תכנון ופיתוח

קרנות סיוע עירוניות

כחלק מהתהליך של תכנית השימור, הקימה עיריית תל־אביב-יפו שתי קרנות שנועדו לסייע לבעלי המבנים במימון הפרויקטים. הקמת קרן שימור הממומנת על ידי העירייה, מהווה עוגן מרכזי במכלול הכלים ליישומה בפועל של תכנית השימור, ומהווה הוכחה מוחשית למחויבות העירונית למפעל השימור. במקביל, מצאה העירייה לנכון להפעיל קרן הסכמי שימור המיועדת לתמוך בבעלי מבנים לשימור בהגבלות מחמירות המתקשים בביצוע השימור. אלו המאפיינים העיקריים של שתי הקרנות:

קרן השימור

 
 

תהליך הקמת הקרן לשימור מבנים החל לאחר הפקדת תכנית השימור, מתוך מטרה להעניק סיוע כספי למבנים לשימור בתהליך שיפוצם. במסגרת הסיוע שמוענק על ידי הקרן ניתן לקבל סיוע בגובה של עד 50,000 ₪ ליחידת מגורים/ מסחר/ משרדים/ מלונאות ולא יותר מעלויות השימור ובכפוף לאישור ועדת הסיוע.
הגשת מועמדות - לקבלת סיוע מקרן השימור ולסיוע מקצועי וארגוני להוצאת אישור שיפוץ, ניתן לפנות למרכז הסיוע לשימור בחברת עזרה וביצרון, על פי פרטי הקשר המופיעים מטה. לפרטים נוספים - עזרה וביצרון באתר העירוני או באתר הרשמי של עזרה ובצרון.

קרן הסכמי שימור

קרן הסכמי השימור הינו מנגנון סיוע* עירוני ואמצעי כלכלי– תכנוני אשר הוקם לצורך קידום השיפוץ בפועל של מבנים לשימור בהגבלות מחמירות המתקשים בביצוע השימור.

קרן זו הוקמה במטרה לאפשר למבנים לשימור בהגבלות מחמירות העומדים בתנאי הסף ובהתאם לפרמטרים לדירוג המועמדים לקבלת הסיוע (ראה פירוט המופיע מטה), לחתום על הסכם "מימון מקדים" עם העירייה בו הם מקבלים תמורה עבור יתרת זכויות הבנייה והתמריצים ומנגד הם מתחייבים לבצע את שימור המבנה. זכויות הבנייה יועברו באמצעות תב"ע בסמכות ועדה מקומית ברגע שיימצא מועמד מתאים. כך, העירייה מסייעת בפתרון הקושי אשר נוצר לעיתים בתהליך העברת הזכויות בקרב בתים משותפים וכן מגשרת על בעיית פערי הזמן הקיימת בין ביקוש להיצע.

מבנים לשימור בהגבלות מחמירות:

 

תנאי הסף והפרמטרים לדירוג המועמדים לקבלת הסיוע מקרן הסכמי השימור

א. תנאי סף:
קבלת ייפויי כח בלתי חוזרים מכל בעלי הזכויות במבנה לשימור המעידים על מינוי נציג מטעמם לצורך קידום הסכם "חלף הניוד" והסכמה לביצוע השימור בפועל במבנה (כולל נסחי טאבו עדכניים) על גבי טופס "הגשת מועמדות לקבלת סיוע מקרן הסכמי השימור" על ידי בעלי בניין לשימור עם הגבלות מחמירות.

 

ב. הפרמטרים לדירוג הזכאות לקבלת הסיוע:
מבנים שיעמדו בתנאי הסף שלעיל, מידת זכאותם לקבלת הסיוע תיבחן על פי הפרמטרים הבאים:
1. סה"כ זכויות הבנייה הניתנות להעברה מהמבנה
2. מצבו הפיסי של המבנה
3. בחינה תכנונית
4. בחינת מעורבות והשקעת המבנה בתהליך העברת הזכויות

 

הגשת מועמדות:

הגשת מועמדות תעשה באמצעות "טופס הגשת מועמדות לקבלת סיוע מקרן הסכמי השימור" על ידי בעלי בניין לשימור עם הגבלות מחמירות, כולל האסמכתות לפי הנדרש

 

* הסיוע העירוני יינתן בהתאם לתקציב העומד לרשות הקרן.

 

מועד אחרון להגשה:

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 01.07.16

מגרשים מקבלים:

 
 

תנאי הסף והפרמטרים לדירוג המועמדים המעוניינים בקידום הליך לתוספת זכויות

ככל, העקרון המנחה בהפעלת הסיוע העירוני ל"מגרשים המקבלים", יהיה באופן שמבטיח שמירה מירבית על כספי הקרן לטובת שימור מבנים.

 

 

להלן העקרונות לדירוג המועמדים:
א. תנאי סף: קבלת ייפויי כח בלתי חוזרים מכל בעלי הזכויות במגרש המעידים על מינוי נציג מטעמם לצורך קידום העברת זכויות בנייה למגרש באמצעות מנגנון קרן הסכמי השימור (כולל נסחי טאבו עדכניים) ביחד עם טופס הבקשה המופיע בהמשך.

ב. הפרמטרים לדירוג המועמדויות:
מועמדים שיעמדו בתנאי הסף שלעיל, מידת זכאותם תיבחן על פי הפרמטרים הבאים:
1. סה"כ הזכויות המבוקשות להעברה מהמגרש המוסר
2. צפי למימוש הזכויות בפועל/ סטטוס הפרויקט במגרש המקבל/ דחיפות הזכויות
3. מידת חיזוק מדיניות ו/או מטרות תכנוניות עירוניות נוספות.
4. מידת חיזוק אזורי תכנון

 

הגשת מועמדות:

יש להגיש מועמדות באמצעות טופס הגשת מועמדות לקידום הליך לתוספת זכויות במגרש מקבל באמצעות מנגנון קרן הסכמי השימור, כולל הטופס להמלצת צוות התכנון העירוני לתוספת הזכויות.

את המועמדויות יש להגיש ליחידה ליישום תכנון השימור באגף לתכנון העיר, בפרטי הקשר המופיעים מטה.

 

מועד אחרון להגשה:

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 01.07.16.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד