SRV_ADD:[01] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

תכניות עבודה

עיריית תל-אביב-יפו מקיימת תהליך שנתי לבחינה, הצגה ואישור של תוכנית עבודה מפורטת הכוללת מטרות, מדדים, יעדים ותקציב.

 

התוכנית השנתית נגזרת מהתוכנית האסטרטגית לעיר וממדיניות הפיתוח של הנהלת העירייה. הנהלת העירייה מגדירה מטרות מרכזיות, דגשים אופרטיביים לכל מטרה (גורמי הצלחה), ומקיימת דיוני תכנון עם כל יחידות העירייה - 67 יחידות מתכננות. היחידות נדרשות להציג מדדים ויעדים כמותיים, הנגזרים מגורמי ההצלחה שהוגדרו ע"י ההנהלה.

 

בדוחות המצורפים בהמשך תמצאו את רשימת היעדים - מסודרים על פי המטרות המובילות.
חשוב לציין כי אחת לחצי שנה מתפרסם גם דו"ח מעקב אחר הביצוע וההתקדמות מול היעדים שתוכננו.

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: