רישוי עסקים

סוגי רישיונות והיתרים

רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י החוק ובאישור כל הגורמים המקצועיים הקבועים בחוק, לטובת שלום הציבור ובעל העסק:

 

 • רישיון תקופתי: רישיון שיינתן לתקופה של שנה אחת או שלוש שנים או חמש שנים, או עשר שנים או חמש עשרה שנים. רישיון עסק תקופתי שיחודש מעת לעת לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה הקבועה.
  שים לב: עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.

 • רישיון זמני: רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון), התשפ"א-2021 אך לא פחות משנה.

 • רישיון זמני (מטבעו): רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו כמו אירוע חד-פעמי, קרקס וכיוצא באלה. תוקפו של הרישיון נקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון), התשפ"א-2021  והוא משתנה מעת לעת.

 • העתק רישיון: העתק רישיון ניתן לבעל עסק המצהיר שהרישיון שהיה ברשותו והוא בתוקף אבד או נפגם או במקרה שלא קיבל את הרישיון בדואר. הנפקת העתק רישיון כרוכה בתשלום של מחצית מאגרת הרישוי. טופס בקשה להעתק​ רישיון​.

 • היתר זמני - היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנתיים במצטבר ובו ייקבעו התנאים, שבמידה וימולאו, רשות הרישוי תוכל להעניק רישיון עסק. היתר זמני יינתן לעסק שטרם השלים את כל הדרישות של גורמי הרישוי ובתנאים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון), התשפ"א-2021.

 • היתר מזורז א' או היתר מזורז ב' – חל על עסקים שהוגדרו בצו רישוי עסקים ובתנאי שפורסם לגביהם מפרט אחיד, ההיתר ניתן ל- 180 יום. נותן האישור נדרש להתייחס ולבחון את העסק במשך של 150 יום ויכול לבקש תוספת של אורכה של 90 יום נוספים.

 • רישיון על יסוד תצהיר – רישיון במסלול מקוצר חל על סוגי עסקים שהוגדרו בצו רישוי עסקים ובתנאי שפורסם לעסק מפרט אחיד 

 

עוד בנושא

 • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 35) : item['Title'].Value}}

  {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 85) }}

  פרטים נוספים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד