SRV_ADD:[03] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

חינוך

רישום לבתי ספר יסודיים

בדף זה:

מערכת החינוך בתל–אביב-יפו ערוכה ללוות את ילדכם ואתכם בשלבי ההסתגלות לאורך כל השנה, עם צוותי חינוך מיומנים, שיהפכו בעבורם את תהליך הכניסה לכיתה א’ לחוויה חיובית ונעימה.

 

אגרת רישום לכיתה א'

1. מועדי רישום

 • מיום שני,  11 בינואר 2016 (א' בשבט תשע"ו)   עד יום ראשון, 31 בינואר 2016 (כ"א בשבט תשע"ו) כולל, בשעות 13:00-9:00
 • בימי רביעי, 20 ו- 27 בינואר 2016 גם בשעות 16:00- 18:00.
  ביום שישי, 29 בינואר 2016, בשעות 9:00 – 12:00.

הגשת מועמדות למסגרות ייחודיות:

המבקשים להירשם לבתי הספר: מוריה, אג'יאל, הדמוקרטי-הפתוח, המסלול הדו לשוני בקריית חינוך יפו ולזרם המשותף בבית הספר בבלי – יירשמו לבית הספר האזורי על פי כתובתם ויגישו בקשת העברה לבית הספר המבוקש.

* בזרם המשותף בבית הספר בבלי יצרפו ההורים לבקשת ההעברה שאלון. תהיה העדפה לילדי המשך.

* המסלול הדו לשוני בקריית חינוך יפו מיועד לתושבי יפו בלבד. תהיה העדפה לילדי המשך.

המבקשים להירשם לבית הספר לאמנויות – יציגו מועמדות לאחר רישום בבית הספר האזורי, יערכו תצפיות ותתקיים הגרלה. הצגת מועמדות תתאפשר למתגוררים בעיר בלבד.

המבקשים להירשם לבית הספר לטבע – יציגו מועמדות לאחר רישום בבית הספר האזורי, ולאחר ריכוז הנתונים תתקיים הגרלה. הצגת מועמדות תתאפשר למתגוררים בעיר בלבד.

בבתי הספר טבע ואמנויות יתקיימו ימים פתוחים בתאריכים 15, 22 ו-29 בינואר.

*הגשת מועמדות לכיתות הביניים לבתי הספר לטבע ואמנויות תתאפשר לכל הכיתות. הגרלה תתקיים בהתאם למספר המקומות הפנויים.

2. רישום

 
 

הרישום ייערך במזכירות בית הספר האזורי. ניתן להירשם לבית-ספר אזורי אחד בלבד.

לידיעתכם, רישום כוזב הוא עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.

 

מסמכים נדרשים

המסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:

 • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים בפועל. תעודות הזהות יכללו את הספח שבו פרטי הילד.
 • העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות

אם אתם עונים על אחד הקריטריונים האלו עליכם להצטייד בנוסף במסמכים:

 

תושבים הגרים בשכירות

  • חוזה שכירות שתוקפו 12 חודשים לפחות.
  • החוזה יהיה תקף לתקופת הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום.

 

דירה בבנייה או בקנייה

  • חוזה שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ 1- באוקטובר של אותה שנת לימודים, בצירוף מס' חשבון מים של הקבלן.
  • בבנייה עצמאית – יצורף תצהיר חתום ע"י עורך דין ובו מועד הכניסה.

 

מיופה כוח 

  • תעודת זהות של מיופה הכח
  • תעודות זהות של שני ההורים - מקור בלבד. במידה ותעודות זהות של ההורים אינן מקוריות, נדרש להביא העתק נאמן למקור.
  • מכתב הרשאה חתום

 

תושבים חדשים בעיר  

  • טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין באם הילד למד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד. יש לציין לגבי שמות כל ילדי המשפחה הנמצאים במוסדות חינוך.
  • בכיתות ב'-ו' תעודת ציונים/הערכה מבית הספר שבו למד הילד.
  •  הרישום יתבצע במרכז הרישום (פרטים בפרטי הקשר מטה).

 

רישום למוסד מוכר שאינו רשמי

אישור מלא וחתום על ידי המוסד על קבלת הילד למסגרת החינוכית – "נספח ד'"יש לצרף אישור המוסד על קבלת הילד לגן ב"נספח ד".

 

הורים עצמאיים

(כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב – 1992 - רווק/ה, אלמן/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אשה עגונה, אשה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות) ימלא בעת הרישום תצהיר להורה עצמאי – במקרה של משמורת משותפת יצהיר ההורה הרושם:

  • שיש בידו פסק דין
  • שיש בידו מכתב האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו

 

בקשה לביטול רישום (מעבר דירה לרשות אחרת, עזיבת הארץ, רישום למוסד פרטי)

  • טופס בקשה לביטול רישום חתום על ידי שני ההורים
  • חוזה חתום לכתובת בעיר החדשה

 

בקשה לאישור לימודי חוץ

  • טופס בקשה ל"אישור לימודי חוץ" חתום על ידי שני ההורים
  • אישור המוסד על קבלת הילד

 

בכל מקרה של ספק בנושא המגורים הפיסי ובפועל תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים בשטח באמצעים העומדים לרשותה.

{{ tab.tablesClient.title }}

 • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

3. שיבוץ

לידיעתכם, אם מספר התלמידים יעלה על המספר שייקבע לאותו בית-ספר, הרשות תווסת את עודף התלמידים, בהתאם לשיקול דעתה, בהתבסס על הקריטריונים המפורטים להלן:

 1. אם הרישום נעשה לאחר מועד הרישום הרשמי, אין הרשות מתחייבת לשבץ את התלמיד לבית-הספר האזורי השייך למקום מגוריו.
 2. בבתי-הספר שבהם יש חטיבה צעירה, תינתן עדיפות לילדים העולים ממנה לכיתה א'.
 3. מרחק גאוגרפי
 4. מדיניות ושיקולי דעת מקצועיים
  טפסי הרישום יהוו שיבוץ סופי, אלא אם התקבלה הודעה אחרת בדואר רשום במהלך פגרת הקיץ.

4. בקשה לשינוי שיבוץ בית-ספר אזורי (כיתה א' בלבד)

 
 

טופס בקשה לשינוי שיבוץ מבית הספר האזורי לבית ספר אחר ניתן לקבל במזכירות בית הספר האזורי בלבד. את הבקשה יש להגיש במזכירות בית הספר האזורי, אך ורק לאחר רישום ילדכם לבית הספר האזורי אליו הוא שייך.

 

 

מועד הגשת בקשות לשינוי שיבוץ:

ניתן להגיש בקשה לשינוי שיבוץ בתקופת הרישום, מ- 11 ועד 31 בינואר 2016.
את הבקשות לשינוי שיבוץ, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה, יש להגיש במזכירות בית הספר האזורי בלבד.
תשובות לבקשות שהוגשו במועד ימסרו עד 15 ביולי 2016. בקשות שיוגשו לאחר המועד יידונו במהלך פגרת הקיץ וייענו ב- 15 באוגוסט 2016.
הורה שיהיה מעוניין למשוך את בקשתו להעברה לאחר שנדונה – לא מובטחת חזרתו לבית הספר האזורי.
בקשת העברה שתאושר – אינה מחייבת העברת אחים נוספים.

 

מועד קבלת התשובה

התשובות לבקשות שהוגשו במועד ימסרו עד 15 ביולי 2016.
בקשות שיוגשו לאחר המועד יידונו במהלך פגרת הקיץ וייענו ב- 15 באוגוסט 2016.

5. הישארות שנה שנייה בגן:

הורים המעוניינים שילדם יישאר שנה נוספת בגן חובה, יפנו לגננת ולפסיכולוג הגן.
השירות הפסיכולוגי החינוכי יעביר למחלקת הרישום את המועמדים להישארות שנה שנייה בגן, לא יאוחר מ 28- בפברואר. לאחר מועד זה לא ישמר מקומם בגן.
במקביל, יבצעו ההורים רישום לכיתה א' – כמקובל.
הורים שהוחלט כי על ילדם הישאר שנה נוספת בגן, באחריותם לבצע הליך רישום במרכז הרישום לא יאוחר מ-31 במאי. לאחר מועד זה, אין הרשות מחויבת לשמור מקום באותה כיתת גן.
שימו לב שהרישום לגן מהווה ביטול הרישום והשיבוץ לכיתה א'

6. הדלגה לכיתה א'

 
 

הקדמת המעבר לבית הספר והכניסה לכיתה א' עבור ילדים בעלי יכולות גבוהות מהממוצע ברוב תחומי ההתפתחות שתאריך לידתם לא יאוחר מ-31 במרץ והאמורים להיכנס בשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.

 

 


הורים המעוניינים שילדם יודלג לכיתה א':

 1. הורי ילד שתאריך לידתו הוא לאחר תאריך הלידה הקובע לרישום לבית הספר ולא יאוחר מ-31 במרץ של אותו שנתון, השוקלים את האפשרות להדלגת ילדם מגן הילדים לבית הספר, יפנו לגננת מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ- 1 בינואר באותה שנת לימודים. הגננת תיידע אותם בדבר התהליך הנדרש להדלגה לבית הספר ותמציא להם את הטופס שעליהם למלא (טופס בקשת הדלגה לכיתה א').
 2. ההורים יחזירו את הטופס המלא לגננת להמשך התהליך עד סוף חודש ינואר של אותה שנה.
 3. הגננת תזמן את הורי הילד לשיחה לפני חופשת הפסח באותה שנה. בשיחה עם ההורים תתאר להם הגננת את הערכתה המקצועית לגבי תפקוד ילדם בגן והתאמתו או אי-התאמתו להדלגה על פי שיקוליה המקצועיים. להורים יובהר כי ההחלטה הסופית על ההדלגה לכיתה א' תתקבל על ידי ועדה מקצועית של השירות הפסיכולוגי-חינוכי. הגננת תצייד את ההורים בחוות דעת כתובה על ידה (שאלון גננת), תיידע את ההורים כי המעבר המוקדם מהגן לבית הספר עלול לעתים להקשות על הסתגלותו של הילד למסגרת החינוכית.
 4. את טופס בקשת ההדלגה המלא בצירוף המסמכים (צילום ספחי תעודות זהות של שני ההורים בהם מופיעים הפרטים האישיים כולל פרטי הילד, אישור רפואי, שאלון גננת, דוח אבחון פסיכולוגי מפסיכולוג חינוכי (שפ"מ או פרטי) יש להעביר באופן ידני לתחנת הדר יוסף – רח' קהילת לבוב 25, לא יאוחר מה-15 במאי 2016.
 5. עד לקבלת אישור השירות הפסיכולוגי-החינוכי על הדלגה ההורים מחויבים לרשום את ילדם לשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.
  את ההערכה אפשר לבצע ב"נטעים" - מרכז פסיכולוגי עירוני משלים, טלפון 03-7248505 או אצל כל פסיכולוג חינוכי הרשום בפנקס הפסיכולוגים.

השיבוץ על בסיס מקומות פנויים ושיקול דעת הרשות העירונית בלבד.

{{ que.questionsClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: