רישוי עסקים

תכנון העסק והכנת תכנית

תקנות רישוי עסקים מחייבות כי לכל עסק הטעון רישיון תוגש תכנית לניהול עסק, חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך. מתאמת הרישוי תדרוש המצאת תכנית עסק כשאין בתיק הרישוי תכנית עסק עדכנית למבנה או לסוג העסק המבוקש. הדרישה לתכנית תימסר בעת קבלת המידע המוקדם במרכז שירות הלקוחות.
תכנית עסק תתבסס על תכנון העומד בחוק התכנון והבנייה ועל חוק רישוי עסקים.
רישיון העסק כפוף לתכנית מאושרת, ותכנית זאת חייבת להתאים למציאות. כל שינוי במציאות מחייב הגשת תכנית חדשה (תכנית שינויים).

ביום 28.3.2022 נכנסו לתוקף תקנות פטור ממסמכי בקשה על פי תקנה 11 ה', מספר 10074 התקנות מפרטות את סוגי העסקים שיידרשו להגיש מסמכים להגשת בקשה לרישיון, כגון: הגשת תכנית עסק, תרשים סביבה או מפה מצבית. להלן קובץ לרשימת עסקים הפטורים ממסמכי תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסקים - לקישור לקובץ.

טיפים לבחירת עורך תכנית

להלן טיפים חשובים לבחירת עורך תכנית, לצורך הכנת תכנית עסק:

א. הכנת תכנית עסק

תכנית העסק תוכן על גבי תבניה בנויה.

יש לכלול בתכנית את המסמכים הבאים ובסדר המפורט להלן:

 1. טופס ריכוז נתונים, כולל חישוב ופירוט שטחים - יש למלא את כל הפרטים בדף ההגשה. על המגיש להחתים את בעל העסק על התוכנית ולחתום בעצמו. על פי התקנות רשאי לחתום על התוכנית רק בעל מקצוע מורשה (מהנדס/הנדסאי בנין/ אדריכל/הנדסאי לאדריכלות). המהנדס יחתום על טופס "הצהרת בעל מקצוע מוסמך" (ע"פ חוק רישוי עסקים).
 2. תרשים סביבה - התרשים יהיה בקנה מידה 1:1250. בתרשים יש לסמן בקו מדגיש את מספר החלקה שבה מצוי העסק וכיוון צפון. יש לסמן לפחות 3 רחובות הסמוכים לעסק, או במידה שאין רחובות - לסמן את האתר כמו פארק, מגרש ספורט וכד'.
 3. תרשים המגרש - מפה מצבית בה מתוארים המגרש שבו נמצא העסק עם כל מתקניו בקנה מידה של 1:250, או 1:500 בעסקים גדולים. תרשים מצבי ו/או מפה טופוגרפית המשקפים את השטח הבנוי והלא בנוי. בחלקה יש לסמן את היקף (קונטור) של העסק בקו מודגש. את השטח הבנוי של העסק יש לקווקוו. אם העסק פרוס על כמה קומות, יש להכין תרשים נפרד לכל קומה. יש לסמן תרשים כללי של ביוב השפכים עד לנקודת חיבורו לביוב העירוני או לביוב מקומי (בור סופג). אם לעסק שירותים משותפים עם עסק אחר, יש לסמן את מיקומם, גישה ומרחק. בתרשים המגרש יש לסמן את הרחובות הגובלים עם העסק. יש לציין בתרשים את העסקים שלהם קיר משותף עם העסק המוגש ולציין את מהות העסקים האלה. יש לסמן מיקום בלוני גז.
 4. תכנית העסק - בה יתואר העסק בכל פרטיו: תכנון פנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים. תכנית העסק תהיה בקנה מידה של 1:100.
  תכנית העסק תכלול לפחות עם 2 חתכי אורך ורוחב בקנה מידה של 1:100 ואת מספר הקומות מעל ומתחת לעסק, יש להעביר חתך דרך השירותים. החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק. יש לסמן סידורי כיבוי אש בתוכנית.
  לבתי אוכל - יידרש סידור פנים העסק בקנה מידה של 1:50.
 5. תכנית בטיחות - יש לציין תפוסת קהל עם טבלה, פירוט בחלוקת שטחים. בעסקים שחייבים בתכנית בטיחות, יש להוסיף לתכנית אלמנטים בטיחותיים כמו ברזי כיבוי אש, רוחב פתחים, פתחי חירום, תאורת חירום, גנרטור. בעסק לאירועים המוניים תוגש תכנית בטיחות נפרדת חתומה על ידי מהנדס בטיחות הכוללת מפרט טכני ב-2 עותקים.
  הפירוט המלא של הדרישות מתכנית עסק מצויות בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)

 

בנוסף לתכנית העסק, נדרש מגיש התכנית להציג:

 1. ייפוי כוח לטיפול בתכנית מטעם בעל העסק
 2. תצהיר המגיש בדבר נכונות הנתונים המוצגים בתכנית
 3. טופס פרשה טכנית - לבתי אוכל בלבד
 4. פרשה טכנית לאטליזים וחנויות דגים - אפריל 2013

 

דגשים מיוחדים לתכנית עסק

 • עסק של עינוג ציבורי ועסקים עם ריכוז גדול של קהל - נדרש לשלב בתכנית העסק גם תכנית בטיחות שתוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות, ואליה יצורף נספח בטיחות בכתב באשר לסידורי הבטיחות.
 • עסקי מזון ובתי אוכל - בתכניות של בתי אוכל יש להוסיף תיאור של המטבח ואת תכנונו המפורט (בקנה מידה של 1:50).
 • מפעל מסוכן - נדרש "תיק מפעל מסוכן" על פי הוראות הרשות לאיכות הסביבה.
 • תכניות ייחודיות - בתכניות ייחודיות כמו אולמי שמחות, מפעלי מזון, בתי מרקחת, בריכות שחייה ובתי מלון, הסידור הפנימי של העסק יוגש לאישור משרד הבריאות.

 

מבנה שאין לו היתר בנייה, מבנה שנעשו בו שינויים מההיתר, או מבנה המשמש קהל רב - יצורף לתכנית טופס הצהרת מהנדס שלד בדבר יציבות המבנה והתאמתו לשימוש המבוקש.

ב. הגשת תכנית העסק לאישור

את התכנית, כולל כל הנספחים והמסמכים הנלווים, יש לצרף בעת הגשת בקשה מקוונת לרישוי עסקים.

ג. בדיקת התכנית ואישורה

מהנדס תכנון יבדוק את התכנית, ובמידת הצורך יכין דוח הערות והנחיות לתיקון התכנית וישלח אותו למגיש התכנית ולבעל העסק. מגיש התכנית יתקן את הדרוש תיקון ויגיש אותה שנית למהנדס התכנון.

על פי חוק רישוי עסקים, קיימת אפשרות להגיש את הבקשה עם תכנית שטרם אושרה, ותוך 21 יום לקבל תשובה אם התכנית מאושרות. במקרה זה עלול להיווצר מצב שבו דחיית התכנית תוביל לדחיית הבקשה - אם יוצא סירוב לבקשה על ידי יחידת תכנון ורישוי הנדסי, הדבר עלול לגרום להגשת כתב אישום נגד בעל העסק על ניהול עסק ללא רישיון.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד