פתיחת תיק מעקב/ליווי הליך הבנייה

כל הטפסים הנדרשים לצורך פתיחת תיק מעקב בנייה מצורפים לתיק ההיתר. 

שימו לב: לצורך קבלת אישור לתחילת העבודות, אפשר להגיש את המסמכים הנדרשים דרך מערכת פנייה מקוונת לשלב הביצוע.

שלב א' - פתיחת תיק מעקב בנייה

 
 

לאחר קבלת ההיתר בתוספת הנספחים והטפסים הסטטוטוריים, (לפני התחלת עבודות הבנייה), מתבקש בעל ההיתר (או בא כוחו) לתאם פגישה עם מרכזי מידע פיקוח לצורך פתיחת תיק מעקב בנייה.
בעל ההיתר (או בא כוחו) יוודא כי כל הטפסים הסטטוטוריים שקיבל יחד עם ההיתר (בפולדר) מולאו כנדרש.

לתאום הפגישה יש לפנות למוקד הנדסי אחוד (על פי פרטי הקשר המופיעים מטה). במעמד הפגישה ימסור בעל ההיתר את הטפסים מלאים וחתומים.  

 

ריכוז הטפסים הדרושים לפתיחת תיק מעקב בנייה

 1. טופס הודעה על התחלת עבודה.
 2. הודעה על מינוי אחראי לביקורת (טופס א').
 3. הודעה על מינוי אחראי לביצוע השלד.
 4. מינוי קבלן רשום האחראי לבנייה (יש לצרף תעודת קבלן בתוקף בהתאם לסוג הבניין).
 5. אישור (חוזה) התקשרות עם מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות בטונים ורכיבים נוספים בזמן הבנייה.
 6. בקשה לאישור לפינוי פסולת: בטופס שבפולדר תופיע כמות הפסולת המחושבת ע"י המערכת. במקרה וחישוב לא יערך מסיבה כלשהי, חישוב כמות הפסולת - ייעשה על ידי המהנדס האחראי לביקורת בהתאם להנחיות לחישוב פסולת בניין של המשרד להגנת הסביבה.
  הערה: חישוב סופי של כמות הפסולת ייעשה ע"י מרכז/מפקח.
 7. אישורים נוספים הדרושים לפתיחת התיק בהתאם לתנאי ההיתר.
 8. בהיתרים של בנייה חדשה, אגף חדש, או תמ"א 38, יש להגיש בנוסף תכנית ארגון אתר (ראה בהמשך).
 9. אישור להריסת אלמנטים מאסבסט ופינוי פסולת אסבסט: בעל ההיתר יידרש להביא אישור מהמשרד להגנת הסביבה לפירוק ופינוי אסבסט. חישוב הכמויות יעשה על ידי עורך הבקשה במסגרת היתר הבנייה או על ידיי מהנדס אחראי לביקורת. ההריסה והפינוי יבוצעו על ידי קבלן מורשה ויפונו לאתר פסולת מיוחד בהתאם להנחיות של המשרד להגנת הסביבה.
 10. המשרד להגנת הסביבה לפינוי קרקע מזוהמת כולל כמות שנקבעה על ידי המשרד.
 11. פוליסת ביטוח של בעל היתר/קבלן ראשי.
 12. אישור מרשות העתיקות.
 13. אישור רשות המים או מי אביבים בנוגע למי תהום.
 14. אישורים נוספים בהתאם לתנאי ההיתר.


 הנחיות מרחביות לתכנון וארגון אתר >>

שעות העבודה באתרי בנייה המותרות בהיתר

 • בימי חול - 19:00-07:00
 • בערבי חג ובערבי שבת - 07:00 עד שעתיים לפני כניסת השבת או החג;
 • שעות פריקה וטעינה - 15:00-09:00

עבודות לילה

הארכת שעות העבודה מעבר לשעות אלו מותנית בקבלת אישור מיוחד בכתב ממהנדס העיר או מי מטעמו, לאחר קבלת חוות הדעת של ועדת ההתייעצות ומשטרת ישראל, ובמקרים המפורטים להלן:

 • יציקת רפסודה או יציקות גדולות ומתמשכות
 • הרכבה ופירוק עגורנים
 • בנייה ברחובות צרים שבהם יש צורך לעצור תנועת כלי רכב
 • בנייה ברחובות ראשיים שבהם עוברת תחבורה ציבורית ולא ניתן לבצע יציקות במהלך שעות היום.

בקשות להארכת שעות עבודה יש להעביר לתיאום הנדסי במייל: rishta@mail.tel-aviv.gov.il

 

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים

בהיתרים הכוללים בנייה מסיבית כגון בנייה חדשה, תוספת אגף חדש או בנייה לפי תמ"א 38, יש לצרף לתיק מעקב הבנייה תכנית ארגון אתר הערוכה על רקע מפת מדידה וכוללת סימון גדרות, שערים, כניסות למגרש, מבנים זמניים, מיקום ורדיוס סיבוב של מנופים וכדומה.
הסדרי תנועה - במקרים בהם מבוקש שימוש זמני בשטח ציבורי או בהסדרי תנועה מיוחדים כגון סגירת רחובות, נתיבי תנועה וכדומה- יש לציין זאת על גבי התכנית.


הערה: במידה ומרכז מידע פיקוח מצא שנדרשים תיקונים כלשהם בטפסים ו/או בנוסף, יש להשלים את כל הדרישות והאישורים להתחלת עבודה על פי תנאי ההיתר, יש לקבוע פגישה נוספת אצל מרכז מידע פיקוח דרך מוקד הנדסי אחוד.

אישור תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים

תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים תובא לדיון בוועדת התייעצות הכוללת: נציגי משטרה, נציג מחלקת פיקוח על הבנייה, אגף התנועה והמרכז העירוני לתיאום הנדסי. אישור התכנית יהווה תנאי להתחלת עבודות הבנייה.
תכנית ארגון האתר מהווה נספח להיתר הבנייה וכל חריגה ממנה תהווה סטייה מהיתר הבנייה.
אם יש צורך לבצע שינויים/ תוספות בתשתיות עירוניות או עבודה כלשהו בשטחים ציבוריים, על בעל ההיתר לפנות מיוזמתו אל הגורם העירוני הרלוונטי מיד עם קבלת ההיתר.

לאחר קבלת כל האישורים, כולל רישיון תיאום הנדסי להסדרי תנועה זמניים, יינתן אישור להתחלת עבודות בנייה באתר ותיק מעקב הבניה ישתנה לסטטוס-"פעיל".

 

פתיחת תיק ביחידה לאיכות הבנייה

היחידה לאיכות הבנייה (במכון הרישוי) אחראית על מתן טפסי 4, אישורי אכלוס ותעודות גמר.
עם פתיחת תיק מעקב בנייה "פעיל", נפתחת משימה ביחידה לאיכות הבנייה. בוחן היחידה בודק את התנאים שנקבעו בהיתר, מכין על פיהם את טפסי הפניה לבדיקות מגורמים מקצועיים שונים, ושולח אותם לבעל ההיתר.
במקרים מיוחדים, יזמן בוחן היחידה לאיכות הבנייה את בעל ההיתר לפגישה לצורך מתן הנחיות מפורטות לגבי התנאים המיוחדים שנקבעו בהיתר.

שלב ב' - מהלך הבנייה

 
 

גידור

לפני תחילת עבודות הבנייה חובה לגדר את המגרש מכל צדדיו בגדר אטומה מפח איסכורית בגובה 2 מטר לפחות שתיבנה בגבולות המגרש (אלא אם ניתן אישור בתכנית ארגון אתר).
תנאים נוספים להקמת הגידור מופיעים בגב ההיתר.

 

 

חיבור זמני לתשתיות

לאחר פתיחת תיק מעקב בנייה, אם מדובר בבנייה חדשה, ניתן להגיש בקשה לחיבור זמני לחשמל ולמים (טופס 2) לצורך ביצוע עבודות הבנייה. את הבקשה יש להגיש ביחידה לאיכות הבנייה שבמכון הרישוי. עם קבלת האישור יכול בעל ההיתר לפנות לחברת החשמל ולתאגיד המים ולבקש התקנת מונים באתר הבנייה וחיבור זמני לחשמל ומים.

 

 

ביצוע בדיקות ודוחות מעקב במהלך הבנייה

האחראי לביקורת מחויב להגיש דיווח על עריכת ביקורת באתר. הדיווח יוגש באמצעות טופס ב'-דיווח ביקורת באתר לא יאוחר משבוע ימים מגמר ביצוע של כל שלב  בבנייה בהתאם לשלבים שנקבעו בתקנות התכנון והבנייה: 
 1. גמר ביצוע יסודות הבניין כולל מפת מתווה היסודות הערוכה על ידי מודד מוסמך (טופס יעובר במייל או יונח בתיבת שירות ייעודית באולם קבלת קהל אגפי).
 2. בגמר קומת מסד על מהנדס אחראי לביקורת להמציא מפה מצבית בחתימת מודד מוסמך המאשרת שמתאר הבניין וגובה 0.00 + נעשו על פי היתר הבנייה.
 3. גמר שלד הבניין
  הערה: לאחר דיווח של מהנדס אחראי לביקורת מפקחים יערכו  בדיקה ובמידה ויימצאו שינוים המצריכים הגשת תכנית שינוים, יהיה על בעל ההיתר להכין בקשה אחת מתאימה AS_MADE
 4. גמר עבודות הבנייה ולפני מתן אישור טופס 4 -  על בעל ההיתר, או בא כוחו, להגיש למרכזי מידע - פיקוח אישור בחתימת המהנדס האחראי לביקורת, הקובע שהבניין נבנה על פי היתר הבנייה.
  הערה: טפסי הדיווח צריכים להיערך בחתימה מקורית.
  להגשת טפסי דיווח אין צורך בקביעת פגישה: יש להניח אותם בתיבה ייעודית באולם קבלת קהל האגפי.

בכל שלב, אם נעשו שינויים בזמן הבנייה, יש להודיע על כך למחלקת הפיקוח על הבנייה.

בכל שלבי הבנייה נלקחות דגימות בטון למעבדה מאושרת. בסוף התהליך מועבר דיווח מרוכז למכון הרישוי. אם במהלך הבנייה התקבל דיווח על חריגה מהתקן - על בעל ההיתר ועל המהנדס האחראי לביקורת להודיע לפיקוח על הבנייה ולמכון הבקרה.
הערה: בכל שלב בניה שלבעל ההיתר/מהנדס אחראי נדרשת פגישה עם מפקחים, יהיה עליו לפנות מייל מחלקתי ומפקח ייצור קשר עם הפונה.

 

החלפת בעלי תפקיד במהלך בנייה

היתר בניה הינו שמי ולא ניתן להעברה. אם בזמן הבניה מתחלף בעל ההיתר - יש להפסיק מיידית את ביצוע העבודות ולהגיש בקשה להיתר שינוים לשינוי שם בעל ההיתר.

אם בזמן הבניה מתפטר עורך הבקשה - אין בכך כדי להביא להפסקת עבודה כל עוד קיים מינוי אחראי לביקורת.

אם בזמן הבנייה מוחלף האחראי לביקורת, יש להודיע על כך מיידית לפיקוח על הבנייה באמצעות טופס ג' - הודעה על קבלת אחריות לביקורת.
אם בזמן הבניה מתפטר אחראי לביצוע שלד - יש למנות אחראי חדש מיידית.
אם בזמן הבניה מחליפים קבלן (שמינוי שלו הוגש לרשות) - יש למנות קבלן חדש בעל סיווג מתאים ולהמציא תעודת קבלן רשום בעלת תוקף ופוליסת ביטוח על שמו.
אם בזמן הבניה מתפטר מתכנן השלד - יש להפסיק מיידית את ביצוע העבודות ולהגיש בקשה להיתר שינוים לשינוי שם המתכנן. במסגרת הבקשה על המתכנן החדש להגיש חישובים סטטיים ותצהיר.

שינויים בזמן הבנייה (אופציונלי)

בכל שלב בזמן הבנייה כאשר נמצאו שינוים שניתנים לאישור בסמכות מהנדס העיר/רשות רישוי, ניתן להמשיך בבנייה בתאום ובמעקב של מח' הפיקוח על הבנייה, ובכפוף לתנאים הבאים:

 

 • על מבקש ההיתר ועל עורך הבקשה לפנות למח' הפיקוח על הבנייה ולחתום על תצהיר המעיד כי מדובר בשינויים שאפשר לאשרם על פי המפורט בתקנות התכנון והבנייה (התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס הוועדה המקומית), התשנ"ב-1992, או בשינויים שאינם חורגים מהוראות התכנית החלה במקום.
 • המבקש מתחייב להוציא היתר בנייה עדכני על פי כל השינויים שנעשו, בסוף תהליך הבנייה ולפני מתן אישור לאכלוס (טופס 4).
 • אם הוועדה לא תאשר את השינויים בסוף הבנייה, על המבקש להתחייב להרוס את החריגה, להתאים את המבנה להיתר המקורי ולוותר על כל טענה כלפי הוועדה המקומית אם יידרש לעשות זאת, בדיעבד.

שימו לב: במקרה של שינויים או חריגות מן ההיתר שייעשו בניגוד לתנאים שפורטו לעיל, תנקוט מחלקת הפיקוח על הבנייה בהליך אכיפה, כגון צו הפסקת עבודה, תביעה משפטית וכדומה.

 • במקרים מיוחדים, בסמכות מנהל האגף/המחלקה לאשר אכלוס הבניין לאחר קבלת החלטה חיובית של רשות הרישוי אף בטרם הוצאת היתר השינויים.

הצבת מכלי אצירה לפסולת בניין במרחב הציבורי

הצבת מכלי אצירה (מכולות לפסולת בניין) בשטח הציבורי מחייבת אישור של העירייה, בדומה לכל פעילות אחרת במרחב הציבורי העירוני.
על מנת להעלות את רמת הפיקוח והבקרה ולצמצם את המפגעים הקשורים בהצבת מכלי אצירה במרחב הציבורי, נקבעו נוהל עירוני והיתר כללי להצבת כלי אצירה לפסולת בניין במרחב הציבורי, תוך קביעת עקרונות שיסייעו לשמירה על הסדר והניקיון ברחבי העיר.
בהתאם לנוהל, הצבת מכל אצירה במרחב הציבורי כפופה לחתימה על כתב התחייבות שנתי לעמידה בתנאי ההיתר, בנוסח שיפורסם באתר האינטרנט של העירייה ויחודש מדי שנה.
ההיתר הכללי יכלול תנאים ברורים להצבת כלי האצירה, לרבות דרישה למסירת הודעה מראש על ההצבה.
כלי אצירה שיימצא במרחב הציבורי בניגוד לתנאי ההיתר הכללי, יסולק בהתאם לסמכות העירייה בחוק העזר - ובמקרים שבהם הוצב בניגוד לכללים ייאכף בעליו באופן מיידי.​

הנחיות לפינוי ומחזור פסולת בניין >>
 

שלב ג' - גמר בנייה

 
 

בדיקה למתן טופס 4 על ידי מחלקת הפיקוח על הבנייה

מתן אישור לטופס 4 ולתעודת גמר ממחלקת פיקוח על הבנייה מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים לכך, כולל טופס ב' לגמר בניין, תצהיר אחראי לביצוע שלד, אישור גמר פינוי פסולת, היתר על כל השינויים שנעשו בבניין, עמידה בתנאים נוספים כולל תנאיי הבטיחות וכן פינוי כל המבנים הזמניים וגדרות בטחון . אם כל הדרישות מולאו ואין צורך בהשלמות - ניתן להוציא לבניין אישור סופי (פרוטוקול גמר) אשר יועבר ליחידה לאיכות הבנייה. 

 • במקרים בהם יש להשלים ביצוע עבודות (שניתן לדחות אותן לשלב של תעודת גמר עפ"י התקנות), יינתן טופס 4 בכפוף להפקדת הערבות.
 • קיימת אפשרות למתן אישור האכלוס כאשר בחלק מהדירות עדיין לא הושלמו עבודות גמר כדוגמת ריצוף נקי, מחיצות פנים, דלתות פנים, אמבטיות, מטבחים וכדומה. רוב הדירות חייבות להיות ברמת גימור סופית (מוכנות לשימוש מיידי) וביתר הדירות חייבת להיות מסגרת חיצונית סגורה כולל חלונות ודלת כניסה מותקנים, יחידת שירותים (אסלה) וברז מים אחד לפחות המחוברים לרשת. לא תאושר לאכלוס מצב המצריך עבודות בניה "כבדות" דוגמת יציקות בטון, בניית קירות בלוקים וכדומה.

 

מתן טופס 4 לשימוש חלק מהבניין (בנייה בשלבים)

ככלל, אישור אכלוס ניתן לבניין כולו ולא יאושר לאכלס רק חלק מהבניין.
בפרויקטים מורכבים, הכוללים כמה מבנים או מבנה שיש בו כמה אגפים, ניתן במקרים חריגים להוציא טופס 4 לאכלוס של אגף אחד מכלל הפרויקט, ללא צורך בהוצאת היתר לכל אגף בנפרד.
לשם כך צריך בעל ההיתר לפנות אל מחלקת פיקוח על הבניה ולתאם עמם את שלביות האכלוס.  בעל ההיתר יגיש למחלקת פיקוח על הבנייה בקשה לטופס 4 בשלבים הכוללת: תיאור מפורט של השלבים השונים וכן תכנית המתארת את השלביות, בחתימת עורך הבקשה, האחראי לביקורת ומהנדס בטיחות.
התכנית תכלול סידורי בטיחות והפרדה לכל שלב ושלב, כדי להפרידו משאר הפרויקט שעדיין נמצא בשלבי בנייה, כגון: גדרות בטחון, דלתות אש, מעבר מילוט וכדומה - והכל בחתימת יועץ בטיחות. במידה ומחלקת פיקוח על הבניה תאשר את מתווה השלביות - מחלקת פיקוח תפתח תיקי טיפול נפרדים לכל שלב ושלב, והליך האכלוס ינוהל בכל אחד מהם בנפרד משאר השלבים.
המפקח יבקר באתר ויבדוק את התאמת הבנייה להיתר ולסידורי הבטיחות המבוקשים בתכנית הפרדה. אם הכל תקין, יינתן אישור להוציא טופס 4 חלקי, אשר יועבר להמשך טיפול ביחידה לאיכות הבנייה שבמכון הרישוי.

 

הנפקת אישור אכלוס (טופס 4)

בהיתרים שיש בהם יחידות דיור חדשות, נדרש טופס 4 לצורך אישור לחיבור קבע לתשתיות ולשימוש במבנה.
לקראת גמר הבנייה, על בעל ההיתר (או בא כוחו) לקבוע פגישה דרך המוקד הטלפוני ביחידה לאיכות הבנייה שבמכון הרישוי. בפגישה יש להגיש את האישורים לפי הרשימה שהתקבלה מהיחידה לאיכות הבנייה וממחלקת הפיקוח על הבנייה, כגון אישורים הניתנים במכון הרישוי העירוני (איכות הסביבה, אצירת אשפה וכד'), מגופים מחוץ לעירייה (משרד הבריאות, משרד התיירות, חברת חשמל וכדומה) ומגופים עירוניים (אגף דרכים, תאגיד המים, המחלקה לשימור מבנים וכדומה). לפגישה יש להגיע עם כל האישורים ולא ניתן להגיש רק חלק מהם.
עם השלמת כל האישורים, ינפיק בוחן היחידה לאיכות הבנייה את טופס 4, אשר יועבר לחתימת מהנדס העיר (או מי מטעמו) ויו"ר הוועדה. הטופס יימסר לבעל ההיתר, ובאמצעותו יכול המבקש לפנות לחברת החשמל ולתאגיד המים ולבקש התקנת מונים סופיים לכל יחידת דיור.

 

שימו לב: בהיתרים לתוספת בנייה, שאין בהם תוספת יחידות דיור (לדוגמא הרחבת דירות קיימות), אין מנפיקים טופס 4. במבנים אלה ניתן לקבל תעודת גמר בלבד.

 

הנפקת תעודת גמר

אם הבנייה הושלמה לחלוטין, מונפקת בעת מתן אישור האכלוס גם תעודת גמר.
אם עדיין לא הושלמו כמה מעבודות הבנייה, אשר אינן מונעות את אכלוס המבנה ואינן פוגעות בבטיחות של דייריו (למשל עבודות גינון ופיתוח), נדחית ההנפקה של תעודת הגמר עד שנה ממועד ההנפקה של אישור האכלוס. במקרה זה, צריך בעל ההיתר להשלים את העבודות במועד ולהגיש את שאר האישורים ליחידה לאיכות הבנייה, לשם הנפקת תעודת גמר, אשר עוברת סבב חתימות בדומה לאישור האכלוס שקדם לה.
את האישורים מגישים ליחידה לאיכות הבנייה, בפגישה מתואמת מראש דרך המוקד הטלפוני.

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: