הקצאת מקרקעין עבור עמותות ומלכ"רים

עיריית תל אביב-יפו מקצה לעמותות שונות נכסים ברחבי העיר ללא תמורה או בתמורה סמלית, כדי לאפשר לעמותות לקיים פעילויות שאינן למטרות רווח, לטובת החברה, הקהילה והתושב בתחומי החינוך, הספורט, התרבות, הרווחה והדת.

הקצאות נכסים / מקרקעין מבוצעות בהתחשב בצרכי העירייה ובכפוף למצאי העירוני בנכסים מתאימים. הנוהל העירוני

להקצאת מקרקעין מפרט בהרחבה מי זכאי להקצאה ומה צריך לעשות בכדי לקבלה. אין בנוהל זה או בקביעותיו כדי

לחייב את העירייה להעמיד נכסים לשימוש העמותות. 
 

בעיר פועלים באמצעות הקצאות מקרקעין בתי כנסת המופעלים על ידי העמותות השונות, אשכולות גנים של ויצ"ו ונעמ"ת,

מועדוני קשישים, עמותות ספורט, תנועות נוער, פעילות עניפה של עמותות הדואגות לבעלי צרכים מיוחדים כגון אקי"ם,

אילן, ניצן ואלו"ט, אמנים רבים הפועלים במקלטים דו תכליתיים, ועוד.
 
 שימו לב:

  • המקרקעין ניתנים לעמותות ללא תמורה או בתמורה סמלית. כל שאר עלויות הנכס, כגון ארנונה, אחזקה, חשמל, אגרות והיטלים, ישולמו על ידי העמותה.
  • ההקצאה ניתנת לתקופה של עד 5 שנים בכפוף למדיניות העירייה, למעט במקרים חריגים.

תהליך האישור להקצאת מקרקעין מורכב ולעתים אורך חודשים.

מה הם הנכסים?

  • נכסים ו/או מקרקעין אשר נמצאים בבעלות העירייה.
  • נכסים ו/או מקרקעין אשר נמצאים בחכירה של העירייה מגורמי המדינה כמו מינהל מקרקעי ישראל.
  • נכסים שהוקדשו על ידי גורמים פרטים לעירייה.

הנכסים העומדים להקצאה על פי תוכנית המתאר של העיר הם בניינים, דירות, חדרים במבנים בגדלים שונים, וקרקע ציבורית פתוחה בכל שטחי העיר תל-אביב-יפו.

מי יכול להגיש בקשה להקצאת מקרקעין?

להקצאת מקרקעין יכולה לפנות עמותה או גוף ציבורי העונה על כל התנאים הבאים:

 

1. העמותה רשומה ברשם העמותות.
2. לעמותה אישור ניהול תקין לפי רשויות המס.
3. לעמותה דוחות כספיים מאושרים.
4. מטרת העמותה להקים פעילות חברתית בעיר בתחומי הרווחה, חינוך, דת, ספורט או תרבות.
5. לעמותה רישיון עסק בתוקף (כאשר נדרש רישיון עסק למטרת ההקצאה).

תהליך הגשת הבקשה להקצאת מקרקעין

שלב א':

יש למלא טופס בקשה להקצאת מקרקעין, ולהגישו (חתום על ידי העמותה והמורשים) באופן פרונטלי לאגף נכסי העירייה, בכתובת המופיעה מטה. יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:

1. תעודה על רישום הגוף, מאושרת ע"י היועץ המשפטי של הגוף.
2. מסמכי יסוד מעודכנים.
3. אישור על ניהול תקין, מאת הרשם הרלוונטי.
4. דו"ח כספי מבוקר ומאזן בוחן אחרונים.
5. תקציב מאושר או הצעת תקציב לשנת הכספים הנוכחית.
6. אישור מעמד הגוף מאת רשויות מס ערך מוסף.
7. אישור שנתי מרשויות מס הכנסה.
8. אישור רישיון עסק - תקף.
9. סימוכין נוסף לנחיצות ההקצאה (אם ישנם).
10. אישורים ממשרדי ממשלה רלוונטיים.
11. אישור רו"ח בנוגע לשכר חמשת הבכירים בגוף המבקש.
12. פרוגרמה תכנונית.
 
אם ההקצאה דורשת פיתוח מקרקעין או בנייה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 
1. דו"ח המפרט עלות ביצוע הפרוייקט, בינוי + פיתוח.
2. דו"ח המפרט את עלות פיתוח המקרקעין.
3. הצגת תכנית כספית למימון, ציוד ואחזקת המבנה ותפעולו, בהתאם לשימוש המיועד.
4. הצגת אישור מספק בדבר מקורות מימון זמינים בערך 50% לפחות מעלות מימון הפרויקט.
 
 שלב ב': ועדה מקצועית של גורמים רלוונטים בעירייה דנה דיון ראשוני בבקשה. אם הבקשה נדחתה, ישלח מכתב שלילה בפקס לעמותה המבקשת.

שלב ג': לאחר הדיון הראשוני, תובא הבקשה לאישור הנהלת העירייה.

שלב ד': הבקשות מתפרסמות בעיתונות למשך 60 יום. הגורמים מבקשי ההקצאה ישאו בעלות הפרסום בחלקים שווים.

שלב ה': הבקשות מתפרסמות בעיתונות לצורך התנגדויות, למשך 45 יום נוספים. הגורמים מבקשי ההקצאה ישאו בעלות הפרסום בחלקים שווים.

שלב ו': כאשר אין התנגדויות הבקשות עוברות לאישור סופי של ועדת הקצאת מקרקעין.

שלב ח': לאחר אישור סופי של ועדת הקצאת מקרקעין עוברת הבקשה לאישור מועצת העיר.

שימו לב - הקצאות מקרקעין לתקופה שמעל 5 שנים מותנות באישור שר הפנים.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד