רישוי ופיקוח בנייה

פתיחת תיק מעקב/ליווי הליך הבנייה

טרום הוצאת היתר בנייה - ועדת התייעצות תיאום הנדסי

הגעת לשלב בו ניתן להתחיל בשלב הביצוע

בשלב הראשון נדרש לקבל רישיון להסדרי תנועה מהמרכז לתיאום הנדסי.

לצורך כך, עליך לפנות לתחום הסדרי תנועה זמניים לצורך קביעת מועד לוועדת התייעצות,

זאת בכדי לחסוך זמן יקר לקראת קבלת אישור תחילת עבודות הבנייה.

שימו לב: רק לאחר קבלת היתר הבנייה ניתן להגיש טפסים להתחלת בנייה לתיק מעקב בנייה פיקוח על הבנייה.

ולקבל אישור להתחלת עבודה.

 

אין להתחיל בעבודה הבנייה ללא קבלת אישור להתחלת עבודות ממחלקת פיקוח על הבנייה

התקשרות עם המרכז לתיאום הנדסי במייל: ifrah_s@mail.tel-aviv.gov.il , h-tnua@mail.tel-aviv.gov.il,
או בטלפון: 03-7247042

שלב א' - פתיחת תיק מעקב בנייה

לצורך התחלת עבודות הבנייה, יש לקבל אישור להתחלת עבודה ממחלקת פיקוח על הבנייה.

לשם כך, בתיק היתר הבנייה יצורף קובץ מסמכי פיקוח וקובץ דרישות לשלב ביצוע.

לקבלת אישור להתחלת עבודות הבנייה יש להגיש את כל המסמכים והמינויים חתומים בצרוף הדרישות המצוינות בקובץ דרישות לשלב ביצוע.

את המסמכים הנדרשים  יש להגיש באמצעות מערכת פנייה מקוונת לשלב הביצוע.

לאחר בחינת התיק ואישור תקינות המינויים, יופק אישור להתחלת עבודה, אשר ייחתם ע"י מנהל האגף רישוי ופיקוח על הבנייה, ויו"ר וועדה.

האישור החתום  ישלח לכל בעלי העניין בתיק.

שימו לב: עבודות בנייה ניתן להתחיל רק לאחר קבלת אישור חתום.

 

ריכוז הטפסים הדרושים לפתיחת תיק מעקב בנייה

 1. טופס הודעה על התחלת עבודה.
 2. הודעה על מינוי אחראי לביקורת (טופס א').
 3. הודעה על מינוי אחראי לביצוע השלד.
 4. מינוי קבלן רשום האחראי לבנייה (יש לצרף תעודת קבלן בתוקף בהתאם לסוג הבניין).
 5. אישור (חוזה) התקשרות עם מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות בטונים ורכיבים נוספים בזמן הבנייה.
 6. בקשה לאישור לפינוי פסולת: בטופס שבפולדר תופיע כמות הפסולת המחושבת ע"י המערכת. במקרה וחישוב לא יערך מסיבה כלשהי, חישוב כמות הפסולת - ייעשה על ידי המהנדס האחראי לביקורת בהתאם להנחיות לחישוב פסולת בניין של המשרד להגנת הסביבה.
  הערה: חישוב סופי של כמות הפסולת ייעשה ע"י מרכז/מפקח.
 7. אישורים נוספים הדרושים לפתיחת התיק בהתאם לתנאי ההיתר.
 8. תוכנית ארגון אתר.

 9. רישיון לעבודה במרחב הציבורי – תיאום הנדסי.

 10. מינוי מדביר.

 11. רשימת בעלי תפקידים.

 12. אישור ניתוק תשתית ביוב/תיעול (במקרים של הריסה ובנייה חדש).

 13. פוליסת ביטוח של בעל היתר/קבלן ראשי.

 14. דרישות נוספות בהתאם לתנאי היתר להתחלת עבודה כפי שצוין על גבי היתר ובקובץ דרישות לשלב ביצוע.

 15. עמידה בתנאי היתר בקובץ תיק היתר הבנייה.


הערה: במידה ומרכז מידע פיקוח מצא שנדרשים תיקונים כלשהם בטפסים ו/או דרישות נוספות, יש להשלים את כל הדרישות והאישורים לצורך קבלת אישור להתחלת עבודה על פי תנאי ההיתר. 


שעות העבודה באתרי בנייה המותרות בהיתר

 • בימי חול - 19:00-07:00
 • בערבי חג ובערבי שבת - 07:00 עד שעתיים לפני כניסת השבת או החג;
 • שעות פריקה וטעינה - 15:00-09:00

עבודות לילה

הארכת שעות העבודה מעבר לשעות אלו מותנית בקבלת אישור מיוחד בכתב ממהנדס העיר או מי מטעמו, לאחר קבלת חוות הדעת של ועדת ההתייעצות ומשטרת ישראל, ובמקרים המפורטים להלן:

 • יציקת רפסודה או יציקות גדולות ומתמשכות
 • הרכבה ופירוק עגורנים
 • בנייה ברחובות צרים שבהם יש צורך לעצור תנועת כלי רכב
 • בנייה ברחובות ראשיים שבהם עוברת תחבורה ציבורית ולא ניתן לבצע יציקות במהלך שעות היום.

בקשות להארכת שעות עבודה יש להעביר לתיאום הנדסי במייל: rishta@mail.tel-aviv.gov.il

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

תכנית ארגון אתר והסדרי תנועה זמניים

להלן הנחיות להגשת תכנית ארגון אתר לצורך קבלת אישור להתחלת עבודות בנייה:

קובץ הנחיות לתכנון ולעיצוב אתרי בנייה

הנחיות מרחביות לתכנון וארגון אתר

שלב ב' - מהלך הבנייה

חיבור זמני לתשתיות

קבלת אישור להתחלת עבודות הבנייה מהווה אישור זמני לחיבור לתשתיות, בעל ההיתר ראשי לפנות לחברת החשמל ולבקש התקנת פילר חשמל.
ביצוע בדיקות ודוחות מעקב במהלך הבנייה והגשת דיווחים בהתאם להתקדמות הבנייה

הביקורת תערך על ידי אחראים לביקורת על הביצוע לסוגיהם, ולפי העניין, לפחות בגמר שלבים אלא:

1. סימון קווי הבניין

2. גמר יסודות הבניין

3. גמר הקמת השלד

4. גמר הבניין

בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו אחראי לביקורת על הביצוע או אחראי משנה, כל אחד בתחום אחריותו, כפי שמינה בעל ההיתר לפי תקנה 71(ב), יבדוק אם עבודות הבנייה בוצעו בהתאם לתנאי ההיתר, ולפי חיקוק, לרבות התנאי בדבר העסקת קבלן רשום (להלן – ביקורת).

בכל שלב, אם נעשו שינויים בזמן הבנייה, יש להודיע על כך למחלקת הפיקוח על הבנייה.

בכל שלבי הבנייה נלקחות דגימות בטון למעבדה מאושרת. בסוף התהליך מועבר דיווח מרוכז למכון הרישוי. אם במהלך הבנייה התקבל דיווח על חריגה מהתקן - על בעל ההיתר ועל המהנדס האחראי לביקורת להודיע לפיקוח על הבנייה ולמכון הבקרה.
הערה: בכל שלב בניה שלבעל ההיתר/מהנדס אחראי נדרשת פגישה עם מפקחים, יהיה עליו לפנות מייל מחלקתי ומפקח ייצור קשר עם הפונה.

בהתאם לתקנות:

 (א) רשות הרישוי, באמצעות מפקחים שהוסמכו לפי סעיף 257א לחוק, תערוך באתר בקרה במהלך ביצוע העבודות בעניינים המפורטים בתקנה 40.

 (ב) בקרת הביצוע המרחבית תכלול בקרה על המרכיבים המרחביים לפי התכניות, ההיתר וההנחיות המרחביות.

 (ג) בקרה מרחבית תבוצע בשלבים אלה לפחות:

(1)  בבנייה חדשה ובתוספת בנייה על הקרקע – סימון העמדת הבניין;

(2)  גמר הקמת השלד;

(3)  גמר הבנייה.

 (ד) בקרה נוספת תיערך לפי הנדרש, ובמקרים אלה:

(1)  התפטרות אחראי לביקורת על הביצוע או מבצע הפיקוח העליון;


החלפת בעלי תפקיד במהלך בנייה

היתר בניה הינו שמי ולא ניתן להעברה. 

 • אם בזמן הבניה מתחלף בעל ההיתר - יש להפסיק מיידית את ביצוע העבודות ולהגיש בקשה להיתר שינוים לשינוי שם בעל ההיתר.
 • אם בזמן הבניה מתפטר עורך הבקשה - יש למנות אחראי לפיקוח עליון בהתאם לסעיף 91 לתקנות תכנון והבנייה(רישוי בנייה), תשע"ו-2016.
 • אם בזמן הבנייה מוחלף האחראי לביקורת - יש למנות אחראי לביקורת חדש בהתאם לסעיף 116 לתקנות תכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016.
 • אם בזמן הבניה מתפטר אחראי לביצוע שלד - יש למנות אחראי חדש מיידית.
 • אם בזמן הבניה מחליפים קבלן (שמינוי שלו הוגש לרשות) - יש למנות קבלן חדש בעל סיווג מתאים ולהמציא תעודת קבלן רשום בעלת תוקף ופוליסת ביטוח על שמו.
 • אם בזמן הבניה מתפטר מתכנן השלד - יש להפסיק מיידית את ביצוע העבודות ולהגיש בקשה להיתר שינוים לשינוי שם המתכנן. במסגרת הבקשה על המתכנן החדש להגיש חישובים סטטיים ותצהיר.

שינויים בזמן הבנייה (אופציונלי)

בכל שלב בזמן הבנייה כאשר נמצאו שינוים שניתנים לאישור בסמכות מהנדס העיר/רשות רישוי, ניתן להמשיך בבנייה בתאום ובמעקב של מח' הפיקוח על הבנייה, ובכפוף לתנאים הבאים:

 

 • על מבקש ההיתר ועל עורך הבקשה לפנות למח' הפיקוח על הבנייה ולחתום על תצהיר המעיד כי מדובר בשינויים שאפשר לאשרם על פי המפורט בתקנות התכנון והבנייה (התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס הוועדה המקומית), התשנ"ב-1992, או בשינויים שאינם חורגים מהוראות התכנית החלה במקום.
 • המבקש מתחייב להוציא היתר בנייה עדכני על פי כל השינויים שנעשו, בסוף תהליך הבנייה ולפני מתן אישור לאכלוס (טופס 4).
 • אם הוועדה לא תאשר את השינויים בסוף הבנייה, על המבקש להתחייב להרוס את החריגה, להתאים את המבנה להיתר המקורי ולוותר על כל טענה כלפי הוועדה המקומית אם יידרש לעשות זאת, בדיעבד.

שימו לב: במקרה של שינויים או חריגות מן ההיתר שייעשו בניגוד לתנאים שפורטו לעיל, תנקוט מחלקת הפיקוח על הבנייה בהליך אכיפה, כגון צו הפסקת עבודה, תביעה משפטית וכדומה.

 • במקרים מיוחדים, בסמכות מנהל האגף/המחלקה לאשר אכלוס הבניין לאחר קבלת החלטה חיובית של רשות הרישוי אף בטרם הוצאת היתר השינויים.

הצבת מכלי אצירה לפסולת בניין במרחב הציבורי

הצבת מכלי אצירה (מכולות לפסולת בניין) בשטח הציבורי מחייבת אישור של העירייה, בדומה לכל פעילות אחרת במרחב הציבורי העירוני.
על מנת להעלות את רמת הפיקוח והבקרה ולצמצם את המפגעים הקשורים בהצבת מכלי אצירה במרחב הציבורי, נקבעו נוהל עירוני והיתר כללי להצבת כלי אצירה לפסולת בניין במרחב הציבורי, תוך קביעת עקרונות שיסייעו לשמירה על הסדר והניקיון ברחבי העיר.
בהתאם לנוהל, הצבת מכל אצירה במרחב הציבורי כפופה לחתימה על כתב התחייבות שנתי לעמידה בתנאי ההיתר, בנוסח שיפורסם באתר האינטרנט של העירייה ויחודש מדי שנה.
ההיתר הכללי יכלול תנאים ברורים להצבת כלי האצירה, לרבות דרישה למסירת הודעה מראש על ההצבה.
כלי אצירה שיימצא במרחב הציבורי בניגוד לתנאי ההיתר הכללי, יסולק בהתאם לסמכות העירייה בחוק העזר - ובמקרים שבהם הוצב בניגוד לכללים ייאכף בעליו באופן מיידי.​

הנחיות לפינוי ומחזור פסולת בניין
 

שלב ג' - גמר בנייה

בדיקה למתן טופס 4 על ידי מחלקת הפיקוח על הבנייה

תקף להיתרים שלא בהתאם לתיקון 101

מתן אישור לטופס 4 ולתעודת גמר ממחלקת פיקוח על הבנייה מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים לכך, כולל טופס ב' לגמר בניין, תצהיר אחראי לביצוע שלד, אישור גמר פינוי פסולת, היתר על כל השינויים שנעשו בבניין, עמידה בתנאים נוספים כולל תנאיי הבטיחות וכן פינוי כל המבנים הזמניים וגדרות בטחון . אם כל הדרישות מולאו ואין צורך בהשלמות - ניתן להוציא לבניין אישור סופי (פרוטוקול גמר) אשר יועבר ליחידה לאיכות הבנייה. 

 • במקרים בהם יש להשלים ביצוע עבודות (שניתן לדחות אותן לשלב של תעודת גמר עפ"י התקנות), יינתן טופס 4 בכפוף להפקדת הערבות.
 • קיימת אפשרות למתן אישור האכלוס כאשר בחלק מהדירות עדיין לא הושלמו עבודות גמר כדוגמת ריצוף נקי, מחיצות פנים, דלתות פנים, אמבטיות, מטבחים וכדומה. רוב הדירות חייבות להיות ברמת גימור סופית (מוכנות לשימוש מיידי) וביתר הדירות חייבת להיות מסגרת חיצונית סגורה כולל חלונות ודלת כניסה מותקנים, יחידת שירותים (אסלה) וברז מים אחד לפחות המחוברים לרשת. לא תאושר לאכלוס מצב המצריך עבודות בניה "כבדות" דוגמת יציקות בטון, בניית קירות בלוקים וכדומה.

 

מתן טופס 4 לשימוש חלק מהבניין (בנייה בשלבים)

ככלל, אישור אכלוס ניתן לבניין כולו ולא יאושר לאכלס רק חלק מהבניין.
בפרויקטים מורכבים, הכוללים כמה מבנים או מבנה שיש בו כמה אגפים, ניתן במקרים חריגים להוציא טופס 4 לאכלוס של אגף אחד מכלל הפרויקט, ללא צורך בהוצאת היתר לכל אגף בנפרד.
לשם כך צריך בעל ההיתר לפנות אל מחלקת פיקוח על הבניה ולתאם עמם את שלביות האכלוס.  בעל ההיתר יגיש למחלקת פיקוח על הבנייה בקשה לטופס 4 בשלבים הכוללת: תיאור מפורט של השלבים השונים וכן תכנית המתארת את השלביות, בחתימת עורך הבקשה, האחראי לביקורת ומהנדס בטיחות.
התכנית תכלול סידורי בטיחות והפרדה לכל שלב ושלב, כדי להפרידו משאר הפרויקט שעדיין נמצא בשלבי בנייה, כגון: גדרות בטחון, דלתות אש, מעבר מילוט וכדומה - והכל בחתימת יועץ בטיחות. במידה ומחלקת פיקוח על הבניה תאשר את מתווה השלביות - מחלקת פיקוח תפתח תיקי טיפול נפרדים לכל שלב ושלב, והליך האכלוס ינוהל בכל אחד מהם בנפרד משאר השלבים.
המפקח יבקר באתר ויבדוק את התאמת הבנייה להיתר ולסידורי הבטיחות המבוקשים בתכנית הפרדה. אם אתר הבנייה תקין, יינתן אישור להוציא טופס 4 חלקי, אשר יועבר להמשך טיפול ביחידה לאיכות הבנייה שבמכון הרישוי.

 

הנפקת אישור אכלוס (טופס 4)

בהיתרים שיש בהם יחידות דיור חדשות, נדרש טופס 4 לצורך אישור לחיבור קבע לתשתיות ולשימוש במבנה.
לקראת גמר הבנייה, על בעל ההיתר (או בא כוחו) לקבוע פגישה דרך המוקד הטלפוני ביחידה לאיכות הבנייה שבמכון הרישוי. בפגישה יש להגיש את האישורים לפי הרשימה שהתקבלה מהיחידה לאיכות הבנייה וממחלקת הפיקוח על הבנייה, כגון אישורים הניתנים במכון הרישוי העירוני (איכות הסביבה, אצירת אשפה וכד'), מגופים מחוץ לעירייה (משרד הבריאות, משרד התיירות, חברת חשמל וכדומה) ומגופים עירוניים (אגף דרכים, תאגיד המים, המחלקה לשימור מבנים וכדומה). לפגישה יש להגיע עם כל האישורים ולא ניתן להגיש רק חלק מהם.
עם השלמת כל האישורים, ינפיק בוחן היחידה לאיכות הבנייה את טופס 4, אשר יועבר לחתימת מהנדס העיר (או מי מטעמו) ויו"ר הוועדה. הטופס יימסר לבעל ההיתר, ובאמצעותו יכול המבקש לפנות לחברת החשמל ולתאגיד המים ולבקש התקנת מונים סופיים לכל יחידת דיור.

 

שימו לב: בהיתרים לתוספת בנייה, שאין בהם תוספת יחידות דיור (לדוגמה הרחבת דירות קיימות), אין מנפיקים טופס 4 - במבנים אלה ניתן לקבל תעודת גמר בלבד.

 

הנפקת תעודת גמר

אם הבנייה הושלמה לחלוטין, מונפקת בעת מתן אישור האכלוס גם תעודת גמר.
אם עדיין לא הושלמו כמה מעבודות הבנייה, אשר אינן מונעות את אכלוס המבנה ואינן פוגעות בבטיחות של דייריו (למשל עבודות גינון ופיתוח), נדחית ההנפקה של תעודת הגמר עד שנה ממועד ההנפקה של אישור האכלוס. במקרה זה, צריך בעל ההיתר להשלים את העבודות במועד ולהגיש את שאר האישורים ליחידה לאיכות הבנייה, לשם הנפקת תעודת גמר, אשר עוברת סבב חתימות בדומה לאישור האכלוס שקדם לה.

כל המסמכים הנדרשים אפשר להגיש באמצעות מערכת פנייה מקוונת לשלב הביצוע

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד