היטל השבחה

בדף זה:

 
 

היטל המשולם עבור עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. שיעור ההיטל הינו מחצית ההשבחה ומשולם לוועדה המקומית.
תשלום היטל השבחה הינו תנאי למתן תעודה לטאבו, גם אם הזכויות טרם נוצלו. החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים או החוכר לדורות.

במקרה של הזמנת שומה טרם מימוש זכויות קיימת חובת תשלום בהתאם

לסעיף (4) 4 לתוספת השלישית ואין אפשרות לדחות את התשלום עד למועד מימוש הזכויות.

 

קביעת היטל ההשבחה (שומה)

 • גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית המעריך את הנכס. גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני, פיזי ומשפטי של הנכס.
  ◦ כאשר מדובר בהשבחה מכוח תוכנית חדשה - תקבע השומה בשני מצבי תכנון: לפני אישור התוכנית ולאחריה.
  ◦ כאשר מדובר בשימוש חורג ו/או הקלה - תקבע ההשבחה ע"י שמאי מקרקעין ליום אישור השימוש החורג ו/או ההקלה ותתייחס לעליית שווי המקרקעין.

 

השגה וערר על השומה

ניתן לערור על שומת היטל ההשבחה בתוך 45 ימים מהמועד בו נתקבלה השומה אצל הנישום. הערר יוגש ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין בבקשה למינוי שמאי מכריע, או לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.

 

בעת הגשת ערר על שומת היטל ההשבחה ניתן לשלם מחצית מסכום היטל ההשבחה ולהמציא ערבות בנקאית על היתרה כתנאי לקבלת היתר בנייה או לקבלת תעודה לטאבו. במקביל יימשך הליך בירור השומה.

מועד תשלום היטל ההשבחה יהיה בעת מימוש הזכויות הבאות:

 • העברת זכויות במקרקעין הטעונה רישום
 • מתן היתר בנייה המסתמך על תכנית משביחה
 • אישור הקלה או שימוש חורג
 • שימוש בפועל במקרקעין בהתאם לתכנית משביחה

הגשת בקשה למידע והזמנת שומה

 

בירור על חבות בהיטל השבחה

 

 1. לקבלת מידע ראשוני בדבר חבות בהיטל השבחה ניתן לפנות למחלקת שומה והשבחה. המידע יינתן בע"פ והינו ראשוני וכללי בלבד.
 2. לקבלת מידע מפורט בדבר חבות בהיטל השבחה יש להגיש בקשה למחלקת שומה והשבחה באחת מהדרכים הבאות:
  א. באמצעות טופס מקוון- בקשה לקבלת מידע כללי על חבות בהיטל השבחה
  ב. באמצעות דוא"ל/ פקס/דואר - יש להוריד את טופס בקשה לקבלת מידע כללי על חבות בהיטל השבחה המופיע מטה, להדפיסו ולמלאו. את הטופס אפשר לשלוח באמצעות דוא"ל/ פקס/דואר על פי הפרטים הרשומים מטה.
  מכתב התשובה יישלח בדואר לפונה תוך 30 ימי עבודה.

 

הזמנת שומת היטל השבחה (בירור גובה ההיטל)

א. באמצעות טופס מקוון- טופס בקשה להזמנת שומה. את הטופס יש להדפיס לאחר המילוי ולשלוח בדוא''ל/דואר או פקס, בצירוף המסמכים הנדרשים (כמפורט בהמשך). ניתן גם למסור את הטופס והמסמכים הנדרשים מחלקת שומה והשבחה . 
ב. באמצעות דוא"ל/פקס/דואר - יש להוריד את טופס בקשה להזמנת שומה המופיע מטה, להדפיסו ולמלאו. את הטופס והמסמכים הנדרשים אפשר לשלוח באמצעות דוא"ל/ פקס/ דואר על פי הפרטים הרשומים מטה. 

 

השומה ושוברי תשלום ישלחו בדואר רשום תוך 90 יום.

 

מסמכים נדרשים לטופס הזמנת שומה (בהתאם למקרה):

 • חוזה מכירה/רכישה עדכני וחוזה רכישה קודם.
 • נסח טאבו מרוכז ועדכני (עד חצי שנה מתאריך הפקתו).
 • תקנון מוסכם.
 • הסכם שיתוף.
 • אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל, חברה משכנת וכו' - במידה וזכויות הבעלים לא רשומות בנסח הטאבו.
 • תצהיר בדבר דיירים מוגנים (יש לפרט: שם ,תעודת זהות, קומה, דירה, כיוון).
 • חוזה חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל.
 • אם הבעלים הוא מלכ"ר יש לצרף תקנון עמותה עם אישורי מס ותצהיר לגבי יעוד כספי התמורה.
 • העתק מצולם של תעודת הזהות של המוכר.
 • אם הנכס רשום בבעלות חברה יש לצרף אישור מורשה חתימה והעתק תעודת הזהות שלו

אישור בדבר תשלום היטל השבחה

א. באמצעות טופס מקוון- טופס לקבלת אישור תשלום היטל השבחה

ב. באמצעות דוא"ל/ פקס/דואר - יש להוריד את טופס הבקשה לקבלת אישור בדבר תשלום היטל השבחה המופיע מטה, להדפיסו ולמלאו. את הטופס והמסמכים הנדרשים אפשר לשלוח באמצעות דוא"ל/ פקס/ דואר על פי הפרטים הרשומים מטה.

עלויות, מועדים לתשלום, פטורים והנחות

 • בירור חבות בהיטל השבחה-
  מכתב מידע: בעלות של 193 ₪ למידע על חלקה אחת, 310 ₪ ל-2 חלקות צמודות ותוספת 95 ש"ח לכל חלקה נוספת. (נכון לתאריך 09.07.2014)
 • הזמנת שומה -
  ◦ עלות לפני עסקת מכר: 3,540 ₪ (נכון לינואר 2014). סכום זה מהווה מקדמה שתקוזז מתשלום היטל ההשבחה.
  ◦ עלות לאחר ביצוע עסקת מכר אינה כרוכה בתשלום.
 • אישור בדבר תשלום היטל השבחה על חלקה אחת 50 ₪ .

תשלום הזמנת שומת השבחה/מכתב מידע לתל-אביב-יפו

 

הערות כלליות לתשלום

 • הצמדה וריבית - היטל ההשבחה, כפי שנקבע על ידי השמאי, צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבנייה, הנמוך מבין השניים, מיום אישור התכנית/ ההקלה/ השימוש החורג ועד ליום המימוש. מיום המימוש החוב נושא הצמדה למדד המחירים לצרכן וכן מתווספת ריבית.
  * לעניין קנייה/ מכירת נכס יש להתייחס רק לעניין השבחה מכוח תוכנית.
 • תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת- אם הוגשה השגה, רשאי הנישום (החייב) לשלם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת ולהמציא ערבות בנקאית על היתרה כתנאי לקבלת היתר בנייה או אישור להעברה בטאבו, לפי העניין. במקביל יימשך הליך בירור השומה.
 • פריסת תשלומים- ניתן לפרוס עד 50% מגובה השובר עד ל-6 תשלומים דחויים בריבית החשב הכללי – משרד האוצר.
  הפריסה תובטח בערבות בנקאית אוטונומית על פי הנוסח המחייב בעירייה.

 

פטורים והנחות

רשימת הפטורים מתשלום היטל השבחה מצויה בסעיף 19 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. מי שרואה עצמו זכאי לפטור, נדרש להמציא את המסמכים הרלוונטיים למחלקת שומה והשבחה בתחילת הליך בירור החבות בהיטל השבחה.


בקשה לפטור בהתאם להוראות סעיף 19 (ג)  - יש להגיש לא יאוחר מ 45 ימים מיום קבלת שומת הועדה. 

שימו לב! יש לפנות להזמנת שומה תוך 30 יום מיום עסקת המכר כדי להימנע מתוספת ריבית

לתשלום היטל השבחה

{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: