SRV_ADD:[03] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

אגרות בנייה

בדיקת מחלקת השבחה

מרכז הרישוי יעביר עותק אחד של התכנית הסופית למחלקת ההשבחה שבאגף הכנסות מפיתוח לבדיקה אם יש חבות בהיטל השבחה. שמאי יבדוק את הבקשה ושומת הוועדה נשלחת למבקש. תשלום היטל ההשבחה מתבצע בדרך כלל עם תשלום אגרות הבנייה והוא מהווה תנאי להוצאת היתר.

לידיעתך, היטל ההשבחה חל על בעל הנכס, על פי חוק, ולכן אם מגיש ההיתר אינו הבעלים הרשום של הנכס (שוכר למשל), הוא לא יוכל להוציא היתר עד שהבעלים ישלם את החוב במלואו.

הכנת שומה נמשכת כשבועיים. תשלום ההיטל ההשבחה באחריות מבקש ההיתר.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: