רישוי ופיקוח בנייה

ביצוע עבודה הדורשת שימוש או תפיסת שטח ציבורי

 
 

חלה חובה להוציא רישיון זמני לביצוע עבודה בדרכים, במקרה של חסימת שטח ציבורי (כביש, מדרכה, גינה). הרישיון ניתן לצורך אישור זמני לתפיסת שטח ציבורי לצרכי בנייה, העברת ציוד או פריקה וטעינה, ולביצוע השינויים הנדרשים בהסדרי התנועה החדשים בסמוך לאזור הבנייה. הרישיון ניתן לקבלנים, יזמים או אנשים פרטיים.

שימו לב: הרישיון מיועד לבקשה לחסימת שטח ציבורי רק כאשר לא נדרשת חפירה.

בתמונה: תפיסת מדרכה ויצירת מעבר בטוח בכביש

 

הנחיות והבהרות:

 • תהליך הגשת הבקשה זהה לקבלנים, אנשים פרטיים או יזמים.
 • מגיש הבקשה חייב להצטייד בהיתר בנייה או שיפוץ בתוקף.
 • הגשת הבקשה וקבלת הרישיון אינן כרוכות בעלות כספית, למעט במקרים בהם תפיסת השטח הציבורי הינה לתקופה של למעלה מחודש. במקרה זה ישלם מגיש הבקשה עבור הרישיון לתפיסת השטח באמצעות שובר של העירייה.
 • בנוסף למידע המופיע בעמוד זה, ניתן לקבל הדרכה מקדימה על תהליך הגשת הבקשה לרישיון. יש לתאם פגישה מראש עם ממונה בטיחות והסדרי תנועה בעירייה אמצעות פרטי הקשר הרשומים מטה.

מי רשאי להגיש את הבקשה?

 
 
 • מגיש הבקשה הוא בעל ההיתר על הבנייה או השיפוץ.
 • אם מגיש הבקשה אינו בעל ההיתר, יש להצטייד בייפו כח.

דוגמה לייפוי כח.
בתמונה: תפיסת שטח ציבורי הכולל גידור וגגון לצורך מעבר בטוח להולכי רגל.

שלבי התהליך לקבלת רישיון זמני לביצוע עבודה הדורשת חסימת שטח ציבורי:

 
 

שלב א' - הכנת תוכנית הסדרי תנועה

תוכנית הסדרי תנועה היא תוכנית המפרטת את הסדרי התנועה החליפיים כמו תמרורים, הפניה לכביש חלופי, הפניית הולכי רגל וכו'.

 

את תוכנית הסדרי התנועה יכין מהנדס תנועה מוסמך או מי שמוסמך להסדרת בטיחות התנועה באתרי סלילה מטעם מע"צ. בדרך כלל אורך תהליך זה כשבוע ימים (תלוי במתכנן התנועה).
דוגמה לתוכנית הסדרי תנועה זמניים.

בתמונה: יצירת מחסנית לצורך יציקות.

 

שלב ב' - הצגת התוכנית בוועדת התייעצויות

תפקיד ועדת התייעצויות היא לאשר את תוכנית הסדרי תנועה.
הרכב הועדה: קצין משטרה, נציג אגף התנועה של העירייה, נציג פיקוח על הבנייה של העירייה, נציג המרכז העירוני לתיאום הנדסי , מגיש הבקשה ומתכנן תוכנית הסדרי תנועה הזמניים.

 

מגיש הבקשה יקבע מועד לועדת התייעצויות בתיאום מראש עם מזכירות המחלקה לתיאום הביצוע ההנדסי באמצעות הפרטים הרשומים מטה.

אם ידרשו תיקונים, יבצע מגיש הבקשה את התיקונים ויעביר תוכנית / אישורים מעודכנים לגורמים הרלוונטים לפי הסיכום בפרוטוקול ובהנחיית הועדה.

 

לאחר קבלת התוכנית המעודכנת יקבל מגיש הבקשה פרוטוקול חתום של הועדה.

שימו לב: הועדה תדון בבקשות הקשורות לבנייה רק במקרים בהם קיים היתר בנייה, היתר הריסה או היתר שיפוץ בתוקף.

הדיון בועדה וקבלת הפרוטוקול החתום אורך כשבועיים.
דוגמה לפרוטוקול.

 
 

שלב ג' - הגשת הבקשה לרשיון

יש למלא טופס בקשה לרישיון זמני לביצוע עבודה ולהעבירו למדור רישוי במרכז העירוני לתיאום הנדסי . לתיאום העברת טופס הבקשה יש ליצור קשר עם מתאמת רישוי (בפרטי הקשר המופיעים מטה).

 

 

יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים, ולהעבירם יחד בעת הגשת הבקשה:

 1. היתר בנייה או היתר הריסה או היתר שיפוץ בתוקף.
 2. ייפוי כח של בעל ההיתר במידה ומגיש הבקשה אינו בעל ההיתר.
  דוגמה לייפוי כח.
 3. תוכנית הסדרי תנועה זמניים.
 4. פרוטוקול התייעצות חתום ומאושר ומכתב נלווה לתוכנית הסדרי התנועה.
 5. כתב הצהרה והתחייבות שנעשתה בדיקה של שטח הבנייה (לדוגמה - בדיקת התאמה של השטח להצבת כלים כבדים).
 6. פוליסת ביטוח צד ג'

 

בתמונה: תפיסת מדרכה ויצירת מעבר בטוח להולכי רגל.

 
 

שלב ד' - טיפול בבקשה על ידי העירייה ותשלום אגרה בגין תפיסת שטח ציבורי

לאחר הגשת הבקשה, תועבר הבקשה לטיפול העירייה.
מגיש הבקשה יקבל הודעת באמצעות הדוא"ל שלו שהבקשה נקלטה במערכת המידע והועברה לטיפול הגורמים הרלוונטיים. תהליך זה אורך כשלושה ימי עבודה.

בתמונה: בנייה מעל מעבר להולכי רגל כולל גגון מחוזק.

 

לאחר קבלת אישור מהמשטרה, יונפק שובר תשלום אשר ישלח באמצעות דואר אלקטרוני. את השובר יש לשלם במערכת התשלומים או באמצעות קופת הנדסה, באשראי טלפוני או בהגעה למקום.

 
 

שלב ה' - קבלת הרישיון

תהליך הנפקת הרישיון אורך כ-10 ימי עבודה.

הודעה על הנפקת הרישיון תימסר טלפונית למגיש הבקשה. מגיש הבקשה יתבקש להגיע באופן אישי עם חותמת החברה למרכז העירוני לתיאום הנדסי בעירייה על מנת לחתום על הרישיון ולקבלו.
דוגמה לרישיון

 

בתמונה: בנייה מעל מעבר להולכי רגל כולל גגון מחוזק

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד