רישוי עסקים

היתר פתיחת עסק בשבת

בהתאם לחוק עזר לתל–אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) התש"ם - 1980 לא יפתח בעל חנות את עסקו בימי שבת ובמועדי ישראל.

בעל חנות לא יפתח את עסקו בימי שבת ובמועדי ישראל. על אף האמור, העירייה רשאית לתת היתרים לפתיחת חנות בשבת ובמועדי ישראל, בכפוף לכללים בחוק העזר ולתנאים שתקבע זאת, לפי אחת מהחלופות הבאות:

  1. היתר לפתיחת מרכולים וקיוסקים בשבת - יכולים להגיש בקשה מקוונת באתר העירוני לקבלת היתר שבת וחג בהתאם לקריטריונים ומכסות ב-9 אזורים ברחבי העיר. המועדים להגשת בקשות להיתר זה יפורסמו על ידי העירייה בהתאם לדין, כאשר תוקף היתר, ככל שיינתן, יהיה לשנתיים. ראה פירוט בדף היתר לפתיחת מרכולים וקיוסקים בשבת וחג.
  2. היתר לפתיחת בתי מרקחת בשבת כדין בהתאם להחלטת הרוקחת המחוזית במשרד הבריאות ואגף הבריאות הציבורית בעירייה, ראה פירוט בדף בתי מרקחת תורנים בשבת.
  3. היתר לפתיחת עסקים בשבת ביפו - היתר מיוחד לבעל חנות שאינו יהודי ואשר הוכיח כי הוא סוגר את עסקו בכל יום מנוחה שבועי של עדתו – ראה פירוט בדף זה בפרק של היתר לפתיחת עסקים בשבת ביפו.
  4. היתר לפתיחת חנויות נוחות בתחנות דלק.
  5. היתר לפתיחת חנויות במתחמים הבאים (החל מהשעה 10:00 בבוקר) : נמל תל אביב ומגרשי התערוכה הישנים, תחנת רכבת מנשיה, נמל יפו. 

היתר לפתיחת חנויות נוחות בתחנות דלק ובמתחמים המפורטים בסעיף 5 לעיל

חנויות נוחות בתוך תחנות דלק ובמתחמים הנ"ל (נמל תל אביב ומגרשי התערוכה הישנים, תחנת רכבת מנשיה המוכרת כמתחם התחנה ובנמל יפו), המבקשים לפתוח את החנות בשבת ובמועדי ישראל יגישו בקשה לרשות הרישוי באגף רישוי עסקים על מנת לקבלת היתר עבודה בשבת וחג, בכפוף לכללים ותנאים המפורטים בחוק העזר. 
את הבקשה יש לשלוח במייל אל רישוי עסקים: asakim@tel-aviv.gov.il​​

היתר לפתיחת עסקים בשבת ביפו

היתר לפתיחת עסקים בשבת ביפו (ע"פ החלטת מועצה 534  ישיבה מס' 67 מיום 1.12.1996)

 
חוק העזר העירוני לתל אביב יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש"מ – 1863, סעיף 2) ב), מתיר למועצת העירייה להעניק היתר מיוחד, לפתיחת העסק בשבת, אם הוכיח בעל העסק שאינו יהודי וכי הוא סוגר את עסקו בכל יום מנוחה של עדתו. היתר מסוג זה יותנה בעמידה בתנאים שיקבעו ע"י המועצה.
בהתאם לכך המועצה הסמיכה את רשות הרישוי (מנהל אגף רישוי עסקים), להוציא היתרים להפעלת עסקים בשבת ביפו בלבד (תיקון החלטת מועצת העירייה מס' 128 מיום 21.12.2009 בישיבתה ה- 16), על פי הכללים הבאים:

1. היתרים יינתנו רק ביפו, בתחום המסומן כאזור א' על גבי המפה המצורפת להחלטת המועצה: השטח המתוחם בין הרחובות בן צבי - עולי ציון - רציף העלייה השנייה בצפון, היינה - נחל שורן - שד' ירושלים - שד' הבעש"ט - יפת במזרח, גבול יפו - בת ים בדרום והים במערב.
2. בעל העסק הוכיח כי אינו יהודי וכי העסק סוגר ביום מנוחה אחר - שישי או ראשון.
3. לא נגרמים מטרדים כתוצאה מפעילות העסק.
4. העסק פועל על פי החוק.
5. באזורים מעורבים ליהודים וערבים, המסומנים כאזור ב' במפה המצורפת​ (השטח המתוחם בין הרחובות דרך שלמה בצפון, שלבים במזרח, דרך בן צבי בדרום ושד' ירושלים במערב), יאושרו היתרים כחריג בלבד לאחר דיון בוועדת חריגים בראשות המנכ"ל.
6. מועצת העירייה הסמיכה את מנהלת האגף לרישוי עסקים לטפל בכל בקשה לקבלת היתר מיוחד לפתיחת עסק בשבת בעיר וזאת בהתאם למדיניות שקבעה המועצה.

הגשת הבקשה לפתיחת עסק בשבת ביפו

את הבקשה יש להגיש למנהלת מרכז שירות לקוחות לעסקים באגף לרישוי עסקים, באמצעות פקס או בדוא"ל, לפי הפרטים הרשומים מטה.
יש לצרף צילום תעודת זהות או פלט מרשם אוכלוסין​.
קבלת ההיתר אינה כרוכה בתשלום.

החלטות מועצת העירייה בדבר פתיחת עסקים בשבת ביפו​
למפה המציגה את שכבת ההיתרים לפתיחת עסקים בשבת ביפו

תצהיר למתן היתר מיוחד לפתיחת עסק בשבת ביפו​​​

הערות

  • מותרת פתיחתם של עסקי עינוג ציבורי, כמשמעותם בחוק רישוי עסקים, לפעולות תרבות וחינוך, אף בשבת ובמועדי ישראל. ​
  • מותרת פתיחתם של בתי אוכל אף בשבת ובמועדי ישראל.
  • עסקי עינוג ציבורי, חנות, בית אוכל וכיו"ב יהיו סגורים ביום הכיפורים.
  • בערב צום ט' באב יהיו סגורים כל בית אוכל ועינוג ציבורי מהשעה 19:00 ועד 05:00 בבוקר למחרת.
  • בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ובערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יהיה סגור כל בית אוכל. כמו-כן, בימי הזיכרון הנ"ל, ייסגר כל עינוג ציבורי במשך כל יום הזיכרון. 
   ​​הערה: הנוסח בדף עודכן ביום 19.2.2024​

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד