רישוי עסקים

היתר להצבת שולחנות וכסאות בשטח המדרכה לבתי אוכל

חוק העזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון) מאפשר לרשות הרישוי לתת היתר להציב שולחנות
וכיסאות ב"רחוב", כהגדרתו בחוק העזר, לשימושו של בית אוכל בלבד.
היתר זה ניתן רק לעסק בעל רישיון עסק תקף, או לעסק שנמצא בהליך רישוי תקין, ובקשתו לרישיון לא סורבה.
לא יינתן היתר לעסק הגורם מטרדים, לעסק שבקשתו לרישיון סורבה, או לעסק שניתן לו צו סגירה
שנכנס לתוקפו. גם במקרים שלעסק קיים היתר והוא מהווה מטרדים בסמכות העירייה לבטל את ההיתר באמצעות הליך שימוע לביטול היתר נלווה.

הגשת הבקשה

לקבלת ההיתר יש להגיש בקשה להיתר להצבת שולחנות וכיסאות. הבקשה תכלול טופס בקשה

ותרשים של שטח ההיתר: תרשים מגרש, תרשים סביבה, תרשים שטח הישיבה וכל מתקניו, לרבות השטח של המדרכה, שעליו יסומנו כל המכשולים שבמדרכה.
החל מתאריך ה-01.01.2018 יש להגיש בקשות להיתרים כולל חידוש בקשה להצבת שולחנות וכיסאות באמצעות המייל בכתובת המופיעה מטה, בצירוף המסמכים הנדרשים לכל בקשה (תכנית וכד').


יש לעיין במדריך להצבת שולחנות וכיסאות טרם הגשת הבקשה להיתר
פרטים נוספים, תרשימים ודוגמאות ניתן לעיין במדריך לרישוי הצבת שולחנות וכיסאות ופרגוד לבתי אוכל

טופס בקשה להיתר להצבת שולחנות וכסאות מחוץ לבית האוכל

חוק עזר עירוני לשמירת הסדר והניקיון התש"ם 1980 סעיף 41

תשלום היתרים - מקוון


הערה: הנוסח בדף זה הינו על פי תיקון אגף רישוי עסקים מיוני 2019

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד