רישוי עסקים

הגשת בקשה לרישיון עסק ובדיקתה

סוג הבקשות:
בקשה לרישיון עסקים, בקשה להיתר מזורז א', בקשה להיתר מזורז ב', בקשה לרישיון בעל יסוד תצהיר, בקשה לרישיון או היתר עקב שינוי בעלות, בקשה לחידוש רישיון, בקשה לרישיון עקב פטירת בעל העסק.
סיבות לבקשה:
עסק חדש, חידוש רישיון, שינוי בעלות בעסק, פטירת בעל העסק, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מהות, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח, הקטנת שטח. 

במקרה בו העסק אינו תואם את השימוש בנכס על פי היתר הבניה או את רשימת השימושים המותרים על פי תכנית המתאר המוטלת על המקום (תב"ע), יש לצרף בקשה להיתר לשימוש חורג.

 
מערכת רישוי עסקים מקוון >>

עסקים שלי / סטטוס רישוי עסקים >>

הגשת הבקשה

על בעל העסק או מיופה כוחו להגיש את הבקשה המלאה (כולל המסמכים הנדרשים) במערכת רישוי עסקים מקוון. את כולל תשלום אגרת רישוי עסקים.
הערה – בקשה ליציאת שותף מהעסק לא כרוכה בתשלום אגרה.
הבקשה לרישיון עסק מוגשת לרשות הרישוי העירונית.


מסלולי רישוי מקוצרים להוצאת רישיון עסק:
א.    מסלול רישוי תצהיר – קבלת רישיון עסק עד 21 ימים.
ב.    מסלול רישוי מזורז א' – קבלת היתר מזורז א' ל- 180 ימים בתוך 21 ימים.
ג.      מסלול רישוי מזורז ב' – קבלת היתר מזורז ל- 180 ימים בתוך 49 ימים.
היתר מזורז הוא היתר הניתן על ידי רשות הרישוי לעסקים בהליך מקוצר, לפני מתן הרישיון הרגיל. במסלול המקוצר יוכלו בעלי עסקים לפתוח את העסקים גם ללא ביקורת מוקדמת בעסקים או לעבור ביקורת במועד מאוחר יותר, כשהעסקים כבר פתוחים, הכל על פי דרישות מסלול ההיתר המזורז.
בעלי עסקים שיעמדו בתנאי הסף של המסלולים המקוצרים, יהיו חייבים לקבל היתר דווקא במסלול זה, ולאחר שיגישו תצהירים, מסמכים וחוות דעת נדרשות, יוכלו לקבל היתר מזורז או רישיון בתוך זמן קצר ולהפעיל את העסקים כחוק. בעלי עסקים שאינם עומדים בתנאי הסף להגשת בקשה להיתר מזורז, כגון עסקים שכבר מופעלים, או בעלי עסקים שהורשעו בשלוש השנים שקדמו לרישיון בעבירה לפי חוק רישוי עסקים, לא יוכלו להגיש בקשה במסלולים, והם יופנו להליך הרישוי הרגיל.


 על הבקשה לרישיון לכלול:

 1. טופס בקשה מקוון - יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה במלואו, לרבות פרטים ליצירת קשר עם בעל העסק - דוא"ל ומספר טלפון נייד.
 2. תכנית עסק (קיימת או חדשה) חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק - אדריכל או מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים. התכנית תכלול אישור או חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס ושירות, תכנית בטיחות (בהתאם להנחיות מהנדס תכנון אם תידרש)
 3. תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק.
 4. מספר לקוח בארנונה - מספר חוזה ארנונה.
 5. חוזה שכירות או חוזה רכישה בשלמותו.
 6. תעודת זהות + צילום תעודת הזהות.
 7. אישור רשם החברות + מינוי מנהלים בחברה (רק עסקים שהם חברה בע"מ).
 8. מסמכים נוספים שיידרשו על ידי האגף לרישוי עסקים (בשלב התכנון).
 9. במקרה בו הבקשה מוגשת ע"י יורשים של בעלים קודמים יש לצרף לטופס הבקשה גם תעודת פטירה של הבעלים הקודמים וצוואה בו מצוין מיהם היורשים החוקיים, או מכתב מעו"ד המאשר מיהם היורשים.
 10. טפסים בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלויות חתומים ע"י מורשה נגישות מתו"ס ושירות.

 

חישוב גובה אגרת בקשה לרישיון עסק

התשלום מחושב בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה (למשל, עבור מסעדה והופעות אמנים במקום – הסכום לתשלום יחושב על פי שני פריטי רישוי אלה).
תעריפים וערוצי תשלום

 

על בעל העסק להגיש את הבקשה במערכת רישוי עסקים מקוון.
לאחר הגשת הבקשה לרישוי עסק, יינתן אישור על הגשת הבקשה בו יפורטו כל העיסוקים בהם יטפלו הגורמים השונים, ומגבלות כלליות הנוגעות לעסק.

 

דגשים מיוחדים עבור בקשות דחופות

בשלב הגשת הבקשה לרישיון יש לציין אם קיימת דחיפות מיוחדת לטיפול בבקשה מהטעמים הבאים:

 • העסק ממתין לרישיון בטרם ייפתחו שעריו.
 • עסק עתיר סיכון/קהל.
 • העסק נתון בהליך משפטי או שניתן לו צו סגירה מינהלי או שיפוטי.
 • הרישיון דרוש לשחרור סחורה מהנמל.
 • הרישיון חיוני לחוזה מיוחד שבלעדיו ייפגע העסק קשות.

בקשה להשגה

ע"פ סעיף 7 ג' 5  לחוק רישוי עסקים ופרק ד' 2 לתקנות רישוי עסקים, ניתן להגיש השגה  על החלטה או על  דרישות רשות הרישוי או נותן רישוי,  ל"גורם מוסמך ארצי",  עבור סוגי עסקים שלגביהם פורסמו מפרטים אחידים  ממשלתיים.

"השגה" - על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר. ראה הרחבה בנוהל השגות לעסקים באתר העירוני.


השגה של נותני אישור ממשלתיים (משטרה, כיבוי אש, משרד החקלאות, משרד הגנת הסביבה, משרד העבודה, משרד הבריאות)

בקשה למידע תקדימי

על פי חוק רישוי עסקים ניתן לקבל מידע מוסמך ומלא על דרישות הרשויות השונות מהעסק המבוקש. המידע מותנה בהגשת תכנית וכרוך בתשלום אגרה. יש להגיש לרשות או לגוף הרישוי המבוקש ממנו המידע מקדמי תוך 30 יום. לבקשת מידע מקדמי יש לצרף תכניות הנדסיות מלאות כפי שנקבע בחוק רישוי עסקים וטופס בקשה למידע מקדמי.

בקשה להעתק רישיון

במקרים שהרישיון לא התקבל בדואר, או אבד, או הושחת ניתן להגיש בקשה בטופס להעתק​ רישיון​ ולשלם אגרת רישוי עסקים, מחצית מסכום האגרה.

בדיקת הבקשה ותהליך אישורה (לצורך המשך התהליך)

ראש העיר הסמיך על פי חוק את מנהל האגף לרישוי עסקים לשמש ראש רשות הרישוי בתל אביב-יפו.

רשות הרישוי תדון בבקשה במסלול רגיל בתוך 21 יום ותחליט אם להמשיך בתהליך או לדחות את הבקשה.
רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון אם לא צורפו לבקשה המסמכים הדרושים.

במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירוב וינומקו הנסיבות לסירוב.

 

אישור הבקשה בידי גורמי הרישוי

על פי חוק רישוי עסקים, ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), נדרש העסק לקבל את אישורם של גורמי רישוי עירוניים ושל "נותני אישור", שהם משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים, ואישורם הוא תנאי לקבלת רישיון העסק.
רשות הרישוי תקבע את הגורמים שאישורם נדרש לרישיון לעסק, על פי צו רישוי עסקים ולגורמים נוספים על פי הצורך, ותפנה אליהם את הבקשה לקבלת חוות דעת.

 

גורמי רישוי עירוניים שאישורם נדרש:

 

גופים ממשלתיים שאישורם נדרש:

צו רישוי עסקים קובע את נותני האישור הנדרשים לכל עסק.

 

נותני האישור הממשלתיים הם:

 

משרדי ממשלה נוספים שאישורם יידרש לעסקים מיוחדים:

כדי להתכונן לביקורת של מבקר אזורי מאגף רישוי עסקים, ניתן למצוא במאגר טפסי רישוי עסקים את כל סוגי רשימות התיוג (צ'ק ליסט) לבדיקת כל סוגי העסק.

 

הטפסים לביקורת:

ביצוע ביקורת ע"י גורמי הרישוי

כל גורם רישוי יערוך ביקורת בעסק, בפרק זמן שנקבע בחוק לכל מסלול רישוי עסקים שהוגש ממועד הגשת הבקשה, ויכין דוח ביקורת הכולל דרישות לביצוע לקבלת אישור או אישור.
הביקורת תתבסס על רשימת התיוג והמפרטים האחידים המותאמים לסוג העסק ולבקשת בעל העסק.
בכדי לקדם את תהליך קבלת הרישיון, באחריות בעל העסק לוודא הגעת גורמי הרישוי השונים לביצוע ביקורת. במקרה בו לא הגיע גורם רישוי לעסק בתוך 14 יום, על בעל העסק לפנות לגורם ישירות ולתאם הגעתו.

רשימת גורמי רישוי לבקשה לרישיון

קבלת תשובות גורמי הרישוי השונים

תשובות גורמי הרישוי השונים יישלחו בדואר או בדואר אלקטרוני.
ניתן לעקוב אחר התהליך ולצפות בתשובות גם באמצעות אתר האינטרנט העירוני – מערכת מקוונת לבדיקת סטטוס תחנות רישוי.
מערכת זו נועדה לשימוש בעל העסק ומגיש הבקשה לרישוי עסק, ופעילה מרגע פתיחת הבקשה. במערכת ניתן לקבל מידע אודות פרטי הרישוי, סטטוס תחנות הרישוי והסבר מפורט אודות הסטטוס ופרטים אודות היתרים נלווים כגון היתר לילה, שולחנות וכסאות, פרגוד ועוד. לצורך כניסה למערכת יש להצטייד במספר תיק הרישוי ומספר תעודת זהות של בעל העסק או ח.פ. של חברה בע"מ.

סוגי סטטוס הבקשה של גורמי הרישוי

במסלול הרגיל לאחר בדיקת כל גורמי הרישוי, יתקיים אחד מהמצבים הבאים:

 1. אישור
  רשות הרישוי תוכל להנפיק רישיון עסק רק לאחר קבלת אישור של כל גורמי הרישוי.
 2. תנאים מוקדמים (סטטוס "טיפול")
  במידה וחלק מגורמי הרישוי אישרו אך הציבו תנאים – יש להוכיח עמידה בתנאים אלה באמצעות ביצוע הדרישות ולדווח על כך לגורמים השונים. גורם הרישוי יבצע ביקורת חוזרת בעסק לווידוא ביצוע הדרישות והעמידה בתנאים, בכדי לתת את אישורו הסופי.
  חשוב מאוד:
  יש למלא את דרישות הגופים השונים במהירות ולדווח להם על תיקון הליקויים בתוך 21 יום.
  אם נדרש זמן נוסף, באחריותך לבקש מגורם הרישוי המתאים אורכה לביצוע הדרישות, בכדי למנוע הוצאת סירוב לבקשה. את הדיווח על תיקון הליקויים מומלץ לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס ישירות לנותן האישור.
 3. סטטוס היתר זמני
  סטטוס היתר זמני יינתן לפרק זמן קצוב, עד שנה, במקרים הבאים:
  1. גורם הרישוי נתן אורכה לבעל העסק לביצוע הדרישות והתנאים שהוגדרו.
  2. חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגופים השונים והם לא השיבו, וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנשלחה להם תזכורת ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה.
   ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית.
 4. סירוב
  סירוב עלול להינתן עקב אי התאמה של התכנית או של סוג הבקשה למציאות בשטח, או אי ביצוע הדרישות בזמן שהוקצב. על פי חוק, הסירוב צריך להיות בכתב ומנומק.
  במידה ואחד או יותר מגורמי הרישוי מוציאים סירוב – לא ניתן לקבל רישיון. במקרים אלה יש להסדיר את הנושא מול כל גורם רישוי שסירב.
  אם אחד מגורמי הרישוי יודיע על סירובו למתן רישיון, רשות הרישוי תודיע על כך בכתב לבעל העסק.


לידיעתך, במקרה של סירוב הפיקוח העירוני ימליץ למערכת המשפטית בעיריית תל-אביב-יפו להגיש תביעה לבית המשפט בגין ניהול עסק ללא רישיון.

דרכי ערעור על דרישות נותני האישור / סירוב לבקשה

 • ביקורת עסקים והנדסה - פנייה למנהל המחלקה או למנהל אגף רישוי עסקים. לטופס השגה לעסקים.
 • משרד הבריאות – ערעור יוגש למהנדסת מחוז תל-אביב לבריאות הסביבה.
 • משטרה – ערעור יוגש למפקד המרחב בו פועל העסק (מרחב ירקון, מרחק יפתח או מרחב דן).
 • כיבוי אש – ערעור יוגש למפקד מחלקת כבאות והצלה בתל-אביב-יפו או למפקח ראשי לכבאות ולהצלה.
 • איכות הסביבה – ערעור יוגש למשרד להגנת הסביבה (למנהל מחוז תל-אביב).
  ניתן להגיש ערעור גם לבית המשפט לעניינים מנהליים.

בקשה להיתר לשימוש חורג

במהלך הבדיקה ההנדסית לעיתים נמצא כי השימוש המבוקש לעסק אינו תואם את השימוש על פי היתר הבניה או את רשימת השימושים המותרים על פי תכנית המתאר המוטלת על המקום (תב"ע). לשם כך, נדרש בעל העסק להוציא היתר לשימוש חורג מאת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל העסק ויתבצע מול אגף רישוי עסקים במסגרת תהליך הרישוי, לבקשת בעל העסק.
דוגמאות למקרים המצריכים היתר שימוש חורג: הפיכת דירת מגורים למספרה, ניהול עסק ייצור באזור המיועד למגורים, שינוי מבנה תעשייה למסעדה ועוד.
למידע נוסף על תהליך קבלת היתר לשימוש חורג

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד