רישוי ופיקוח בנייה

הגשה והסרת התנגדות לבקשה

הגשת ההתנגדות

ניתן להגיש התנגדות לבקשה להיתר בנייה באמצעות המערכת המקוונת להגשה והסרת ההתנגדות. המערכת מאפשרת להגיש התנגדויות רק במועדים המותרים לפי חוק. מעבר לכך, לא ניתן להשתמש במערכת זו להגשת התנגדויות.

 מי שהגיש התנגדות במסגרת הזמן הקבוע בחוק והתנגדותו לא התקבלה, יכול להגיש ערר אל ועדת הערר המחוזית.

 

אדם המגיש התנגדות באמצעות המערכת, יקבל בתוך דקות ספורות אישור בדואר האלקטרוני על הגשת ההתנגדות, אל כתובת הדואר האלקטרוני אותה הקליד במהלך הגשת ההתנגדות.

המערכת תעביר אל תיק הבניין עותק של כל התנגדות שהוגשה באמצעותה, וזאת בתוך 48 שעות לאחר הגשתה. פרק זמן זה נדרש מסיבות טכניות של מערכת המחשוב ואבטחת מידע.

בעותק שיועבר לתיק הבניין לא ייכללו שדות המידע הבאים של המתנגדים, משיקולי פרטיות: מספר זהות, כתובת דוא"ל ומספרי טלפון. כל שאר פרטי ההתנגדות (כולל מסמכים שצורפו להתנגדות שהוגשה) יופיעו בתיק הבניין לעיון הציבור בדיוק כפי שהוגשו, כמסמך PDF אחד שבו יאוגדו יחד הפרטים שהוקלדו בטופס האינטרנטי והקבצים שצורפו באמצעותו.

{{ lwi.linksClient.title }}

הסרת ההתנגדות

המערכת מאפשרת להסיר רק התנגדויות שהוגשו באמצעותה.
רק אדם שהגיש את ההתנגדות יכול להקליד בקשה להסרתה. אישור על הסרת ההתנגדות יישלח אל כתובת הדואר האלקטרוני המקורית של מגיש ההתנגדות, בתוך דקות ספורות לאחר שיקליד בקשה להסרת התנגדות - בדיוק כפי שקיבל אישור על הגשת ההתנגדות.
עותק מהבקשה להסרת התנגדות יועבר אף הוא אל תיק הבניין, באותו האופן בו מועברות בקשות להתנגדות.

טופס ההתנגדות המקורי לא יימחק מתיק הבניין, אשר יכיל הן את טופס ההתנגדות המקורי ואת את טופס הבקשה להסרתה.

{{ lwi.linksClient.title }}

דיון בהתנגדויות

ההתנגדות לבקשה תובא להחלטת ועדת המשנה לענייני רישוי.
במקרים חריגים, לפי שיקול דעתה של ועדת המשנה, הבקשה תידון בפני פורום מצומצם של חברי הוועדה, לפני הדיון בוועדה לשם שמיעת טענות הצדדים.
המלצת הפורום תובא לדיון בפני הוועדה..

החלטת הוועדה וערר

הודעה על החלטת הוועדה תישלח בדואר רשום אל הצדדים, וכן אל עורך הבקשה. כמו כן, פרוטוקול הוועדה יהיה זמין באתר האינטרנט (לאחר חתימתו).
ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה ועל דחיית ההתנגדות, אל ועדת הערר המחוזית.
פרטים על אופן ההתקשרות עם הוועדה המחוזית ניתן למצוא באתר של מינהל התכנון (ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב) בקישור זה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד