צו ארנונה

{{ lwi.linksClient.title }}

מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז - 2007. 

מועצת העירייה רשאית לחרוג מהוראות מסויימות בתקנות הסדרים בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר.
תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מ-1 בינואר של אותה שנה.


דברי ההסבר

מתייחסים אך ורק לשינויים בצו הארנונה המובאים להחלטת מועצת העירייה. דברי ההסבר אינם מתייחסים לשינויים המחוייבים על פי דין. במסגרת החלטתה על הטלת ארנונה קובעת המועצה אם לאשר שינויים אלה במלואם או בחלקם או לדחותם. חלק מהשינויים מותנים, כאמור, על פי דין בקבלת אישור שר הפנים ושר האוצר. הנוסח הקובע של צו הארנונה הוא הנוסח כפי שקבעה מועצת העירייה, בכפוף לאישור חריג של שר הפנים ושר האוצר, ככל שנדרש.
לידיעה: משנת 2022 אישורי השרים החתומים כלולים בחוברת צו הארנונה.
* כל המסמכים בדף זה מונגשים. ייתכן פער בין מועד פרסום המסמכים למועד פרסומם המונגש, עמכם הסליחה
חזרה לתחילת העמוד