עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

בתאריך 1 לאוגוסט 2014 נכנסו לתוקף תקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר. 

ניתן לקבל הסברים הקשורים לתקנות אלה באתר משרד הפנים.

כל העבודות, המפורטות בתקנות, מותנות בעמידה במגבלות ובהנחיות הבאות:

 


דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר יש לבצע דרך אתר מנהל תכנון על ידי מילוי טופס מקוון - דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.