רישוי עסקים

היתר להצבת שולחנות וכסאות בשטח המדרכה לבתי אוכל

חוק העזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון) מאפשר לרשות הרישוי לתת היתר להציב שולחנות
וכיסאות ב"רחוב", כהגדרתו בחוק העזר לשימוש בתי אוכל וברים בלבד (פריטים 4.2 א', 4.2 ב', 4.8)​​.​
היתר זה ניתן רק לעסק בעל רישיון עסק תקף, או לעסק שנמצא בהליך רישוי תקין, ובקשתו לרישיון לא סורבה.
לא יינתן היתר לעסק הגורם מטרדים, לעסק שבקשתו לרישיון סורבה, או לעסק שניתן לו צו סגירה שנכנס לתוקפו. גם במקרים שלעסק קיים היתר והוא מהווה מטרדים בסמכות העירייה לבטל את ההיתר באמצעות הליך שימוע לביטול 
היתר נלווה.

הגשת הבקשה

לקבלת ההיתר יש להגיש בקשה להיתר להצבת שולחנות וכיסאות. הבקשה תכלול טופס בקשה

בטופס כלול שרטוט של שטח ההיתר, שבעל העסק חייב למלא את שדות בטופס:
  • לציין בחלק ג' של הטופס, אזור הצבת שולחנות וכסאות, אורך ורוחב של שטח ההיתר במטרים
  • לציין אורך מעבר פנוי להולכי רגל במטרים, שטח במטרים מרובעים של אזור הצבת שולחנות וכסאות, מספר כסאות ומספר שולחנות וציון כל מכשול שקיים במקום (כמו עץ, פח אשפה, שביל אופניים ועוד). 
  • לציין את כל המתקנים, לרבות השטח של המדרכה, שעליו יסומנו כל המכשולים שבמדרכה.

הנחניות לקביעת אזורי ישיבה לאורך שדרות ירושלים

במקטע שבין דרך אילת לרחוב נס לגויים או ארליך נקבעו עקרונות להצבת שולחנות וכסאות וגם פרגוד. יש לתכנן את אזורי הישיבה בהתאם להנחיות. ​

הערה: הנוסח בדף זה הינו על פי תיקון אגף רישוי עסקים מיולי 2022

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד