דיור בר השגה

דיור בר השגה לשנת 2019

עיריית תל אביב-יפו פותחת את ההרשמה (יום א', 01.12.2019) להגרלת 5 יחידות דיור ברות השגה במחיר מוזל בעיר תל אביב-יפו. במסגרת ההרשמה יוצעו 5 יחידות דיור להשכרה במחירים מוזלים בכתובת מיכלאנג'לו 21-23 שבשכונת יפו. עיריית תל אביב-יפו הגדירה את אוכלוסיית המשפחות הצעירות וזוגות ללא ילדים כקהל היעד של הפרויקט.
הזוכים יזכו לחוזי שכירות יציבים למשך שלוש שנים, עם אופציה להארכה לשנתיים נוספות. כלל הזכיות כפופות לחתימת המתמודדים מול עיריית תל אביב- יפו באמצעות חברת עזרה וביצרון ובעמידה בקריטריונים שקבעה מועצת העירייה.
ההרשמה לפרויקט מתבצעת דרך אתר tlv4less.co.il והיא מתאפשרת בין התאריכים 01-26/12/19, עד השעה 15:00.
לאחר ההגרלה תתבצע בדיקת זכאות למועמדים והתקדמות עם הזכאים לבחירת דירה, לפי סדר עלייתם בהגרלה.

מדובר בפרויקט פרטי שנבנה בשנת 2014 על ידי חברת "פידמונט אנטרפרייזס" ואייל עמיר ותוכנן על ידי האדריכל גידי בר אוריין. הפרויקט במתחם יהודה הימית ביפו כולל 42 יחידות דיור סך הכל, מתוכן 5 דירות מוקצות למטרת דיור בר השגה. הדירות המיועדות לדיור בר השגה בפרויקט זה הן דירות 3 חדרים, בשטח שבין 60 מ"ר ל-70 מ"ר עם מרפסת וחניה בתוספת תשלום. הדירות יושכרו בטווח מחיר שבין 3,250 ₪ לחודש לבין 3,500 ₪ לחודש.

מהו דיור בר השגה?

עיריית תל-אביב-יפו ממשיכה להוביל את תחום דיור בר ההשגה בישראל. במסגרת הפרויקטים מוגרלות יחידות דיור להשכרה במחירים מוזלים, במיזמי נדל"ן באזורים שונים בעיר. העולים בהגרלה זוכים לחוזי שכירות יציבים למשך שלוש שנים, עם אופציה להארכה לשנתיים נוספות. כלל הזכיות כפופות לחתימת המתמודדים מול היזמים ובעמידה בקריטריונים שקבעה מועצת העירייה.
לאחר ההגרלה מתבצעת בדיקת זכאות למועמדים והתקדמות עם הזכאים לבחירת דירה, לפי סדר עלייתם בהגרלה.

 

בשנים האחרונות מובילות יחדיו עיריית תל-אביב-יפו והחברה העירונית "עזרה ובצרון", את הקמתם של פרויקטים ראשונים מסוגם לדיור בר השגה בעיר. מטרת המהלך הינה לייצר אפשרויות מגורים בעלויות נמוכות לתושבי העיר תל-אביב-יפו, מבלי להתפשר על איכות הדירות.

 

עתידה של העיר כרוך בעתידם של תושביה

הרצון לשמור על מרקמה ואופיה של העיר לצד הצורך לייצר איכות חיים במחירים מוזלים, עומדים בבסיסה של תפיסת ההתחדשות העירונית בתל-אביב-יפו. ההגרלה הקרובה על הפרויקטים לדיור בר השגה בעיר תתרום ליצירתה של תשתית קהילתית דינמית וחזקה, לצד איכות חיים מתקדמת, ועתידה להוות מודל חדשני לשינוי מציאות הדיור בארץ.

הרחבת תנאי הזכאות לדיור בר השגה

עיריית תל-אביב-יפו מרחיבה את תנאי הזכאות לדיור בר השגה בעיר לציבור מגוון ורחב יותר, זאת כמענה לבקשות התושבים.
ההחלטה, אשר אושרה על ידי מועצת העירייה, נעשתה בעקבות ריבוי הפניות בנושא, ולאור הניסיון שנצבר בהגרלות האחרונות לדיור בר השגה. עודכנו הקריטריונים לדיור בר השגה בשכירות, באופן המרחיב את קבוצת המועמדים הפוטנציאליים ועודכן תהליך ההרשמה להגרלה.
חברת "עזרה ובצרון" המשמשת כזרוע הביצועית של עיריית תל-אביב-יפו בתחום הבינוי הציבורי, וכן מובילה את תחום ההתחדשות העירונית בעיר, אמונה על ניהול הפרויקט.

השינויים שחלו בתנאי הזכאות:

הקריטריונים לקביעת הזכאות הומלצו על ידי הוועדה לדיור בר השגה של העירייה, והינם פועל יוצא של שיקולי מדיניות ובראשם הגדרת זוגות ומשפחות בתחילת דרכן ממעמד הביניים כקהל היעד המרכזי.
תושבות בתל-אביב-יפו - תנאי זכאות זה הורחב. נקבע כי תושב תל- אביב-יפו, הינו מי שכתובתו הרשומה בעיר הינה במשך שלוש השנים האחרונות לפחות, או במשך ארבע שנים לפחות מתוך עשר השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע (זאת במקום התנאי של מגורים בעיר במשך 5 שנים ברציפות). 
•קריטריון ההכנסה- קריטריון זה הורחב, כך שעל הסכום הקבוע ברף העליון של העשירון השביעי בהתאם לפרסומי הלמ"ס, התווספו 10 אחוזים. כמו כן, נקבע כי קריטריון זה ייבחן בממוצע של כל החודשים בהם עבד המועמד ב-36 החודשים הקודמים למועד הקבוע.
•שאר הקריטריונים נותרו ללא שינוי.

השינוי בתהליך ההרשמה

המתמודדים אינם נדרשים להמציא את כל המסמכים בשלב הרישום.
על המועמד להירשם להגרלה, לצרף צילום של תעודת זהות המועמד ולחתום על הצהרה שקרא על הפרויקט, מעוניין בו, קרא את הקריטריונים ועומד בהם. רק באם יידרש ויעלה בהגרלה, המועמד יצטרך להמציא את המסמכים המוכיחים עמידה בתנאי הזכאות לחברת "עזרה ובצרון".

מי זכאי/ת?

מועמד יוכר כזכאי לדיור בר השגה להגרלה זו בכפוף לכך שבמועד הגשת המועמדות להגרלה וביחס למועד הקובע (אשר משתנה מהגרלה ולהגרלה) הוא עומד בכל אחד מתנאי הזכאות המפורטים בהמשך. להוכחת עמידת המועמד בתנאי הזכאות המפורטים להלן, יש להגיש את המסמכים המפורטים באתר ובחוברת ההרשמה והמידע הזמינה להורדה מהאתר.


לעיריית תל-אביב-יפו הזכות לערוך שינויים בתנאי הזכאות כפי שייקבע על ידי המוסדות המוסמכים של העירייה.
יובהר כי להוכחת העמידה בתנאי הזכאות העירייה ו/או עזרה ובצרון רשאיות לדרוש כל מסמך נוסף מעבר למסמכים שיפורטו להלן או לקבל מסמכים חלופיים אחרים, המעידים על עמידה בתנאי הזכאות וזאת על פי שיקול דעתן הבלעדית.

בעניין זה "משק בית" מתייחס לזוגות נשואים/ידועים בציבור, עם או בלי ילדים או משפחות חד הוריות (לאור גודל הדירות המוצע בפרויקט מיכלאנג'לו 21 ו-23 הגרלה זו סגורה בפני מועמדים יחידים ללא ילדים).

 

תנאי ראשון – חסר דירה

כל הבגירים במשק הבית הינם חסרי דירה או בעלות על חלק העולה על שליש מדירה, בעלי תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון או אישור השתתפות ב"מחיר למשתכן". הוכחה בלעדית לקריטריון זה הינה על ידי הצגת תעודת זכאות או אישור מחיר למשתכן של משרד הבינוי והשיכון.


תנאי שני – תושב תל אביב-יפו

אחד הבגירים לפחות במשק הבית הינו אזרח ישראל שהינו תושב תל אביב-יפו במשך 3 השנים שקדמו למועד הקובע, או היה תושב תל אביב-יפו במשך 4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע.
 

תנאי שלישי – הכנסות

סך ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו של כל הבגירים במשק הבית ב- 36 החודשים שקדמו למועד הקובע לא עלתה על ההכנסה הממוצעת החודשית של הרף העליון של העשירון השביעי, שלצורך בדיקת הזכאות יועמד על סך של 23,094 ₪ ברוטו לחודש (בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון לפרסום הגרלה זו) ובתוספת 10 אחוזים.


תנאי רביעי – גובה הון עצמי ונכסים

סך ההון העצמי של כל הבגירים במשק הבית במועד הקובע לא יעלה על סך של 300,000 ₪.


תנאי חמישי – מיצוי כושר ההשתכרות

בשלוש השנים שלפני המועד הקובע עבד לפחות אחד הבגירים במשק הבית 24 חודשים (לפחות) במשרה מלאה ומתוכם 12 חודשי עבודה במשרה מלאה באופן רציף.


תנאי שישי – קריטריון הגיל

גילו של אחד הבגירים לפחות במשק הבית במועד הקובע לא יעלה על גיל 45 שנים (כולל);
לחלופין, במשק הבית יש ילד אחד לפחות אשר גילו אינו עולה על גיל 12 שנים (כולל) במועד הקובע, והרשום בתעודת הזהות של המועמד הבגיר.


תנאי שביעי- "משק בית ובו ילד"

במשק הבית יש ילד אחד לפחות אשר גילו במועד הקובע אינו עולה על 12 שנים (כולל) והרשום בתעודת הזהות של המועמד הבגיר.
מובהר כי משק בית ובו ילד יכול שיהיה גם משפחה חד הורית עם ילד שגילו אינו עולה על גיל 12 שנים (כולל) במועד הקובע.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: