חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות.

 

איזה מידע? כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

 

איזה מידע לא?

 • מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, ביטחון הציבור, או ביטחונו או שלומו של כל אדם.
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין).
 • מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.
 • מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים.
 • מידע אשר נוצר לפני למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
 • מידע אשר איתורו/הפקתו מצריכים הקצאת משאבים בלתי סבירה.
 • מידע אשר לא ניתן לאתרו.
 • מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב.
 • מידע אודות פרטי מו"מ עם גוף או אדם מחוץ לרשות.
 • מידע אודות דיונים פנימיים, חוות דעת, המלצות וכיוצ"ב אשר התקיימו/ניתנו לצורך קבלת החלטה.
 • מידע שהוא סוד מסחרי/מקצועי.

נוהל הגשת בקשה למידע מעיריית תל אביב-יפו ואופן הטיפול בה

 • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה חופש המידע בעירייה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
 • מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה. ככל שהמידע המבוקש מצריך טיפול ו/או הפקה, ייגבו בנוסף לאגרת הבקשה גם אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.
 • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו של המבקש.
 • החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה בעירייה. החליטה הרשות לדחות את הבקשה, יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב.
 • הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

דיווח של הממונה לשנת 2020

אופן המענה לבקשה:
 • העירייה מסרה את כל המידע המבוקש: 462
 • העירייה מסרה את המידע באופן חלקי: 50
 • הטיפול הופסק בשל אי תשלום אגרה: 11
 • העירייה דחתה את הבקשות: 29
 • סך הכל: בקשות: 552

עילות דחייה מרכזיות:
 • סעיף 7 (ה) ו - 8(3) - המידע אינו מצוי ברשות העירייה או שאינו מצוי כמבוקש (אי חובת עיבוד)
 • סעיף 8 (1) - הקצאת משאבים בלתי סבירה
 • סעיף 8(4) ו - 20 - המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או שקיים הסדר אחר למסירת המידע
 • סעיף 9(א) (3) - פגיעה בפרטיות
זמני טיפול:
 • עד 30 יום - 49% מכלל הפניות
 • בין 31 ל-60 יום - 37% מכלל הפניות
 • בין 61 ל-120 יום - 14% מכלל הפניות

אגרות

תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט - 1999 מסדירות את תשלומי האגרות בגין הטיפול בבקשות לקבלת מידע.

 

סכומי האגרות (מעודכן לשנת 2016):

 • אגרת בקשת מידע - 20 ש"ח.
 • אגרת טיפול במידע - 30 ש"ח החל לכל שעה החל מהשעה הרביעית.
 • אגרת הפקת מידע - 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום, או פלט מחשב, לתקליטור - 2.5 ש"ח.

אפשרויות לתשלום אגרת בקשת מידע

 • קישור לתשלום מכוון של אגרת בקשת מידע, ישלח לאחר בחינה מקדמית של הבקשה על ידי ממונה חופש המידע.
 • משלוח המחאה בסך 20 ₪ אשר תצורף לבקשה לקבלת המידע.
 • קבלת שובר לתשלום האגרה במשרדי היחידה לפניות הציבור, בשעות הפעילות.
 • פנייה טלפונית ליחידה לפניות הציבור לקבלת שובר לתשלום אגרה באמצעות הדואר.
 • קבלת שובר לתשלום אגרה במסגרת הטיפול בבקשה שהוגשה (לאחר בחינתה המקדמית ע"י ממונה חופש המידע).

 

כל בקשה למידע נבדקת עם קבלתה בעירייה וזאת גם טרם תשלום אגרת הבקשה הקבועה בחוק.
ממונה חופש המידע בוחן את הבקשות בשיתוף יחידות העירייה ומעדכן בכתב את מבקשי המידע בדבר הבקשה לרבות בדבר הימצאות המידע ביחידות העירייה.

 

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לאדיר שטיינר, סגן מנהל השירות העירוני, פניות הציבור וממונה חופש המידע בלשכת ראש העירייה - פניות ותלונות הציבור.

 

לעיון במידע בנושאי איכות הסביבה

דיווח של הממונה לשנת 2019

אופן המענה לבקשה:

 • העירייה מסרה את כל המידע המבוקש: 337
 • בקשות להשלמת מידע או הבהרות: 94
 • העירייה מסרה את המידע באופן חלקי: 54
 • הטיפול הופסק בשל אי תשלום אגרה: 12
 • העירייה דחתה את הבקשות: 37
 • סך הכל: בקשות: 534

עילות דחייה מרכזיות:

 • סעיף 7 (ה) ו - 8(3) - המידע אינו מצוי ברשות העירייה או שאינו מצוי כמבוקש (אי חובת עיבוד)
 • סעיף 8 (1) - הקצאת משאבים בלתי סבירה
 • סעיף 8(4) ו - 20 - המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או שקיים הסדר אחר למסירת המידע
 • סעיף 9(א) (3) - פגיעה בפרטיות

זמני טיפול:

 • עד 30 יום - 47% מכלל הפניות
 • בין 31 ל-60 יום - 39% מכלל הפניות
 • בין 61 ל-120 יום - 14% מכלל הפניות


בקשות למידע מתאגידי העירייה יש להפנות אל מנהלי התאגידים העירוניים

דוח הממונה לשנים 2009 - 2018

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

  פרטים נוספים
 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

  פרטים נוספים
 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

  פרטים נוספים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד