SRV_ADD:[02] Version- [1.6.0.0] TlvLayoutInnerPage

קבלת היתר בנייה

 
 

לאחר ביצוע התשלום מועבר ההיתר לחתימת יו"ר ועדת המשנה, ומבקש ההיתר יקבל הודעה שעליו לסור למרכזי הרישוי כדי לקבל את ההיתר החתום.
מרכזי הרישוי יצרפו לתיק ההיתר את הטפסים הדרושים לצורך פתיחת תיק מעקב בנייה. 

על ההיתר חותמים מהנדס הוועדה (או מי מטעמו) ויו"ר הוועדה. סבב חתימות סופיות אורך כשבוע.

 

לפני התחלת עבודות הבנייה צריך לתאם פגישה עם מתאמי מידע פיקוח לצורך פתיחת תיק מעקב בנייה. תיאום הפגישה מתבצע דרך המוקד ההנדסי בפרטי הקשר המופיעים מטה.

במעמד הפגישה ימסור בעל ההיתר את הטפסים שצורפו לתיק ההיתר כשהם מלאים וחתומים.

בין היתר יש להציג חוזה חתום עם מעבדה מוסמכת לבדיקת בטונים בזמן הבנייה.

בהיתרים של בנייה חדשה, אגף חדש, או תמ"א 38 צריך להגיש בנוסף תכנית ארגון אתר.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: