בקשה לשינויים בהיתר - בסמכות מהנדס עיר


קיבלתם היתר בנייה? מזל טוב. עם זאת, לא תמיד התהליך מסתיים בשלב זה. במקרים מסוימים, לאחר קבלת היתר הבנייה נדרשת התאמה שלו לאילוצים תכנוניים המתגלים בזמן הביצוע.

לצורך ביצוע שינויים קלים במהלך הבניה, קיימות בחוק תקנות מיוחדות למסלול שינויים באישור מהנדס הוועדה, ללא צורך באישור הוועדה. בקשות אלו מוגשות על ידי עורך הבקשה המקורי במסגרת תוקף היתר הבניה, ללא צורך בתיק מידע, ודרך מערכת הרישוי המקוונת של תל אביב-יפו. הוצאת ההיתר לשינויים מתבצעת לאחר סיום הבדיקה של התאמת הבקשה לדרישות המסלול.

* מומלץ לקרוא את התנאים להגשה במסלול זה המפורטים בתקנות התכנון והבנייה (התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית), תשנ"ב-1992.

סוגי השינויים שניתן להתיר בהליך זה

בהליך זה ניתן לבקש את השינויים הבאים בתנאי שהם עומדים בתנאי הסף ושמהנדס הוועדה קבע כי אין בביצועם פגיעה עיצובית:

 1. שינויים בצורתם ובמיקומם של חלקי בנין ושל שלד הבנין, שיש בהם, לדעת המהנדס, שיפור בתפקודיו של הבנין או בעיצובו.
 2. שינויים בחלוקה של שטחי הבניה, אם אין בהם שינוי במספר הדירות, לענין תקנה זו, "דירה" - כהגדרתה בסעיף 145 לחוק.
 3. שינויים הטעונים היתר לפי סעיף 145 לחוק, בחלוקת השטחים הנועדים לחלקי השירות של הבנין, לפי תקנות חישוב שטחים, ובלבד:
  1. שלא יועברו השטחים שנועדו בהיתר להיות מתחת למפלס הכניסה הקובעת בבנין או מעליה.
  2. שסך כל השטח שמבוקש לשנותו, אינו עולה על 200 מטרים רבועים או חמישה אחוזים מכלל השטחים שנועדו בהיתר או בתכנית כשטחים למטרת שירות כאמור, הכל לפי הנמוך מביניהם.
 4. שינויים במספר הפתחים לבנין, במיקומם, בצורתם או בגודלם.
 5. שינויים במיתקנים הטכניים החיצוניים של הבנין והוספה או גריעה מהם, ובלבד שאינם שטחים בנויים, והשינויים אינם פוגעים בתיפקוד הבנין ובתנאי הסביבה.
 6. שינויים בבליטות ובמעקים.
 7. שינויים בחמרי הבניה ובגימור הבנין.
 8. שינויים במפלס הכניסה הקובעת לבנין ככל שהם מחוייבים, לדעת המהנדס, על פי שיקולים הנוגעים לגישה לבנין או לפיתוח השטח שמסביבו.
 9. שינויים בגובה כל קומה מקומות הבנין עד כדי 10 אחוזים, בדרך של הוספה לגובהה של קומה או גריעה ממנה, ובלבד שסך כל התוספות לא יעלה על 2 מטרים.
 10. שינויים בעבודות פיתוח בחצר הבנין, ככל שהם נוגעים לגבהים, למיקום שבילים, לרחבות, לחמרי גמר, גינון וכיוצא באלה.
 11. תוספת במספר המדרגות או גריעה ממנו, שינוי בצורתן או במידותיהן, בכבשים או במעקים ובלבד ששינויים אלה לא יפחיתו את אפשרויות השימוש, בידי נכים, באותם חלקי הבנין שמיתקנים כאמור נועדו לשרת.

תנאי סף להגשת הבקשה

 1. על היתר הבנייה להיות בתוקף.
 2. מומלץ לוודא כי נותר פרק זמן מינימלי של 60 יום בטרם פקיעת תוקף ההיתר. במקרה שההיתר המקורי אינו בתוקף וטרם עברו 6 שנים מתאריך הוצאתו, ניתן להגיש בקשה להארכת תוקף ההיתר. רק לאחר קבלת הארכת תוקף להיתר, ורק אם השינויים שבוצעו ניתנים לאישור בהליך זה, ניתן יהיה להגיש את הבקשה.
 3. הבקשה לשינויים תהיה חתומה בידי:
  * מבקש ההיתר.
  * האדם שערך את הבקשה להיתר שאליו מתייחסת הבקשה (כלומר, שמות עורך הבקשה ומבקש ההיתר יהיו זהים בבקשת השינויים ובבקשת הרישוי המקורית).
 4. השינויים המבוקשים לא יהיו סותרים את הוראות החוק, את תקנות התכנון והבנייה, את תקנות חישוב שטחים, את תקנות סטייה ניכרת ותקנות אחרות הקבועות בחוק.
 5. אין בשינויים המבוקשים תוספת לשטחי הבנייה הכוללים שאושרו בהיתר.
 6. אין בשינויים המבוקשים תוספת יחידות דיור.
 7. אין בשינויים המבוקשים תוספת קומות מעבר למספר הקומות בהיתר.
 8. השינויים המבוקשים אינם סותרים את ההנחיות המרחביות, או כל מדיניות אחרת של הוועדה המקומית שפורסמה באתר העירייה.
 9. אין בשינויים המבוקשים העברת שטחים מתחת לקרקע אל מעל הקרקע, ולהיפך. 
 10. סך כל השטח שמבוקש לשנותו אינו עולה על 200 מטרים רבועים, או על 5% מכלל השטחים שנועדו בהיתר או בתכנית להיות שטחים למטרת שירות, לפי הנמוך מביניהם.
 11. הבקשה אינה כוללת שינויים ברכוש המשותף או שינויים שבגינם נדרשת הקלה.

אופן הגשת הבקשה

 1. בקשה במסלול "התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס הוועדה" תוגש במערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב-יפו.
 2. לבקשה מסוג זה לא נדרש תיק מידע. בעת פתיחת הבקשה יש לבחור באפשרות זו במערכת רישוי מקוון.
 3. חשוב מאוד לכלול בתיאור הבקשה את פירוט כל השינויים המבוקשים ביחס להיתר.

דגשים בהליך הבקשה

 • עבור כל בקשה נדרש לבצע חישוב שטחים באמצעות מערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב-יפו.
 • במקרה של גריעת שטחים או כשאין שינוי במאזן השטחים, יש לוודא שהחישוב המתקבל תואם את הבקשה - כך שבטבלת השטחים המסכמת לא מופיע שמבוקשים שטחים או שהשטחים המבוקשים והשטחים המזוכים הם שווי ערך.
 • במקרים שבהם אין שינוי במאזן השטחים אך יש שינוי בחלוקת השטחים או שינוי בשימוש השטחים בתוך המבנה, יש לערוך את חישוב השטחים כך שבטבלה המסכמת השינוי שיוצג יהיה תואם את הבקשה.
 • אם אין כלל שינוי בשטחים, בשימוש שלהם או בחלוקה שלהם, ניתן לסמן את כל השטחים בקומה כ"קיים בהיתר".
 • במקרה שהשינויים אינם ניתנים לאישור באמצעות מסלול זה, יש לבחון את הגשת הבקשה במסלול רישוי מלא או מקוצר, לפי העניין.

דגשים המתייחסים לדרישות ולאישורים נלווים

 • אם נעשו שינויים בצורה או במיקום חלקי של שלד הבניין, יש לספק הצהרת מהנדס. בנוסף, יש לצרף מכתב נלווה מאת מהנדס השלד המפרט מהם השינויים שבוצעו ומדוע הם בוצעו.
  לאחר בדיקה מעמיקה של הבקשה, ייתכן שתידרש הגשת חישובים עדכניים לשינויים שבוצעו.
 • אם הבקשה המקורית הוגשה כבקשה לתוספת בנייה מכוח תמ"א 38 ומבוקשים שינויים בשלד הבניין, יש לבצע הליך בקרה הנדסית מחודש לבקשה באמצעות תיאום מוקדם מול הגורם האחראי על נושא קונסטרוקציה ותמ"א 38 במכון הרישוי. רק לאחר קבלת האישור כי השינויים המבוקשים אינם פוגעים בעמידות המבנה לרעידות אדמה, יהיה ניתן להגיש את הבקשה.
 • אם מבוקשים שינויים במערך התנועה, במקומות החניה או בדרכי הגישה אליהם (לאחר שעורך הבקשה בחן כי ניתן לאשרם בהליך זה), יש לצרף לבקשה נספח תנועה וחניה.
 • אם מבוקשים שינויים במרחבים המוגנים (לאחר שעורך הבקשה בחן כי ניתן לאשרם בהליך זה), יש לצרף לבקשה את הפירוט הנדרש ולהציג את אישור פיקוד העורף על גבי הבקשה, טרם קליטתה.
 • במקרה שנעשו שינויים בסדרי הבטיחות באש (לאחר שעורך הבקשה בחן כי ניתן לאשרם בהליך זה), יש לצרף נספח בטיחות באש, המפרט את השינויים המבוקשים.
 • במקרה שמבוקשים שינויים הדורשים את אישורו של יועץ הנגישות, יש לצרף הצהרת יועץ נגישות, לרבות התייחסות לשינויים.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: