רישום ושיבוץ לבתי ספר יסודיים

בדף זה:

{{ lwi.linksClient.title }}

שנתון הרישום לכיתה א'

הרישום לכיתה א' הוא לכל ילדי העיר, שנולדו בין התאריכים 01/01/2014 - 31/12/2014.

תהליך הרישום

רישום באמצעות האינטרנט

הרישום לכיתה א' ייעשה באמצעות מערכת הרישום והשיבוץ. המערכת תהיה פתוחה לביצוע הרישום בתקופת הרישום בלבד, בתאריכים 27.01.2020 עד 17.02.2020


לביצוע הרישום הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים:
• מספר זהות ההורה
• מספר זהות הילד/ה
• תאריך הלידה של הילד/ה

 

דגשים בתהליך הרישום:

 • טעינת מסמכים- מסמכים המעידים על שינוי בכתובת המגורים, מסמכים רפואיים וכיו"ב יש לטעון בסיום תהליך הרישום. ראו מסמכים נדרשים בטבלה מטה.
 • יום לימודים ארוך- לנרשמים לבתי הספר בדרום העיר וביפו תיפתח האפשרות לסמן כי ברצונם להשתתף ביום לימודים ארוך, ולהזין את פרטי המשלם.
 • בקשת העברה- נרשמים המעוניינים להגיש בקשת העברה לבית הספר שאינו בית הספר האזורי שלהם יפתחו את האפשרות להגיש את הבקשה בתהליך הרישום עצמו. ראו הרחבה בהמשך עמוד זה.
 • הודעה על קליטת הרישום - בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה", ותישלח אליכם הודעת סמס ומייל על השלמת התהליך, אם לא התקבלה הודעה כזו אנא פנו למרכז שירות חינוך כדי לוודא שהרישום נקלט. 


סיוע במזכירות בית הספר האזורי:

סיוע במזכירות בית הספר האזורי:

הורים שאין להם גישה לאינטרנט, יוכלו להסתייע במזכירות בית הספר האזורי בתקופת הרישום:
בימים ראשון עד חמישי, בשעות 08:30 - 13:30. בימי שישי 31.01, 07.01, בין השעות 09:00 - 12:00.רישום במרכז שירות חינוך:

תושבים חדשים בעיר או תושבים שאין ברשותם מסמכי כתובת על שמם יירשמו במרכז שירות חינוך, בבניין העירייה, בזימון תור מראש באתר זה. תשומת לבכם, למסמכים הנדרשים המפורטים בטבלה מטה.

הגשת בקשה לרישום מאוחר

תושבים שלא נרשמו בתקפות הרישום ישלחו טופס בקשה לרישום באמצעות דואר אלקטרוני לפי פרטי הקשר מטה, בצירוף מסמכים נדרשים כמפורט בטבלה בדף זה.

 

רישום תושבים שאינם מחזיקים בתעודת זהות:

רישום תושבים שאינם מחזיקים בתעודת זהות:
הרישום לתושבים שאינם מחזיקים בתעודות זהות, ששינו את כתובתם מאז הרישום בשנה שעברה, או הרושמים את ילדיהם לראשונה למסגרת חינוכית עירונית יתקיים בתחנה המרכזית החדשה (חנות 5432):
בימים א'- ה' בתאריכים 23- 27 בפברואר 2020, בשעות 08:00- 15:00


לידיעתכם: רישום כוזב הינו עבירה פלילית. מסירת פרטים שאינם נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד או התלמידה, תוביל לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות אשר בידי הרשות.

מסמכים נדרשים

על כלל הנרשמים להצטייד ב:

 • תעודות הזהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודות הזהות יכוללו את הספח בו מופיעים פרטי הילד או הילדה.
 • תלוש חשבון ארנונה רשום על שמכם.

 

מסמכים נוספים נדרשים במקרים שלהלן:

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

ביטול הרישום או השיבוץ

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לעיר או ארץ אחרת או מעבר למסגרת חינוכית פרטית. ללא הסדרת ביטול הרישום לא ניתן לבצע רישום בעיר אחרת והדבר עלול לגרור חיובים בגין תשלומי חינוך שלא לצורך.
ניתן לשלוח את הבקשה למרכז שירות חינוך באמצעות טופס ביטול רישום חתום על ידי שני ההורים, בצירוף המסמכים הנדרשים על פי הפירוט בטבלה מעלה.
ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך מומלץ לעשות זאת מוקדם ככל שניתן, בקשות לביטול רישום שיוגשו בתקופת הרישום, יטופלו בתוך 4 ימי עבודה.
שימו לב! לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בבית ספר שבו שובץ ילדכם.

הודעת השיבוץ

תוכלו לצפות בשיבוץ ילדכם באמצעות המערכת מתאריך 18.06.2020.

קריטריונים לשיבוץ:

  השיבוץ לבתי הספר הוא לפי אזור הרישום בהתאם לכתובת המגורים. במקרים בהם מספר התלמידים הנרשמים יעלה על מספר התלמידים המקסימלי לאותו בית-ספר, הרשות תשבץ את יתרת התלמידים, בהתאם לשיקולים מערכתיים, בהתבסס על הקריטריונים המפורטים להלן:
 • מועד ביצוע הרישום (בתקופת הרישום או לאחריה).
 • בבתי-הספר שבהם יש חטיבה צעירה, תינתן עדיפות לילדים העולים ממנה לכיתה א'
 • מרחק גאוגרפי
 • אזורי רישום משותפים - היה ומספר התלמידים יעלה על המספר שייקבע לאותו בית ספר, הרשות רשאית לווסת את עודף התלמידים, בהתאם לשיקול דעתה.

בקשת העברה מבית הספר האזורי (כיתה א' בלבד)

בקשת העברה אפשר להגיש במערכת הרישום והשיבוץ, בתקופת הרישום בלבד (27 בינואר – 17 בפברואר 2020), בתהליך הרישום לבית הספר האזורי שאליו הנכם שייכים. הורים ללא גישה לאינטרנט, יכולים להגיש את הבקשה במרכז שירות חינוך בבניין העירייה או  במזכירות בית הספר האזורי.
ניתן להגיש בקשה אחת לבית ספר אזורי אחר. תוכלו לעשות זאת, גם אם הגשתם בקשת העברה לבית ספר ייחודי או על-אזורי.

לתשומת לבכם:

 • בקשה שתאושר אינה מחייבת העברת אחים.
 • בקשות שיוגשו לאחר המועד יידונו בפגרת הקיץ.
 • הורים שירצו למשוך את בקשת ההעברה שהגישו, לאחר שנדונה, לא יוכלו להבטיח את מקום בנם או בתם בבית-הספר ממנו הועבר או הועברה.
 • העירייה לא תישא בהוצאות נסיעה עקב העברה לבית ספר שאינו באזור הרישום.


מועד קבלת התשובה

תשובות לבקשות שהוגשו במועד יעודכנו במערכת הרישום והשיבוץ באתר זה, בתאריך 18.06.2020.
במידה ולאחר קבלת התשובות הסופיות תרצו להפנות בקשה חריגה, ניתן לפנות באמצעות המערכת המקוונת, עד 25.06.2020.
תשובות לבקשות החריגות לכיתות א' יתפרסמו במערכת הרישום והשיבוץ ב- 29.07.2020.
התשובות הינן סופיות, כל פניה נוספת לגבי השיבוץ יש להפנות אל פניות הציבור במשרד החינוך.


{{ que.questionsClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: