הצהרת בריאות

הצהרת בריאות לפעילות ספורט

לכבוד: עיריית תל אביב-יפו

1. אני הח"מ מצהירה בזאת כי נבדקתי לאחרונה על ידי רופא ונמצאתי בריא/ה וכשיר/ה לכל פעילות גופנית.
2. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אם יחול שינוי במצבי הבריאותי אודיע על כך מיידית.
3. כידוע לי, כל האחריות לנזקים שיגרמו לי עקב שינוי במצבי הבריאותי בעת פעילות ספורט מטעם העירייה תחול עלי בלבד והעירייה לא תישא באחריות לנזקים.
4. אני מוסרת הצהרה זו מרצוני החופשי ולאחר שהבינותי את תוכנה והבעתי את הסכמתי אליה.
5. כמו כן ידוע לי שהפעילות מבוטחת בצד ג'.

הצהרת בריאות לפעילות דיגיתל (בתקופת הקורונה)

  1. הנני מצהיר כי חום גופי אינו מעל 38 מעלות צלזיוס וכי לא היה לי חום בשבוע האחרון.
  2. אני חש/ה בטוב ואינני משתעל/ת
  3. לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה מאובחן בשבועיים האחרונים
  4. הנני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים להיום ומציגים בשקיפות מלאה את מצבי הבריאותי. ידוע לי כי העלמת מידע או הצהרה לא נכונה אסורה ומהווה עבירה פלילית. כמו כן הנני מתחייב/ת לעדכן באופן מיידי על כל שינוי שיחול במצבי הרפואי.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד