בקשה לפטור

{{ lwi.linksClient.title }}

פטורים מארנונה כללית על פי פקודת מסי עירייה ומסי ממשלה (פיטורין), 1938 (להלן: "פקודת הפיטורין" נכון לפברואר 2019) ניתנים למוסדות וגופים הזכאים לפטור מלא או חלקי מתשלומי ארנונה.
בפקודת הפיטורין נקבעו הקריטריונים להכרה בגופים הזכאים לפטור - ושיעורם.

מה עלי לעשות על מנת לקבל פטור מלא או חלקי מתשלום הארנונה?

אם הינכם סבורים כי מוסדכם זכאי לפטור כלשהו המופיע בפקודת הפיטורין בגין נכס המוחזק על ידכם בתחומי העיר תל-אביב-יפו, תוכלו להגיש בקשה לקבלת פטור מלא או חלקי מתשלומי ארנונה, בהתאם לקבוע בדין.

לצורך הגשת בקשה לקבלת פטור מלא או חלקי מתשלום הארנונה עליך:

 1. לכתוב בקשה מפורטת לפטור (יש לציין פרטים מלאים של מגיש הבקשה: שם מלא, כתובת הנכס, מספר נכס, מספר חשבון לקוח ופרטים ליצירת קשר).
 2. לציין את סעיף הפטור, תיאור השימוש הנעשה בנכס בגינו מבוקש הפטור לרבות ימים ושעות הפעילות, ולצרף אישורים ו/או אסמכתאות המוכיחים את זכאותכם לפטור המבוקש.
 3. מבקש הפטור חייב להיות רשום כ"מחזיק" בנכס בספרי העירייה, כקבוע בפקודת העיריות (נוסח חדש).

דגשים

 • בהתאם לפקודת הפיטורין עמותה הפועלת למטרות ציבוריות וללא כוונת רווח, ומחזיקה בנכס, אינה זכאית באופן אוטומטי לפטור. פטור ניתן רק לאחר בחינת הזכאות לפטור הן ביחס למוסד המבקש והן ביחס לנכס בגינו מבוקש הפטור.

הזכאות תקבע סופית רק לאחר שתערך ביקורת בנכס לבדיקת שימוש המזכה בפטור בהתאם לפקודת הפיטורין והמצאת האישורים והאסמכתאות הנדרשים ע"פ דין.

 • אין אפשרות לקבלת פטור רטרואקטיבי.
 • הטיפול בבקשה אורך כ-60 יום (מיום הגשת הבקשה והמסמכים הנדרשים). בתום הטיפול תשלח אל הפונה תשובה בדואר.
 • ניתן לברר את סטאטוס הטיפול בבקשה באגף לחיובי ארנונה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים מטה.

פטור מוסד מתנדב

  
 
ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור חלקי מתשלומי ארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור עד 01 באפריל לשנה בגינה מבוקש הפטור.
בקשות אשר יוגשו לאחר המועד, לא יידונו.


אופן הגשת הבקשה
 • יש למלא טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשנים 2024-2026.
 • טופס הבקשה יוגש כאשר כל פרטיו מלאים והוא חתום על ידי מורשי החתימה של הגוף. יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים.
 • החל משנה שניה ושלישית של קבלת פטור מוסד מתנדב - יש לצרף לבקשה תצהיר המוסד על אי שינוי נסיבות כתנאי לקבלת המשך פטור. התצהיר ימולא רק על ידי גוף שאושר לו פטור מוסד מתנדב.
 • ניתן להגיש את הבקשה בעיריית תל אביב-יפו, בכתובת: רחוב אבן גבירול 69, דואר עירוני בכניסה המערבית לבניין העירייה, בימים ראשון-חמישי בשעות 14:30-07:30. הגשת הבקשות תתאפשר לאחר הזדהות ובהתאם להנחיות מאת גורם ממשלתי ו/או ציבורי מוסמכים, ככל שיהיו באותה העת.
 • פרטים על פטור זה ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים.

מידע זה מובא לנוחיותכם בלבד. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד