חכירת נכסים

 
 

חכירה עירונית היא שכירות של חמש שנים ומעלה, המהווה חזקה בדירה שהינה בבעלות העירייה. החכירה מאפשרת לדייר זכויות רבות על הדירה, כולל שיפוץ, מכירה, הורשה.
 
דף זה מרכז את המידע הנדרש לחוכרים (הרשומים באגף הנכסים בעירייה כבעלי הזכויות).

 

 

תשלום עבור חכירה

דמי החכירה הינם שנתיים. על חכירה יש לשלם אחת לארבעה חודשים, באמצעות שוברי התשלום הנשלחים לבתי החוכרים.

 

את השוברים ניתן לשלם בדואר, בכל בנק או בקופת העירייה במרכז השירות, באמצעות כרטיס אשראי, צ'ק או מזומן. לא ניתן לשלם טלפונית ולא ניתן לבצע הוראת קבע לבנק.

תעריפי החכירה מתעדכנים מדי שנה, בכפוף לאישור מועצת העירייה. התעריפים צמודים למדד המחירים לצרכן, בתוספת של 5% לשנה.

שים לב! יש לשלם את השוברים במועד הנקוב. העירייה תנקוט צעדים משפטיים כנגד חוכר שצבר חוב.

הנחות בדמי חכירה

חוכרים אשר מצבם הבריאותי או הכלכלי קשה רשאים להגיש בקשה להנחה בדמי החכירה.

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להנחה:

 • טופס בקשה להנחה בדמי חכירה
 • מסמכים המאשרים את היותו של החוכר נזקק להנחה:
  תלוש שכר או תלוש פנסיה.
  אישור המוסד לביטוח לאומי לקבלת קצבת זקנה, שאירים או נכות.
  תעודות או אישורים רפואיים שונים.

את הבקשה יש להגיש באמצעות הדואר (לכתובת המופיעה מטה) או על ידי הגעה לאגף נכסי העירייה. בקשתו של החוכר תידון בוועדה להנחות ותבחן בהתאם להמלצת המחלקה לדיור ושרותים ובהתאם לקריטריונים למתן הנחות שאושרו על-ידי מועצת העירייה.
לאחר אישור פרוטוקול הועדה על-ידי הגורמים המוסמכים ודווח ההנחות להנהלת החשבונות של אגף הנכסים תשלח התשובה אל החוכר באמצעות הדואר.
 
שימו לב:

 • ההנחה תקפה לשלוש שנים בלבד (אלא אם כן הוחלט אחרת על ידי ועדת ההנחות). לאחר שפג תוקף ההנחה, יש להגיש בקשה חדשה.
 • מתן כל הנחה מותנה בסילוק חובות קיימים של דמי חכירה.
 • ההנחה אינה ניתנת רטרואקטיבית.

העברת זכויות

העברת זכויות חכירה במכירה

לרשות החוכר עומדת האפשרות למכור את זכויות החכירה בדירה. תהליך זה מותנה באישור הגורמים המוסמכים בעירייה ובתשלום דמי הסכמה:

 1. קבלת אישור להעברת זכויות מהעירייה
  כדי לקבל אישור העברת זכויות החכירה בדירה, על מוכר הזכויות לשלוח אל הכתובת המופיעה מטה מכתב בקשה ולצרף את המסמכים הבאים:
  • חוזה או הסכם מכר (מקור או העתק מתאים למקור) שנערך עם קונה הדירה או מקבל הזכות בדירה.
  • נסח טאבו.
  • צילום תעודות הזהות של המוכרים והקונים.
  • הסכמת העירייה להעברת זכויות החכירה תינתן לאחר אישור ועדה עירונית המתכנסת פעם בחודש, ובתנאי שאין לדירה חובות בעירייה. תשובת העירייה מגיעה במכתב הנשלח לבית החוכר המוכר את זכויותיו.
 2. תשלום דמי הסכמה
  לאחר שהעירייה תאשר את העברת זכויות החכירה בדירה, יהיה על המוכר לשלם דמי הסכמה על פי הפירוט:
  • עד שנה אחזקה בדירה - 2% משווי הזכות.
  • משנה עד שנתיים אחזקה בדירה - 4% משווי הזכות.
  • משנתיים עד שלוש שנים אחזקה בדירה - 6% משווי הזכות.
  • מעל שלוש שנים אחזקה בדירה - 8% משווי הזכות.
 3. קבלת הנחה בדמי ההסכמה
  ניתן לקבל הנחה בדמי ההסכמה בתנאי שהתקיימו אחד מהתנאים הבאים:
  • החוכר שהינו בן מעל ל-70, המקבל הטבה סוציאלית (השלמת הכנסה או כל הטבה אחרת) והגיש תצהיר שאין לו נכס נוסף או הכנסה נוספת, למעט קצבת ביטוח לאומי ופנסיה. במקרה זה תוענק הנחה בשיעור של 50% מדמי ההסכמה.
  • החוכר עובר לגור בבית אבות והתמורה ממכירת זכות החכירה בדירה תשמש לו לכניסה ושהיה בבית האבות, אך אינו מקבל או אינו זכאי להטבה סוציאלית (השלמת הכנסה) מהמוסד לביטוח לאומי. במקרה זה תוענק הנחה בשיעור של 25% מדמי ההסכמה.
  • נכי צה"ל בשיעור נכות של 100%, או פחות, זכאים להנחה לפי החלטת הועדה.
 4. דמי טיפול
  בנוסף, על מוכר זכויות החכירה לשלם דמי טיפול (אשר יגבו בכל סוג של העברת זכויות חכירה) בתעריף המתעדכן מעת לעת באמצעות מינהל הכספים. החוכר החדש (הקונה) מחוייב בתשלום דמי חכירה מראש ל-3 שנים.
  שים לב! כל עוד המוכר לא שילם את כל חובותיו בגין דמי החכירה השוטפים, דמי הסכמה ודמי טיפול, לא יוכל הקונה לקבל מעמד של חוכר בעירייה.
 5. התשלום
  התשלום מתבצע באמצעות שובר תשלום הנשלח אל בית החוכר. ניתן לשלם בבנק הדואר, סניפי הבנקים השונים ובקופת העירייה.
 6. חתימת החוזה
  לאחר אישור הועדות העירוניות וביצוע התשלומים, תחתום העירייה עם החוכר החדש על חוזה חכירה ותאפשר רישום זכויותיו בטאבו.
  שים לב! רישום הזכויות בטאבו נעשה על ידי החוכר ולא על ידי העירייה.

 

העברת זכויות חכירה בהורשה

ניתן לרשום חכירה בלשכת רישום המקרקעין גם על-פי צו ירושה או צו קיום צוואה. גם לרישום זה דרושה הסכמת העירייה כבעלים.

 1. העברת הזכויות
  כדי לקבל אישור העברת זכויות החכירה בדירה, על היורש לשלוח אל העירייה מכתב בקשה. אל המכתב יש לצרף את המסמכים הבאים:
   ◦ תעודת פטירה וצו ירושה, או צו קיום צוואה (מסמכי מקור או העתק נאמן למקור)
   ◦ צילום תעודות הזהות של היורשים
   ◦ נסח טאבו.
  שים לב! הסכמת העירייה תינתן כאשר אין סתירה בין הוראות חוזה החכירה של העירייה עם המוריש לבין הוראות צו הירושה או צו קיום צוואה. במקרה של הורשה מבן זוג אחד שנפטר לבן הזוג שנותר בחיים, הוראות חוזה החכירה הן כי החלק של בן הזוג שנפטר, עובר לבן הזוג שנותר בחיים. במידה ובצו הירושה או בצו קיום צוואה קיימות הוראות שונות, גובר חוזה החכירה והעירייה לא תיתן הסכמתה לרישום זכויות על-פי צו הירושה או קיום צוואה.
 2. דמי טיפול
  על מקבל זכויות החכירה לשלם דמי טיפול (אשר יגבו בכל סוג של העברת זכויות חכירה) בתעריף המתעדכן מעת לעת באמצעות מינהל הכספים. היורש מחוייב בתשלום דמי חכירה מראש ל-3 שנים.
  שים לב! כל עוד היורש לא שילם את חובות המוריש וחובותיו שלו בגין דמי החכירה השוטפים ודמי טיפול, לא יוכל לקבל מעמד של חוכר בעירייה.
 3. התשלום
  התשלום מתבצע באמצעות שובר תשלום הנשלח אל בית החוכר. ניתן לשלם בבנק הדואר, סניפי הבנקים השונים ובקופת העירייה.
 4. חתימת החוזה
  לאחר אישור הועדות העירוניות וביצוע התשלומים, תחתום העירייה עם החוכר החדש על חוזה חכירה ותאפשר רישום זכויותיו בטאבו.
  שים לב! רישום הזכויות בטאבו נעשה על ידי החוכר ולא על ידי העירייה.

רישום זכויות החכירה בלשכת רשם המקרקעין

בכל העברת זכויות חכירה בדירה, יש לרשום בלשכת רשם המקרקעין (טאבו) את הדירה על שם החוכר החדש. הרישום באחריות החוכר בלבד, ולא באחריות העירייה. את הרישום בטאבו יש לבצע לאחר העברת הזכויות וקבלת אישור על ההעברה.

המסמכים הנדרשים:

 • חוזה חכירה חתום .
 • שטר ההסכמה של העירייה לעניין הרישום בלשכת רישום המקרקעין.
 • אישור משרד הפנים לחכירה, במקרה ומדובר בחכירה לא רשומה (מבוצע על-ידי העירייה).
 • החלטת מועצת העירייה, מאומתת על-ידי עו"ד העירייה (מבוצע ע"י העירייה).
 • אישור על סילוק המסים העירוניים (ניתן להשיג ביחידת הטאבו העירונית. שים לב! אישור זה יש להוציא רק אחרי שכל השלבים הקודמים בוצעו).

משכון זכויות החכירה (משכנתא)

העירייה מאפשרת לחוכרים לקבל משכנתה לכל מטרה כנגד משכון זכויות החכירה.

 

קבלת אישור להלוואה:

 1. בקשת מכתב התחייבות
   כדי לקבל משכנתה דורש הבנק מכתב התחייבות מהעירייה כבעלת הנכס, כנגדה הבנק יהיה רשאי לתת את ההלוואה המבוקשת. כדי לקבל את מכתב ההתחייבות, יש להגיע אל אגף הנכסים (בכתובת המופיעה מטה) ולהביא את המסמכים הרלוונטיים מהבנק:
  ◦ שטר משכנתה או מכתב פניה של הבנק לעירייה, בהתאם לבנק.
  ◦ נסח טאבו מעודכן.
  ◦ אישור על סילוק חובות דמי חכירה (אם קיימים).
  הטיפול בבקשה יארך בין שבוע לעשרה ימים.
 2. תשלום דמי טיפול
  כשההתחייבות מוכנה יהיה עליך לשלם דמי טיפול בסך 310 ש"ח (הסכומים נכונים לינואר 2015). עליך להגיע לשלם את דמי הטיפול בבנק הדואר או בקופת העירייה.
 3. קבלת מכתב ההתחייבות ואישור לרשם המקרקעין
  לאחר שתציג אישור תשלום, תוכל לקבל את מכתב ההתחייבות באגף הנכסים (בהגעה בלבד).
  ביחד עם מכתב ההתחייבות, תוכל לקבל גם אישור עבור רשם המקרקעין (מכתב הסכמה) על כך שאין לעירייה התנגדות למשכון זכות החכירה של החוכר.

שימו לב: יש להסדיר את כל החובות הקיימים לעירייה כתנאי לקבלת מכתב התחייבות.

תוספת בניה

כדי להרחיב את הנכס אותו אתה חוכר, עליך לקבל את הסכמת אגף הנכסים בעירייה.

 

בקשת הסכמה לתוספת בנייה

כדי לקבל את הסכמת העירייה לתוספת בנייה, יש להגיע אל אגף נכסי העירייה (בכתובת המופיעה מטה) ולהביא את המסמכים הרלוונטיים:

 • בקשה להיתר בנייה (גרמושקה) מאדריכל (3 עותקים).
 • נסח טאבו מעודכן.
 • אישור על סילוק חובות דמי חכירה. 

טיפול ואישור הבקשה אורך כשבועיים. לאחר האישור תיצור מרכזת החכירות קשר עם הפונה, לתיאום קבלת המסמכים בעירייה.

שימו לב: כמו בכל תוספת בנייה, עליך לעבור תהליך רישוי על הבנייה.

 

 

סוגי ההסכמות

בנייה בבתים צמודי קרקע
העירייה אינה דורשת תשלום בגין הסכמתה לתוספת בנייה.

 

בנייה בבתי קומות

 • במקרה של הרחבת הדירה לרוחב, העירייה אינה דורשת תשלום בגין הסכמתה לתוספת בנייה. עם זאת יש לקבל את אישור דיירי הבניין.
  שים לב! בבנייה בבתים צמודי קרקע ובבתי קומות העירייה תגדיל את תעריף דמי החכירה השוטפים ע"פ השטח הכולל של הדירה.
 • במקרה של בניית חדר על הגג (בתנאי שהדייר נמצא בקומה העליונה), יש לשלם דמי הסכמה לעירייה. סכום דמי ההסכמה מחושב על ידי אגף נכסי העירייה. גם במקרה זה יש לקבל את אישור דיירי הבניין.
   
  בשני המקרים, הסכמת העירייה מותנית בכך שאין חובות דמי חכירה לעירייה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד