SRV_ADD:[01] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

חינוך

רישום לבתי ספר יסודיים

בדף זה:

מערכת החינוך בתל–אביב-יפו ערוכה ללוות את ילדכם ואתכם בשלבי ההסתגלות לאורך כל השנה, עם צוותי חינוך מיומנים, שיהפכו בעבורם את תהליך הכניסה לכיתה א’ לחוויה חיובית ונעימה.
השנה, לראשונה, הרישום יתבצע באתר האינטרנט העירוני. הורים ללא גישה לאינטרנט יוכלו להירשם במזכירויות בתי הספר במועדים המפורסמים בהמשך. בעלי דרכונים יירשמו במרכז הרישום.

מועדי רישום

 

 • באתר האינטרנט העירוני -

  מיום ראשון, 29 בינואר 2017 (ב' בשבט תשע"ז), עד יום חמישי, 16 בפברואר 2017 (כ בשבט תשע"ז) כולל.

 • במזכירות בית הספר האזורי-

  בימים ראשון עד חמישי, בשעות 13:00-9:00

  בימי שלישי, 7 ו- 14 בפברואר 2017 גם בשעות 16:00- 18:00
  ביום שישי, 3 בפברואר 2017 בשעות 9:00 - 12:00

הגשת מועמדות למסגרות ייחודיות:
לתשומת לבכם: אפשר להגיש מועמדות לבית-ספר ייחודי או על-אזורי אחד בלבד. הגשת מועמדות לשני בתי-ספר ייחודיים או על-אזוריים - תביא לביטול המועמדות בשני בתי-הספר.

השנה, לבתי הספר: אג'יאל, הפתוח-הדמוקרטי, טבע ולזרם המשותף (בבית הספר דרויאנוב) – יוגשו בקשות העברה במעמד הרישום ובתקופת הרישום בלבד.

 • אג'יאל - יתקבלו ילדי גן חובה שיירשמו לכיתה א'. בין שאר המבקשים תתקיים הגרלה.
 • הפתוח-הדמוקרטי - יתקבלו ילדי גן חובה שיירשמו לכיתה א'. בין שאר המבקשים תתקיים הגרלה.
 • טבע- תתקיים הגרלה בין כלל מגישי בקשות ההעברה.
 • הזרם המשותף - יש למלא את השאלון המצורף בדף זה ולצרפו לבקשת ההעברה. תהיה העדפה לילדי המשך, בוגרי הגן המשותף, ובין שאר המבקשים תתקיים הגרלה.
 • אמנויות - לאחר הרישום לבית הספר האזורי, יוצגו המועמדויות, יערכו תצפיות ותתקיים הגרלה.

 *הצגת מועמדות או הגשת בקשת העברה יתאפשרו  למתגוררים בעיר בלבד.
*ימים פתוחים - בתאריכים 3, 10 בפברואר 2017.

רישום

השנה, הרישום יתבצע באתר האינטרנט העירוני. ניתן להירשם לבית-ספר אזורי אחד בלבד. הורים ללא גישה לאינטרנט יוכלו להירשם במזכירויות בתי הספר, במועדים המפורטים מעלה.

בעלי דרכונים יירשמו במוקד הרישום בתחנה המרכזית.


לידיעתכם, רישום כוזב הוא עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.

 

מסמכים נדרשים

המסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:

 • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים בפועל. תעודות הזהות יכללו את הספח שבו פרטי הילד.
 • העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות

אם אתם עונים על אחד הקריטריונים האלו עליכם להצטייד בנוסף במסמכים:

{{ tab.tablesClient.title }}

 • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

 • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

שיבוץ

לידיעתכם, אם מספר התלמידים יעלה על המספר שייקבע לאותו בית-ספר, הרשות תווסת את עודף התלמידים, בהתאם לשיקול דעתה, בהתבסס על הקריטריונים המפורטים להלן:

 1. אם הרישום נעשה לאחר מועד הרישום הרשמי, אין הרשות מתחייבת לשבץ את התלמיד לבית-הספר האזורי השייך למקום מגוריו.
 2. בבתי-הספר שבהם יש חטיבה צעירה, תינתן עדיפות לילדים העולים ממנה לכיתה א'.
 3. מרחק גאוגרפי
 4. מדיניות ושיקולי דעת מקצועיים
  טפסי הרישום יהוו שיבוץ סופי, אלא אם התקבלה הודעה אחרת בדואר רשום במהלך פגרת הקיץ.

בקשה לשינוי שיבוץ בית-ספר אזורי (כיתה א' בלבד)

 
 

 

טופס בקשה לשינוי שיבוץ מבית הספר האזורי לבית ספר אחר ניתן לקבל במזכירות בית הספר האזורי בלבד. את הבקשה יש להגיש במזכירות בית הספר האזורי, אך ורק לאחר רישום ילדכם לבית הספר האזורי אליו הוא שייך.
 

 

מועד הגשת בקשות לשינוי שיבוץ


ניתן להגיש בקשה לשינוי שיבוץ לכיתה א', בתקופת הרישום בלבד, קרי בתאריכים 29 בינואר עד 16 בפברואר 2017, באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה.
את הבקשה ניתן להגיש רק לאחר רישום הילד לבית הספר האזורי אליו הוא שייך.
לאחר הרישום ניתן לקבל טופס בקשה לשינוי שיבוץ מבית הספר האזורי לבית ספר אחר – במזכירות בית הספר האזורי בלבד (בקשה מאוחרת).
לתשומת לבכם,
בקשת העברה שתאושר - אינה מחייבת העברת אחים נוספים.בקשות שתשלחנה לאחר המועד יידונו בפגרת הקיץ.
הורה שירצה למשוך את בקשתו להעברה, לאחר שנדונה, לא מובטחת חזרת התלמיד לבית-הספר ממנו נגרע.

 

 

 

מועד קבלת התשובה


תשובות לבקשות שהוגשו במועד יעודכנו  באתר האינטרנט מ- 15 ביולי 2017.
בקשות שיוגשו לאחר המועד, באמצעות מזכירת בית הספר האזורי, יידונו במהלך פגרת הקיץ והתשובות יופיעו באתר האינטרנט  מ- 15 באוגוסט 2017.

 

הישארות שנה שנייה בגן:

הורים המעוניינים שילדם יישאר שנה נוספת בגן חובה, יפנו לגננת ולפסיכולוג הגן.
השירות הפסיכולוגי החינוכי יעביר למחלקת הרישום את המועמדים להישארות שנה שנייה בגן, לא יאוחר מ 28- בפברואר. לאחר מועד זה לא ישמר מקומם בגן.
במקביל, יבצעו ההורים רישום לכיתה א' - כמקובל.
הורים שהוחלט כי על ילדם הישאר שנה נוספת בגן, באחריותם לבצע הליך רישום במרכז הרישום לא יאוחר מ-31 במאי. לאחר מועד זה, אין הרשות מחויבת לשמור מקום באותה כיתת גן.
שימו לב שהרישום לגן מהווה ביטול הרישום והשיבוץ לכיתה א'

הדלגה לכיתה א'

 
 

הקדמת המעבר לבית הספר והכניסה לכיתה א' עבור ילדים בעלי יכולות גבוהות מהממוצע ברוב תחומי ההתפתחות שתאריך לידתם לא יאוחר מ-31 במרץ והאמורים להיכנס בשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.

 
הורים המעוניינים שילדם יודלג לכיתה א':

 

 1. הורי ילד שתאריך לידתו הוא לאחר תאריך הלידה הקובע לרישום לבית הספר ולא יאוחר מ-31 במרץ של אותו שנתון, השוקלים את האפשרות להדלגת ילדם מגן הילדים לבית הספר, יפנו לגננת מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ- 1 בינואר באותה שנת לימודים. הגננת תיידע אותם בדבר התהליך הנדרש להדלגה לבית הספר ותמציא להם את הטופס שעליהם למלא (טופס בקשת הדלגה לכיתה א').
 2. ההורים יחזירו את הטופס המלא לגננת להמשך התהליך עד סוף חודש ינואר של אותה שנה.
 3. הגננת תזמן את הורי הילד לשיחה לפני חופשת הפסח באותה שנה. בשיחה עם ההורים תתאר להם הגננת את הערכתה המקצועית לגבי תפקוד ילדם בגן והתאמתו או אי-התאמתו להדלגה על פי שיקוליה המקצועיים. להורים יובהר כי ההחלטה הסופית על ההדלגה לכיתה א' תתקבל על ידי ועדה מקצועית של השירות הפסיכולוגי-חינוכי. הגננת תצייד את ההורים בחוות דעת כתובה על ידה (שאלון גננת), תיידע את ההורים כי המעבר המוקדם מהגן לבית הספר עלול לעתים להקשות על הסתגלותו של הילד למסגרת החינוכית.
 4. את טופס בקשת ההדלגה המלא בצירוף המסמכים (צילום ספחי תעודות זהות של שני ההורים בהם מופיעים הפרטים האישיים כולל פרטי הילד, אישור רפואי, שאלון גננת, דוח אבחון פסיכולוגי מפסיכולוג חינוכי (שפ"מ או פרטי) יש להעביר באופן ידני לתחנת הדר יוסף – רח' קהילת לבוב 25, לא יאוחר מה-15 במאי 2017.
 5. עד לקבלת אישור השירות הפסיכולוגי-החינוכי על הדלגה ההורים מחויבים לרשום את ילדם לשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.
  את ההערכה אפשר לבצע ב"נטעים" - מרכז פסיכולוגי עירוני משלים, טלפון 03-7248505 או אצל כל פסיכולוג חינוכי הרשום בפנקס הפסיכולוגים.

השיבוץ על בסיס מקומות פנויים ושיקול דעת הרשות העירונית בלבד.

{{ que.questionsClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: