רישוי ופיקוח בנייה

עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

בשנת 2014 נכנסו לתוקף תקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר הכוללות את רשימת העבודות והתנאים לביצוע. ניתן לקבל הסברים הקשורים לתקנות אלה באתר מינהל התכנון. כל העבודות, המפורטות בתקנות, מותנות בעמידה במגבלות ובהנחיות הבאות:


שימו לב: כל האחראיות על בדיקת עמידה בתנאים וביצוע עבודות פטורים מהיתר מוטלת על בעל הנכס.

כדי לסייע לתושבים בהבנת הנחיות הקשורות לעבודות הפטורות מהיתר באגף רישוי ופיקוח על הבנייה נפתח שירות יעוץ טלפוני הפועל בשעות אחר הצהריים.

השירות כולל:

1 הפנייה לתקנות ומסמכים הרלוונטיים לנושא של העבודה המתבקשת.
2. הסברים על הרשום בתקנות ובמסמכים הרלוונטיים לנושא של הפנייה.​


לקביעת מועד השיחה אפשר לפנות למוקד טלפוני הנדסי בפרטי קשר המופעים בהמשך הדף.

*שימו לב: השיחה מטלפון עירוני ללא מספר מזוהה.

רשימת העבודות והמבנים הפטורים מהיתר

לשימושכם, להלן רשימת העבודות והמבנים הפטורים מהיתר מתוך התקנות, על פי סדר הופעתן
(לכל עבודה ומבנה שיש להם התייחסות בהנחיות המרחביות מצורפת הפניה לפרקים הרלוונטיים):

גדרות ושערים:

 1. גדר וקיר תומך - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, סעיף 2)
 2. גדר המוקמת בידי רשות
 3. גדר בשטח חקלאי
 4. גידור מתקן תשתית
 5. גדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע
 6. מחסום בכניסה לחניה ושער - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיפים הבאים: 02.23, 02.28)

גגונים, סככות ומצללות*:

 1. גגון, סככת צל, סוכך מתקפל - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 2.20, 3.47-3.40), (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, 03.06 ג, 03.08)
 2. מצללה (פרגולה) - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיפים הבאים: 03.06 ג, 03.07), (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 3.39-3.37)

* שימו לב: ייתכן שבכתובת המבוקשת קיימת מגבלה העלולה להשפיע על הפטור למצללה או לגגון. לקבלת מידע מדויק עבור הנכס המבוקש, מומלץ לפנות טרם ביצוע העבודות אל המוקד הטלפוני ההנדסי של אגף רישוי ופיקוח באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה.


שימושים נלווים למבנה:

 1. פרטי עזר - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 3.54, 3.55), (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיפים הבאים: 06.01, 06.02) 
  שימו לב: להקמת נקודת טעינה לרכב חשמלי הממוקמת בתחום המגרש נדרש לעמוד בהנחיות של רשות החשמל להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי.
 2. שלט - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 3.53), (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה)
 3. מתקן לאצירת אשפה
 4. מכונה לאיסוף מכלי משקה
 5. סורגים - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיף הבא: 3.17)
 6. דוד מים, דוד שמש וקולטים - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיף הבא: 6.11)
 7. מזגן, מערכת מיזוג אויר או מערכת טיהור אויר - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 3.22, 3.23, 3.30-3.25), (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיף 06.12)
 8. החלפת רכיבים בבניין
 9. החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי

מבנים טכניים

 1. מבנים טכניים
 2. מתקן טכני להשנאה ולהגדלת אספקת חשמל
 3. מתקן לניטור אויר
 4. מתקן פוטו- וולטאי - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 6.10-6.5)
 5. חיבור מתקן גז טבעי לצריכה - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיף 06)

מבנים ועבודות זמניים

 1. מבנה זמני
 2. סגירה עונתית
 3. עבודות זמניות
 4. מנהרה חקלאית ורשת צל
 5. מחסן ומבנה לשומר
 6. מחסן - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, דגש לסעיפים הבאים: 03.06 ה)
 7. מבנה לשומר

עבודות פיתוח ושיפור נגישות

 1. ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה, סעיפים: 03.01, 03.06 ד)
 2. שיפור נגישות לבניין ובתוכו - (הנחיות מרחביות לפיתוח המגרש והסדרי חניה)

אנטנה, צלחת קליטה ותורן

 1. אנטנה, צלחת קליטה ותורן - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 6.10-6.5)
 2. הוספת אנטנה למתקן שידור קיים - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיף הבא: 6.12)
 3. הוספת אנטנה על עמוד חשמל - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיף הבא: 6.12)
 4. תורן למדידה מטארולוגית
 5. תורן ומתקן ניטור רעש
 6. אנטנה ותורן למתקן של חובבי רדיו - (הנחיות מרחביות לתכנון ועיצוב הבניין, דגש לסעיפים הבאים: 6.10-6.5)

הריסה ופירוק

 1. הריסה
  הערה: במסגרת עבודות הפטורות מהיתר אפשר להרוס רק מבנה שבנייתו פטור מהיתר.

דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר יש לבצע דרך אתר מנהל תכנון על ידי מילוי טופס מקוון - דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.

אחריות על בדיקת עמידה בתנאים וביצוע עבודות פטורות מהיתר מוטלת על בעל הנכס.

מומלץ לתושבים הנעזרים בבעלי מקצוע לבדיקת התאמה / ביצוע של עבודה פטורה מהיתר להשתמש בטופס הצהרת המבצע על התאמה לתקנות עבודות והמבנים הפטורים מהיתר, ולצרף את הקובץ החתום לדיווח לעירייה על ביצוע העבודה.

פטור מהיתר עבור הקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית

במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו- 2022), התשפ"ב - 2021, תוקן חוק התכנון והבניה והוספו לו סעיפים 266ג3 עד 266ג7.
התיקון נוגע לפטור מהיתר בניה עבור הקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית וכן החלפת מתקן קיים, הוספת אנטנה למתקן קיים והוראת שעה של שלוש שנים מיום 18.11.21 לפטור מהחלפה או חיזוק של תורן שהוא חלק ממתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית.
הוראת הפטור אינה חלה על מבנים לשימור, בתחום חוף הים, בגן לאומי ובתחום אתר עתיקות מוכרז.
עיצוב המתקן והשתלבותו בסביבה נדרש לבצע בהתאם להנחיות מרחביות.
בחוק נקבע כי על בעל הרישיון למסור הודעה לרשות הרישוי המקומית על סיום עבודות ההתקנה בליווי הצהרה כי עמד בתנאים הקבועים בחוף ואישור מהנדס מבנים, כאשר לגבי עבודת החלפת תוקן תימסר גם הודעה מקדימה לפני תחילת ההודעה.
דיווח על ביצוע עבודה פטורה מהיתר בניה עבור הקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית בצירוף כל המסמכים הנדרשים בחוק יש להעביר בדואר אלקטרוני ptorheiter@mail.tel-aviv.gov.il

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד