דיור בר השגה

לראשונה – דיור למורים

עיריית תל אביב-יפו מציגה את "בית המורה": 70 יחידות דיור בבניין מגורים חדש בשכונת פלורנטין, שמיועד כל כולו רק לאנשי הוראה וחינוך שמלמדים או שמעוניינים ללמד בעיר. דיור בר השגה בכלל ודיור מוזל למורים בפרט, הוא כלי חברתי מהמעלה הראשונה. הוא נועד להבטיח שמירה על גיוון בערים ולאפשר לאוכלוסיות שונות, מכל קצוות החברה, לגור אלו לצד אלו. תכליתו להבטיח קורת גג בעבור אוכלוסיות החיוניות לתפקודה התקין של העיר והחברה, ובהם: כבאים, שוטרים, מורים ומורות, אחים ואחיות, עובדות סוציאליות, פקידים, ועוד.

במציאות חיינו, רבים מהעובדים והעובדות החשובים הללו, המשתכרים מעט ביחס לדיור היקר, נאלצים לעזוב את תל אביב - יפו. עם העתקת מקום מגוריהם, מרביתם גם מפסיקים לעבוד בעיר. החוסר הזה הוא ההפסד של כולנו.
בפרויקט "בית המורה" בשוק העלייה יוקצו 70 דירות, שבנייתו עתידה להסתיים בתחילת 2021. תקרת שכר הדירה תעמוד על 3,800 שקלים בלבד.

ההרשמה להגרלה מתבצעת באתר והיא מתאפשרת החל ביום רביעי, 25 ביוני 2020, ועד 26 ביולי בשעה 15:00.

כ-50 עד 70 דירות בפרויקט יוקצו לזוכות ולזוכים בהגרלה זו, כשלהערכת העירייה כ-20 דירות יאוכלסו על ידי זוכים בהגרלה שנערכה בחודש מרץ 2020. בפרויקט יוצעו לזוכים, בהגרלה, דירות בנות 3 חדרים לפרק זמן של חמש שנים. 
מתחם שוק העלייה, שבו ממוקם "בית המורה", עובר בימים אלו תהליך של התחדשות עירונית באמצעות חברת "עזרה ובצרון", האמונה גם על ניהול הפרויקט. לאחר ההגרלה תתבצע בדיקת זכאות המועמדים והתקדמות עם הזכאים לבחירת דירה, לפי סדר עלייתם בהגרלה.

מהו דיור בר השגה?

עיריית תל אביב-יפו ממשיכה להוביל את תחום דיור בר ההשגה בישראל. במסגרת הפרויקטים מוגרלות יחידות דיור להשכרה במחירים מוזלים, במיזמי נדל"ן באזורים שונים בעיר. העולים בהגרלה זוכים לחוזי שכירות יציבים למשך שלוש שנים, עם אופציה להארכה לשנתיים נוספות. כלל הזכיות כפופות לחתימת המתמודדים מול היזמים ובעמידה בקריטריונים שקבעה מועצת העירייה.

לאחר ההגרלה מתבצעת בדיקת זכאות המועמדים והתקדמות עם הזכאים לבחירת דירה, לפי סדר עלייתם בהגרלה. בשנים האחרונות מובילה עיריית תל-אביב-יפו באמצעות החברה העירונית "עזרה ובצרון", את הקמתם של פרויקטים ראשונים מסוגם לדיור בר השגה בעיר. מטרת המהלך היא לייצר אפשרויות מגורים בעלויות נמוכות לתושבי תל אביב-יפו מבלי להתפשר על איכות הדירות.

 

עתידה של העיר כרוך בעתידם של תושביה

הרצון לשמור על מרקמה ועל אופייה של העיר, עם הצורך לייצר איכות חיים במחירים מוזלים, עומדים בבסיסה של תפיסת ההתחדשות העירונית בתל אביב-יפו. ההגרלה הקרובה של הפרויקטים לדיור בר השגה בעיר תתרום ליצירתה של תשתית קהילתית דינמית וחזקה, עם איכות חיים מתקדמת, ועתידה להוות מודל חדשני לשינוי מציאות הדיור בארץ.

תהליך ההרשמה

המתמודדים אינם נדרשים להמציא את כל המסמכים בשלב הרישום.
על המועמד להירשם להגרלה, לצרף צילום של תעודת זהות המועמד ולחתום על הצהרה שקרא על הפרויקט, מעוניין בו, קרא את הקריטריונים ועומד בהם. רק באם יידרש ויעלה בהגרלה, המועמד יצטרך להמציא את המסמכים המוכיחים עמידה בתנאי הזכאות לחברת "עזרה ובצרון".

מי זכאי/ת?

מועמד שמקצועו מורה ,יוכר כזכאי לדיור למורים להגרלה זו בכפוף לכך שבמועד הגשת המועמדות להגרלה וביחס למועד הקובע (שמשתנה מהגרלה ולהגרלה) הוא עומד בכל אחד מתנאי הזכאות המפורטים בהמשך. להוכחת עמידת המועמד בתנאי הזכאות המפורטים להלן, צריך להגיש את המסמכים המפורטים באתר ובחוברת ההרשמה והמידע, שזמינה להורדה מהאתר.


לעיריית תל אביב-יפו הזכות לערוך שינויים בתנאי הזכאות כפי שייקבע על ידי המוסדות המוסמכים של העירייה.
יובהר כי להוכחת העמידה בתנאי הזכאות העירייה ו/או עזרה ובצרון רשאיות לדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים שיפורטו להלן או לקבל מסמכים חלופיים אחרים, המעידים על עמידה בתנאי הזכאות וזאת על פי שיקול דעתן הבלעדית.

תנאי הזכאות לפרויקט "בית המורה"

רשאים להשתתף בהגרלה לדיור מוזל למורים בתל אביב-יפו מועמדים שעומדים בכל שבעת תנאי הזכאות שלהלן.
הדירות בפרויקט דיור למורים הן דירות 3 חדרים, המיועדות למשקי הבית שלהלן: זוגות נשואים או ידועים בציבור, עם או בלי ילדים, משפחות חד הוריות (מועמד מורה עם ילד). 

 • תנאי ראשון – תעודת הוראה

  המורה הינו בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובעל תעודת הוראה או נמצא במהלך לימודים פעיל לקבלת תעודת הוראה.


 • תנאי שני – ניסיון בהוראה

  למורה ניסיון של שנה לפחות בהוראה בבית ספר (יסודי/חטיבה/תיכון) בהיקף משרה של 60% לפחות, בחמש השנים שקדמו למועד הקובע.


 • תנאי שלישי – הסכם להוראה בבית ספר בתל אביב-יפו

  למורה הסכם עבודה להוראה באחד מבתי הספר בתל אביב-יפו לשנת הלימודים הבאה, בהיקף משרה של 80% לפחות. מובהר כי מורה אשר יתגורר בפרויקט לדיור למורים, אך יפסיק/תופסק עבודתו כמורה בבית הספר בתל אביב-יפו יידרש לפנות את דירת המגורים בתוך 60 ימים ממועד ההודעה על הפסקת העבודה, ולא יאוחר מסוף חודש יולי של אותה השנה.


 • תנאי רביעי – מיצוי כושר ההשתכרות

  בשלוש השנים שלפני המועד הקובע עבד המורה (בהוראה או בכל עבודה אחרת) לפחות עשרים וארבעה (24) חודשים ב-60% משרה לפחות, ומתוכם שנים עשר (12) חודשי עבודה ב-60% משרה באופן רציף.
  • "משרה מלאה" –בהתאם לנהוג והמקובל בענף בו מועסק המועמד (משרה מלאה בהוראה הינה 32 שעות שבועיות).
  • בחינת כושר השתכרותם של עובדים עצמאיים תבוצע באופן שיהיה דומה ככל הניתן לבדיקת עובד שכיר.
  • מועמד סטודנט – הדרישה לעבודה של שנים- עשר (12) חודשי עבודה ב-60% משרה באופן רציף לא תחול על מורה שלמד במוסד אקדמי מוכר בתקופה של 24 חודשים שקדמו למועד הקובע.


 • תנאי חמישי – חסר דירה

  כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או אינם בעלים של חלק העולה על שליש מדירה, בעלי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון או אישור השתתפות ב"מחיר למשתכן". 


 • תנאי שישי – הכנסות

  סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע לא עלתה על ההכנסה הממוצעת החודשית של הרף העליון של העשירון השביעי, שלצורך בדיקת הזכאות יועמד על סך של 24,234 ₪ ברוטו לחודש (בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ליום פרסום חוברת זו)  ובתוספת 10 אחוזים.
  • בחישוב הכנסות משק הבית תילקחנה בחשבון הכנסות מעסק ו/או משלח יד, משכורת (בחישוב המשכורת יילקחו בחשבון כל הרכיבים החייבים במס), הכנסות מדמי שכירות, רווחים מניירות ערך, דמי אבטלה, מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או מבן הזוג, גמלאות מחליפות שכר (כגון דמי לידה, מילואים, פיצוי ביטוחי בגין אבדן כושר עבודה, פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין נכות מעבודה וכיוצא בזה). 
  • בחישוב הכנסות משק הבית לא תובאנה בחשבון גמלאות או קצבה שוטפת מהמוסד לביטוח לאומי שאינן תלויות הכנסה (כגון קצבת ילדים, נכות כללית וכו') קצבה ממשרד הביטחון, והכנסות פטורות ממס (כגון פדיון קרן השתלמות, קופות גמל, מתנות) והכנסות חד פעמיות (כגון פיצויי פיטורין וכו').


 • תנאי שביעי- גובה הון עצמי ונכסים

  סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע לא יעלה על סך של 300,000 ₪ (שלוש מאות אלף שקלים חדשים).

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד