רישוי עסקים

היתר לפתיחת עסקים בשבת ביפו

היתר לפתיחת עסקים בשבת ביפו (ע"פ החלטת מועצה 534  ישיבה מס' 67 מיום 1.12.1996)

 

חוק העזר העירוני לתל אביב יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש"מ – 1863, סעיף 2) ב), מתיר למועצת העירייה להעניק היתר מיוחד, לפתיחת העסק בשבת, אם הוכיח בעל העסק שאינו יהודי וכי הוא סוגר את עסקו בכל יום מנוחה של עדתו. היתר מסוג זה יותנה בעמידה בתנאים שיקבעו ע"י המועצה.
בהתאם לכך המועצה הסמיכה את רשות הרישוי (מנהל אגף רישוי עסקים), להוציא היתרים להפעלת עסקים בשבת ביפו בלבד (תיקון החלטת מועצת העירייה מס' 128 מיום 21.12.2009 בישיבתה ה- 16), על פי הכללים הבאים:

 

  1. היתרים יינתנו רק ביפו, בתחום המסומן כאזור א' על גבי המפה המצורפת להחלטת המועצה: השטח המתוחם בין הרחובות בן צבי – עולי ציון – רציף העלייה השנייה בצפון, היינה – נחל שורן – שד' ירושלים – שד' הבעש"ט – יפת במזרח, גבול יפו – בת ים בדרום והים במערב.
  2. בעל העסק הוכיח כי אינו יהודי וכי העסק סוגר ביום מנוחה אחר – שישי או ראשון.
  3. לא נגרמים מטרדים כתוצאה מפעילות העסק.
  4. העסק פועל על פי החוק.
  5. באזורים מעורבים ליהודים וערבים, המסומנים כאיזור ב' במפה המצורפת (השטח המתוחם בין הרחובות דרך שלמה בצפון, שלבים במזרח, דרך בן צבי בדרום ושד' ירושלים במערב), יאושרו היתרים כחריג בלבד לאחר דיון בוועדת חריגים בראשות המנכ"ל, בהתאם לתנאים הספציפיים שיקבעו על ידה.
  6. מועצת העירייה הסמיכה את מנהלת האגף לרישוי עסקים לטפל בכל בקשה לקבלת היתר מיוחד לפתיחת עסק בשבת בעיר וזאת בהתאם למדיניות שקבעה המועצה.

הגשת הבקשה

את הבקשה יש להגיש למנהלת מרכז שירות לקוחות לעסקים באגף לרישוי עסקים, באמצעות פקס או בדוא"ל, לפי הפרטים הרשומים מטה..
יש לצרף צילום תעודת זהות.
קבלת ההיתר אינה כרוכה בתשלום.

החלטות מועצת העירייה בדבר פתיחת עסקים בשבת ביפו​
למפה המציגה את שכבת ההיתרים לפתיחת עסקים בשבת ביפו

תצהיר למתן היתר מיוחד לפתיחת עסק בשבת ביפו​

הערה: הנוסח בדף זה הינו על פי החלטת אגף רישוי עסקים מדצמבר 2015

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד