תכנון ופיתוח

העברת זכויות בנייה

 
 

העברת זכויות בנייה ממבנה למגרש מקבל הינה אחד מהתמריצים המרכזיים אותם מציעה תכנית השימור החדשה. העברת הזכויות מאפשרת לבעלי זכויות ולמשקיעים במבנים לשימור לממש את זכויות הבנייה המגיעות להם במגרש אחר

אחת מהמטרות המרכזיות בתכנית השימור החדשה הינה להחזיר "עטרה ליושנה". המשמעות היא שמבנים מקוריים וייחודיים שנבנו בעיר במהלך ההיסטוריה יחזרו למצבם המקורי, באמצעות שיקום ושחזור אלמנטים. בכדי שמהלך זה יקרום עור וגידים מציעה התכנית תמריצים רבים ליזמים ולבעלי בתים המשתתפים בתהליך.

התמריצים המדוברים הן זכויות בנייה הניתנות לכל יזם/בעלים, אשר מוענקות בין השאר בתור החזר ערך עבור ההשקעה שלו בשימור המבנה. במבנים לשימור רגיל, התכנית מאפשרת ליזם לממש את זכויות הבנייה הנוספות במבנה עצמו, בכפוף לאישורים שתפקידם לדאוג כי אופי וקווי המתאר הייחודיים של המבנה נשמרים. בסוג המבנים השני, הנמצאים תחת הקטגוריה "שימור בהגבלות מחמירות", לא ניתן לממש את זכויות הבנייה הנותרות במבנה עצמו - והתכנית מעודדת את ביצוע השימור במבנים אלה באמצעות העברה של זכויות בנייה ("מגרשים מוסרים") אל מגרשים אחרים בתחום התכנית המוגדרים כ"מגרשים מקבלים". נוסף על כך, כוללת התכנית הגדרות ותנאי סף למגרשים בעיר, שאליהם ניתן יהיה להעביר זכויות בנייה ("מגרשים מקבלים).

הוועדה המקומית – הליך מזורז

 
 

העברת הזכויות מתבצעת באמצעות תכנית בניין - עיר (תב"ע) בסמכות ועדה מקומית. תנאי עיקרי להעברת זכויות בנייה הוא התחייבות הבעלים לביצוע השיפוץ בהתאם להוראות מחלקת השימור. היתרון הבולט של תכנית בסמכות ועדה מקומית, הוא בכך שהיא מאפשרת לבצע העברה של זכויות בנייה ממבנים לשימור בדרך מהירה ויעילה. משך הזמן הנדרש להשלמת העברת הזכויות במסגרת תכנית נקודתית בסמכות ועדה מקומית הוא קצר באופן משמעותי: הכנה ואישור של תכנית "קטנה" בסמכות מקומית, מצריכה כשנה, לעומת תכנית בסמכות מחוזית שבה בממוצע נדרשות מספר שנים עד לאישור התכנית.

 

הוראות תכנית השימור מגדירות את היקף זכויות הבנייה שאפשר להעביר ממבנים עם הגבלות מחמירות ל"מגרשים מקבלים". היקף זכויות הבנייה נקבע על פי חישוב יתרת זכויות הבנייה הלא מנוצלות במגרש בתוספת תמריצים. מנגנון זכויות הבנייה להעברה מהווה למעשה חלופה למימוש הזכויות וכן כדי לעודד שימור המבנה באמצעות הבטחת מימון.

כדי למנוע פגיעה באזורים מקבלי הזכויות, קובעת התכנית היקף מקסימלי לתוספות בנייה שאפשר להוסיף באמצעות העברת זכויות וכן את הגובה המקסימלי שיותר באזורים השונים בעיר. כמו כן, התכנית קובעת שתוספת הזכויות לא תפגע בעיצוב הרחוב והסביבה של המגרש המקבל ולא תהווה מטרד לדיירי הסביבה. המגבלות התכנוניות על המגרשים המקבלים נקבעו במטרה להבטיח שתכנית השימור לא תגרום ליצירת מטרדים או נזקים תכנוניים במקום אחר בעיר.

מסלולים אפשריים להעברת זכויות ממבנים לשימור

  1. העברת זכויות "ישירה" - התקשרות ישירה בין המבנה לשימור (מגרש מוסר) לבין המגרש אליו מועברות הזכויות (מגרש מקבל).
  2. העברת זכויות באמצעות "קרן הסכמי השימור" - במקרים בהם בעלי המבנים בהגבלות מחמירות לא מצליחים לבצע התקשרות ישירה מול גורם פרטי (המגרש המקבל) או במקרים שאין התאמה בין מגרשים - אז ניתן יהיה להתקשר עם הוועדה המקומית בהסכם להבטחת מימון השימור ולהעברת זכויות הבנייה בעתיד

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד