07-12/08/2019, עד השעה 15:00.
לאחר ההגרלה תתבצע בדיקת זכאות למועמדים והתקדמות עם הזכאים לבחירת דירה, לפי סדר עלייתם בהגרלה.
השוק הסיטונאי הינו מתחם עירוני חדש בפינת הרחובות השוקקת של קרליבך/החשמונאים (החשמונאים 96), במרכזה הוקם קניון TLV. לפרויקט הדיור בר השגה הוקצו 50 דירות בנות 2 חדרים בשטח של כ- 52 מ"ר ומרפסת בגודל 6 מ"ר. עלות שכירות חודשית בפרויקט תעמוד על כ- 4,500 ₪ .
**יצוין כי בשונה מהגרלות קודמות לדיור בר השגה של עיריית תל אביב-יפו, בהגרלה זו נכללות דירות קטנות בלבד אשר אינן מתאימות למגורים של משפחה עם ילדים.

מהו דיור בר השגה?

עיריית תל-אביב-יפו ממשיכה להוביל את תחום דיור בר ההשגה בישראל. במסגרת הפרויקטים מוגרלות יחידות דיור להשכרה במחירים מוזלים, במיזמי נדל"ן באזורים שונים בעיר. העולים בהגרלה זוכים לחוזי שכירות יציבים למשך שלוש שנים, עם אופציה להארכה לשנתיים נוספות. כלל הזכיות כפופות לחתימת המתמודדים מול היזמים ובעמידה בקריטריונים שקבעה מועצת העירייה.
לאחר ההגרלה מתבצעת בדיקת זכאות למועמדים והתקדמות עם הזכאים לבחירת דירה, לפי סדר עלייתם בהגרלה.

 

בשנים האחרונות מובילות יחדיו עיריית תל-אביב-יפו והחברה העירונית "עזרה ובצרון", את הקמתם של פרויקטים ראשונים מסוגם לדיור בר השגה בעיר. מטרת המהלך הינה לייצר אפשרויות מגורים בעלויות נמוכות לתושבי העיר תל-אביב-יפו, מבלי להתפשר על איכות הדירות.

 

עתידה של העיר כרוך בעתידם של תושביה

הרצון לשמור על מרקמה ואופיה של העיר לצד הצורך לייצר איכות חיים במחירים מוזלים, עומדים בבסיסה של תפיסת ההתחדשות העירונית בתל-אביב-יפו. ההגרלה הקרובה על הפרויקטים לדיור בר השגה בעיר תתרום ליצירתה של תשתית קהילתית דינמית וחזקה, לצד איכות חיים מתקדמת, ועתידה להוות מודל חדשני לשינוי מציאות הדיור בארץ.

הרחבת תנאי הזכאות לדיור בר השגה

עיריית תל-אביב-יפו מרחיבה את תנאי הזכאות לדיור בר השגה בעיר לציבור מגוון ורחב יותר, זאת כמענה לבקשות התושבים.
ההחלטה, אשר אושרה על ידי מועצת העירייה, נעשתה בעקבות ריבוי הפניות בנושא, ולאור הניסיון שנצבר בהגרלות האחרונות לדיור בר השגה. עודכנו הקריטריונים לדיור בר השגה בשכירות, באופן המרחיב את קבוצת המועמדים הפוטנציאליים ועודכן תהליך ההרשמה להגרלה.
חברת "עזרה ובצרון" המשמשת כזרוע הביצועית של עיריית תל-אביב-יפו בתחום הבינוי הציבורי, וכן מובילה את תחום ההתחדשות העירונית בעיר, אמונה על ניהול הפרויקט.

השינויים שחלו בתנאי הזכאות:

הקריטריונים לקביעת הזכאות הומלצו על ידי הוועדה לדיור בר השגה של העירייה, והינם פועל יוצא של שיקולי מדיניות ובראשם הגדרת זוגות ומשפחות בתחילת דרכן ממעמד הביניים כקהל היעד המרכזי.
תושבות בתל-אביב-יפו - תנאי זכאות זה הורחב. נקבע כי תושב תל- אביב-יפו, הינו מי שכתובתו הרשומה בעיר הינה במשך שלוש השנים האחרונות לפחות, או במשך ארבע שנים לפחות מתוך עשר השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע (זאת במקום התנאי של מגורים בעיר במשך 5 שנים ברציפות). 
•קריטריון ההכנסה- קריטריון זה הורחב, כך שעל הסכום הקבוע ברף העליון של העשירון השביעי בהתאם לפרסומי הלמ"ס, התווספו 10 אחוזים. כמו כן, נקבע כי קריטריון זה ייבחן בממוצע של כל החודשים בהם עבד המועמד ב-36 החודשים הקודמים למועד הקבוע.
•שאר הקריטריונים נותרו ללא שינוי.

השינוי בתהליך ההרשמה

בשונה מההגרלה הקודמת, המתמודדים אינם נדרשים  להמציא את כל המסמכים בשלב הרישום. אלא, להירשם להגרלה, לצרף צילום של תעודת זהות המועמד ולחתום על הצהרה שהם קראו על הפרויקט, מעוניינים בו, קראו את הקריטריונים ועומדים בהם, ורק באם יידרשו ויעלו בהגרלה אז הם יצטרכו להמציא את המסמכים לחברת "עזרה ובצרון".

מי זכאי/ת?

מועמד/ת זכאי/ת לדיור בר השגה בכפוף לכך שהוא/היא עומד/ת בכל אחד מתנאי הזכאות המפורטים להלן:

מועמד יוכר כזכאי לדיור בר השגה להגרלה זו בכפוף לכך שבמועד הגשת המועמדות להגרלה וביחס למועד הקובע (אשר משתנה מהגרלה ולהגרלה) הוא עומד בכל אחד מתנאי הזכאות המפורטים בהמשך. להוכחת עמידת המועמד בתנאי הזכאות המפורטים להלן, יש להגיש את המסמכים המפורטים באתר בחוברת ההרשמה והמידע הזמינה להורדה מהאתר.


לעיריית תל-אביב-יפו הזכות לערוך שינויים בתנאי הזכאות כפי שייקבע על ידי המוסדות המוסמכים של העירייה.
יובהר כי להוכחת העמידה בתנאי הזכאות העירייה ו/או עזרה ובצרון רשאיות לדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים שיפורטו להלן או לקבל מסמכים חלופיים אחרים, המעידים על עמידה בתנאי הזכאות וזאת על פי שיקול דעתן הבלעדית.


הדירות בפרויקטים נשוא הגרלה זו הינן ל"משק בית" כהגדרתו להלן: 

"משק בית" - יחידים/רווקים/זוגות נשואים/ידועים בציבור, ללא ילדים.

 

תנאי ראשון – חסר דירה

כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או בעלות על חלק העולה על שליש מדירה, בעלי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון או אישור השתתפות ב"מחיר למשתכן". הוכחה בלעדית לקריטריון זה הינה על ידי הצגת תעודת זכאות או אישור מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון. ראו פירוט בנספח 1 לחוברת.
לתשומת לב המועמדים! אינכם נדרשים להוציא את תעודת הזכאות או אישור מחיר למשתכן בטרם ההרשמה, אלא רק לוודא שהנכם זכאים לתעודת זכאות. רק אם מספרכם יועלה במועד ההגרלה תתבקשו להנפיק את תעודת הזכאות או אישור מחיר למשתכן ולמסרם פיזית לידי עזרה ובצרון במשרדי החברה ובשעות קבלת הקהל. יש למסור את התעודה לא יאוחר מעשרה ימים ממועד הדרישה.
מועמדים אשר ידוע להם כי עליהם לגשת לוועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון כחלק מתהליך הנפקת תעודת הזכאות, מתבקשים להגיש את הטפסים הדרושים לדיון בהקדם ובאופן נפרד ועצמאי לחברת עמידר/מרכז אלונים מקבוצת מגער/חברת מילגם בטרם עריכת ההגרלה.
 

תנאי שני – תושב תל-אביב-יפו

אחד הבגירים לפחות במשק הבית הינו אזרח ישראל שהינו תושב תל-אביב-יפו במשך שלוש השנים שקדמו למועד הקובע (31.05.2019) או היה תושב תל-אביב-יפו במשך 4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע.

  • הוכחת התושבות של המועמד בתל-אביב-יפו תהא על סמך הרישום במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, או באמצעות חוזי שכירות, או באמצעות תשלומי ארנונה.
  • מועמד אשר גר בבית הוריו יחתים את הוריו על התצהיר המפורט בטופס 2 המופיע בחוברת ההרשמה המידע הזמינה להורדה מהאתר וכן יצרף אישור ארנונה על שמם.
     

תנאי שלישי – הכנסות

סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע, לא עלתה על ההכנסה הממוצעת החודשית של הרף העליון של העשירון השביעי, שלצורך בדיקת הזכאות יועמד על סך של 23,094 ש"ח ברוטו לחודש (בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ליום פרסום חוברת זו) ובתוספת 10 אחוזים.

בחישוב הכנסות משק הבית תילקחנה בחשבון הכנסות מעסק ו/או משלח יד, משכורת (מובהר כי בחישוב המשכורת יילקחו בחשבון כל הרכיבים החייבים במס), הכנסות מדמי שכירות, רווחים מניירות ערך, דמי אבטלה, גמלאות מחליפות שכר (כגון מילואים, פיצוי ביטוחי בגין אבדן כושר עבודה, פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין נכות מעבודה וכיוצא בזה).

בחישוב הכנסות משק הבית לא תובאנה בחשבון גמלאות או קצבה שוטפת מהמוסד לביטוח לאומי שאינן תלויות הכנסה (כגון נכות כללית וכדומה), הכנסות פטורות ממס (כגון פדיון קרן השתלמות, קופות גמל, מתנות) והכנסות חד פעמיות (כגון פיצויי פיטורין, זכייה בהגרלות וכדומה).


 

תנאי רביעי – גובה הון עצמי ונכסים

סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע (31.05.2019) לא יעלה על סך של 300,000 ש"ח (שלוש מאות אלף שקלים חדשים).
בחישוב ההון העצמי של משק הבית יובאו בחשבון נכסי נדל"ן, כלי רכב ונכסים ופיקדונות פיננסיים בהתאם להנחיות שבחוברת ההרשמה.
 

תנאי חמישי – מיצוי כושר ההשתכרות

בשלוש השנים שלפני המועד הקובע (31.05.2019), עבד לפחות אחד הבגירים במשק הבית עשרים וארבעה (24) חודשים (לפחות) במשרה מלאה ומתוכם שנים עשר (12) חודשי עבודה במשרה מלאה באופן רציף.

"משרה מלאה" –בהתאם לנהוג והמקובל בענף בו מועסק המועמד, ולכל הפחות 32 שעות שבועיות.
  • בחינת כושר השתכרותם של עובדים עצמאיים תבוצע באופן שיהיה דומה ככל הניתן לבדיקת עובד שכיר.
  • זוגות נשואים/ידועים בציבור – על לפחות אחד מבני הזוג למצות את כושר ההשתכרות.

מועמד סטודנט – לגבי מועמד שהינו סטודנט, לא תיבחן הרציפות אלא עבודה במשרה מלאה של 24 חודשים בשלוש השנים שלפני המועד הקובע (31.05.2019).

מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה לא יהיו רשאים להשתתף בהגרלה! המועמד אינו מקבל ואינו זכאי לקבל קצבאות הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי בשלוש השנים האחרונות מהמועד הקובע (31.05.2019).
 

תנאי שישי – קריטריון הגיל

גילו של אחד הבגירים לפחות במשק הבית במועד הקובע (31.05.2019), לא יעלה על גיל ארבעים וחמש (45) שנים (כולל), ולגבי מועמד שהינו יחיד גילו עולה על עשרים ושבע (27) שנים;

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: