רישוי ופיקוח בנייה

קבלת היתר בנייה

 
 

חישוב אגרות והיטלים


התכנית האדריכלית הסופית (מפרט הבקשה) תועבר לאגף הכנסות מבנייה ופיתוח שייחשב את הסכומים שיש לשלם בהתאם לשטחים המבוקשים. הסכומים כוללים בין היתר אגרות בנייה, היטל השבחה והיטלי פיתוח - הכל לפי הבקשה הספציפית. הודעת התשלום תישלח למבקש ההיתר ולעורך הבקשה.


תשלום אגרות והיטלים

בשלב זה על מבקש ההיתר לשלם את אגרות הבנייה.
למידע נוסף >>
תשלום אגרות והיטלים נמצא באחריות עורך הבקשה ומבקש ההיתר.
רק כאשר מבקש ההיתר ישלם את מלוא האגרות, אפשר יהיה לחתום על ההיתר.

 

 

חתימות ומסירת היתר בנייה

לאחר תשלום אגרות הבנייה וההיטלים יועבר ההיתר לחתימת יושב ראש הוועדה ומהנדס העיר (או מי מטעמם).
טופס ההיתר המילולי ייחתם בחתימה דיגיטלית וישלח אל עורך הבקשה ומבקש ההיתר (בצרוף קובץ חתום ב"חותמת מים" של התכנית הראשית והנספחים הנלווים).
סבב החתימות ומסירת ההיתר יארך עד כ-15 יום.

לתשומת לבכם: החתימה האלקטרונית נעשית באמצעות יצירת קובץ נלווה מסוג SGN.
בכדי לאמת את החתימה יש להשתמש בתוכנת: FOLDER SIGN אותה ניתן להוריד מדף מערכת רישוי מקוון.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד