הצהרת בריאות

הצהרת בריאות לפעילות ספורט

לכבוד: עיריית תל אביב-יפו

1. אני הח"מ מצהיר/ה בזאת כי נבדקתי לאחרונה על ידי רופא ונמצאתי בריא/ה וכשיר/ה לכל פעילות גופנית.
2. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אם יחול שינוי במצבי הבריאותי ו/או עם כל חשד במצבי הבריאותי ו/או לאי כשירות לבצע את הפעילות אודיע מיד על ביטול השתתפותי בפעילות.
3. ידוע לי כי האחריות לכל פגיעה ו/או נזק למצבי הבריאותי ככל שתהא בעת הפעילות אליה אני נרשם תחול עלי בלבד וכי לעירייה ו/או למי מטעמה לא תהא כל אחריות לפגיעה או לנזק.
4. אני מוסר/ת הצהרה זו מרצוני החופשי לאחר שהבנתי את תוכנה והבעתי הסכמתי אליה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד