היטל השבחה

 
 

היטל המשולם עבור עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

ככלל, שיעור ההיטל הינו מחצית ההשבחה ומשולם לוועדה המקומית.
תשלום היטל השבחה הינו תנאי למתן תעודה לטאבו, גם אם הזכויות טרם נוצלו. החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים או החוכר לדורות.

 

קביעת היטל ההשבחה (שומה)

גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית המעריך את הנכס. גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני, פיזי ומשפטי של הנכס, ובהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

 

השגה וערר על השומה


.ניתן לערור על שומת היטל ההשבחה בתוך 45 ימים מהמועד בו נתקבלה השומה אצל הנישום, בדרך של הגשת ערר לועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה או בפניה למועצת השמאים בבקשה למינוי שמאי מכריע.


בעת הגשת ערר/בקשה למינוי שמאי מכריע על שומת היטל ההשבחה, ניתן לשלם מחצית מסכום היטל ההשבחה ולהמציא ערבות בנקאית על היתרה כתנאי לקבלת היתר בנייה או לקבלת תעודה לטאבו. במקביל יימשך הליך בירור השומה.

מועד תשלום היטל ההשבחה יהיה בעת מימוש הזכויות הבאות:

 • העברת זכויות במקרקעין הטעונה רישום
 • קבלת היתר
 • שימוש בפועל במקרקעין בהתאם לתכנית משביחה

לתשומת ליבך,
עליך לדווח על העברת זכויות בנכס (לדוגמא: באמצעות הסכם מכר), תוך 30 ימים מיום העברתן וזאת בכדי להימנע מתוספת ריבית לחיוב. לדיווח על מימוש זכויות (כמו: מכר דירה, פירוק חברה, יחוד דירות בבית משותף, פירוק שיתוף), יש לצרף את כלל המסמכים הנדרשים בהתאם לסוג העסקה.
לרשימת המסמכים ולאופן הגשת הבקשה- לחץ כאן.
לא יתאפשר דיווח באמצעי אחר.

 

בקשה לפטור יש להגיש בתוך 45 ימים ממועד קבלת שומת הועדה המקומית.

הגשת בקשה למידע והזמנת שומה

 

בירור על חבות בהיטל השבחה

 

לקבלת מידע בדבר חבות בהיטל השבחה יש להגיש בקשה למחלקת שומה והשבחה באחת מהדרכים הבאות:
א. באמצעות טופס מקוון - בקשה לקבלת מידע כללי על חבות בהיטל השבחה
ב. באמצעות דוא"ל/ פקס/דואר - יש להוריד את טופס בקשה לקבלת מידע כללי על חבות בהיטל השבחה המופיע מטה, להדפיסו ולמלאו. את הטופס אפשר לשלוח באמצעות דוא"ל/ פקס/דואר על פי הפרטים הרשומים מטה.
מכתב התשובה יישלח בדואר לפונה תוך 30 ימי עבודה.

 

הזמנת שומת היטל השבחה (בירור גובה ההיטל)

א. באמצעות טופס מקוון - טופס בקשה להזמנת שומה. את הטופס יש להדפיס לאחר המילוי ולשלוח בדוא''ל/דואר או פקס, בצירוף המסמכים הנדרשים (כמפורט בהמשך). ניתן גם למסור את הטופס והמסמכים הנדרשים במחלקת שומה והשבחה . 
ב. באמצעות דוא"ל/פקס/דואר - יש להוריד את טופס בקשה להזמנת שומה המופיע מטה, למלאו ולהדפיסו. את הטופס והמסמכים הנדרשים אפשר לשלוח באמצעות דוא"ל/ פקס/ דואר על פי הפרטים הרשומים מטה. 

 

השומה ושוברי התשלום ישלחו בסיום הטיפול בדואר רשום.

 

מסמכים נדרשים לטופס הזמנת שומה (בהתאם למקרה):

 • חוזה מכירה/רכישה עדכני וחוזה רכישה קודם.
 • נסח טאבו מרוכז ועדכני (עד חצי שנה מתאריך הפקתו).
 • תקנון מוסכם.
 • הסכם שיתוף.
 • אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל, חברה משכנת וכו' - במידה וזכויות הבעלים לא רשומות בנסח הטאבו.
 • תצהיר בדבר דיירים מוגנים (יש לפרט: שם ,תעודת זהות, קומה, דירה, כיוון).
 • חוזה חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל.
 • אם הבעלים הוא מלכ"ר יש לצרף תקנון עמותה עם אישורי מס ותצהיר לגבי יעוד כספי התמורה.
 • העתק מצולם של תעודת הזהות של המוכר.
 • אם הנכס רשום בבעלות חברה יש לצרף אישור מורשה חתימה והעתק תעודת הזהות שלו

אישור בדבר תשלום היטל השבחה

באמצעות פקס/דואר - יש להוריד את טופס הבקשה לקבלת אישור בדבר תשלום היטל השבחה (בקישור זה), להדפיסו ולמלאו. את הטופס והמסמכים הנדרשים אפשר לשלוח באמצעות דוא"ל/פקס/דואר על פי הפרטים הרשומים מטה.

האישור יישלח בדואר לפונה תוך 30 ימי עבודה.

עלויות, מועדים לתשלום ופטורים

 • בירור חבות בהיטל השבחה - מכתב מידע: בעלות של 198 ₪ למידע על חלקה אחת, 317 ₪ ל-2 חלקות צמודות ותוספת 99 ש"ח לכל חלקה נוספת. (נכון לתאריך 01.01.2022).
 • הזמנת שומה לפני עסקת מכר אינה כרוכה בתשלום.
 • אישור בדבר תשלום היטל השבחה על חלקה אחת 51.8 ₪.

תשלום הזמנת שומת השבחה/מכתב מידע לתל אביב-יפו

 

הערות כלליות לתשלום

 • הצמדה וריבית - היטל ההשבחה, כפי שנקבע על ידי השמאי, צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבנייה, הנמוך מבין השניים, מיום אישור התכנית/ ההקלה/ השימוש החורג ועד ליום המימוש. מיום המימוש החוב נושא הצמדה למדד המחירים לצרכן וכן מתווספת ריבית.
 • פריסת תשלומים - ניתן לפרוס עד 50% מגובה השובר עד ל-6 תשלומים דחויים בריבית החשב הכללי – משרד האוצר.
  הפריסה תובטח בערבות בנקאית אוטונומית על פי הנוסח המחייב בעירייה.

 

פטורים

רשימת הפטורים מתשלום היטל השבחה מצויה בסעיף 19 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. מי שרואה עצמו זכאי לפטור, נדרש להמציא את המסמכים הרלוונטיים למחלקת שומה והשבחה בתחילת הליך בירור החבות בהיטל השבחה.


בקשה לפטור - יש להגיש לא יאוחר מ-45 ימים מיום קבלת שומת הועדה המקומית. 

שימו לב! יש לדווח על העברת זכויות בנכס (לדוגמא, באמצעות הסכם מכר) תוך 30 יום מיום העברתן כדי להימנע מתוספת ריבית לחיוב.

לתשלום היטל השבחה

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד